Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 30 de juny de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professores i professors titulars d’universitat

    Número de registre 5720 - Pàgina 27623

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Nomenament interventora

    Número de registre 5759 - Pàgina 27624

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Nomenament de funcionari de carrera

    Número de registre 5738 - Pàgina 27625

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de rectificació d'un error material advertit en l'annex 2 de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 30 de juny de 2022 per la qual es fan públiques les bases comunes del concurs ordinari 2022 i les convocatòries específiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

    Número de registre 5800 - Pàgines 27626-27627

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic titulat mitja o d'una tècnica titulada mitjana de suport en investigació per a la Plataforma d’Assaigs Clínics i Suport Metodològic

    Número de registre 5762 - Pàgines 27628-27633

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d'una tècnica de suport a la investigació per a la Unitat de Plataformes Cientificotècniques, emmarcat en el programa «TECH» del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar», projecte finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible

    Número de registre 5764 - Pàgines 27634-27640

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa temporal de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals de l’Administració especial, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019)

    Número de registre 5740 - Pàgines 27641-27643

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa temporal de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia de l’Administració especial, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019)

    Número de registre 5766 - Pàgines 27644-27646

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa temporal de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina de l’Administració especial, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019)

    Número de registre 5767 - Pàgines 27647-27648

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat mitjançant Resolució de 3 de maig de 2022 (BOIB núm. 63, de 14 de maig)

    Número de registre 5790 - Pàgines 27649-27650

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoquen, pel procediment de lliure designació, dos llocs de treball de Supervisor/a d’Àrea de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 5794 - Pàgines 27651-27652

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Hospital de Dia de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 5795 - Pàgines 27653-27654

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos de funcionaris docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 5774 - Pàgina 27655

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 4 de juliol de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d'accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l'Estat

    Número de registre 5775 - Pàgina 27656

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Borsa de treball de policia local (funcionari interí) Publicació de la borsa definitiva

    Número de registre 5743 - Pàgines 27657-27658

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases per crear una borsa de treball per a la selecció de professors/ores de l’escola municipal de música i dansa d’Esporles, mitjançant el sistema de concurs lliure

    Número de registre 5788 - Pàgines 27659-27665

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Llista definitiva borsa tècnic jurídic

    Número de registre 5737 - Pàgina 27666

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Esmena errades de transcripció de les bases convocatòria d’una borsa de feina extraordinària de peons per al cementeri municipal publicades en el BOIB núm. 82 de 25 de juny de 2022

    Número de registre 5778 - Pàgina 27667

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina monitors/res de temps lliure mitjançant concurs de mèrits pel procediment abreujat, per a l’Ajuntament de Manacor, publicada en el BOIB núm. 76 de 11 de juny de 2022

    Número de registre 5779 - Pàgines 27668-27669

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina directors/res de temps lliure mitjançant concurs de mèrits pel procediment abreujat, per a l’Ajuntament de Manacor publicada en el BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022 i en el BOIB núm. 79 de 18 de juny de 2022

    Número de registre 5780 - Pàgines 27670-27671

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Esmena errada de transcripció de la convocatòria i bases per una borsa de peons de la brigada municipal de l'Ajuntament de Manacor

    Número de registre 5781 - Pàgina 27672

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació provisional dels resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 5748 - Pàgines 27673-27674

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició tècnic/a de manteniment de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 5749 - Pàgines 27675-27676