Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 294380
Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 07-2022, crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. AE 444/2022)

En virtut de la presumpció establerta a l'article 169.1, en relació amb l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, ha estat elevada a definitiva la modificació de crèdit 07-2022, crèdit extraordinari finançat amb majors ingressos efectivament recaptats, aprovada per acord del Ple de l'ajuntament de 28 d'abril de 2022 (BOIB núm. 58, de 03-05-2022). La modificació presenta el següent resum per capítols:

Ingressos

 

Capítol 4. Transferències corrents

33.900,00 €

TOTAL

33.900,00 €

 

Despeses

 

Capítol 2. Despeses corrents en bens i serveis

10.400,00 €

Capítol 6. Inversions reals

23.500,00 €

TOTAL

33.900,00 €

Recursos

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03-2022 es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en el BOIB, sense perjudici que els interessats legitimats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considerin procedent.

 

Alaró, 25 de maig de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló