Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 611503
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació del municipi d’Artà

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició pública per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de dia 25 d'octubre de 2021, d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació del municipi d'Artà, publicat en el BOIB núm. 148 de 28 d'octubre de 2021, sense que s'hagin presentat reclamacions, queda definitivament aprovada l'Ordenança següent, de conformitat amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local.

El text íntegre de l'ordenança, amb les modificacions, és el següent:

<<ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

CAPÍTOL I. DISPOSICIÓ GENERAL

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Les normes contingudes en aquesta Ordenança atenen principalment la seguretat de totes les persones usuàries de les vies urbanes del municipi d'Artà, tot garantint-ne l'ús i el gaudi, mitjançant l'ordenació i la regulació viàries. Així mateix, aquestes normes complementen el que disposa la normativa vigent aplicable a aquesta matèria, com ara el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (LSV), i són d'aplicació a totes les vies esmentades, d'acord amb l'article 2 de la LSV.

 

CAPÍTOL II. SENYALITZACIÓ

Article 2. Senyals de caràcter general

1. Els senyals col·locats en la vertical de l'indicatiu del nom de cadascuna de les poblacions que integren el municipi d'Artà, o poc després d'aquests, regeixen amb caràcter general a tota la població, llevat que en les vies urbanes hi hagi unes altres senyalitzacions específiques per a algun dels seus trams.

2. Els senyals que estan a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida o d'estacionament amb horari limitat regeixen, en general, per a tots els seus perímetres respectius.

3. L'Ajuntament ha de retirar, de manera immediata, tota la senyalització que no estigui autoritzada degudament o que no compleixi les normes en vigor, tant pel que fa als senyals no reglamentaris com en el cas que la forma, la col·locació o el disseny del senyal o cartell siguin incorrectes.

Article 3. Senyals urbans

1. Es poden instal·lar senyals de dimensions reduïdes en determinades vies urbanes que, per les seves característiques, ho facin aconsellable.

2. Per instal·lar qualsevol senyal de trànsit, encara que només sigui de caràcter indicatiu, s'ha d'obtenir l'autorització municipal corresponent.

Article 4. Publicitat als senyals

1. No es permet col·locar publicitat al costat dels senyals de trànsit.

2. Es prohibeix col·locar rètols, anuncis, cartells, tendals i instal·lacions en general que es puguin confondre amb els senyals o dispositius destinats a regular la circulació, que en redueixin l'eficàcia, o bé que enlluernin o distreguin de manera perillosa els usuaris de les vies urbanes.

Article 5. Obstacles

1. Es prohibeix col·locar a les vies urbanes qualsevol classe d'obstacle o objecte, o efectuar-hi instal·lacions que dificultin la lliure circulació de vianants o vehicles, llevat dels supòsits prevists de la manera corresponent en l'altra normativa municipal.

2. Si, per qualsevol circumstància, és necessari instal·lar qualsevol classe d'obstacle o objecte, s'ha de sotmetre a l'autorització municipal preceptiva i s'hi ha d'indicar el tipus de senyalització que s'hagi de fer.

3. Qualsevol obstacle que dificulti la lliure circulació de vianants o vehicles ha de ser degudament protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes, il·luminat, per garantir la seguretat dels usuaris.

4. L'autoritat municipal pot retirar els obstacles, amb les despeses a càrrec de la persona interessada, quan:

a) No s'hagi obtingut l'autorització corresponent.

b) S'hagin extingit les circumstàncies que varen motivar la col·locació de l'obstacle o objecte.

c) S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no s'acompleixin les condicions fixades en aquesta.

Article 6. Actuacions de la Policia Local

1. Els senyals i les indicacions de la Policia Local prevalen sobre qualsevol altre senyal, sigui vertical o horitzontal.

2. Per circumstàncies especials, de seguretat, festives o circulatòries, la Policia Local també pot variar temporalment l'ordenació establerta o autoritzar eventualment alguns usos prohibits.

 

CAPÍTOL III. VIANANTS

Article 7. Normes de comportament

1. Els vianants han de circular per les voreres.

2. A les vies urbanes sense voreres o amb voreres que no permetin el pas simultani de dues persones, però que estiguin obertes al trànsit de vehicles, s'han d'extremar les precaucions i circular a prop de les façanes de les cases.

3. Els vianants han de travessar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n'hi ha, pels extrems de les voreres, de manera perpendicular a la línia de la vorada i després d'assegurar-se que no s'acosten vehicles.

4. Els vianants sempre tenen preferència en les circumstàncies següents:

a) A les zones de mercats i fires.

b) Als carrers sense voreres.

c) Als carrers amb voreres estretes.

d) Als carrers senyalitzats com a residencials.

e) A les illes de vianants, sobre qualsevol vehicle encara que aquest sigui autoritzat per circular-hi.

Article 8. Usos prohibits

1. Queden prohibits a les vies urbanes aquells usos no autoritzats que puguin representar un perill per als usuaris i, especialment, per als vianants.

2. Així mateix, es prohibeixen els usos que no s'adaptin a la naturalesa de la via, tant pel que fa a la vorera com a la calçada.

3. Les motocicletes i els ciclomotors no poden circular per damunt de les voreres i per les altres zones destinades als vianants.

4. També resta prohibida la venda ambulant no autoritzada, el repartiment no autoritzat de publicitat i qualsevol altra invasió de la calçada.

 

 

CAPÍTOL IV. NORMES DE CIRCULACIÓ

Article 9. Moderació de velocitat

1. Els límits genèrics de velocitat són els que s'estableixen a continuació:

a) 20 km/h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.

b) 30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació.

c) 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació.

2. A aquest efecte, els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no s'han de comptabilitzar.

3. Les velocitats genèriques que s'estableixen al punt 1 poden ser rebaixades per l'autoritat municipal, sempre que se senyalitzi de manera específica prèviament.

4. De manera excepcional, l'autoritat municipal pot augmentar la velocitat en vies d'un únic carril per sentit fins a una velocitat màxima de 50 km/h, sempre que se senyalitzi prèviament.

5. En les vies urbanes a què fa referència l'apartat 1.c) i en travessies, els vehicles que transportin mercaderies perilloses han de circular, com a màxim, a 40 km/h.

6. El límit genèric de velocitat en travessies és de 50 km/h per a tot tipus de vehicles. Aquest límit pot ser rebaixat, per acord de l'autoritat municipal amb el titular de la via, sempre que se senyalitzi de manera específica.

7. En tota la classe de cruïlles, els conductors han de moderar la velocitat dels seus vehicles, reduir-la al pas dels vianants si és necessari i prendre les precaucions oportunes.

8. També han de moderar la velocitat en aquells llocs on se circuli per un sol carril, en els carrers sense voreres, on hi hagi gran afluència de transeünts i, sobretot, on hi hagi infants.

9. Així mateix, han d'adoptar les mateixes precaucions en el cas de circumstàncies climatològiques adverses, de mal estat del paviment o d'estretesa de la via.

