Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Núm. 614183
Aprovació definitiva del reglament per l'ús privatiu de parcel·les de cultiu del projecte horts urbans ecosocials de Valldemossa (Horts Urbans)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 d'octubre de 2021, s'aprova la modificació parcial del reglament municipal regulador de l'ús privatiu de parcel·les de cultiu del projecte d'horts urbans ecosocials de Valldemossa (horts urbans). I feta la legal exposició al públic sense haver-ne presentat durant el temps d'exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat a l'article 17-3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el text complet del reglament.

Contra el present acord definitiu de modificació del referit reglament, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

REGLAMENT PER L'ÚS PRIVATIU DE PARCEL·LES DE CULTIU DEL PROJECTE D'HORTS URBANS ECOSOCIALS DE VALLDEMOSSA (HORTS URBANS)

1. Naturalesa de l'hort urbà

1.1 Els horts urbans són una forma d'educació ambiental i nutricional. Per això es poden concertar visites amb diferents associacions, entitats i/o escola pública, perquè els valldemossins i en especial els alumnes del CP Nicolau Calafat, tinguin l'oportunitat d'observar com es cultiva. El fet de fomentar el cultiu per a l'autoconsum, encara que només es tracti d'unes quantes hortalisses al mes, aporta una nova perspectiva sobre la seguretat dels aliments, l'ús de productes químics i la protecció i el tractament de la terra.

1.2 Els horts urbans són àrees de cultiu d'hortalisses, flors i plantes aromàtiques que, ubicats dins un entorn urbà i gestionats segons els principis de l'agricultura ecològica, a més de produir aliments per al consum propi cerquen una finalitat social, integradora, educativa, d'oci, ambiental i participativa.

1.3 La implantació dels horts al municipi ha de servir, i servirà, com a experiència pilot i això significa que el projecte d'implantació i la gestió del seu ús ha de seguir un procés de millora continuada i s'ha de modificar en funció d'aquestes experiències i adaptar-se a les necessitats que es puguin detectar al llarg del procés, el que justificarà els canvis que s'hagin d'introduir, reforçats per les peticions ciutadanes al respecte.

2. Objecte i persones destinatàries

2.1 Aquest Plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les característiques tècniques que han de regir l'ús privatiu de parcel·les de cultiu del projecte d'horts urbans ecosocials de Valldemossa. L'adjudicatari resta obligat a complir aquestes prescripcions.

2.2 L'adjudicatari ha de desenvolupar les activitats pròpies de cultiu d'un hort a la parcel·la atorgada per l'Ajuntament de Valldemossa. Podrà ser adjudicatària tota persona major d'edat, empadronada a Valldemossa que no disposi de terra per poder conrar, que ho hagi sol·licitat; sempre en funció de la disponibilitat d'horts.

2.3 L'activitat de conreu s'ha de prestar d'acord amb aquestes prescripcions tècniques. Són íntegrament a càrrec de l'adjudicatari:

a. El manteniment, ordre i neteja de la parcel·la assignada.

b. El cost dels consums propis de fluids: aigua, llum i altres que pugui aprofitar l'adjudicatari.

c. Aplicar les normes d'agricultura ecològica i les que dicti la Comissió Mixta se seguiment i control.

3. Parcel·la i elements accessoris

3.1 L'adjudicatari disposarà de la parcel·la atorgada a partir de l'endemà de l'atorgament de la llicència i fins a la data de finalització de la mateixa.

3.2 Les parcel·les son de propietat de l'Ajuntament de Valldemossa o del particular que les cedeixi per a la implantació dels horts urbans, com la resta d'instal·lacions accessòries que es posin a disposició del beneficiari de la llicència.

3.3 L'adjudicatari tan sols tindrà l'usdefruit i per un temps limitat de la parcel·la de cultiu que se li assigni, i de les instal·lacions accessòries, que segons lliure decisió i a criteri municipal se li proporcionin, per a dipositar-hi eines, llavors i altres elements destinats al conreu; tot això en els termes que preveuen aquestes bases i arran de la llicència d'us privatiu de domini públic que finalment s'atorgui d'acord amb la legislació vigent.

3.4 El contractista no té cap dret sobre la parcel·la i les instal·lacions complementaries, a excepció del dret d'utilitzar-les durant la vigència de la llicència. Es prohibeix col·locar-hi, sense el vistiplau de l'Ajuntament de Valldemossa, cartells, informació o qualsevol tipus de publicitat aliena a la prestació del servei, objectes, tancaments,...

