Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 337810
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.La disposició addicional sisena de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, disposa que, per garantir la compensació de les desigualtats socials i econòmiques i facilitar l'accés i la permanència en el sistema educatiu en condicions d'equitat, s'ha d'establir un sistema d'ajuts per a l'ús del servei de menjador.

2.L'article 27 de la Constitució espanyola estableix com a dret fonamental el dret a l'educació.

3.L'article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que, per garantir la igualtat de tots els ciutadans en l'exercici del dret a l'educació, s'han d'establir beques i ajuts a l'estudi per tal de compensar situacions socioeconòmiques desfavorables.

4.L'article 9.1 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, reconeix a tots els estrangers menors de divuit anys el dret a accedir al sistema públic de beques i ajuts.

5.Dins l'àmbit autonòmic de les Illes Balears, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, l'establiment o la gestió de les quals correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen, i disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que, prèviament, el conseller competent n'hagi establert les bases reguladores per mitjà d'una ordre.

6.En aplicació d'aquesta obligació, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d'11 de juliol de 2009, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'educació i cultura.

7.L'article 1 d'aquesta Ordre especifica, en l'apartat 2.6, que poden ser objecte d'ajut, entre d'altres, els serveis complementaris a l'ensenyament, entre els quals s'inclouen, en la lletra a), els ajuts per a menjador.

8.Tot aquest marc normatiu regula la protecció efectiva del dret fonamental a l'educació, elimina les traves que en dificultin l'exercici i respon, també, a la necessitat de poder fer efectiva la conciliació de la vida laboral de pares i mares amb la vida familiar.

9.Tal com estableix l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, les famílies en situació de protecció especial han de tenir una atenció prioritària o específica, atesa l'especial dificultat per acomplir la cura i l'atenció als membres que en formen part, en situació de vulnerabilitat econòmica o social. A més, en l'article 10, s'especifica que s'entén per famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial les famílies beneficiàries de la renda social garantida o de la renda mínima d'inserció o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.

10.Sens dubte, el servei escolar de menjador és avui dia una prioritat i, per això, és necessari convocar ajuts de menjador adreçats als alumnes que, per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per dificultats de desplaçament al centre escolar, tenguin més dificultats per afrontar el pagament d'aquest servei.

11.Atesa la situació social actual, la Conselleria d'Educació i Formació Professional vol reforçar els ajuts que s'atorguen a les famílies més vulnerables socialment, especialment a les que es troben en risc d'exclusió social, per evitar que cap d'aquestes famílies no pugui optar a una plaça al menjador escolar o fer front al pagament de les quotes pertinents.

12.A partir de l'anàlisi dels valors previsibles dels indicadors de la situació social i econòmica de les famílies, es fa necessari prioritzar els ajuts i adjudicar-los en base a criteris que tenguin present la situació de les famílies en el moment de la convocatòria. Per això, es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

13.L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) és un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d'ajuts, subvencions o el subsidi d'atur. Amb la finalitat de millorar l'equitat d'aquests ajuts, s'ha incorporat aquest índex per tal de calcular la puntuació dels diferents sol·licitants, tenint en compte les dades corresponents a les Illes Balears. Per al curs 2022-2023, les regles de càlcul s'han fet a partir de l'IPREM corresponent a l'any 2022 per catorze pagues.

14.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009) estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

15.L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175, de 23 de desembre, estableix que les quanties previstes per a cada línia de subvenció tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa d'aquestes quanties a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté el Pla. Sens perjudici d'això, s'inclou aquesta línia de subvenció en el Pla estratègic corresponent al 2021-2023.

Fonaments de dret

1.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

2.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006).

3.La Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2000).

4.La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2015).

5.El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre de 2013).

6.La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011).

7.La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost de 2016).

8.La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018).

9.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019).

10.La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021 (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2010).

11.La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2003), modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

12.La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

13.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

14.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

15.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig de 2011), afectat per l'Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011 (BOIB núm. 78, de 28 de maig de 2011).

16.La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

17.La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

18.El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

19.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

20.La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

21.L'Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 155, de 8 de setembre de 2020).