Article 10. Mesures circulatòries especials

Si circumstàncies especials ho requereixen, derivades de les dimensions, la càrrega màxima autoritzada o els renous que produeixen certs vehicles de tracció mecànica, la Batlia pot adoptar les mesures d'ordenació del trànsit oportunes quant a prohibir o restringir la circulació d'aquests vehicles, canalitzar les seves entrades a les localitats per determinades vies o restringir l'estacionament només en certes vies públiques.

Article 11. Entrada i sortida d'immobles

1. Per a l'accés de vehicles a l'interior d'immobles, recintes o d'altres espais quan sigui necessari creuar la via pública o altres béns de domini públic i ús públic, els conductors solament han de fer servir els espais definits en aquesta Ordenança com a entrades o sortides de vehicles subjectes a llicència municipal, com ara la de gual permanent, la de gual temporal o la de gual d'accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d'espai.

2. Abans d'utilitzar qualsevol tipus de gual i d'entrar a l'immoble, els conductors estan obligats a assegurar-se que ho poden fer sense cap perill.

3. Cal sortir de l'immoble amb tota classe de precaucions, amb especial cura dels vianants, i, si es fa marxa enrere, la maniobra ha de ser dirigida per un observador situat a la voravia o a la calçada.

Article 12. Bicicletes i ciclomotors

1. Els conductors de bicicletes i ciclomotors han de circular per la seva dreta amb les precaucions necessàries i han de tenir en compte que les competicions o curses entre aquests vehicles estan prohibides.

2. Queda totalment prohibit portar passatgers en aquests darrers vehicles, excepte en el cas d'aquells ciclomotors homologats d'acord amb la legislació vigent.

3. Els ciclomotors en cap cas no poden circular per parcs públics i zones per a vianants, com ara ponts de pas elevat, voravies, etc.

Article 13. Carrils i zones de circulació de bicicletes

La circulació dels distints tipus de cicles i dels VMP, les vies per on poden circular, les seves característiques i prohibicions, la convivència de les bicicletes, altres cicles i els VMP amb la resta de vianants i resta de vehicles, l'estacionament d'aquests així com el registre dels cicles, es regula a l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP).

Article 14. Carruatges, cavalleries i bestiar

1. Els carros i les cavalleries han de circular per la seva dreta i s'han de dur al pas.

2. S'ha de conduir el bestiar amb les precaucions corresponents i s'ha de procurar que no ocupi tot l'ample de la calçada i que no s'escapi del control dels seus conductors.

3. No s'han de deixar animals solts a les vies urbanes i, si es deixen fermats, cal evitar que puguin perjudicar altres usuaris de les vies esmentades.

4. Entre el personal conductor d'animals en grup, tenguin o no la consideració de ramat, hi ha d'haver, almenys, una persona major de 18 anys, amb plena capacitat jurídica d'obrar, que ha de tenir cura d'acomplir les normes pertinents.

5. Queda prohibida la circulació, tot i estar enganxats a un vehicle, d'animals malalts, ferits, molests, perillosos o sense domar, així com netejar-los o fermar-los en les vies i espais lliures públics o privats de concurrència pública.

6. Les persones que condueixin animals per la via pública estan obligades a impedir que aquests facin les seves deposicions sobre voreres, parterres, zones verdes, zones terroses, altres elements de la via pública destinats a la circulació, estança o zones de joc i, especialment, jardins o zones de la via destinades al joc dels infants.

Les infraccions que en aquest sentit es puguin produir donen lloc a l'actuació prevista tant a l'Ordenança de neteja, deixalles i residus sòlids urbans com a l'Ordenança reguladora de la convivència, defensa i protecció animal en l'entorn humà.

7. Els vehicles arrossegats o empesos per persones han de circular, exclusivament, per la calçada, al pas i en el sentit de la circulació que estigui autoritzat.

8. L'estacionament de carros de mà o similars només es pot fer a l'interior dels edificis, establiments, solars i altres zones privades.

Article 15. Permisos especials per circular

1. Els vehicles amb un pes o unes dimensions superiors als autoritzats reglamentàriament no poden circular per les vies públiques dels nuclis urbans del municipi sense l'autorització municipal corresponent.

2. Les autoritzacions indicades en l'apartat anterior poden ser per a un sol viatge o per a un període determinat i amb un itinerari concret, i els titulars d'aquests vehicles són els responsables davant possibles danys causats en el paviment o en instal·lacions de qualsevol classe.

3. Quan els itineraris discorrin sobre ponts, aparcaments subterranis o una altra estructura elevada sobre el sòl, amb la sol·licitud s'ha de presentar un projecte o informe redactat per un tècnic o tècnica competent que defineixi les mesures de seguretat a adoptar i assumeixi la responsabilitat derivada de l'autorització sol·licitada. En qualsevol cas, s'ha de comptar amb l'informe tècnic municipal corresponent.

 

CAPÍTOL V. PARADA I ESTACIONAMENT

Article 16. Parada

La parada s'ha de fer sempre al costat de la vorera i el conductor, com a norma general, no pot abandonar el vehicle i, si ho fa, ha d'estar prou a prop per atendre les indicacions dels agents, sense que en cap cas pugui sobrepassar el temps màxim de dos minuts, ni entorpir la circulació, tot això independentment d'haver deixat connectat el sistema de llums intermitents del qual pugui estar dotat el vehicle. L'incompliment d'això s'ha de considerar i sancionar com a estacionament indegut.

 

​​​​​​​Article 17. Prohibicions de parada

Queda totalment prohibida la parada en els casos i els llocs següents:

a) Als llocs on ho prohibeix la senyalització corresponent.

b) Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda d'aquests punts i a les seves proximitats.

c) Als passos a nivell, als passos per a ciclistes i als passos de vianants.

d) Als carrils o parts de les vies reservats exclusivament a la circulació o al servei de determinats usuaris.

e) A les cruïlles i interseccions, quan es dificulti la visibilitat o la maniobra de qualsevol tipus de vehicle.

f) Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels senyals als usuaris afectats, o als llocs on se'ls obligui a fer maniobres.

g) En doble fila, llevat que a l'interior del vehicle romangui algú habilitat per retirar-lo si fos requerit per fer-ho i, a més, que encara quedi lliure un carril en carrers de sentit únic de circulació i dos en carrers de dos sentits, sempre que el trànsit no sigui molt intens i no hi hagi espai lliure en una distància de cinquanta metres. Aquesta excepció només es permet al costat de la dreta, en el sentit de la marxa, tant si la via és de sentit únic o de doble sentit. La doble fila no es considera parada autoritzada, sinó estacionament prohibit, i, per tant, és denunciable si no hi ha ningú a l'interior, tot i tenir accionat l'enllumenat d'emergència, ja que aquest únicament serveix per aquesta finalitat.

h) Al costat d'andanes, refugis, rambles amb passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupació és parcial com total.

i) Als passos habilitats per a vianants o per a persones amb mobilitat reduïda.

j) Si es destorba la circulació, encara que sigui per temps inferior a dos minuts.

k) A les vies declarades d'atenció preferent, llevat que la parada es pugui realitzar als xamfrans.

l) A les zones destinades per estacionament i aturada d'ús exclusiu per al transport públic.

m) Quan s'obstaculitzi l'accés de persones a immobles o s'impedeixi la utilització de la sortida o entrada de vehicles a un immoble senyalitzat degudament, com és amb una llicència de gual permanent, amb una de gual temporal o amb una de gual d'accés de vehicles a través de les voreres sense reserva  d'espai.

n) El que sense estar inclòs en els apartats anteriors constitueixi un perill o obstaculitzi greument el trànsit de vianants, vehicles i animals.