3.5 Una vegada transcorregut el termini de vigència de la llicència, l'adjudicatari ha de retirar immediatament de la parcel·la els estris de la seva propietat.

4.Prestació del servei per l'adjudicatari

4.1 L'esmentat ús privatiu tindrà caràcter personalíssim i en cap cas els titulars podran cedir, alienar, gravar o disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l'autorització d'ús, ni transmetre-la a tercers, sense perjudici del possible suport previst a la clàusula 3.2 d'aquest Plec.

4.2 Els adjudicataris que persones físiques, podran disposar del suport de tercers, sempre que tinguin les qualitats necessàries per a aconseguir per si mateix una llicència, que podran ajudar-lo o substituir-lo quan sigui necessari, en aquest darrer cas per un termini consecutiu màxim de 3 mesos.

4.3 L'adjudicatari és l'únic responsable davant l'Ajuntament i assumirà la responsabilitat íntegra dels seus actes i la de les persones que hagi disposat per al seu ajut.

4.4 El beneficiari haurà de comunicar a l'Ajuntament, en el moment inicial en què es vulgui disposar del suport de tercers, el nom, llinatges, DNI i domicili a efectes de notificacions, i haurà d'aportar una declaració jurada signada per aquells que compleixen els requisits exigits en aquestes bases a les persones físiques per a ser beneficiàries d'una llicència. Aquesta comunicació implicarà per si mateixa, en cas de silenci administratiu, l'aprovació municipal del suport esmentat. Això no obstant, l'Ajuntament podrà acordar en qualsevol moment que alguna o totes aquestes terceres persones cessin en les seves funcions si es comprova que no compleix/en els requisits esmentats o per raons justificades a l'expedient.

5. Horari

Es podrà accedir a les parcel·les de cultiu i altres instal·lacions accessòries serà de dilluns a diumenge, dins l'horari d'obertura i tancament del recinte acordat per l'Ajuntament de Valldemossa.

6. Accés i durada de la llicència

6.1 Les persones interessades en l'adjudicació d'una parcel·la hauran de fer la corresponen sol·licitud per instància. Es podran fer inscripcions al llarg de l'any. El termini d'inscripcions per accedir a l'adjudicació ordinària acaba el 15 de setembre.

6.2 L'adjudicació ordinària es farà de la manera següent:

- en primer lloc, s'adjudicaran de manera directa a aquests sol·licitants que determini l'informe-proposta dels Serveis Socials de l'Ajuntament.

- en segon lloc, l'adjudicació es farà mitjançant sorteig. En cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les per adjudicar, es crearà una llista d'espera, també per sorteig.

L'adjudicació ordinària es farà la primera quinzena d'octubre de cada any.

En cas que no hi hagi més sol·licituds que parcel·les per adjudicar, es prorrogarà automàticament la llicència de l'any anterior per a la mateixa parcel·la.

6.3. S'adjudicaran de manera extraordinària les parcel·les que quedin buides al llarg de la resta de l'any. En cas que hi hagi llista d'espera, seguint l'ordre d'aquesta. En cas contrari, per ordre de presentació d'instàncies.

7. Caducitat i Revocació de la llicència. Efectes d'extinció

7.1 La llicència d'us privatiu caducarà pels següents motius:

a. Per venciment del termini final, juntament amb les pròrrogues.

b.Per renúncia del titular de la llicència.

c. Per mort o incapacitat sobrevinguda de l'adjudicatari, abans del venciment del termini final.

d. Per voluntat unilateral de l'ajuntament de no prorrogar la llicència.

7.2 La llicència d'ús privatiu podrà ser revocada pels següents motius:

a.Per pèrdua de les condicions d'accés per a ser beneficiari d'una llicència d'ús privatiu objecte de les presents bases.

b.Per haver cessat en el conreu de la parcel·la o taula de cultiu adjudicada durant més de tres mesos sense que hi hagi una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament i aquest ho accepti.

c.Per la necessitat de disposar de les parcel·les per a obres, serveis o instal·lacions de l'Administració o per al desenvolupament de les actuacions previstes al Pla general o d'altres instruments urbanístics.

d.Per incompliment de les instruccions donades per l'Ajuntament o la Comissió Mixta

e.Per raons d'interès públic.

f.Per la constatació que no es troba al corrent pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social a nivell estatal, autonòmic i local.

g.Per incompliment reiterat de la resta de clàusules contingudes en aquest Plecs i altre normativa d'aplicació.