22.L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175, de 23 de desembre estableix que les quanties previstes per a cada línia de subvenció tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa d'aquestes quanties a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté el Pla. Sens perjudici d'això, s'inclou aquesta línia de subvenció en el Pla estratègic corresponent al 2021-2023.

23.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1.Aprovar la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris de les Illes Balears durant el curs escolar 2022-2023.

2.Publicar les bases de la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023, que es recullen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3.Publicar el model de sol·licitud, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4.Publicar el model d'acceptació de l'ajut, que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5.Publicar el model de rebut d'ajuts, que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

6.Publicar el model d'ajuts rebutjats, que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

7.Publicar els models de conveni marc de col·laboració d'acord amb el punt segon de l'annex 1 d'aquesta Resolució, que figuren en els annexos 6 i 7.

8.Publicar el model de diligència de registre, que figura en l'annex 8 d'aquesta Resolució.

9.Publicar el model de certificat i memòria econòmica dels ajuts, que figura en l'annex 9 d'aquesta Resolució.

10.Publicar el model de declaració responsable, que figura en l'annex 10 d'aquesta Resolució.

11.Publicar el model d'adhesió del conveni de col·laboració, que figura en l'annex 11 d'aquesta Resolució.

12.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que comenci a vigir a partir de la data de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de juny de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primer

Objecte de la convocatòria i quantia dels ajuts

1.L'objecte d'aquests ajuts és finançar part del cost del servei de menjador escolar als alumnes que, durant el curs 2022-2023, cursin estudis d'educació infantil, educació primària o educació secundària en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o en centres privats concertats en què s'imparteixin estudis obligatoris, o que estiguin adscrits a un centre concertat en què s'imparteixin estudis obligatoris, així com afavorir l'escolarització i compensar els alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d'educació infantil.

2.Els ajuts s'han de fer efectius amb càrrec a la partida pressupostària 413G01 48021 00 (2.000.000 euros) per a l'any 2022, i a la partida pressupostària 13601 421K03 48021 00 (6.000.000 euros) per a l'any 2023.

3.D'aquestes quantitats, 7.900.000 euros s'han de destinar a atendre els ajuts sol·licitats sobre la base de circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, i 100.000 euros, a atendre les peticions dels alumnes que fan ús del servei de menjador escolar per motius de desplaçament i utilitzen el servei de transport escolar durant el curs escolar 2022-2023. Aquesta distribució és orientativa i es pot modificar en funció de les necessitats. En qualsevol cas, d'acord amb l'article 4.3.b) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, aquesta partida es pot incrementar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria a l'objecte de disposar de més recursos per a aquesta finalitat.

4.Aquest expedient de convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador escolar per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023 es tramita com a expedient de despesa pluriennal corresponent als exercicis 2022 i 2023.

 Segon

Conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts

1.Els centres privats concertats i els centres del primer cicle d'educació infantil que participin en aquesta convocatòria han de formalitzar un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la gestió d'aquests ajuts, d'acord amb els models publicats en l'annex 6 (centres concertats) i l'annex 7 (centres d'educació infantil), respectivament.

2.La formalització del conveni per part de l'entitat col·laboradora, d'acord amb l'article 27 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, es farà mitjançant la comunicació d'adhesió segons el model de conveni publicat en l'annex 6 (centres concertats) i l'annex 7 (centres d'educació infantil) i d'acord amb el model que figura en l'annex 11. 

3.Els titulars dels centres han d'enviar aquesta adhesió, per registre electrònic, abans del 30 de setembre de 2022 al Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Tercer

Beneficiaris

1.Unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d'educació infantil, a educació primària o a educació secundària.

2.Unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023, tenen infants escolaritzats en un centre educatiu de primer cicle d'educació infantil.

3.Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2022-2023.

Quart

Tipus de beneficiaris

En cas que es compleixin els requisits exposats al punt anterior, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

1.Beneficiaris directes:

a) Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

b) Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l'article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

c) Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2.Beneficiaris per barem, els quals sols poden optar a una de les dues categories que s'estableixen a continuació i complir els requisits exposats a l'apartat cinquè:

a) Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en el punt novè d'aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

b) Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

-Alumnes que durant el curs 2022-2023 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè  no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

-Alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s'imparteixen els estudis que estan cursant.

