Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura (AMBDE 7338/2022)

    Número de registre 5783 - Pàgines 27808-27809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual s’aproven l’expedient, el plec de condicions particulars i el plec de prescripcions tècniques, i s’acorda l’obertura del procediment d’arrendament, per concurs públic, d’un immoble a Palma per ubicar les dependències administratives de la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura (AMBDE 7338/2022)

    Número de registre 5784 - Pàgines 27810-27827

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Devolució aval empresa Finques La Trapa, SL

    Número de registre 5791 - Pàgina 27828

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Devolució aval empresa Obres i Construccions Tomeu Rossello, SL

    Número de registre 5792 - Pàgina 27829

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud de declaració de projecte industrial estratègic, autorització administrativa prèvia i avaluació d’impacte ambiental ordinària del projecte del parc fotovoltaic Mallorca Hive, de 10 MWn, ubicat al polígon 37 parcel·la 220 de Palma (RE012/22)

    Número de registre 5439 - Pàgina 27830

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 5770 - Pàgina 27831

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd1 de data 16 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 5736 - Pàgines 27832-27834

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exp. 201 de data 21 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 5772 - Pàgines 27835-27837

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R2 Exp. 189 de data 21 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 5776 - Pàgines 27838-27840

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 5746 - Pàgina 27841

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial modificació pressupostaria 01.2022

    Número de registre 5751 - Pàgina 27842

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 13 de juny de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria dels ajuts a les famílies i les persones i entitats organitzadores d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil per a finançar la participació de menors d’edat en situació de necessitat econòmica i la contractació de personal monitor per atendre participants amb discapacitat (Exp. 5225-2022-000001)

    Número de registre 5745 - Pàgines 27843-27844

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ ESPECIAL D'ECONOMIA I HISENDA A LES ILLES BALEARS

   • Anunci de la Delegació d'Economia i Hisenda a les Illes Balears, Servei del Patrimoni de l'Estat, d'inici d'expedient d'investigació patrimonial de l'immoble, solar urbà de 724 m2, identificat com a parcel·la 164 de la Urbanització de Son Ganxo, situat al carrer d’Àries, núm. 16 del terme municipal de Sant Lluís (Menorca – Illes Balears), referència cadastral 8878009FE0087N0001HJ

    Número de registre 5752 - Pàgina 27845

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial expedient modificació crèdit 5/2022

    Número de registre 5756 - Pàgines 27846-27847

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial expedient modificació crèdit 6/2022

    Número de registre 5757 - Pàgina 27848

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació expedient modificació de crèdits 04/2022 del Pressupost municipal per a l’exercici 2022

    Número de registre 5769 - Pàgina 27849

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Extracte de la Resolució de Batlia núm. 544 de dia 3 de juliol de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per la realització d’activitats culturals al terme municipal des Mercadal per entiats sense ànim de lucre

    Número de registre 5789 - Pàgina 27850

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial modificació de l'annex d'inversions del pressupost 2022

    Número de registre 5761 - Pàgina 27851

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial expte 3179/2022 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Expte 012-2022 Crèdit extraordinari

    Número de registre 5763 - Pàgina 27852

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació inicial Reglament Orgànic Municipal

    Número de registre 5768 - Pàgina 27853

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci de cobrança en període voluntari

    Número de registre 5771 - Pàgina 27854

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Anunci de cobrança zones de Puig den Valls, Jesus, Sant Carles i Santa Gertrudis

    Número de registre 5773 - Pàgina 27855

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació Avanç de la Modificació puntual núm. 20 de les Normes Subsidiàries de Santa Eulària des Riu. Ordenació de les zones industrials del terme municipal

    Número de registre 5777 - Pàgina 27856