Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 22995
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 d'abril de 2019, BOIB núm. 48/2019, de 13 d'abril,  la resolució de correcció de 6 de juny de 2019, BOIB núm. 76/2019, la resolució de modificació de 2 de juliol de 2020, BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol, la resolució de correcció de 22 de juliol de 2020, BOIB núm. 132/2020 i la resolució de modificació de 16 de març de 2021, BOIB núm. 39/2021, es va convocar un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista de medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El 9 de març de 2021 es van publicar en el BOIB núm. 33/2021 les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de març per les quals s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició.

3. El 17 d'abril de 2021 es van publicar en el BOIB núm. 51/2021 les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 d'abril per les quals s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses del concurs oposició.

4. El dia 11 de juny de 2021, d'acord amb les bases de la convocatòria del procés selectiu, el Tribunal va publicar en el tauler d'anuncis de la seu del Tribunal i en el web www.ibsalut.es les llistes provisionals de les puntuacions de l'exercici de la fase d'oposició.

5. El 13 de juliol de 2021, el Tribunal va publicar les llistes definitives de puntuacions de l'exercici de la fase d'oposició.

6. D'acord amb la base 9 de la convocatòria, es va obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació de les llistes definitives de puntuacions de l'exercici perquè les persones que l'havien aprovat acreditassin els mèrits valorables en la fase de concurs.

7. El 3 de novembre de 2021, d'acord amb la base 9.5 de la convocatòria, el Tribunal va publicar en els mitjans habituals les llistes provisionals de puntuacions de la fase de concurs.

8. Resoltes les al·legacions i vençut el termini, el Tribunal publica la llista definitiva de puntuacions de la fase de concurs.

9. Segons la base 10.1 de la convocatòria, una vegada acabada la fase concurs, el  Tribunal ha d'elevar al director general del Servei de Salut les llistes de persones que han superat el procés selectiu referides a cadascun dels torns per publicar-les en els mitjans habituals. Aquestes llistes han de contenir, com a màxim, tants aspirants aprovats com places s'hagin oferit.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social —vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 d'abril de 2019 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears i la resta de resolucions relatives al desenvolupament del procediment selectiu.

6. La Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. L'article 72.1 de la Llei 39/2015 disposa que, de conformitat amb el principi de simplificació administrativa, es poden acordar en un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa, admeten un impuls simultani.

8. El punt 9.6 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de març de 2021, a traves de la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de 12 d'abril de 2019 per la que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea que estableix el següent:

“En aquells sectors en els que el nombre de persones aspirants que hagin superat la fase oposició sigui igual o inferior al nombre de places convocades, no serà necessari acreditar ni valorar el mèrits sempre que resulti innecessari establir un ordre de prelació en la fase de concurs”

9.  El punt 10.2 de la Resolució de 16 de març de 2021, a traves de la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de 12 d'abril de 2019 per la que es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea que estableix el següent:

“ D'acord amb el que estableix el punt 12.4, s'elaborarà una llista complementària i s'utilitzarà, per única vegada, per a la cobertura de possibles places vacants.

Les persones que figurin en aquesta llista complementària podran optar a les places que, en el seu cas, quedin vacants en un sector sanitari diferent al assenyalat en la seva sol·licitud de participació en el procés selectiu”

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns i per a cada sector sanitari— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d'àrea medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears (annex 1).

2. Publicar la llista complementària de persones, en els sectors que corresponguin, que segueixen per puntuació a les que han superat el procés selectiu, als efectes prevists a la base 10.2 de la convocatòria i només aplicable en cas que algun dels candidats que han superat el concurs oposició no compleixi els requisits per ser nomenat personal estatutari fix (annex 2).

3. Obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears—sense perjudici del que estableix el punt 7— perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figuren a les llistes complementàries aportin la documentació següent:

  1.  Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català. No obstant això, en aquest procediment és aplicable l'article 5 del Decret 8/2018, de manera que si no s'acredita la capacitació lingüística exigible s'aplicarà allò previst a l'article 7 del mateix Decret. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin expressament.
  2.  Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per participar en aquest procediment selectiu o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots els estudis per obtenir el títol, juntament amb la sol·licitud d'expedició del títol i l'acreditació del pagament de les taxes corresponents. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin expressament.
  3.  Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni per a la professió corresponent.
  4.  Pel que fa als ciutadans d'altres estats esmentats en la base 2.1.a) de la convocatòria, acreditació de no haver estat inhabilitat—per sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat—per sanció disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  5.  Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

4. Recordar que, de conformitat amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil, és requisit per accedir a les professions que impliquin contacte habitual amb menors no haver estat condemnat per una sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual. Per això cal acreditar aquesta circumstància aportant, junt amb la resta de documentació esmentada anteriorment, un certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals (certificat de delictes de naturalesa sexual).

5. Establir que s'ha de presentar i registrar tota la documentació esmentada en els apartats anteriors en el Registre General dels Serveis Centrals o de qualsevol altra gerència del Servei de Salut o per qualsevol de les vies que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si es presenta en una oficina de Correos, ha d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari corresponent la segelli i la dati abans d'enviar-la per correu certificat.

6. Recordar que, llevat dels casos de força major constatats degudament, si no es presenta tota la documentació exigida en el termini establert o si en examinar-la es dedueix que la persona interessada no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada personal estatutari fix, per la qual cosa s'anul·laran les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

7. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis dels Serveis Centrals i en el web www.ibsalut.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 17 de gener de 2022

El director general del Servei de Salut

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut (BOIB núm. 191, de 07/11/2020)

  

ANNEX 1

TORN LLIURE

 

 

 

SERVES CENTRALS

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****0206C

EUGERCIOS ESCRIBANO , HECTOR

56,20000

7,70275

63,90275

 

 

 

 

TORN LLIURE

 

 

 

SECTOR SANITARI MENORCA

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****1442N

GOMILA PONS , MARIA MONSERRAT

35,10000

9,81826

44,91826

 

 

 

 

 

ANNEX 2

TORN LLIURE

 

 

 

SERVES CENTRALS

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****6612G

ROIG GAYA , FRANCISCA MARIA

43,30000

10,86802

54,16802

 

 

 

 

 

 

TORN LLIURE

 

 

 

SECTOR SANITARI MENORCA

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI/NIE

Nom

Total oposició

Total concurs ponderat

Total

****1367Y

SINTES VINENT , MARIOLA

30,60000

5,22465

35,82465