 

Cinquè

Requisits dels beneficiaris per barem:

Els beneficiaris per barem, per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds (ja sigui en termini ordinari o extraordinari) han de complir el requisit següent: tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l'IPREM.

Nombre d'adults (majors de 14 anys)

Nombre de menors (menors de 14 anys)

Renda familiar total

1

1

15.807,25 €

1

2

19.455,07 €

1

3

23.102,90 €

2

1

21.886,96 €

2

2

25.534,78 €

2

3

29.182,61 €

2

4

32.830,43 €

3

1

27.966,67 €

3

2

31.614,49 €

3

3

35.262,32 €

S'hi han d'afegir 3.647,83€ per cada menor de catorze anys addicional i 6.079,71 € per cada adult major de catorze anys addicional.

Sisè

Membres de la unitat familiar

1.Són membres de la unitat familiar:

a) L'alumne per al qual se sol·licita l'ajut

b) Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor

c) Els germans menors d'edat

d) Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar

e) Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar

f) Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar

2.En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable el que no convisqui amb la persona beneficiària de l'ajut. En els casos de custòdia compartida, tots dos són membres computables.

3.Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d'acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, publicada en el BOIB núm.156, de 29 de desembre) o de situació de fet estable.

Setè

Càlcul de la renda total familiar

Per determinar la renda dels membres computables, cal sumar la base imposable general a la base imposable de l'estalvi. Se n'han d'excloure els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2021 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2021 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Aquesta dada s'obté automàticament a través de la consulta a l'Agència Tributària.

Vuitè

Càlcul del nombre d'unitats de consum del nucli familiar

1.Per calcular les unitats de consum del nucli familiar, s'han de tenir en compte tots els membres de la unitat familiar, d'acord amb el punt sisè.

2.El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum, i la resta d'adults de catorze anys o més suposen 0,5 unitats de consum. Els menors de catorze anys suposen 0,3 unitats de consum.

3.El programa GestIB, en l'apartat «Baremació», calcula de manera automàtica el nombre d'unitats de consum a partir de les dades introduïdes relatives als membres de la unitat familiar.

Novè

Criteris per atorgar la puntuació  segons el barem

Per atorgar la puntuació segons el barem, s'han de tenir en compte els criteris següents:

1.Condicions econòmiques

Es computen Condicions econòmiques com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l'any fiscal 2021. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre d'unitats de consum, calculat segons el punt vuitè, se li ha d'adjudicar la puntuació següent:

Ingressos

Puntuació

Fins a 6.079,71€

20

De 6.079,72€ a 7.295,65€

17

De 7.295,66€ a 8.511,59€

14

De 8.511,60€ a 9.727,54€

11

De 9.727,55€ a 10.943,48€

8

De 10.943,49€ a 12.159,42€

5

2.Circumstàncies familiars

Circumstàncies

Puntuació

Per cada infant en acolliment

1 punt

Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d'un 33%)

2 punts

Per família nombrosa general

1 punt

Per família nombrosa especial

2 punts

Per família monoparental

2 punts

Per tenir dos o més fills/es usuaris del menjador al centre

1 punt

3.Condicions sociofamiliars desfavorables

El consell escolar o la comissió de valoració de cada centre ha d'aprovar la valoració de les condicions sociofamiliars desfavorables a partir de la proposta de valoració feta per l'equip directiu, amb l'ajuda de l'equip de suport i PTSC del centre, d'acord amb la informació i els documents que hagin pogut recollir.

En el cas dels centres que no tenguin consell escolar, s'haurà de constituir una comissió de valoració, amb les mateixes funcions, formada pels membres següents:

a) Un representant de la titularitat del centre

b) Un representant del claustre

c) Un pare o mare triat per sorteig

d) Una representant de l'equip d'atenció primerenca (EAP) o un tècnic de la regidoria d'afers socials municipals.

Les condicions que s'han de valorar són:

a) Desatenció/maltractament (1 punt):

• Maltractament físic, psíquic o emocional

• Violència domèstica

• Negligència física (en alimentació, higiene, organització familiar, etc.) i psíquica (ignorància, rebuig, etc.)