Article 18. Estacionament

1. Els vehicles, en estacionar, s'han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible, encara que deixin un petit espai per permetre la neteja d'aquesta part de la calçada. En el cas d'estacionaments amb senyalització a la calçada, els vehicles s'han de col·locar dins dels límits marcats.

2. En general, l'estacionament s'ha de fer paral·lelament a la vorada, és a dir, en línia, llevat que se senyalitzi expressament que s'ha de fer d'una altra manera.

3. Els conductors han d'estacionar el seu vehicle de manera que no es pugui posar en marxa espontàniament ni el puguin moure altres persones. Amb aquesta finalitat, els conductors han de prendre les precaucions adequades i suficients.

4. Els carros i carretons de mà estan subjectes a les mateixes normes d'estacionament que els vehicles de més de dues rodes.

5. Els remolcs, els semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies urbanes separats del vehicle tractor.

6. En aquells carrers en què l'autoritat municipal ordeni l'estacionament de forma alternativa, bé per quinzenes, mesos o altres períodes que s'especifiquin, les pautes a seguir pels conductors s'han de regir d'acord amb les premisses següents:

a) El canvi de costat d'estacionament al final de cada període s'ha de fer, com a màxim, a les nou del matí del primer dia del període següent, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació.

b) No es pot estacionar a cap de les dues bandes fins que es pugui fer al costat correcte sense cap perjudici per al trànsit.

Article 19. Prohibicions d'estacionament

Queda prohibit l'estacionament en els casos i els llocs següents:

a) Als llocs on ho prohibeix el senyal corresponent.

b) En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle com un contenidor o algun element de protecció.

c) Als costats de passeigs centrals o rambles i també de refugis i de zones de precaució.

d) En plena calçada, és a dir, quan el vehicle no estigui al mateix costat de la vorada de la manera reglamentària.

 

​​​​​​​e) A les cantonades quan es dificulti la visibilitat o la maniobra de qualsevol tipus de vehicle.

f) A les vies que només permeten el pas d'una columna de vehicles.

g) A les vies de doble sentit de circulació que només permeten el pas d'una columna de vehicles en cada sentit.

h) Damunt de voreres, andanes i passeigs centrals de rambles, tant si l'ocupació és parcial com total, sense autorització expressa i senyalitzada.

i) Als passos de vianants o per a persones amb mobilitat reduïda.

j) A les illes de vianants on hi hagi indicada la prohibició.

k) A les zones de reserva i a les de càrrega i descàrrega dins de l'horari de prohibició, llevat que es compti amb autorització.

l) Quan s'obstaculitzi l'accés de persones o bestiar a immobles o s'impedeixi la utilització de la sortida o entrada de vehicles a un immoble senyalitzat degudament, com ara una llicència municipal de gual permanent, una de gual temporal o una de gual d'accés de vehicles a través de les voreres sense reserva  d'espai.

m) Als carrils reservats per a la circulació de determinats vehicles.

n) Als llocs on s'obliga els altres usuaris a fer maniobres amb risc.

o) Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, a devora d'aquests punts i a les cruïlles i interseccions.

p) Als llocs on s'impedeix als altres usuaris la visibilitat del trànsit o dels seus senyals.

q) Als accessos a carreteres i llocs de gran afluència de vehicles.

r) Als llocs on s'impedeix el lliure ús dels vehicles estacionats degudament.

s) En un mateix lloc durant més de deu dies consecutius. En tot cas, el conductor o propietari del vehicle té l'obligació d'assegurar-se, per si o per qualsevol altra persona o altre mitjà , que el seu vehicle no està estacionat indegudament com a conseqüència de qualsevol canvi de senyalització o ordenació del trànsit. Per fer-ho, disposa d'un màxim de vint-i-quatre hores consecutives des de la col·locació de la senyalització restrictiva.

t) A les zones que hagin de ser ocupades, eventualment, per a altres usos o activitats autoritzades, com ara reparacions, senyalitzacions o neteja. En aquests supòsits, s'ha d'informar de la prohibició pels mitjans de difusió oportuns, atesa la seva naturalesa, i s'han de col·locar els senyals de prohibició escaients, on se n'han d'indicar la causa i el període, amb almenys 24 hores d'antelació.

u) A tots els carrers del perímetre que es destini a ubicar els diferents mercats o fires municipals, en els dies que s'assenyali en virtut de resolució de Batlia.

v) A tots els llocs habilitats per l'autoritat municipal com a estacionament amb limitació horària sense col·locar el títol que l'autoritzi o quan, col·locat aquest distintiu, es mantengui estacionat el vehicle en excés sobre el temps màxim permès per l'Ordenança municipal.

w) De vehicles de MMA superior a 3,5 t a tots els vials del terme municipal, llevat dels estacionaments a les vies que es determinin expressament per la Batlia.

Article 20. Estacionament en carrers sense vorera

Als carrers sense voreres, si no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, s'hi pot estacionar el vehicle, però s'ha de deixar una separació suficient per permetre la fàcil circulació de la resta de vehicles, i, en cap cas, no es pot fer davant de les entrades destinades a persones o davant les entrades autoritzades de vehicles, com són, exclusivament, els guals.

Article 21. Estacionament de motocicletes i ciclomotors

Les motocicletes i els ciclomotors es poden estacionar a les voreres de més de tres metres d'ample, paral·lelament a la vorada i separats d'aquesta fins a cinquanta centímetres. Si hi ha escocells, s'han d'estacionar dintre de l'espai que queda entre dos de consecutius, sense que sobresurtin de la seva alineació.

Article 22. Estacionament nocturn

Es permet estacionar entre les nou de la nit i les set del matí de l'endemà en aquelles vies urbanes que només són senyalitzades amb el senyal de prohibit estacionar, sense determinació d'horari, i que tenen, com a mínim, dos carrils de circulació en el mateix sentit.

Article 23. Usos prohibits en les vies públiques

1. Es prohibeix efectuar en la via pública operacions de rentada, neteja, reparació, revisions i altres operacions similars de vehicles; així mateix, també es prohibeix que els tallers de reparació estacionin els seus vehicles a la via pública en espera d'efectuar les operacions esmentades a l'interior dels seus locals.

