Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 29445
Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a de Consultes Externes de l’Hospital Mateu Orfila

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el Reial Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en las Institucions Sanitàries, amb la Resolució de 2 de febrer de 2017 del Director General del Servei de Salut de les Illes Balears, sobre la forma de ocupació de determinats llocs de prefectura,   i d'acord amb la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020, de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 191/2020), dicto la següent

Resolució

Acordar la convocatòria pública de un lloc de Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de Consultes Externes de l'Hospital Mateu Orfila, d'acord amb les següents especificacions:

1. Lloc objecte de la convocatòria i responsabilitats.

La denominació del lloc a cobrir és: Supervisor/a d'Unitat d'Infermeria de Consultes Externes de l'Hospital Mateu Orfila.

Tindrà les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial Decret 521/1987, de 15 d'abril, pel qual s' aprova el reglament d'hospitals.

2.Requisits.

- Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2 i estar en la situació de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels Serveis de Salut o en centres i serveis sanitaris de la Administració General de l'Estat.

En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar -como requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit.

Aquests requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria i mantenir-se fins la presa de possessió.

3. Règim jurídic del lloc convocat.

El règim jurídic del lloc objecte de convocatòria es l'establert en la Llei 55/2003, de  l'Estatut Marc del personal estatutari dels Serveis de Salut, i altres disposicions aplicables.

4. Sol·licitud.

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB, dirigida a l'òrgan convocant, i s'ha de formalitzar en el registre de la gerència convocant o per mitjà d'alguna de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Documentació a aportar amb la sol·licitud.

a) Els candidats han de presentar:

  • Sol·licitud de participació.
  • Currículum vitae.
  • Documentació original que acrediti el compliment dels requisits.
  • Memòria de proposta de funcionament de la Unitat d'Infermeria de Consultes Externes.

b) La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, ubicat a l'Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbúger  1, de Maó (07703) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

c) La documentació original que acrediti els mèrits al·legats en el currículum podrà ser sol·licitada per l'òrgan competent en qualsevol moment del procés selectiu.

6. Nomenaments.

La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar la supervisió convocada. La situació de qui resulti nomenat serà la següent:

a) Si té la plaça estatutària fixa al mateix centre, seguirà ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria al propi centre.

b) Si té la plaça estatutària fixa a un altre centre, ocuparà directament el lloc de prefectura, quedant respecte a la plaça en situació de reserva al centre d'origen o en la situació administrativa que correspongui en la seva Administració d'origen.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d' acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

Maó,  19 de gener de 2022

La directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca

(BOIB núm. 191/2020)

Ana Trenado Andreu