• Abús o explotació sexual o laboral

• Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives, etc.)

• Problemes de salut provocats

• Impossibilitat de compliment de les obligacions dels pares o tutors (per causa de mort, presó o incapacitat d'aquests pares o tutors)

b) Risc (1 punt):

• Característiques familiars:

• Estructura familiar

• Relacions familiars

• Context socioeducatiu (aïllament, dèficits, etc.)

• Competència per a l'educació i criança dels fills

• Salut física o psíquica dels pares

• Salut física i psicosocial dels infants

c) Dificultats en l'atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (2 punts):

•Incompatibilitat amb l'horari laboral o formatiu

•Problemes de salut que impedeixin l'atenció dels fills (per problemes crònics, físics o psíquics del pare, la mare o els tutors o altres membres de la unitat familiar que puguin ser causa d'indisponibilitat)

•Situació de desocupació d'un membre o més de la unitat familiar

d) Disposició d'un informe emès pels serveis socials corresponents que aconselli facilitar l'ajut individual de servei escolar de menjador a causa de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables (4 punts).

e) Beneficiaris de rendes mínimes d'inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud (5 punts).

Desè

Quantia dels ajuts

1.La quantia dels ajuts assignada a cada sol·licitant que hagi obtingut la condició de beneficiari depèn del tipus d'ajut i de la puntuació obtinguda en el punt novè, en la valoració de les sol·licituds. La quantia s'ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

a) Beneficiaris directes:

-80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)

b)Per motius socioeconòmics:

-20 punts o més: 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)

-De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (770 euros)

-De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)

-De 5 a 9 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)

c)Per motius de desplaçament:

-De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)

-De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)

2.El centre només ha de pagar a l'empresa que presta el servei de menjador la quantia corresponent als dies en què realment l'usuari ha fet ús d'aquest servei de menjador i d'acord amb la relació establerta en el quadre següent:

% del cost menú

Quantia de l'ajut

Quantitat/dia

80 %

880 €

5,00 €

70 %

770 €

4,37 €

50 %

550 €

3,13 €

25 %

275 €

1,65 €

3.En cas que, per circumstàncies sobrevingudes, se suspenguin les classes i/o el servei de menjador, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.

4.En cap cas la quantia de l'ajut pot ser superior al cost del servei de menjador.

5.Els alumnes d'incorporació tardana han de percebre una quantitat proporcional al període en què han estat matriculats i d'acord als dies que han fet ús del servei.

Onzè

Presentació de sol·licituds i termini

1.Les sol·licituds per obtenir els ajuts de menjador s'han de formalitzar mitjançant l'imprès normalitzat que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). Així mateix, es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica de la CAIB.

2.En el cas que l'ajut se sol·liciti per a més d'un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 2022-2023, o en el cas que se sol·licitin ajuts de menjador per motius socioeconòmics o de transport, la petició s'ha de formular en un únic imprès.

3.Les sol·licituds s'han de presentar del 20 al 30 de juny de 2022, degudament emplenades, als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2022-2023 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s'han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.

4.En el supòsit d'admissió de sol·licituds d'alumnes d'incorporació tardana (alumnes que s'incorporen al nostre sistema educatiu a partir de l'1 de setembre de 2022), es poden presentar propostes del 25 d'abril al 4 de maig de 2023. La llista provisional per a alumnes nouvinguts es publicarà als centres abans del dia 30 maig de 2023.

5.Si amb anterioritat al 20 d'abril de 2023, un alumne adquireix les condicions necessàries per ser considerat beneficiari directe, podrà sol·licitar l'ajut fora del termini ordinari.

6.Els alumnes que, amb l'autorització expressa de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (d'acord amb la lletra m) de l'article 3.1 de la Resolució de 9 de setembre de 2003 del conseller d'Educació i Cultura, per la qual es regulen l'organització i el funcionament del servei escolar de menjador als centres públics no universitaris, publicada en el BOIB núm.131, de 18 de setembre de 2003), usin el servei de menjador en un centre diferent d'on cursen els estudis, han de presentar la sol·licitud degudament emplenada al centre on cursen els estudis.