2. Queda prohibit estacionar en la via pública els vehicles objecte de venda, lloguer amb o sense conductor i exposicions.

 

 

​​​​​​​CAPÍTOL VI . ORDENACIÓ I REGULACIÓ D'APARCAMENTS

Article 24. Objecte

El servei d'ordenació i regulació de l'aparcament és un servei públic local que pretén regular els espais d'aparcament en superfície disponibles a la localitat, i que fixa els temps màxims de permanència per aconseguir una rotació de vehicles que permeti optimitzar l'ús d'un bé escàs com n'és el cas del domini públic dedicat a aquest fi.

Els carrers afectats per aquesta modalitat són els que es detallen en l'ordenança municipal reguladora de la matèria.

Article 25. Tipologia d'usos i usuaris

De manera general, els usuaris que abonin les tarifes establertes en l'ordenança corresponent poden estacionar en les zones delimitades a aquest fi, amb un límit màxim permès d'una hora i mitja, i, superat aquest límit, han de canviar el seu vehicle de carrer o traslladar-lo a una distància no inferior de 150 metres.

Els títols habilitants són els comprovants de pagament i temps d'estacionament, que s'han de prepagar en les màquines expenedores mitjançant monedes o d'altres sistemes de pagament que es puguin implantar. Resta a criteri de l'Administració admetre lectors individuals.

El títol habilitant esmentat s'ha de col·locar en la part interna del parabrisa de manera que sigui totalment visible des de l'exterior.

Article 26. Senyalització

La zona de règim general d'aparcament s'ha de delimitar mitjançant senyals verticals específics, concretament el model R-309, i horitzontals de color blau.

El senyal vertical s'ha d'instal·lar de forma visible en els carrers que serveixen d'accés al perímetre acotat com a zona d'estacionament limitat.

En els carrers de sortida d'aquest perímetre s'ha d'instal·lar el senyal corresponent de fi d'estacionament limitat.

Article 27. Títol habilitant

1. A l'efecte d'obtenir el títol habilitant per a l'estacionament d'ús general, s'han d'instal·lar màquines expenedores suficients en la via pública.

L'Ajuntament ha de seleccionar les màquines expenedores i els tiquets han d'indicar el dia, el mes, l'any, l'hora, els minuts màxims autoritzats d'estacionament i la quantitat abonada.

2. El servei ha d'estar actiu els dies i en els carrers indicats en l'ordenança reguladora de la matèria.

3. Les tarifes i les seves modificacions, les disposicions relatives a subjectes obligats i exempts de pagament, etc., s'han de regir pel que disposa l'ordenança fiscal reguladora de la matèria.

Article 28. Títol habilitant de postpagament

Els conductors denunciats per haver estacionat el vehicle en qualsevol zona de limitació o control d'aparcament i per sobrepassar el límit horari màxim indicat en el tiquet poden obtenir un comprovant o tiquet postpagable especial que serveix de justificant durant l'hora següent a la finalització del període autoritzat prèviament i anul·la els efectes de la denúncia que s'hagi pogut formular, exclusivament per superar el límit horari esmentat, per mitjà de la presentació d'aquesta juntament amb el comprovant citat en la forma que determini la Batlia.

Article 29. Infraccions

1. Es consideren infraccions del servei públic d'ordenació i regulació d'aparcament durant el seu horari d'activitat:

a) Estacionar sense el títol habilitant o amb el títol habilitant no vàlid.

b) Estacionar amb el títol habilitant per temps superior al que s'hi assenyali, amb l'excepció establerta a l'article anterior.

c) Estacionar amb la targeta de resident en un sector distint al de la seva residència.

d) Romandre estacionat més d'una hora i mitja en un mateix carrer de la zona general.

e) Col·locar defectuosament la targeta o distintiu de forma que no sigui visible totalment des de l'exterior.

Amb independència de les facultats que tenen els agents de la Policia Local en matèria d'infraccions regulades en aquesta Ordenança, les infraccions a què fan referència els apartats d'aquest article poden ser denunciades pel personal controlador del servei en qualitat de «col·laborador» de l'autoritat i s'han de tramitar com a denúncies de particulars.

Les quanties de les sancions que es fixin en el quadre corresponent han de tenir la consideració de màximes i els seus imports es poden reduir fins a un 50 % en el cas que s'abonin en el termini de vint dies, comptadors a partir de la data de notificació de l'inici de l'expedient sancionador. Aquesta reducció no és aplicable, en cap cas, als vehicles que comptin, en el seu històric, amb l'existència de més de dos expedients tramitats per aquest Ajuntament amb una proposta de sanció per qualsevol infracció regulada en aquesta Ordenança.

2. De conformitat amb el que disposa l'article 21.k de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, les infraccions que es detallen a continuació es consideren desobediència manifesta a l'autoritat municipal i s'han de sancionar amb multa fins al màxim permès per la legislació general de règim local:

a) Usar qualsevol distintiu falsificat o manipulat que habiliti l'estacionament.

b) Usar la targeta horària falsificada o manipulada.

c) Incomplir reiteradament les normes establertes a aquest efecte per ban o decret de Batlia en ús de les seves facultats.

d) Usar el distintiu de resident un cop transferida la propietat del vehicle per a qui s'atorgà.

e) Obtenir el distintiu de resident mitjançant l'empadronament fictici sense que existeixi coincidència real amb el domicili de fet o mitjançant la transferència també fictícia del vehicle a una persona resident en la zona d'aplicació de l'estacionament limitat.

f) Utilitzar el distintiu de resident en un vehicle distint de l'autoritzat.

g) Utilitzar el distintiu de persona amb mobilitat reduïda per una persona distinta a l'autoritzada.

h) Utilitzar altres distintius no inclosos en les lletres anteriors per persones o vehicles diferents als autoritzats.

i) No exhibir el distintiu que habiliti l'estacionament a partir del segon procediment sancionador iniciat per resolució de Batlia per aquesta mateixa causa.

3. La comissió de les infraccions previstes en els punts anteriors implica la immobilització o retirada del vehicle i la conducció al dipòsit habilitat a aquest efecte, la qual cosa reporta, si s'escau, les taxes de grua i estada corresponents, tot això d'acord amb el que preveuen la legislació vigent en matèria de trànsit i el capítol XIII d'aquesta Ordenança.

Article 30. Exclusions a la limitació d'estacionament

Queden exclosos de la limitació d'estacionament els vehicles descrits en l'Ordenança reguladora de la matèria.

 

CAPÍTOL VII. LLICÈNCIES PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES

Article 31. Llicències per a l'entrada i sortida de vehicles

1. Està subjecte a llicència municipal l'accés de vehicles (excepte cicles, ciclomotors i motocicletes) a l'interior d'immobles, recintes o d'altres espais, quan sigui necessari creuar voravies o altres béns de domini públic o suposi un ús privatiu o una restricció especial de l'ús que correspongui a tota la ciutadania impedint l'estacionament o la parada d'altres vehicles en el front pel qual es realitza l'accés.

