Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 611394
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d’Artà

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició pública per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, a la sessió de 25 d'octubre de 2021, d'aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal pel qual es regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme d'Artà, publicat en el BOIB núm. 148, de 28 d'octubre de 2021, sense que s'hagin presentat reclamacions, queda aprovada definitivament l'Ordenança següent, de conformitat amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

El text íntegre del Reglament, amb les modificacions, és el següent:

<<REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR DINS ELS ESPAIS NATURALS DEL TERME D'ARTÀ

Article 1. Objecte

És objecte d'aquesta disposició establir normes per regular la circulació i l'estacionament de vehicles de motor dins els espais naturals del terme municipal que han rebut aquesta qualificació per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals, i per la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), amb l'objectiu final de garantir la conservació dels espais naturals esmentats, assegurant així el respecte a la propietat pública i privada del medi rural.

Article 2. Circulació de vehicles

Dins els espais naturals d'aquest terme, els vehicles de motor sols poden circular per les carreteres, camins i pistes forestals aptes per a la circulació de vehicles, i està prohibit que circulin i estacionin fora d'aquestes vies o camp a través.

Article 3. Limitacions

a) L'Ajuntament d'Artà pot limitar o prohibir, amb el consentiment de la propietat, mitjançant la senyalització vertical corresponent, la circulació de vehicles de motor per camins o pistes forestals quan es pugui veure afectada la protecció de determinats paratges amb valor paisatgístic, ecològic o forestal.

b) Es prohibeix estacionar vehicles de motor per les voreres de camins o pistes forestals quan es pugui veure afectada la protecció de determinats paratges amb valor paisatgístic, ecològic o forestal o quan l'Administració hagi duit a terme mesures contra incendis, com ara l'establiment de zones de seguretat contra incendis o altres actuacions en matèria forestal.

Article 4. Excepcions

No s'han d'aplicar les disposicions a què es refereixen els articles anteriors quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  1. Quan sigui necessari per dur a terme les funcions de vigilància i gestió de les àrees naturals.
  2. En els casos exigits per als usos tradicionals.
  3. Quan sigui expressament autoritzat, amb indicació de les característiques d'excepcionalitat, condicions i terminis.
  4. Quan concorrin raons d'urgència, de seguretat o de força major.

Article 5. Equipaments de vehicles i identificació

Els vehicles que transitin pels espais naturals han d'anar equipats amb el dispositiu silenciador propi de la seva homologació i, a més, han de dur instal·lats dispositius mataespurnes per prevenir incendis forestals.

Article 6. Velocitat màxima

La velocitat màxima de circulació per carreteres i camins interiors dins els espais naturals és de 30 km/h.

Article 7. Circulació turística o esportiva

No està permesa, en els espais naturals, la pràctica esportiva amb vehicles motoritzats ni la realització d'itineraris turístics amb aquests vehicles, atès que els camins no estan preparats i els espais naturals es poden degradar greument.

Article 8. Vigilància

La vigilància del compliment d'aquestes normes correspon als serveis de vigilància municipals corresponents i a la Policia Local.

Article 9. Infraccions

Les infraccions d'aquest Reglament es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

- Són infraccions lleus:

a) Estacionar o aparcar el vehicle sobre la vegetació de qualsevol zona protegida o en els marges dels camins interiors. Tan sols es pot aparcar en les zones habilitades per a aquest fi.

b) Circular a més de 30 km/h pels camins considerats aptes per a la circulació.

- Són infraccions greus:

a) Deteriorar, destruir, sostreure o retirar els elements de senyalització de la circulació motoritzada i altres indicadors.

b) Circular i/o estacionar, sense causa justificada, pels vials no aptes per a la circulació motoritzada.

c) Circular i/o estacionar camp a través o fora de camins o pistes aptes per a la circulació.

d) Ocasionar danys a béns, instal·lacions o materials agrícoles, ramaders o forestals.

e) Estacionar vehicles que no permetin l'accés a camins forestals d'ús exclusiu per a vehicles de servei d'extinció d'incendis, de vigilància i oficials, senyalitzats de la manera corresponent, en l'època i zones d'alt risc d'incendi.

f) Circular per les vies esmentades en l'apartat e, sense autorització, en l'època i zones d'alt risc d'incendi, i per les altres vies o camins en què, per raons de prevenció i extinció d'incendis forestals o de preservació de valors naturals, estigui prohibit circular de forma temporal o permanent, quan puguin produir-se danys greus a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals.

- Són infraccions molt greus:

a) Circular i/o estacionar a platges, sistemes dunars, zones costaneres protegides i voreres de camins que hagin sofert actuacions de l'Administració de cara a la prevenció d'incendis.

b) Practicar esports utilitzant vehicles motoritzats.

c) Realitzar itineraris turístics utilitzant vehicles motoritzats.

d) Reincidir en la comissió d'infraccions greus.

L'abandonament de deixalles o fems o escombraries té la classificació d'infracció lleu, greu o molt greu segons la naturalesa i el volum de l'abocament, d'acord amb la legislació vigent.

Article 10. Prescripció

L'acció per sancionar les infraccions prescriu als tres mesos en el cas d'infraccions lleus i als sis mesos en el cas de greus i molt greus, comptadors a partir de l'endemà del dia en què s'hagin comès. La prescripció queda interrompuda per qualsevol actuació de l'Administració de la qual tengui coneixement el denunciat o que estigui encaminada a esbrinar la seva identitat o domicili, o per la notificació efectuada d'acord amb els articles 89, 90 i 91 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre.

Article 11. Sancions

Les infraccions lleus s'han de castigar amb una multa de fins a 100 €; les greus, amb una multa de fins a 300 €; i les molt greus, de fins a 600 €.

Article 12. Competència

Són competents per imposar sancions el batle, per a les lleus i les greus, i el Ple de l'Ajuntament, per a les molt greus.

Article 13. Restitució del medi a l'estat anterior

La imposició de sancions és independent de l'obligació, exigible en qualsevol moment, de restituir el medi físic a l'estat anterior a la comissió de la infracció i de l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats.

Article 14. Mesures cautelars d'immobilització de vehicles

Els membres del cos d'agents de l'autoritat, en l'exercici de les seves funcions, poden procedir a immobilitzar els vehicles si, com a conseqüència del fet d'utilitzar-los, en incompliment dels preceptes d'aquest Reglament, poden derivar en un risc greu per a les persones, els béns i els ecosistemes naturals. Així mateix, poden impedir l'accés a les àrees naturals en què s'hagi restringit el pas per raons mediambientals.

Article 15. Responsabilitat

Són responsables de les infraccions comeses els conductors dels vehicles que incompleixen algun article d'aquest Reglament i les empreses que lloguin els vehicles que participen en excursions organitzades dins espais naturals.>>

 

Artà,  15 de desembre de 2021

El batle Manuel Galán Massanet