Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 17 de gener de 2022 pel qual s’encarrega al servei territorial de l’Agència Tributària de les Illes Balears de la Recaptació de Zona de Mallorca que executi determinats serveis relacionats amb la tramitació del procediment per a la resolució dels recursos de reposició interposats contra les Resolucions dictades en el procediment de concessió d’ajuts directes a autònoms i empreses de la Línia Covid prevists en el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, i se’n fixen les compensacions econòmiques corresponents

    Número d'edicte 286 - Pàgines 1796-1799

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del president del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en el tercer quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 256 - Pàgina 1800

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el tercer quadrimestre de l’any 2021

    Número d'edicte 236 - Pàgines 1801-1802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB per la qual se n’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB de 23 d’agost de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria «SOIB Dual Vulnerables» per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un règim d’alternança entre l’ocupació i l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, per al període 2022-2025

    Número d'edicte 259 - Pàgines 1803-1805

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 2a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que hagin cursat segon, tercer o quart d'educació secundària de persones adultes (ESPA) durant el període 2020-2021

    Número d'edicte 260 - Pàgines 1806-1809

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 8è pagament de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques per a l’estudi del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 16 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que cursin especialitats formatives de formació professional per a l’ocupació del SOIB cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, per al període 2019-2020

    Número d'edicte 261 - Pàgines 1810-1812

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Presentació durant l'any 2022 de sol·licituds de cooperació tècnica al Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica d’obres municipals

    Número d'edicte 252 - Pàgines 1813-1815

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 13 de gener de 2022 per a la concertació social pel procediment d'urgència, del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edats migrants no acompanyades (NNAMNA) per l’atenció i acompanyament

    Número d'edicte 238 - Pàgines 1816-1847

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la modificació del Conveni de gestió urbanística amb la mercantil Nesdosumun SL pel desenvolupament de la unitat d’execució núm. 1 (C/ de Solleric, Son Mas)

    Número d'edicte 253 - Pàgina 1848

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Nomenament delegació de batlia

    Número d'edicte 265 - Pàgina 1849

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Pla Estratègic de Subvencions per a l'any 2022

    Número d'edicte 257 - Pàgines 1850-1854