7.3 Efectes de l'extinció de la llicència:

7.3.1 L'Ajuntament de Valldemossa iniciarà un expedient amb audiència del titular de llicència d'ús privatiu. Aquest expedient haurà de contenir una acta de comprovació de l'estat de la parcel·la assignada realitzada per la Comissió Mixta o persona en qui delegui, que farà la proposta de resolució i extinció de la llicència municipal a l'Ajuntament.

7.3.2 Dins un termini de 15 dies hàbils posteriors a la notificació de finalització de la llicència, l'usuari haurà de deixar a disposició plena l'hort municipal En cas contrari, l'Ajuntament podrà executar els acords mitjançant el llançament administratiu una vegada transcorregut aquest termini. Les obres i les plantacions que tinguin el concepte de millora efectuada per l'usuari i que no puguin ser retirats sense dany al terreny municipal quedaran de propietat de l'Ajuntament sense que això generi un dret a indemnització.

7.3.3 Respecte de les collites, en extingir-se la llicència d'us privatiu quedaran a disposició de l'Ajuntament si l'adjudicatari o familiars autoritzats per aquest no les han recol·lectades en el termini de 15 dies hàbils abans esmentats.

7.3.4 Els usuaris no tindran dret a cap tipus d'indemnització per pèrdua de collites, per millores de la parcel·la o per altres incidències que es derivi de l'extinció o resolució de la llicència d'ús privatiu.

8. Altres prerrogatives municipals

8.1 L'Ajuntament podrà, sense generar cap dret d'indemnització a favor de l'interessat o adjudicatari, concretar i modificar les condicions generals d'ús de les parcel·les i altres elements que es puguin assignar, i modificar-ne els límits, els traçats dels camins, les instal·lacions de reg i altres serveis de la zona. L'adjudicatari podrà sol·licitar arran de les esmentades actuacions, que se li hauran de comunicar, que es revoqui la llicència.

8.2 Correspondrà també a l'Ajuntament interpretar el contingut de les presents bases i resoldre'n els dubtes o llacunes, sense perjudici de la resta de prerrogatives emparades per la normativa vigent.

9. Seguiment i control

9.1 Correspon a l'ajuntament, mitjançant la Comissió Mixta, exercir els poders de policia que resultin necessaris per assegurar la bona marxa de l'hort urbà gestionat per l'adjudicatari.

9.2 La Comissió Mixta s'encarregarà del control i seguiment de les llicències atorgades, així com l'assessorament als adjudicataris.

9.3 La Comissió Mixta encarregada estarà integrada per:

- President: Un regidor o regidora de l'Ajuntament

- Secretari: Un treballador, treballadora de l'Ajuntament amb veu però sense vot.

- Vocal 1: La/el treballador/a Social.

- Vocal 2: Un/a representant de l'ONG Illes Solidaris amb el Sud.

- Vocal 3: Un/a representant dels beneficiaris.

- Vocal 4: Un/a representant d'una associació relacionada amb el projecte.

- Convidats: qualsevol tècnic o expert, amb veu però sense vot, que pugui aportar els seus coneixements tècnics, de qualsevol matèria de la Comissió Mixta.

9.4 La Comissió Mixta adoptarà les seves decisions per majoria simple dels seus membres amb dret a vot, estendrà una acta detallada amb proposta de resolució, si n'és el cas, de cadascuna de les intervencions que realitzi, i traslladarà a l'Ajuntament les mateixes per a donar contingut al procés d'admissió i adjudicació de les llicències. Podrà resoldre qualsevol punt o incident que es plantegi.

9.5 Les decisions de la Comissió Mixta seran d'obligat compliment pel beneficiari de la llicència d'hort urbà.

9.6 Qualsevol dificultat o incidència que sorgeixi en la prestació del servei s'ha de comunicar a la Comissió Mixta.

10. Garanties sanitàries i de seguretat

10.1 L'usuari té la plena responsabilitat en compliment de la normativa sanitària en relació a la parcel·la assignada així com de la caseta o qualsevol instal·lació que estigui a la seva disponibilitat.

10.2 L'usuari també té la plena responsabilitat pel que fa al compliment de la normativa referent al foc i a la protecció civil.

