Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 373514
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha adoptat l'Acord següent:

I. De conformitat amb les negociacions prèvies duites a terme pel grup de treball constituït per l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'estudi i la proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb els articles 7, 19, 22 i 25 i la disposició final quarta de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ambdues parts consideren solucionades les controvèrsies, de conformitat amb els compromisos i les consideracions següents:

a) En relació amb els articles 7, 19 i 22 de la Llei 4/2021, ambdues parts acorden remetre la solució de les discrepàncies al que va acordar la Comissió Bilateral de Cooperació sobre els articles 7, 19 i 22 del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ja que aquests preceptes de la Llei 4/2021 procedeixen —amb el mateix número i contingut— del Decret llei esmentat, que va ser tramitat com a projecte de llei després de ser convalidat pel Parlament de les Illes Balears, però pels terminis de la tramitació parlamentària de la llei no va ser possible introduir-hi els canvis acordats per la Comissió Bilateral de Cooperació respecte als articles 7, 19 i 22 del Decret llei 3/2021.

b) Quant a l'article 25 de la Llei 4/2021, ambdues parts coincideixen a interpretar, i així ho aplicarà el Govern de les Illes Balears en l'exercici de les seves competències, que en relació amb la possibilitat que el nomenament per a la direcció de projectes per a la gestió de fons recaigui en personal funcionari o estatutari mitjançant una comissió de serveis o una atribució temporal de funcions en un lloc temporal de naturalesa directiva, la referència a personal funcionari o estatutari es limita a personal funcionari o estatutari de carrera.

c) En relació amb la disposició final quarta de la Llei 4/2021, ambdues parts consideren solucionada la discrepància, atès que la disposició derogatòria de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, ha derogat la disposició final esmentada.

II. Pel que fa a l'acord aconseguit, ambdues parts consideren resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.

III. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes que preveu l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

10 de juny de 2022

La ministra de Política Territorial

Isabel Rodríguez García

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez