Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent, de 13 de juny de 2022, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 14 d’octubre de 2021

    Número de registre 5133 - Pàgines 24358-24359

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 13 de juny de 2022, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 5087 - Pàgina 24360

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 8 de juny de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena professora titular d’universitat

    Número de registre 5114 - Pàgina 24361

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de Tècnic/a de Contratació (Mallorca)

    Número de registre 5095 - Pàgines 24362-24368

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert a l’annex 3 de la Resolució publicada el 19 de febrer de 2022 per la qual es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 5110 - Pàgines 24369-24370

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 de juny de 2022, de modificació de la composició de les comissions tècniques de valoració establertes en l’annex 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 22 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificada per diverses resolucions posteriors

    Número de registre 5111 - Pàgines 24371-24372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de juny de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en anàlisis clíniques dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

    Número de registre 5118 - Pàgines 24373-24376

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria concurs de mèrits per a la creació d’una borsa de Terapeutes Ocupacionals, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 5075 - Pàgines 24377-24383

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de modificació de la composició del Tribunal Qualificador de la borsa extraordinària única de l’especialitat d’Infermer/Infermera

    Número de registre 5085 - Pàgines 24384-24385

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d'aprovació de convocatòria de Comissió de serveis CS74/2022 de metge/ssa en la Unitat de Convalescència de Felanitx, Àrea d'atenció Sociosanitària de l'IMAS

    Número de registre 5142 - Pàgines 24386-24393

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases per configurar una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'operari/ària, per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí

    Número de registre 5157 - Pàgines 24394-24402

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Correcció convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 4 places vacants de la categoria de Policia Local de l'Ajuntament des Castell mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 5078 - Pàgines 24403-24404

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’arquitectes, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 5100 - Pàgines 24405-24413

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Constitució borsa de feina de tècnic informàtic de l'Ajuntament de sa Pobla, funcionari interí, grup C, Sugrup C1, Escala d’administració especial de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 5084 - Pàgina 24414

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Acord de la junta de Govern Local d'aprovació de les bases específiques reguladores per a la creació d’una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb caràcter de personal funcionari interí per programes - tècnic d’administració general (A1)

    Número de registre 5091 - Pàgines 24415-24425

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Anunci suspensió procés selectiu per a la provisió de dues places d'oficial de policia local de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 5129 - Pàgina 24426

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Constitució de la borsa de treball de personal funcionari interí TAE enginyer industrial de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 5126 - Pàgina 24427

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Resolució batlia per la que es constitueix la borsa de treball per ocupar interinament la plaça d’arquitecte/a municipal

    Número de registre 5090 - Pàgines 24428-24429