Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • CONSELL DE GOVERN

      • Correcció d’errates en la tramesa per a la publicació de les versions catalana i castellana del Decret 52/2021, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2022 a l’efecte del còmput administratiu

        Número d'edicte 287 - Pàgina 1773