Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta el desistiment de una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 5135 - Pàgines 24430-24431

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 5137 - Pàgines 24432-24433

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica amb relació a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials (Fotempar 2021)

    Número d'edicte 5139 - Pàgines 24434-24435

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 5086 - Pàgines 24436-24438

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de juny de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 5124 - Pàgines 24439-24440

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual es cancel·len diversos registres corresponents a fiances dipositades a la Caixa General de Dipòsits de l’Administració General de l’Estat

    Número d'edicte 5125 - Pàgines 24441-24442

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del certificat de l’Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l’empresa Explotaciones RJ Van S.L. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100392012016)

    Número d'edicte 5119 - Pàgines 24443-24452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 5134 - Pàgines 24453-24455

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a l’ampliació de places de l’Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Sóller Invest, SL, per al servei residencial per a persones grans en situació de dependència a la Residència Fontsana Sóller

    Número d'edicte 5101 - Pàgines 24456-24458

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es declara el desistiment de l’adjudicació directa dels cobertors tèrmics de la piscina ubicada al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears

    Número d'edicte 5102 - Pàgines 24459-24460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de correcció d'errors advertits a la publicació de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones d'entre 3 i 18 anys amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant els estius de 2022 i 2023

    Número d'edicte 5103 - Pàgines 24461-24462

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es rectifica l’errada advertida a la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d’interès general amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent als anys 2022 i 2023, per a projectes a executar durant els anys 2023 i 2024

    Número d'edicte 5154 - Pàgines 24463-24464

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de Resolució/Resolució per la qual s'acorda el reconeixement del dret al complement per a lloguer d’habitatge a favor dels pensionistes de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva

    Número d'edicte 5159 - Pàgines 24465-24472

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 5155 - Pàgines 24473-24504

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’autoritza excepcionalment per al curs 2022-2023 i a tots els nivells educatius, l’ocupació de les places reservades per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu als centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics

    Número d'edicte 5109 - Pàgines 24505-24506

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de juny de 2022 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5140 - Pàgines 24507-24508

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en relació amb les sol·licituds presentades en la convocatòria de subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 5131 - Pàgines 24509-24514

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió d’ofici de l’Autorització Ambiental Integrada de la instal·lació de gestió de residus perillosos i no perillosos al P. I. de Ses Veles promoguda per Adalmo SL per tal d’adaptar-la al Reial Decret 27/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen el Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió dels seus residus, i el Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, TM Bunyola (IPPC M 13/2021)

    Número d'edicte 5072 - Pàgines 24515-24516

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la modificació no substancial de l’Autorització Ambiental Integrada de la CT Maó, promoguda per Gas y Electricidad Generación SAU, consistent en el canvi d’ús de 2 tancs de combustible de fuel a gasoil, TM Maó (IPPC M 16/2021)

    Número d'edicte 5073 - Pàgines 24517-24520

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 16 de desembre de 2021, de cessió de l’immoble de l’antiga cambra agrària de Sant Joan a l’organització professional agrària Unió de Pagesos de Mallorca

    Número d'edicte 5120 - Pàgines 24521-24523

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Acord del Consell de Direcció del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de 25 de novembre de 2021, de cessió de l’immoble de l’antiga cambra agrària de Montuïri a l’organització professional agrària Unió de Petits Agricultors i Ramaders – Associació Intersectorial Agrària de les Illes Balears (UPA-AIA Illes Balears)

    Número d'edicte 5121 - Pàgines 24524-24526

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases per a la gala de l'esport a Formentera per a l'any 2020/2021

    Número d'edicte 5074 - Pàgines 24527-24530

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Acord del Consell Executiu d'adjudicació de les subvencions dins el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de l'associacionisme dins el col·lectiu de la gent gran, any 2022

    Número d'edicte 5106 - Pàgines 24531-24539

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Oferta d'ocupació pública municipal ordinària per a 2022

    Número d'edicte 5089 - Pàgines 24540-24541

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica dirigides a persones amb titulació universitària o de cicles formatius – Projecta't 2022 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5144 - Pàgines 24542-24550

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de grau universitari per al curs acadèmic 2022/2023 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5148 - Pàgines 24551-24561

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de cicles formatius de formació professional bàsica, grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu – curs acadèmic 2022/2023 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5149 - Pàgines 24562-24572

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió d'ajudes i subvencions socioeducatives cuc - curs acadèmic 2022-2023 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5146 - Pàgines 24573-24581

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de màster universitari per al curs acadèmic 2022/2023 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5147 - Pàgines 24582-24592

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la realització de mobilitat Erasmus+ - estudis de grau universitari curs acadèmic 2022/2023 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5150 - Pàgines 24593-24603

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d’ajudes per a la realització de les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25, 40 i 45 anys – proves 2022 de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5151 - Pàgines 24604-24615

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de cooperació de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (Get Experience 2022)

    Número d'edicte 5145 - Pàgines 24616-24625

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a la realització de les proves d'accés a estudis de cicles formatius de grau mitjà o grau superior de formació professional del sistema educatiu - proves 2022 de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 5143 - Pàgines 24626-24637

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Rectificació errada material de l’Acord de la Junta de Govern de dia 18 de maig de 2020 pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública de l'Ajuntament de Llucmajor que articula els processos d'estabilització d'ocupació temporal de la Llei 20/2021, del 28 de desembre

    Número d'edicte 5122 - Pàgines 24638-24640

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria de la Junta de Govern.- Proposta de modificació núm. 2 del Pla Normatiu municipal 2022

    Número d'edicte 5041 - Pàgina 24641