10.3 L'Ajuntament de Valldemossa s'encarregarà de mantenir les parcel·les netes vacants utilitzant les tècniques permeses per a la producció agrària ecològica.

10.4 L'adjudicatari ha d'utilitzar tot el material rebut amb cura i diligència i ha de conservar la parcel·la i resta d'instal·lacions en perfecte estat, fins i tot des del punt de vista estètic. L'adjudicatari és responsable de reposar i/o reparar el material, la maquinària i les instal·lacions que siguin propietat seva, així com de reposar el parament d'un sol ús que sigui necessari per desenvolupar la seva activitat.

10.5 Les obres a les instal·lacions i reparacions o substitucions extraordinàries seran a càrrec de l'Ajuntament.

11. Altres despeses ( aigua)

El contractista ha de reemborsar anualment a l'ajuntament les despeses de subministrament d'aigua que corresponen al consum de l'hort urbà. S'ajustarà a la quota de consum acordada.

12. Drets, obligacions i prohibicions de la persona adjudicatària

Són drets de l'adjudicatari:

a. Cultivar dins la parcel·la de cultiu adjudicada qualsevol varietat d'hortalisses, flors i plantes aromàtiques en els termes continguts a les presents bases seguint mètodes de producció ecològica.

b. La beneficiària s'obliga a respectar les parcel·les d'hort veïnes i a col·laborar amb les tasques que s'acordin realitzar en comú amb el conjunt d'hortolans i hortolanes per al manteniment de l'entorn.

c. Emprar la caseta que es pugui assignar per a dipositar-hi eines, llavors i altres elements que puguin aportar destinats al conreu.

d. Els altres que es derivin del contingut d'aquestes bases.

Son obligacions de l'adjudicatari:

a. Conrar qualsevol varietat d'hortalisses, flors i plantes aromàtiques en els termes continguts a les bases i sempre que no siguin espècies prohibides per alguna disposició. La beneficiària s'obliga a conrar l'hort de forma permanent durant tot l'any. A l'hort d'estiu hi tindrà sembrades un mínim de 20 plantes de temporada, com també a l'hort d'hivern.

b. Aportar les llavors, els adobs i altres elements que utilitzin per al cultiu, i assumir les despeses de la seva adquisició.

c. Assumir les despeses generades per la conservació i el manteniment ordinaris de la terra.

d. Avisar immediatament l'Ajuntament si detecten qualsevol dany o desperfecte a la parcel·la, espai, caseta o les seves instal·lacions.

e. Les obres i les reparacions de renovació o reposició a la part exterior de la parcel·la (continent), espai o caseta o en els seus elements, degudes a l'envelliment o altres causes en les qual no es doni dany o negligència de l'adjudicatari o del seu ajudant o acompanyant seran a càrrec de l'Ajuntament. En cas contrari a càrrec de l'adjudicatari.

f. Mantenir nets i en perfecte estat de conservació les eines i els estris necessaris per al conreu que siguin propietat de l'Ajuntament i que aquest pugui posar a la seva disposició si ho considera adient. L'Ajuntament podrà requerir-los que compensin el seu desperfecte.

g. Permetre les visites a la seva parcel·la o espai d'infants de les escoles o d'altres col·lectius autoritzats per l'Ajuntament amb la finalitat de conèixer així o mitjançant un taller, i de forma pràctica, el que han après als llibres de ciències naturals.

h. Mantenir l'entorn de les seves parcel·les i espais amb taules de cultiu en perfecte estat, net i lliure de tot tipus d'herbes i plantes espontànies. També s'hauran de fer càrrec de gestionar adequadament les deixalles que es produeixin, separant les d'origen orgànic de la resta i dipositant cada tipus de residu al contenidor específic.

i. Complir les ordenances municipals i la resta de normativa local, autonòmica o estatal que els pugui afectar.

j. Respondre dels danys de tot tipus, robatoris o actes vandàlics que pugin afectar l'interior de les parcel·les, els espais o les casetes assignades, i de qualsevol responsabilitat en cas d'accident personal o del seu ajudant o acompanyant.

k. Fer-se càrrec de les indemnitzacions econòmiques i les reparacions que es generin derivades dels danys causats a l'hort municipal i a les seves instal·lacions.

l. Comunicar a l'Ajuntament les dades del seu ajudant o acompanyant en els termes assenyalats a la clàusula 2 i respondre solidàriament davant l'Ajuntament pels seus actes.

