Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació sobre la tramitació al Parlament de les Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Projecte de llei de cooperació per a la transformació digital (RGE núm. 4877/22)

    Número de registre 4969 - Pàgines 24642-24657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Anunci de tràmit d’informació pública de l’Esborrany del Projecte d'Ordre de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s’inclou la varietat giró negre, N. en la categoria de varietats de raïm de vinificació autoritzades a les Illes Balears

    Número de registre 5116 - Pàgina 24658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, R1 exp. 220 de data 01 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 5123 - Pàgines 24659-24660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 208 de data 2 de juny de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 5128 - Pàgines 24661-24664

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 334/2022 que es segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 interposat contra les resolucions presumptes a les sol·licituds de reconeixement del dret al cobrament del complement econòmic de la carrera professional en les mateixes condicions que el personal funcionari de carrera

    Número de registre 5093 - Pàgina 24665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 194/2022, que es segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, interposat contra la desestimació presumpte, per silenci administratiu, de la reclamació presentada en data 29 de juny de 2021 sobre el complement econòmic de carrera professional

    Número de registre 5094 - Pàgina 24666

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa

    Número de registre 5156 - Pàgina 24667

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Tercera remesa d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics a autònoms, microempreses i pimes per a l’any 2021

    Número de registre 5136 - Pàgines 24668-24669

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Informació pública dels procediments d’exoneració de certs paràmetres urbanístics dels projectes de legalització i llicències d’obra a l’illa de Menorca

    Número de registre 4998 - Pàgina 24670

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Extracte de la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades al foment de l’ocupació 2022

    Número de registre 5097 - Pàgina 24671

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i habitatges en el terme municipal de Calvià

    Número de registre 5092 - Pàgina 24672

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial del “IV Pla Estratègic Municipal de Prevenció d'Addiccions 2022-2025 de Calvià”

    Número de registre 5160 - Pàgina 24673

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 121, Sèrie A del cementiri municipal

    Número de registre 4673 - Pàgina 24674

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdit extraordinari/suplement de crèdit

    Número de registre 5113 - Pàgina 24675

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació inicial del Catàleg municipal de camins de Ferreries

    Número de registre 5115 - Pàgina 24676

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Fixació data pel pagament de justipreu i interessos de demora corresponent al projecte expropiació vials d'accés IES Manacor, finques 2, 3, 8 i 13

    Número de registre 5088 - Pàgina 24677

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Exposició Pública Padró taxa per parades de venda al mercat setmanal de Manacor per a l'exercici 2022

    Número de registre 5104 - Pàgina 24678

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Cobrament, en període voluntari, dels rebuts corresponents al Padró de la taxa per parades de venda al mercat setmanal de Manacor per a l'exercici 2022

    Número de registre 5132 - Pàgina 24679

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Exposició pública del Compte General corresponent a l'exercici econòmic 2021

    Número de registre 5098 - Pàgina 24680

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Maria de la Salut per a 2022

    Número de registre 5108 - Pàgina 24681

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació de crèdit 2022/10 per crèdit extraordinari i suplement

    Número de registre 5107 - Pàgina 24682

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Informació pública de la proposta de l’estructura de costs i fórmules de revisió de preus dels lots 1 i 2 del contracte de serveis de neteja viària, recollida i transport de residus del terme municipal de Son Servera

    Número de registre 5161 - Pàgina 24683

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Decret aprovació compte general 2021

    Número de registre 5083 - Pàgina 24684