Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 29455
Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’ infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es troba vacant i dotat pressupostàriament el lloc de treball de responsable d'infermeria de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, la provisió del qual es considera necessària.

Fonaments de dret

1. Art. 29.3 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Art. 30.3 del Decret 39/2006, de 21 d'abril, per la qual s'aproven els estatuts de l'ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Arts. 23 a 28 del Reial Decret llei 1/1999, de 8 gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social.

4. Clàusula 12, en relació amb la clàusula 7, de l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, modificat per Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 5 de desembre de 2012.

5. L'Informe d'1 de desembre de 2021, de la Direcció de Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.

6. Resolució del director general del Servei de Salut de 17 de febrer de 2020 per la qual s'aprova la modificació de la plantilla orgànica de personal estatutari d'Atenció Primària de Menorca.

 7. Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 de delegació de competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 07/11/2020).

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Dalt Sant Joan, que es troba sota la dependència funcional del/de la director/a d'aquesta ZBS i té, a més de les funcions pròpies d'un/a responsable d'infermeria d'EAP, les funcions d'organització i coordinació de les activitats del personal d'infermeria, així com de supervisió de la seva execució.

2. Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són:

a) Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en EAP del subgrup A2 i pertànyer a la categoria d'infermer/a o al Cos Facultatiu Tècnic, Escala Sanitària, Especialitat sanitaris locals – practicants/es.

b) Pertànyer a la plantilla de l'EAP amb actuació a la ZBS de Dalt Sant Joan.

c) En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquesta categoria, les persones aspirants en aquest procediment de selecció no estan obligades a acreditar -como requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí ho puguin acreditar li serà valorat com un mèrit.

3. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

Sol·licitud de participació.

Currículum vitae.

Documentació original que acrediti el compliment dels requisits.

4. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, ubicat a l'Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbúger  1, de Maó (07703) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. La documentació original que acrediti els mèrits al·legats en el currículum podrà ser sol·licitada per l'òrgan competent en qualsevol moment del procés selectiu.

6. Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds i una vegada verificat per l'òrgan competent que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta d'especificacions exigides en la convocatòria, aquest mateix òrgan nomenarà la persona que consideri més adequada per al càrrec o declararà deserta la convocatòria –per mitjà d'una resolució motivada- quan no es presentin persones aspirants idònies per ocupar el càrrec convocat.

 7. La present convocatòria es resoldrà per mitjà d'una resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, dictada per delegació de competències de la consellera de Salut, que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8. El nomenament de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Dalt Sant Joan s'expedirà per un període de quatre anys, que podrà ser renovat, sense perjudici de la facultat de què es pugui acordar discrecionalment el seu cessament per l'òrgan que l'hagi nomenat, prèvia audiència de la persona interessada. La reelecció per al càrrec estarà subjecte a una avaluació de caràcter quadriennal de conformitat amb la clàusula 12, en relació amb la clàusula 7, de l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011.

9. El personal nomenat per al lloc de treball de responsable d'infermeria de l'EAP de la ZBS de Dalt Sant Joan conservarà la titularitat de la corresponent plaça bàsica de la seva categoria, les funcions de la qual continuarà desenvolupant, tant mentre ocupi el lloc convocat com quan es produeixi el cessament en el mateix.

10. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Maó, 19 de gener de 2022

La consellera de Salut i Consum

PD La directora gerent de l'Àrea de Salut de Menorca (BOIB 191/2020)

Ana Trenado Andreu