Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 5755 - Pàgines 27677-27682

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 5765 - Pàgina 27683

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum de 30 de juny de 2022 per la qual s’estableix el règim de suplència de la cap del Departament de Gestió Econòmica en els supòsits d’absència, malaltia o vacant

    Número d'edicte 5742 - Pàgines 27684-27685

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’exercici 2022, subvencions per a activitats de demostració i informació

    Número d'edicte 5713 - Pàgines 27686-27697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria informativa dels ajuts que preveu el Reial decret 428/2022, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió directa d’un ajut excepcional d’adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna a determinats sectors agraris

    Número d'edicte 5753 - Pàgines 27698-27702

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022 i de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021

    Número d'edicte 5796 - Pàgines 27703-27705

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 4a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 5797 - Pàgines 27706-27755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es deneguen ajuts de transport en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre)

    Número d'edicte 5798 - Pàgines 27756-27759

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es deneguen ajuts de transport, en el marc de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 28 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre)

    Número d'edicte 5799 - Pàgines 27760-27763

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa d’aprovació de les Bases de la convocatòria d'ajudes als ajuntaments per al foment del comerç i artesania local, i l’emprenedoria empresarial a l’illa d’Eivissa en les activitats realitzades en el període comprès entre el dia 1 d’agost de 2021 al 31 de maig de 2023

    Número d'edicte 5782 - Pàgines 27764-27774

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa per a l’actualització de les quanties econòmiques corresponents a les tarifes d’aplicació al servei del taxi de l’illa d’Eivissa

    Número d'edicte 5823 - Pàgines 27775-27776

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència que aprova la Instrucció per gestionar els expedients de contractació menor d’obres (imports inferiors a 40.000,00 €, IVA exclòs) i de subministraments i serveis (imports inferiors a 15.000 €, IVA exclòs)

    Número d'edicte 5714 - Pàgines 27777-27780

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de juny de 2022, modificat per acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 de juliol de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts a les famílies i les persones i entitats organitzadores d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per a finançar la participació de menors d’edat en situació de necessitat econòmica i la contractació de personal monitor per atendre participants amb discapacitat (exp. 5225-2022-000001)

    Número d'edicte 5744 - Pàgines 27781-27795

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió, al municipi d’Andratx, de subvencions a les associacions del terme per dur a terme actuacions d'interès públic, social o comercial que promoguin el desenvolupament socioeconòmic del municipi

    Número d'edicte 5758 - Pàgines 27796-27805

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 2022

    Número d'edicte 5760 - Pàgines 27806-27807