7.Si la sol·licitud o la documentació presentades són incompletes i/o tenen deficiències, el centre educatiu ha de requerir la persona sol·licitant perquè les esmeni en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de la recepció del requeriment.

8.No cal tornar a presentar la documentació de la qual el centre ja disposa. En cas contrari, les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenien setze anys o més el dia 31 de desembre de 2021.

b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s'ha d'adjuntar la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s'han d'acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

c) Certificat de convivència1 a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el punt sisè d'aquesta convocatòria.

1Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, es consultarà telemàticament el certificat d'empadronament de la unitat familiar en vigor dels municipis que estiguin adherits a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears.

Es pot consultar aquests municipis a la pàgina web d'interoperabilitat de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb el codi de certificat SCDHPAJU (http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/)

9.A més, segons el cas concret, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Per obtenir punts per renda, cal emplenar l'apartat corresponent de la sol·licitud d'autorització a la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d'ingressos de l'Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l'efecte de consulta per a l'ajut de menjador.

b) Per obtenir punts per criteri familiar:

-Per família nombrosa: s'ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l'efecte, que ha de ser vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.

-Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s'ha de presentar el certificat expedit per l'organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

-Per infant en acolliment: s'ha de lliurar la documentació acreditativa de l'acolliment.

-Per família monoparental: s'ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

c) Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions del punt novè d'aquestes bases. Per a l'obtenció d'informació és important la participació dels membres dels serveis d'orientació o de l'educador social -als centres que en disposin- i assegurar la confidencialitat de les dades dels alumnes i de les famílies.

10.En el cas dels beneficiaris directes, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Els alumnes que es trobin en situació d'acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

b) Les famílies víctimes de violència de gènere han d'acreditar aquesta condició amb la presentació d'algun dels documents següents, el qual ha de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:

-Una ordre de protecció a favor de la víctima.

-Una sentència condemnatòria.

-Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.

-Una resolució judicial amb la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

-Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de l'Institut Balear de la Dona, el Servei de la Dona del Consell Insular d'Eivissa, o de l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l'organisme autonòmic competent.

c) Els alumnes que tenguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició, també en el cas que la tenguin els seus pares o tutors.

11.Per obtenir punts per a ajuts que s'hagin sol·licitat per motius de desplaçament, a més de la documentació dels punts anteriors, que s'ha de tenir en compte només a l'efecte de l'ordre de prelació en el cas que la quantia assignada a aquests alumnes no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds, s'ha de presentar:

a) Un certificat emès pel centre en què l'alumne cursi estudis durant el curs escolar 2022-2023 que acrediti la jornada partida o la utilització del servei de transport escolar.

b) Un certificat de residència de l'alumne.

 

Dotzè

Autoritzacions

1.La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional a obtenir les dades necessàries a través de l'Agència Tributària per determinar la renda familiar a l'efecte d'obtenir l'ajut.

2.La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional a obtenir les dades necessàries a través de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) per determinar la condició de família nombrosa, els membres de la unitat familiar amb discapacitat a l'efecte d'obtenir la puntuació pertinent per l'ajut, així com el certificat d'empadronament de la unitat familiar en vigor dels municipis que estiguin adherits a la Plataforma.

3.La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la direcció del centre en què estigui matriculat l'alumne perquè percebi l'ajut corresponent a través del compte corrent del centre. La persona que tengui la pàtria potestat del menor beneficiari de l'ajut ha d'expressar per escrit aquesta autorització en l'espai que es destina a aquest efecte en el model de sol·licitud.

4.La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria i l'autorització de l'òrgan competent a consultar si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Tretzè

Tramitació als centres docents

1.La direcció del centre docent ha de rebre les sol·licituds i executar les operacions següents:

a) Registrar l'entrada de la sol·licitud o, si és el cas, emetre una diligència per fer-ne constar l'entrada, segons el model que figura en l'annex 8 d'aquesta Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). En el cas de les sol·licituds presentades de forma telemàtica, han de ser remeses als centres pel Servei de Comunitat Educativa.

b) Confirmar que cada alumne presenta una única sol·licitud.

c) Revisar que la sol·licitud s'ha emplenat correctament i que la documentació adjunta és correcta, i si escau, requerir la documentació pertinent.

d) Constatar que el sol·licitant tengui plaça reservada en el nivell educatiu que correspon.

e) Constatar que l'alumne és usuari de menjador o que té plaça reservada per al servei de menjador per al curs 2022-23.

f) Emplenar l'apartat de la sol·licitud que conté dades relatives als centres docents.

g) En el cas de tractar-se d'una família nombrosa, revisar si s'ha aportat una còpia del carnet de família nombrosa.

