Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 615227
Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que no s'ha presentat cap al·legació i/o reclamació durant el període d'exposició pública, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 160, de 20 de novembre de 2021, contra l'acord d'aprovació inicial del Pressupost de l'Ajuntament de Son Servera per a l'exercici 2022, aprovat pel Ple de la corporació amb tots els annexos que el conformen, en sessió ordinària de 18 de novembre de 2021.

De conformitat amb el previst a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es considera   definitivament aprovat el pressupost esmentat, i es transcriu a continuació, el resum per capítols del Pressupost així com la plantilla orgànica de personal.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós  administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Son Servera, 16 de desembre de 2021

La batlessa

Natalia Troya Isern

 

 PRESSUPOST AJUNTAMENT SON SERVERA 2022

PRESSUPOSTS DE DESPESES

  AJUNTAMENT

CAPÍTOL I (Personal)

         6.769.563,87 €

CAPÍTOL II (Bens i serveis)

         7.844.708,14 €

CAPITOL III (Despeses  Financeres)

              38.435,43 €

CAPÍTOL IV (Transferències corrents)

            481.851,70 €

CAPITOL V ( Fons de Contingència)

                           -   €

CAPÍTOL VI (Inversions reials)

            198.000,00 €

CAPÍTOL VII (Transferències de capital)

                           -   €

CAPÍTOL VIII (Actius financers)

              60.000,00 €

CAPÍTOL IX (Passius financers)

            728.160,39 €

TOTAL DESPESES

16.120.719,53 €

PRESSUPOST D'INGRESSOS

AJUNTAMENT

CAPÍTOL I (Impostos Directes)

8.277.622,52 €

CAPÍTOL II (Imposts Indirectes)

338.742,52 €

CAPÍTOL III (Taxes i altres ingressos)

3.492.301,33 €

CAPÍTOL IV (Transferències corrents)

3.143.449,92 €

CAPÍTOL V (Ingressos Patrimonials)

630.196,99 €

CAPÍTULO VI (Alienació d'inversions reals)

0,00 €

CAPÍTOL VII (Transferències de Capital)

178.406,25 €

CAPITOL VIII (Actius Financers)

60.000,00 €

CAPITOL IX (Passius financers)

0,00 €

TOTAL INGRESSOS

16.120.719,53 €

 

A - PERSONAL FUNCIONARI 2022

Escala / lloc de treball

Número plaça

Subnúm. plaça

Situació

Grup

Nivell

Subescala

Habilitats estatals

 

 

 

 

 

Secretari

1

1

Vacant

A1

30

Secretaria

Interventor

2

1

Vacant

A1

30

Intervenció-Tresoreria

Tresorer/a

3

1

Vacant

A1

27

Intervenció-Tresoreria

Administració General

 

 

 

 

 

Tècnic d'Administració General (Secretaria)

4

1

titular

A1

25

Tècnica

Tècnic d'Administració General (Urbanisme)

5

2

titular

A1

25

Tècnica

Tècnic d'Administració General (RRHH/Intervenció)

6

3

vacant

A1

25

Tècnica

Administratiu (Secretaria)

7

1

vacant

C1

21

Administrativa

Administratiu (servei de personal.)

8

2

vacant

C1

21

Administrativa

Administratiu (Intervenció)

9

3

titular

C1

21

Administrativa

Administratiu (activitats/secretaria)

10

4

titular

C1

21

Administrativa

Administratiu (servei de personal)

11

5

titular

C1

21

Administrativa

Administratiu (urbanisme)

12

6

titular

C1

21

Administrativa

Administratiu (secretaria/registre)

13

7

titular

C1

21

Administrativa

Administratiu (gestió tributària)

14

8

titular

C1

21

Administrativa

Administratiu (tresoreria)

