Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE I REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRI

Núm. 29868
Resolució del gerent nomenament Tribunal pel concurs oposició pel torn lliure de Tècnic mitjà en habitatge del Patronat Municipal de l'Habitatge i de Rehabilitació Integral de Barris -PMHRIBA-

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que al BOIB núm 134, de 30 de setembre de 2021, es varen publicar les bases generals que regiran la convocatòria objecte d' aquesta resolució.

NORMATIVA APLICABLE

  • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la Llei 7/2007, de 12 d'abril
  • Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2018.
  • Decret 27/1994, d'11 de març pel qual s'aprova el reglament d'ingrés del personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Reial Decret 364/1995, de 10 de març, que aprova el reglament general d'ingrés del    personal al servei de l'administració general de l'Estat.

Vist el decret del gerent del PMHRIBA HAB 202100348,  de data 19/11/2021, pel qual s' aprova la convocatòria i les bases específiques del concurs oposició pel torn lliure de tècnic mitjà en habitatge publicades al BOIB nún 163 de data 25 de novembre de 2021.

Vist que a les  bases s' estableix que els tribunals de selecció són designats per l'òrgan convocant.

Vist el que diu l' article 20 dels  estatuts, el gerent que subscriu

RESOL:

Primer.- Nomenar, una vegada efectuat el corresponent sorteig,  als membres que formaran part del tribunal que avaluarà la convocatòria del procés selectiu de tècnic mitjà en habitatge del PMHRIBA pel sistema de concurs-oposició per torn lliure corresponent a la taxa de reposició de feina de 2018.

Els membres dels tribunals són els següents:

PRESIDENTA - Designada per l' òrgan competent.:

Titular: Nancy Kerr Andreu, Cap del departament d'Habitatge

Suplent: Mª José Muñoz Muñoz, Cap de secció d'Habitatge

VOCALS – Designats per sorteig::

Titular 1:   M Antonia Palmer Ponsell, arquitecta tècnica del PMHRIBA.

Suplent 2: Tomás Fortuny Salas, arquitecte del PMHRIBA. 

Titular 2:   M Antonia Salas Matheu, jurídica del PMHRIBA

Suplent 2: Miriam Martínez Romero, economista del PMHRIBA.

Titular 3:  Sylvia Bonet Grau, treballadora social.

Suplent 3: M Ángeles Deyá Gómez, jurídica del PMHRIBA. 

Titular 4:  Isabel Riquero Guisado, Cap de secció de l´Oficina del Pla General.

Suplent 4: Esperanza Espina Cloquell, arquitecta tècnica del Departament d´Obres.

Titular 5: Margarita Sastre Caba, Cap del servei d'edificis municipals

Suplent 5: Joan Company Pujadas, Cap de secció d´ infraestructures.

El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista. Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Les possibles causes d'abstenció, segons l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, presentades pels membres del tribunal s'hauran d'acreditar degudament per qualsevol mitjà admès en dret.

Segon.- Publicar la present resolució per al seu coneixement.

 

Palma, 21 de gener de 2022

El gerent del PMHRIBA

Josep M Rigo Serra