2.Un cop fetes les comprovacions descrites a l'apartat anterior, s'ha d'introduir la sol·licitud al GestIB entre el 20 de juny i el 14 de juliol. Una vegada introduïda la sol·licitud, la direcció del centre ha de comunicar a les famílies el codi corresponent a la seva sol·licitud mitjançant el resguard que genera el GestIB.

3.Les sol·licituds s'han de baremar entre el 18 de juliol i l'1 de setembre de 2022.

4.El consell escolar ha d'informar sobre el compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiari dels ajuts.

5.Abans del 5 de setembre el centre ha de registrar (a través de VALIB o registre electrònic) i trametre al Servei de Comunitat Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa un certificat en què constin els acords del consell escolar o de la comissió de valoració, així com la relació d'alumnes que ha presentat sol·licitud per ser-ne beneficiari, el qual ha de contenir:

a) La relació, ordenada per codi, dels alumnes que es consideri que tenen dret rebre l'ajut, amb la puntuació corresponent.

b) La relació, ordenada per codi, dels alumnes que no compleixin els requisits per ser beneficiaris i els motius que ho justifiquin.

6.En el cas d'alumnes d'incorporació tardana, un cop fetes les comprovacions descrites en l'apartat 1 d'aquest punt, s'ha d'introduir la sol·licitud en el GestIB del 25 d'abril al 6 de maig de 2023. El centre, abans de dia 6 maig de 2023 ha de seguir el mateix procediment establert en el punt anterior d'aquest apartat.

7.La direcció del centre és la responsable de verificar i custodiar la documentació adjunta a les sol·licituds, així com de la introducció correcta de les dades al GestIB.

8.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa pot sol·licitar la documentació als centres per comprovar el compliment de la normativa vigent.

Catorzè

Tramitació a la Conselleria d'Educació i Formació Professional

1.L'òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2.La instrucció del procediment s'ha de tramitar d'acord amb el que preveu l'article 8 de les bases reguladores aprovades per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

3.La Comissió Avaluadora s'ha de constituir a la seu de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb la finalitat d'elaborar l'informe que ha de servir de base a la proposta de resolució. La Comissió està formada pels membres següents:

a) Presidenta: la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o la persona en qui delegui.

b) Secretari/a: funcionari/a de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Vocals:

-La cap del Servei de Comunitat Educativa o la persona en qui delegui, que actuarà com a vocal

-Una persona en representació del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb un any d'antiguitat, que actuarà com a vocal

-Un/a inspector/a, nomenat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa

-El director/a d'un centre públic d'educació infantil i primària, nomenat per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

-El director/a d'un centre concertat, nomenat per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

-El director/a d'un IES, nomenat per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

-Dos representants de centres del primer cicle d'educació infantil (de la xarxa d'escoles públiques i/o de la complementària), nomenats per la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

-Una persona en representació de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Balears (COAPA)

4.La Comissió ha d'analitzar les valoracions fetes pels centres, preparar la relació d'alumnes per ordre de puntuació i elevar a l'òrgan instructor l'informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució de la convocatòria en la qual es determinen, d'acord amb els recursos disponibles, els beneficiaris per centres i la quantia dels ajuts, així com la relació dels alumnes proposats per a la denegació de l'ajut, tot especificant-ne el motiu.

5.En el cas de possibles empats, s'ha de prioritzar qui tengui menys renda en funció dels membres de la unitat familiar. Si persisteix l'empat, la Comissió Avaluadora ha de determinar, motivadament, qui té dret a ser beneficiari de l'ajut.