15

9

titular

C1

21

Administrativa

Auxiliar administratiu

16

1

titular

C2

17

Auxiliar

Auxiliar administratiu

17

2

titular

C2

17

Auxiliar

Auxiliar administratiu

18

3

titular

C2

17

Auxiliar

Auxiliar administratiu

19

4

titular

C2

17

Auxiliar

Auxiliar administratiu

20

5

titular

C2

17

Auxiliar

Auxiliar administratiu

21

6

titular

C2

17

Auxiliar

Administració especial

 

 

 

 

 

Arquitecte

22

1

vacant

A1

26

Tècnica

Arquitecte tècnic o aparellador

23

1

vacant

A2

23

Tècnica

Treballador social

24

1

titular

A2

21

Tècnica

Tècnic de medi ambient

25

1

vacant

A2

21

Tècnica

Tècnic de grau mitjà en arxivística

26

1

titular

A2

20

Tècnica

Subinspector

27

1

Comissió de serveis

A2

23

Serveis especials

Oficial

28

1

titular

C1

20

Serveis especials

Oficial

29

2

Titular

C1

20

Serveis especials

Oficial

30

3

titular

C1

20

Serveis especials

Oficial

31

4

titular

C1

20

Serveis especials

Oficial

32

5

titular

C1

20

Serveis especials

Oficial

33

6

titular

C1

20

Serveis especials

Oficial

34

7

vacant

C1

20

Serveis especials

Policia local

35

1

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

36

2

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

37

3

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

38

4

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

39

5

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

40

6

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

41

7

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia local

42

8

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

43

9

En pràctiques

C1

17

Serveis especials

Policia local

44

10

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

45

11

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

46

12

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia local

47

13

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

48

14

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

49

15

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

50

16

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

51

17

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

52

18

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia local

53

19

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

54

20

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

55

21

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

56

22

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

57

23

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

58

24

titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

59

25

titular

C1

17

                  Serveis especials

Policia Local

60

26

vacant

C1

17

Serveis especials

Policia Local

61

27

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia Local

62

28

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia Local

63

29

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia Local

64

30

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia local

65

31

Titular

C1

17

Serveis especials

Policia local

66

32

En pràctiques

C1

17

Serveis especials

Policia Local

67

33

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia Local

68

34

Vacant

C1

17

Serveis especials

Policia Local

69

35

Vacant

C1

17

Serveis especials

B - PERSONAL LABORAL 2022

Denominació lloc de treball

Número plaça

Subnúm. plaça

Nivell equiparació

Situació

Nivell de titulació

Pedagog /a

1

1

22

fix

Llicenciatura en ciències de l'educació

Psicòleg /a

2

1

22

Vacant

Llicenciatura en psicologia

Normalitzador/a lingüístic

3

1

21

fix

Llicènciatura en filologia catalana

Enginyer tècnic industrial

4

1

24

fix

Diplomatura-enginyeria tècnica

Bibliotecari biblioteca de Son Servera

5

1

20

Vacant

Diplomatura

Bibliotecària biblioteca de Cala Millor

6

2

20

fix

Diplomatura

Personal laboral indefinit no fix per sentència judicial 00055/2018 TSJ-Illes Balears / Bibliotecària

7

3

20

Vacant

Diplomatura

Treballador /a social

8

1

21

fix

Diplomatura en treball social

Educador /a social

9

1

20

fix

Diplomatura en educació social

Educador /a social

10

2

20

Vacant

Diplomatura en educació social

Professor Serveis Educatius (PQPI)

11

1

18

Vacant

Diplomatura

Professor Serveis Educatius

12

2

18

vacant

Diplomatura

Informador/a jove (CIJ)

13

1

18

fix

Diplomatura

Delineant

14

1

21

fix

FP 2 -especialitat delineació

Auxiliar administrativa

15

1

17

fix

Graduat escolar - FP1

Auxiliar administrativa

16

2

17

Obra i servei

Graduat escolar - FP1

Auxiliar oficina turística

17

4

17

fix

Graduat escolar - FP1

Zelador /a d'obres

18

1

17

fix

Graduat escolar - FP1

Zelador /a d'obres

19

2

17

fix

Graduat escolar - FP1

Notificador /a

20

1

14

fix

Graduat escolar-FP1

Treballador /a familiar

21

1

15

Vacant

Graduat escolar - FP1 - curs especialit.