2. La Batlia, a proposta dels serveis corresponents, és l'òrgan competent per concedir la llicència d'entrada i sortida de vehicles.

Només poden tramitar la sol·licitud de llicència d'entrada i sortida de vehicles els propietaris i els posseïdors legítims dels immobles als quals s'ha de permetre l'accés, així com els promotors o contractistes en el supòsit d'obres.

3. L'expedient de concessió de la llicència d'entrada i sortida de vehicles es pot iniciar d'ofici o a petició de les persones interessades i s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Plànol de situació a escala de la cartografia municipal.

b) Fotografia de la façana de l'immoble.

c) Llicència d'obres, en el cas d'immobles en construcció.

d) En el cas de desenvolupar-se dins l'immoble una activitat comercial o industrial, còpia de la llicència d'activitat.

e) En qualsevol cas, còpia del pagament del darrer rebut de l'IBI que afecti l'immoble o, si escau, còpia de la declaració cadastral, model 902, presentada per tramitar l'alta o la modificació de l'immoble a l'efecte de l'impost esmentat.

Quan els documents exigits siguin expedits per l'administració actuant, es pot suplir l'aportació si la persona interessada ho fa constar i facilita a l'administració les dades necessàries per localitzar i verificar la seva existència.

Aquesta llicència s'ha d'atorgar després de comprovar els documents presentats i d'emetre els informes favorables dels serveis corresponents.

Article 32. Tipus de reserva

1. Els guals es classifiquen en: 

a) Gual d'ús permanent. 

b) Gual d'accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d'espai. 

c) Guals d'ús temporal o provisional. 

Les persones sol·licitants han de posseir la llicència municipal d'activitat corresponent, que ha d'incloure l'autorització per al seu funcionament, excepte en els casos que preveu la normativa reguladora d'activitats. La persona sol·licitant ha d'indicar quina classe de gual sol·licita i, si escau, fonamentar la petició degudament.

2. Les autoritzacions amb gual permanent s'han de concedir per a tots els dies de la setmana, en horari de 0 h a 24 h, i per a: 

a) Garatges o aparcaments públics i privats. 

b) Locals adscrits a l'ús com a garatge. 

L'atorgament prohibeix l'estacionament de vehicles a la calçada davant dels guals, excepte dels que disposin de l'autorització pertinent per fer-ho, de conformitat amb el que estableix l'article 32 bis d'aquesta Ordenança. 

La concessió d'aquest tipus d'autorització amb gual permanent queda supeditada als  condicionaments que exigeixen les normes urbanístiques vigents o la normativa vigent que s'apliqui.

3. El pas a través de les voreres sense reserva d'espai requereix una autorització municipal expressa, que s'ha de concedir, exclusivament, per a l'accés a garatges i aparcaments en aquells carrers que no necessiten gual perquè hi ha prohibició d'estacionament. La modificació, quant a les condicions d'estacionament d'aquestes vies públiques, deixa sense efecte les autoritzacions anteriors i és obligatori que els seus titulars sol·licitin l'autorització que, d'acord amb les noves circumstàncies concurrents, permeti el pas dels vehicles als locals.

4. Els guals d'ús temporal permeten l'entrada i la sortida de vehicles durant les hores del dia següents: de 8 h a 20 h, en dies laborables. 

El seu atorgament prohibeix l'estacionament de vehicles a la calçada davant els guals durant l'horari establert, excepte en aquells casos que comptin amb l'autorització pertinent per fer ho, de conformitat amb el que estableix l'article 32 bis d'aquesta Ordenança, i l'espai esmentat ha de quedar lliure per a l'ús públic durant la resta d'hores i durant tot el dia dels diumenges i festius. 

L'horari corresponent s'ha de fer constar en la senyalització oportuna, segons el model normalitzat que l'Ajuntament determini.

Article 32 bis. Vehicles amb autorització per estacionar en zones de gual 

1. Es consideren vehicles amb autorització per fer un ús especial que no impliqui una llarga permanència per estacionar en la zona reservada de cada gual, aquells que mostren en un lloc visible la targeta d'autorització corresponent al gual en qüestió. A aquest efecte, juntament amb la notificació de la concessió de la llicència de gual, l'Ajuntament ha d'entregar al titular la targeta d'autorització  corresponent al gual que se li concedeix, en la qual ha de quedar identificat clarament. 

2. Amb caràcter general, per poder estacionar davant del local o entrada objecte de la llicència, s'han de complir els requisits següents: 

a) Que l'estacionament no sigui incompatible amb el dret d'entrada i sortida d'altres titulars del local. 

b) Que estigui instal·lada correctament, en un lloc visible de l'entrada autoritzada, la placa reglamentària numerada facilitada per l'Ajuntament. 

c) Que s'exhibeixi, en la part davantera del vehicle estacionat, la targeta d'autorització reglamentària, el número de la qual ha de coincidir amb el de la placa esmentada. 

d) Que l'estacionament no suposi infracció de les normes generals de circulació aplicables a la zona o carrer. 

e) Que la seva concessió no suposi una minva considerable d'espai exterior destinat a  l'estacionament de la resta d'usuaris. 

3. Els requisits per a l'estacionament de vehicles en els guals en què l'aparcament sigui en bateria són els següents:

a) L'amplada del vehicle no pot excedir la del gual autoritzat. 

b) No obstant això, si l'amplada del vehicle excedeix la del gual autoritzat, els serveis tècnics de l'Ajuntament han d'emetre un informe respecte a la conveniència o no de la concessió. 

c) En tot cas, la longitud del vehicle no pot excedir la permesa, amb caràcter general, per a cada zona concreta i, en cap cas, no pot entorpir el trànsit rodat de la via. 

4. Els requisits per a l'estacionament de vehicles en els guals en què l'aparcament sigui en cordó: 

a) La longitud del vehicle no pot excedir l'amplada del gual. 

b) No obstant això, si la longitud del vehicle excedeix la del gual autoritzat, els serveis tècnics de l'Ajuntament han d'emetre un informe respecte a la conveniència o no de la concessió. 

5. Malgrat el que s'ha disposat anteriorment, no es permet l'estacionament de cap vehicle davant dels guals en els supòsits següents: 

a) En els guals d'establiments industrials o comercials i, en general, de qualsevol classe de local de negoci. 

b) En els guals col·lectius de comunitats de propietaris. 

c) En els guals que donen accés a carrers de vianants. 

d) En les autoritzacions de pas a través de les voreres sense reserva d'espai. 

6. Tot el que disposen els apartats anteriors no impedeix la parada de qualsevol vehicle davant dels guals, excepte en els de carrers de vianants, sempre que el conductor sigui en el vehicle a fi de desplaçar-lo quan s'hagi d'utilitzar el gual.