6.La Comissió Avaluadora ha de reservar la quantitat de 50.000 euros en previsió de la presentació de sol·licituds d'ajuts corresponents a alumnes d'incorporació tardana. Una vegada finalitzat el procediment de presentació per part del consell escolar de cada centre de la relació d'alumnes d'incorporació tardana per a cada un dels dos terminis de presentació de sol·licituds proposats com a beneficiaris, s'ha de confeccionar la relació d'alumnes per ordre de puntuació i distribuir la quantia esmentada seguint els criteris establerts per la Comissió Avaluadora recollits en els punts anteriors.

7.Els alumnes que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no hagin assolit la puntuació que els permeti obtenir l'ajut, atès que els recursos disponibles són limitats, queden en una llista d'espera, ordenats d'acord amb la seva puntuació. En aquest supòsit, si algun dels alumnes beneficiaris de l'ajut s'hagués donat de baixa del servei de menjador, hagués deixat d'assistir definitivament al menjador o, per qualsevol motiu, no pogués gaudir d'aquest ajut, el consell escolar del centre l'ha d'assignar a l'alumne següent de la llista esmentada. En el cas que no quedin alumnes a la llista d'espera, el consell escolar podrà assignar aquesta quantitat de manera argumentada a alumnes que presentin situacions sociofamiliars o econòmiques que així ho recomanin.

8.Una vegada examinades les propostes registrades dels consells escolars, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de trametre la llista provisional d'alumnes admesos i exclosos per mitjà del GestIB.

9.La llista provisional a què es refereix el punt anterior ha de contenir les dades següents:

a)El codi de la sol·licitud, atès que en la resolució definitiva de concessió que es publica en el BOIB només consta aquest codi a l'efecte d'identificar cada sol·licitud.

b)Les valoracions dels apartats a què es refereix el punt novè d'aquestes bases.

10.El dia 6 de setembre, els centres han de publicar el llistat provisional al seu tauler d'anuncis. Aquesta llista ha de romandre al tauler d'anuncis durant deu dies naturals. Durant aquest període, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades de la llista. El centre ha d'introduir al GestIB les al·legacions presentades, les ha de resoldre i ha de comunicar-ne la resolució als tutors legals que les hagin efectuades en un termini de tres dies lectius.

11.Acabat el termini per al·legar i, si escau, una vegada resoltes les al·legacions que hagin presentat els tutors legals, les dades que constin al GestIB tenen la consideració de dades definitives per tal de dictar les resolucions de concessió corresponents.

12.La proposta de resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es) i al tauler d'anuncis dels centres a l'efecte que els sol·licitants comuniquin l'acceptació de l'ajut al centre (annex 3 d'aquesta Resolució). En qualsevol cas, l'acceptació, tal com consta en la proposta de resolució, s'entén produïda automàticament si en el termini de tres dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari.

 

​​​​​​​Quinzè

Adjudicació d'ajuts

1.La resolució del procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta convocatòria correspon al secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, per delegació del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 8 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 26 d'agost de 2019 de delegació de competències en determinats òrgans d'aquesta Conselleria (BOIB núm. 154, de 12 de novembre de 2020).

El procediment de concessió es resoldrà parcialment amb el límit del crèdit autoritzat, posposant, si escau, la resolució de la resta de sol·licituds acceptades al moment en què es disposi de crèdit adequat i suficient.

2.El termini màxim per dictar i notificar la resolució final del procediment és de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini extraordinari de presentació de sol·licituds.

3.La resolució, que es dicta a partir de la proposta de l'òrgan instructor, ha de ser motivada i ha d'incloure:

a) La relació, ordenada per codi, dels alumnes seleccionats, amb indicació del centre corresponent.

b) La relació, per codi, dels alumnes que, tot i complir els requisits de la convocatòria, no han assolit una puntuació suficient que els permeti obtenir l'ajut. Els alumnes inclosos en aquest darrer annex han de quedar ordenats d'acord amb la puntuació i constituir una llista d'espera, amb la qual s'han d'anar substituint, per ordre rigorós de puntuació, els alumnes adjudicataris que, per qualsevol motiu, deixin de ser beneficiaris de l'ajut.

