Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00024630D

    Número de registre 172 - Pàgina 1855

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació inicial, amb caràcter definitiu si durant el tràmit d'informació pública no es formulen reclamacions. << Reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació Conjunta del personal funcionari i laboral de l´Ajuntament d´Andratx. Expte. 1353/2021

    Número de registre 13049 - Pàgines 1856-1861

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Anunci relatiu a l'acord plenari municipal de data 11-01-2022 de canvi de mesos en els que s'han de celebrar els plenaris ordinaris de l'Ajuntament de Ses Salines - Expte 2022/46

    Número de registre 258 - Pàgina 1862