Treballador /a familiar

22

2

15

Vacant

Graduat escolar - FP1 - curs especialit.

Treballador /a familiar

23

3

15

fix

Graduat escolar - FP1 - curs especialit.

Bidell recepcionista telefonista

24

1

14

fix

Graduat escolar- FP1

Governanta

25

1

18

fix

Graduat escolar - FP1

Netejador/a

26

1

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

27

2

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

28

3

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

29

4

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

30

5

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

31

6

12

Vacant

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

32

7

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

33

8

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

34

9

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

35

10

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

36

11

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

37

12

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

38

13

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

39

14

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

40

15

12

fix

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

41

16

12

Vacant

Certificat d'escolaritat

Netejador/a

42

17

12

fix

Certificat d'escolaritat

Oficial 1ª

43

2

16

Vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial electricista

44

1

16

Vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial electricista

45

2

16

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial electricista

46

3

16

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial pintor

47

1

16

fix

Graduat escolar-FP1-Cert esolart

Oficial 1ª llauner

48

1

16

Vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Xofer 1ª

49

1

16

Vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial 2ª

50

1

15

vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial 2ª

51

2

15

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial 2ª

52

3

15

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial 2ª encarregat magatzem

53

4

15

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Oficial 1a (Tècnic manteniment)

54

1

16

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Jardiner (oficial 1a)

55

1

12

vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Jardiner (peó)

56

2

12

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Jardiner (peó)

57

3

12

vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

Peó Punt Verd

58

1

12

fix

Graduat escolar-FP1-Cert escolart-Minus

Peó Punt Verd

59

2

12

Vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart-Minus

Escombrador

60

1

12

Vacant

Graduat escolar-FP1-Cert escolart

 

C - PERSONAL LABORAL  TEMPORAL 2022

Denominació lloc de treball

Número plaça

Subnúm. plaça

Situació

Nivell de titulació

Departament

Professor/a de música

 

 

vacant

Diplomatura -grau mitjà Conservatori

Cultura

Professors de música

 

 

per hores

Titulació estudis de música Conservatori

Cultura

Director d'activitats de temps lliure (2 places)

 

 

Obra i servei

Titulació específica temps lliure

Serveis educatius

Monitors Temps Lliure Esc d'estiu

 

 

Obra i servei

Titulació específica temps lliure

Serveis educatius

Monitors Escola d'adults

 

 

per hores

Titulació específica

Serveis educatius

Professor restaurant-bar (PQPI)

 

 

Obra i servei

Titulació específica

Serveis educatius

Auxiliar nocturn PAC

 

 

Obra i servei

Graduat escolar-FP1

Sanitat

Auxiliar nocturn PAC

 

 

Obra i servei

Graduat escolar-FP1

Sanitat

D - PERSONAL EVENTUAL 2022

 

 

 

 

 

Arquitecte

 

 

vacant

Llicenciatura en Arquitectura o títol de grau en Arquitetura més el màster que habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte superior, conforme al RD 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació de l'ensenyament universitari oficial.

Batlia

 

D- PLACES AMORTITZADES 2022

Personal funcionari

1(subinspector  en 2a activitat)

Personal laboral

0

 

E- PLACES VACANTS   2022

PERSONAL FUNCIONARI

Número vacants

Tresorer/a

1

Arquitecte/a

1

Tècnic/a d'Administració General

1

Arquitecte/a tècnic/a

1

Tècnic/a de Medi Ambient

1

Subinspector/a

1

Policia Local

11

Administratiu/va

2

PERSONAL LABORAL

 

Bibliotecari

2

Treballador/a familiar

2

Netejador/a

2

Xofer 1a

1

Educador/a social

1

Oficial 1a electricista

1

Oficial 2a

1

Jardiner (peó)

1

Peó Punt Verd

1

Professor. Serveis Educatius (PQPI)

1