Article 33. Senyalització de la reserva

1. La senyalització de la reserva d'estacionament és de dos tipus:

a) Vertical: senyal de prohibició d'estacionament ajustat al model oficial i facilitat per l'Ajuntament que, després d'abonar les taxes corresponents, s'instal·la generalment a la dreta, o a l'esquerra segons les característiques de la via, la construcció, la porta o la façana, on hi han de constar el número d'identificació atorgat per l'Ajuntament i la denominació «gual permanent» o «gual temporal». Així mateix, queda prohibit instal·lar senyals de característiques semblants per compte de particulars.

b) Horitzontal: ratlla groga longitudinal discontínua (M-7.7) de longitud, generalment, de quatre metres pintada en la calçada junt a la vorada, a l'indret de l'entrada i en la forma que s'estimi més idònia per aconseguir un accés òptim. Així mateix, ateses les característiques de la via i  amb l'informe previ pertinent, es pot concedir la reserva de l'altra banda de carrer o una longitud major als quatre metres inicials. Per a la senyalització dels guals on s'autoritza l'ús per estacionar en la zona reservada de cada gual, d'acord amb el que estableix l'article 32 bis, aquesta marca vial ha d'anar unida a la ratlla groga en ziga-zaga de la mateixa amplada que  l'anterior (M-7.9).

2. En cap cas, no es permet col·locar rampes ocupant la calçada o la voravia.

En el supòsit que la persona interessada necessiti realitzar alguna obra d'adaptació del gual ha de sol·licitar la llicència d'obra corresponent.

Les despeses que ocasionin la senyalització descrita i les obres necessàries han d'anar a càrrec de la persona sol·licitant, que està obligada a mantenir la senyalització vertical. La col·locació i el manteniment de la senyalització horitzontal corresponen a l'Ajuntament.

3. Els desperfectes ocasionats en voravies amb motiu de l'ús especial que comporta l'entrada i sortida de vehicles amb ocasió del gual concedit són responsabilitat dels titulars i, per tant, estan obligats a reparar-los quan ho requereixi l'autoritat competent i dins del termini que s'atorgui a aquest efecte. L'incompliment d'aquest requeriment dóna lloc a l'execució forçosa en els termes regulats en la Llei de procediment administratiu.

Article 34. Suspensió

1. L'Ajuntament pot suspendre, amb caràcter temporal, els efectes de la llicència per raons de trànsit, obres en la via pública o altres circumstàncies extraordinàries.

L'òrgan que va atorgar les llicències les pot revocar en els casos següents:

a) Per ser destinades a fins distints per als quals varen ser atorgades.

b) Per haver desaparegut les causes o circumstàncies que donaren lloc a l'atorgament.

c) Per no abonar la tarifa anual establerta en la taxa corresponent.

d) Per no tenir la senyalització adequada.

e) Per causes motivades relatives al trànsit o circumstàncies de la via pública.

La revocació dóna lloc a l'obligació del titular de retirar la senyalització, reparar la vorada de la voravia al seu estat inicial i entregar la placa identificativa a l'Ajuntament.

2. No obstant allò que es descriu al punt anterior, l'Administració municipal en pot fer l'execució subsidiària en cas d'incompliment per part de les persones interessades, sense perjudici de continuar el procediment recaptatori de les taxes meritades i no satisfetes. De manera cautelar, es pot retirar el senyal o els senyals indicatius del gual quan es donin les causes descrites en els apartats b i c anteriors.

3. Quan se sol·liciti la baixa o l'anul·lació de la llicència d'entrada i sortida de vehicles de què es gaudia per deixar d'usar el local com a aparcament, s'ha de suprimir tota senyalització que indiqui l'existència de l'entrada, reparar la vorada de la voravia i reposar-la a l'estat inicial, i entregar la placa als serveis municipals corresponents.

La baixa sol·licitada s'ha de concedir una vegada que els serveis municipals corresponents hagin comprovat l'acompliment d'aquests requisits.

 

CAPÍTOL VIII. CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 35. Zones de càrrega i descàrrega

1. Les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles comercials que no es puguin efectuar a l'interior d'un local, s'han de fer a les zones senyalitzades degudament per l'Ajuntament durant un termini màxim de mitja hora —llevat de senyalització horària expressa— i queda prohibit fer-ho fora d'aquestes zones.

En aquestes zones només es poden estacionar els vehicles comercials, únicament mentre efectuen aquestes operacions, i, excepcionalment, els vehicles d'ús particular per poder realitzar operacions de càrrega o descàrrega puntuals, sempre que aquestes no es puguin efectuar en altres indrets d'acord amb les normes de parada d'aquesta Ordenança.

2. El temps d'estacionament s'ha de comptar mitjançant un distintiu o disc de control en el qual s'indiquin la data i l'hora d'arribada, la forma del qual es pot normalitzar mitjançant un decret de la Batlia. Aquest distintiu de control s'ha de col·locar a la cara interior del parabrisa davanter de l'automòbil de forma que sigui visible des de l'exterior. El fet de no exhibir-lo en els termes assenyalats constitueix una infracció administrativa.

Article 36. Realització de les operacions

Els treballs de càrrega i descàrrega s'han de fer pel costat més pròxim a la vorera i amb prou personal per a cada cas. Cal evitar qualsevol renou innecessari i les mercaderies no es poden dipositar a la calçada ni a la vorera, sinó que s'han de dur directament del local al vehicle o viceversa.

En tot cas, és obligatori netejar la voravia i la zona de calçada afectada.

Article 37. Utilització de mitjans mecànics

Per descarregar pedres, ferros o altres mercaderies pesants, s'han d'utilitzar els mitjans mecànics adequats per evitar que es deteriori el paviment.

Si s'utilitzen carretons mecànics, cal tenir cura del seu ús, especialment quan travessin les voreres, i s'ha de donar preferència als transeünts.

Article 38. Càrrega i descàrrega fora de les zones

A les vies urbanes on no existeixi cap zona de càrrega i descàrrega a una distància de 100 metres del lloc on s'hagin de realitzar aquestes operacions, cal observar les normes següents:

a) Els vehicles s'han d'alinear al costat de la vorera, paral·lelament a la vorada, amb la seva part davantera en el sentit de la circulació, i davant del local on s'hagin d'efectuar les operacions.

b) Queda prohibit ocupar totalment o parcialment les voreres.

c) No s'ha de dificultar l'entrada i sortida dels immobles.

d) En cap cas no es pot fer la càrrega i descàrrega en doble fila, ni on és prohibida la parada.

Article 39. Autorització municipal

Per a qualsevol altra forma de càrrega i descàrrega que no sigui de les esmentades als articles precedents, s'ha d'obtenir, prèviament, l'autorització municipal corresponent.