En el cas de possibles empats, s'ha de prioritzar qui tengui menys renda en funció dels membres de la unitat familiar.

c) La relació dels alumnes exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

4.La resolució es notifica amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, a efectes informatius, a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). La resolució ha de contenir:

a) Els recursos administratius pertinents que es puguin haver interposat en contra.

b) La quantia exacta de l'ajut proposat.

5.Una vegada resolta la convocatòria, la quantia resultant de restar al total disponible la quantia adjudicada i la quantia reservada per a les incorporacions tardanes, podrà ser utilitzada en la convocatòria d'ajuts corresponent al curs 2023-24.

Setzè

Pagament dels ajuts

1.El pagament dels ajuts s'ha de fer als centres en dos terminis, un a càrrec de la partida pressupostària de l'any 2022 i l'altre de l'any 2023, a compte de la persona beneficiària, per aplicar-los a l'ús del servei de menjador.

2.El centre escolar ha de gestionar l'ajut amb l'autorització prèvia de la persona beneficiària.

3.El centre ha d'abonar mensualment, tenint en compte els dies que realment s'hagi utilitzat el servei de menjador, la quantitat corresponent de l'ajut concedit a cada alumne a compte del servei de menjador escolar a l'empresa o entitat que gestioni aquest servei. La família de l'alumne ha d'abonar la part que li correspongui a compte del servei de menjador. No obstant això, si la persona beneficiària no es troba al dia dels pagaments de les quotes del servei de menjador escolar, el centre s'ha de fer càrrec de la gestió de l'ajut rebut pel beneficiari.

4.En el cas dels alumnes que usin el servei de menjador en un centre diferent d'on cursen els estudis, aquest darrer centre ha de transferir l'ajut de menjador al centre on es presta el servei, que és l'encarregat de pagar a l'empresa o entitat que gestioni el servei de menjador l'ajut concedit en el termini de trenta dies naturals.

5.En el cas que el pagament a la persona beneficiària de l'ajut no es pugui fer efectiu perquè el centre educatiu hagi perdut totalment el contacte amb la família, el secretari o òrgan directiu del centre educatiu ha d'expedir un certificat d'aquesta circumstància i l'import de l'ajut atorgat ha de passar a formar part del romanent d'ajuts de menjador del centre.

6.El centre que, per adhesió al conveni, no pugui fer efectiu el pagament de l'ajut ha d'actuar segons el que estableix el conveni d'entitat col·laboradora.

7.Els alumnes escolaritzats una vegada començat el curs han de rebre la part proporcional de l'ajut corresponent als mesos escolaritzats.

 

Dissetè

Justificació dels ajuts

1.La justificació d'aquests ajuts es produeix pel fet de reunir els requisits per ser-ne beneficiari i d'haver estat escolaritzat i ser usuari del servei de menjador al centre durant el curs 2022-2023.

2.La direcció del centre ha de trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa els annexos 4 i 5, justificatius de l'aplicació dels ajuts, abans del 30 de juny de 2023.

​​​​​​​Divuitè

Compatibilitat dels ajuts

1.Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, sempre que conjuntament o aïlladament no se superi la quantia total que se li concediria segons el que estableix el punt desè d'aquestes bases de convocatòria.

2.S'exceptua de la regla anterior l'obtenció d'ajuts de menjador per motius socioeconòmics desfavorables, que és incompatible amb l'ajut de menjador per motius de desplaçament.

3.Els sol·licitants tenen l'obligació de comunicar, mitjançant l'imprès de sol·licitud, l'obtenció o concessió d'altres subvencions per a la mateixa finalitat.4.En el cas que, amb posterioritat a la concessió de l'ajut, el beneficiari rebi ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, s'ha d'emetre una resolució que modifiqui la concessió, que podrà afectar l'import de l'ajut.

 

Dinovè

Reintegrament dels ajuts

1.D'acord amb el que disposen l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 i l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats que ha rebut el beneficiari i l'exigència, si és el cas, de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

2.El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de les particularitats que s'estableixen en el Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, en les disposicions reglamentàries de desplegament i en la legislació de finances.

3.Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vintè

Custòdia i destrucció de documents

Els centres docents han de custodiar les sol·licituds i la documentació adjunta durant un termini de cinc anys. Transcorregut aquest temps, s'han de destruir, d'acord amb les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Documents adjunts