m. Facilitar l'entrada als horts als escolars i d'altres col·lectius autoritzats per l'Ajuntament que sota la direcció de monitors, vulguin conèixer els treballs agrícoles o les produccions que s'hi fan.

n. Facilitar l'entrada puntual als horts del empleats municipals i dels autoritzats a aquest efecte, i col·laborar-hi en la resolució de totes les qüestions que es plantegin, per a la qual cosa podran rebre l'assessorament.

o. Les altres que es derivin de les presents bases o de les instruccions donades per l'Ajuntament o la Comissió Mixta.

Prohibicions dels adjudicataris:

a. Conrar cap espècie que no sigui per al consum humà, amb l'única excepció del conreu de flors i plantes aromàtiques. No és permet, doncs, plantar-hi arbres.

b. Conrar plantes degradants del sòl i de plantes psicotròpiques.

c. Aplicar productes fitosanitaris de síntesis per al control de plagues o malalties. Només s'autoritzen els productes emprats en producció ecològica.

d. Aplicar adobs de síntesi. Només s'autoritzen els productes emprats en producció ecològica.

e. La sostracció o el dany a productes o plantes obtinguts en el cultiu per part dels adjudicataris d'altres parcel·les alienes a l'adjudicada.

f. Comercialitzar, en la forma que sigui, els productes obtinguts en el conreu de la parcel·la.

g. Fer-hi cap classe d'obra, la qual cosa inclou la prohibició de fer cap tipus de nova tanca o reparació (mitjançant murs, canyes, fustes, plàstics, uralites, etc.), barbacoes, hivernacles, pous, taules fixes o bancs, com també la modificació interior o exterior de la caseta, si n'hi ha, o la construcció o instal·lació de nous elements o modificació dels existents; tot això llevat d'autorització de l'Ajuntament.

h. Tenir i criar qualsevol mena d'animal o bestiar i construir casetes o gàbies destinades a aquests, llevat d'autorització de l'Ajuntament.

i. Caçar, talar arbres o qualsevol altra activitat que pugui causar dany en la fauna i flora que hi pugui haver a l'hort.

j. Acumular o abandonar qualsevol material o deixalla, dins o fora de l'hort, i aportar qualsevol tipus d'objecte aliè a la funció de l'hort susceptible d'alterar l'estètica del lloc; utilitzar la parcel·la com a dipòsit o magatzem de materials.

k. Alterar els camins i les conduccions de reg de l'hort adjudicat.

l. Moure les fites i tanques que delimitin la parcel·la municipal. L'usuari s'obliga a portar a terme la seva feina dins els límits de la parcel·la o taula adjudicada, sense dur a terme la seva activitat més enllà dels límits fitats ni regar amb aspersors o amb qualsevol altre estri que pugui envair o regar altres parcel·les o taules veïnes.

m. Realitzar un cultiu que pugui envair finques o parcel·les confrontants.

n. Deixar l'hort sense treballar. En cas d'impossibilitat temporal, que no es podrà allargar més de tres mesos, l'usuari haurà de comunicar de forma motivada aquesta circumstància a l'Ajuntament

o. Circular per l'interior de l'hort amb vehicles de motor, llevat de quan s'utilitzin eines agrícoles, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

p. Estacionar automòbils a l'interior de l'hort.

q. No respectar les normes bàsiques de convivència ni estètica de l'hort, mantenir una conducta insolidària, fer una despesa excessiva d'aigua o utilitzar productes tòxics.

r. La beneficiària s'obliga a complir amb les limitacions d'aigua per al consum de l'hort que estableixi l'ajuntament i a cessar el rec una vegada consumida la quota.

s. Qualsevol altre ús no previst anteriorment i que produeixi molèsties o males olors, limiti l'ús i el gaudi de la resta de parcel·les o afecti l'entorn del lloc.

13. Incompliment de les prescripcions d'aquest Plec

Els incompliments greus de les condicions establertes en aquest Plec faculten a l'Ajuntament de Valldemossa per donar per finalitzada la llicència d'horts urbans. En aquest cas, ha de donar quinze dies a l'adjudicatari per retirar els seus objectes personals, sense dret a cap tipus de reclamació ni indemnització.

Valldemossa, 18 d'octubre de 2021

El batle

Nadal Torres Bujosa