Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 298669
Modificació de l'ordenança fiscal del preu públic del servei de l'escoleta d'estiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2022, va acordar l'aprovació de la modificació de preu públic per al servei de l'escoleta d'estiu, la qual cosa es fa públic a l'efecte del seu general coneixement.

 “Disposició transitòria

Atenent la convocatòria de subvenció per a l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil que duguin a terme entitats locals de les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida de familiar i laboral durant les vacances escolars, per aquest any 2022 les tarifes a aplicar seran:

Per a les famílies amb majors necessitats de protecció segons l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i les pertanyents als altres col·lectius que s'indiquen, concretament:

  • Famílies monoparentals, en els termes prevists a l'article 7 de la Llei 8/2018.
  • Famílies en risc social i víctimes de violència masclista, en els termes prevists a l'article 8 de la Llei 8/2018.
  • Dones en situació d'atur de llarga durada.
  • Dones majors de cinquanta-dos anys.
  • Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat, en els termes prevists a l'article 9 de la Llei 8/2018.
  • Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, en els termes prevists a l'article 10 de la Llei 8/2018. S'entenen com a tals les famílies beneficiàries de la renda social garantida, de la renda mínima d'inserció o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.
  • Famílies nombroses, en els termes prevists a l'article 6 de la Llei 8/2018.

Servei

Horari

Dia

Quinzena

Mes

Escola d'Estiu

9:00-14:00

-

25 €

50 €

Acollida Matinera

7:30-9:00

2 €

18 €

35 €

Menjador

14:00-15:00

7 €

65 €

130 €

Per a les famílies no incloses a l'apartat anterior:

Servei

Horari

Dia

Quinzena

Mes

Escola d'Estiu

9:00-14:00

-

50 €

100 €

Acollida Matinera

7:30-9:00

2 €

18 €

35 €

Menjador

14:00-15:00

7 €

65 €

130 €

Contra el present Acord es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Porreres, (signat electrònicament: 27 de maig de 2022)

La batlessa Francisca Mora Veny