L'Ajuntament ha d'habilitar una targeta per a vehicles autoritzats al transport i que, per les seves característiques (menys de 2.000 kg), no tenen possibilitat d'obtenir la targeta corresponent, si de llur funcionalitat es dedueix que l'expedició de la dita targeta municipal és procedent. Els vehicles han de tenir característiques comercials i/o de transport mixt, i la seva activitat s'ha de desenvolupar, totalment o en part, en aquest terme municipal. Per expedir la targeta esmentada, les persones interessades han d'acreditar els aspectes següents: impost d'activitats econòmiques, permís de circulació del vehicle, fitxa tècnica del vehicle (ITV) en vigor, impost municipal de vehicles de tracció mecànica.

Article 40. Mercaderies perilloses

La càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses s'ha de regir per la legislació vigent en la matèria i, per tant, pel que fa als productes que determina aquesta reglamentació, és imprescindible obtenir el permís municipal, que fixa les condicions necessàries per realitzar aquestes operacions.

Els vehicles que, segons la reglamentació vigent, transporten les mercaderies esmentades i estan obligats a dur la placa de color taronja, només poden circular a les hores que s'autoritzi i no poden parar-se o estacionar-se fora dels punts indicats per a aquest fi.

 

CAPÍTOL IX. ZONES DE RESERVA

Article 41. Classes

L'Ajuntament autoritza zones de reserva en aquells casos en què l'interès públic ho exigeix.

Aquestes zones són les següents:

a) Reserva d'encotxament i desencotxament.

b) Reserva d'estacionament.

c) Reserva d'estacionament o parada per a transports públics de viatgers.

d) Reserva per a contenidors de tota mena, sempre que tenguin l'autorització corresponent per ocupar-la.

e) Reserva especial d'espai.

Article 42. Encotxament i desencotxament

A les zones d'encotxament i desencotxament queda prohibit l'estacionament i només poden ser destinades a les finalitats següents:

a) Davant d'ambulatoris, dispensaris sanitaris, residències o centres de dia i similars per a l'encotxament i desencotxament d'ambulàncies o de vehicles amb persones malaltes.

b) Davant l'accés principal d'hotels i establiments anàlegs, per a l'encotxament i desencotxament de vehicles.

Article 43. Estacionament

Només poden utilitzar les zones de reserva d'estacionament:

a) Els vehicles pertanyents a organismes públics.

b) Els vehicles de persones que acreditin mobilitat reduïda i que tenguin els comandaments adaptats a la minusvalidesa que pateixen. En aquest cas, les zones es poden autoritzar per a un vehicle determinat o bé, si són de caràcter general, per a qualsevol vehicle amb targeta acreditativa.

c) Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega de materials de construcció per a obres que tenguin llicència municipal.

Article 44. Estacionament i parada per a transports públics

La reserva d'estacionament de transport interurbà de viatgers a les vies urbanes s'ha de concedir quan no hi hagi terminal d'autobusos i la de parada, en aquells casos en què l'ús i la freqüència del servei ho justifiquin.

Article 45. Contenidors

1. Les zones de reserva per a contenidors només es poden utilitzar per col·locar els elements següents:

a) Contenidors municipals de recollida d'escombraries i deixalles, vidres i similars.

b) Contenidors privats de recollida de runa en obres o de finalitats semblants, sempre que comptin amb l'autorització corresponent i acompleixin les condicions que, en cada cas, s'hi estableixin.

 

​​​​​​​2. Queda prohibit estacionar-hi vehicles i, també, ocupar el costat d'aquestes zones destinat a la lliure circulació; aquest últim cas es considera estacionament en doble fila.

Article 46. Senyalització

En les autoritzacions de les zones indicades en els articles anteriors, cal determinar si són d'horari permanent o limitat i si han de regir tots els dies de l'any o només els feiners.

Aquestes zones s'han de senyalitzar, tant verticalment com horitzontalment, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, i s'hi ha de fer constar, si escau, la limitació horària i els dies d'aplicació. La seva instal·lació i manteniment han d'anar a càrrec de la persona sol·licitant.

Les zones de contenidors només s'han de senyalitzar horitzontalment.

Article 47. Reserves especials d'espai. Mudances i càrrega i descàrrega de mercaderies

Les reserves especials d'espai per a operacions circumstancials de mudances, de càrrega i descàrrega de mercaderies, d'equips industrials o de serveis i similars, requereixen l'autorització administrativa prèvia expedida per la Policia Local.

Per demanar aquest tipus de reserva, la persona interessada ha de presentar, emplenat, l'imprès normalitzat corresponent, com a mínim, amb 2 dies d'antelació a l'oficina de la Policia Local.

Les persones responsables han de dur a terme aquestes operacions sense dilació i entre les 8 h i les 20 h. No obstant l'anterior, sempre que les operacions esmentades puguin afectar la circulació de vehicles, aquestes no s'han de dur a terme, llevat dels casos de força major, durant l'horari d'entrada i sortida de col·legis en període lectiu.

Com a norma general, les persones sol·licitants, sempre que comptin amb l'autorització pertinent i que hi hagi senyalització portàtil disponible, s'han d'encarregar d'emportar-se'n la senyalització corresponent, proveïdes de les octavetes informatives escaients, i de retornar-les sense demora un cop finalitzades les operacions. En tot cas, són responsables de recollir i agrupar els discos, i de col·locar-los de forma que quedi clara la seva no vigència.

La Policia Local ha de col·laborar amb les persones interessades per localitzar els conductors dels vehicles estacionats que puguin dificultar les operacions i, si escau, els ha de retirar, desplaçar o dipositar en el dipòsit municipal, segons si es detecta o no la comissió d'alguna infracció.

Aquestes autoritzacions estan subjectes a l'autoliquidació de les taxes aplicables que estiguin en vigor en cada moment.

Article 48. Obres i instal·lacions

Les reserves d'espai per a operacions de càrrega i descàrrega de materials i elements d'obres requereixen autorització administrativa prèvia i s'han de sol·licitar a l'oficina de la Policia Local, com a mínim, amb 2 dies d'antelació. Aquesta reserva d'espai està subjecta a les normes següents:

a) Només s'autoritza respecte de les operacions raonablement necessàries per executar les obres o instal·lacions, després d'acreditar la llicència urbanística corresponent.

b) El termini d'aquestes reserves no pot excedir en cap cas del fixat per executar les obres objecte de llicència urbanística.

c) La zona reservada s'ha d'ubicar davant l'obra o a devora. No s'hi permet amuntegar-hi materials ni dipositar-hi runes ni residus sòlids urbans. Si afecta les voravies, s'hi ha d'habilitar, en tot cas, un pas de vianants d'una amplada mínima d'un metre.

d) La persona sol·licitant és responsable dels danys que es produeixin, de reparar immediatament els desperfectes i de retirar el tancat un cop finalitzada la vigència de l'autorització.

e) La Batlia pot revocar l'autorització per incompliment total o parcial d'aquestes normes o per qualsevol causa d'interès o seguretat pública.

f) Qualsevol invasió de la zona de vianants que està subjecta a llicència comporta l'habilitació, per la persona responsable de l'obra, d'un passadís per als vianants d'un metre com a mínim, sense esglaó, i l'habilitació de les rampes corresponents.

g) Si es tracta d'una obra en altura, aquesta ha d'estar dotada d'un pas de vianants amb sòtil protector sòlid. Aquest passadís no tendrà, en la tarima, cap sortint susceptible de ferir els vianants.

h) En cas d'envair la calçada, s'ha de delimitar tot el perímetre d'aquesta zona de reserva amb senyalització nocturna corresponent i amb llum suficient perquè sigui visible per a la resta de persones usuàries de la via.

 

 

​​​​​​​CAPÍTOL X. TRANSPORTS

Article 49. Transport escolar i de menors

1. La prestació dels serveis de transport escolar i de menors dins el municipi està sotmesa a les autoritzacions corresponents.

2. En l'aplicació d'aquesta Ordenança, es considera «transport escolar urbà» el transport discrecional reiterat d'escolars, en vehicles públics o de servei particular complementari, amb origen o destinació a un centre d'ensenyança, quan almanco l'edat d'un terç de l'alumnat transportat, a l'inici del curs escolar, sigui inferior a setze anys i el vehicle circuli dins el terme municipal.

3. Es considera «transport urbà de menors» el transport no inclòs en l'article anterior, realitzat en vehicles automòbils de més de nou places, inclosa la del conductor, sigui públic o bé de servei particular complementari, quan almanco les tres quartes parts dels viatgers siguin menors de catorze anys i l'itinerari no surti del terme municipal.

4. Poden sol·licitar l'autorització municipal corresponent les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles o del servei, les quals han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

- Targeta d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) vigent, en la qual consti que el vehicle es troba habilitat per al transport escolar o de menors.

- Certificat de la companyia asseguradora acreditatiu de la cobertura d'assegurança de responsabilitat civil complementària, en el qual consti que el vehicle es troba destinat al transport escolar o de menors.

- Descripció de la ruta, les aturades i l'horari del servei de transport.

- Distintiu en el qual figurin que porta acompanyant i el número de places.

5. Aquesta autorització només té vigor durant el curs escolar corresponent. Així mateix, s'ha de sol·licitar una nova autorització per qualsevol modificació de les condicions inicials en què fou atorgada.

Article 50. Parades de transport públic de viatgers

1. Quant a les parades de transport col·lectiu:

a) L'Administració municipal ha de determinar els llocs on s'han de situar les parades de transport públic urbà de viatgers.

b) No es pot estar en les parades més temps del que és necessari per recollir o deixar els viatgers, excepte en les senyalitzades com a origen o final de línia.

c) L'Administració ha de determinar i senyalitzar com a tal les parades per al transport interurbà.

2. Pel que fa a les parades de taxi:

a) A les parades de transport públic destinades al servei de taxi, aquests vehicles hi poden estar únicament en espera de viatgers.

b) En cap moment, el número de vehicles no pot superar la capacitat de la parada.

c) En relació a qualsevol omissió d'aquesta Ordenança, s'ha de tenir en compte el que disposen altres reglaments municipals reguladors d'aquest tipus de servei de transport de viatgers.

 

CAPÍTOL XI. ORDENACIONS CIRCULATÒRIES ESPECIALS

Article 51. Àrees de circulació restringida (ACIRE)

1. Per raons d'interès públic, la Batlia pot declarar un o diversos carrers com a àrea de circulació restringida (ACIRE).

Amb l'aprovació d'aquesta Ordenança, es declaren ACIRE les zones següents:

a) Zona 1: comprèn els carrers Nou i de na Batlessa, i el tram del carrer d'Antoni Blanes existent entre ambdós carrers; i el tram del carrer de les Parres situat entre el carrer del Figueral i el carrer de Montserrat Blanes.

b) Zona 2: comprèn el carrer de Montserrat Blanes i la plaça del Conqueridor; el tram del carrer de les Parres situat entre el carrer de Montserrat Blanes i la Gran Via de la Constitució; i el carrer de les Cotxeries.

c) Zona 3: comprèn els carrers de Pep Not i del Mestral, i el tram del carrer de Ciutat existent entre ambdós carrers.

d) Zona 4: comprèn el tram del carrer de Ciutat que va des del cantó amb el carrer de Josep Melià i Pericàs i el carrer de Santa Catalina; i el carrer de l'Almudaina.

2. Les entrades i sortides d'aquestes àrees s'han d'indicar mitjançant senyalització vertical.

3. Les resolucions de la Batlia en matèria d'implantació o modificació de les àrees de circulació restringida han de ser objecte de publicitat abans de la seva implantació.

4. Poden existir dos tipus d'ACIRE:

a) Amb autorització a residents exclusius per circular-hi i estacionar-hi.

b) Només amb autorització per circular-hi.

5. Queda prohibida la circulació de vehicles pels carrers que constitueixen aquestes àrees, excepte en el cas dels vehicles següents:

a) Els de servei públic de viatgers i de mercaderies, els quals només es poden aturar a l'interior de l'ACIRE el temps necessari per a la pujada i baixada de viatgers o per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega.

b) Les bicicletes.

c) Els vehicles que disposin de targeta ACIRE.

d) Els serveis de seguretat, sanitaris, prevenció d'incendis i vehicles previstos de targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

e) Els vehicles de servei oficial identificats degudament, que siguin propietat d'organismes de l'Estat, comunitat autònoma, consell insular o municipi, i que es destinin, directament i exclusivament, a prestar els serveis públics de la seva competència, i només quan es trobin realitzant aquests serveis.

f) Amb caràcter excepcional i en casos de reconeguda urgència, els vehicles que tenguin justificada la necessitat de fer-ho. Si es tracta de personal mèdic, aquest s'ha d'identificar mitjançant el certificat col·legial i ha d'indicar el domicili a visitar.

6. Les targetes ACIRE que es poden sol·licitar per circular per la zona afectada poden ser les següents:

a) Targeta ACIRE blava: per als vehicles els propietaris dels quals resideixen i estan empadronats en una àrea de circulació restringida.

b) Targeta ACIRE verda: per als vehicles que s'estacionin o aparquin a les cotxeries, garatges o espais particulars, situats a l'interior de l'ACIRE. En cap cas, no s'ha d'expedir un número d'autoritzacions superior a la de les places d'estacionament o aparcament autoritzades en la llicència municipal d'activitats corresponent.

c) Targeta ACIRE vermella: per als vehicles els propietaris dels quals són titulars d'establiments comercials, locals industrials o despatxos professionals, situats a l'interior de l'ACIRE. En aquest cas, totes les operacions que s'hagin d'efectuar (entrada a la zona, càrrega i descàrrega i sortida de l'àrea) s'han de fer entre les 20.30 h i les 9.30 h i entre les 13.30 h i les 16.30 h.

Les autoritzacions expedides en base als apartats b i c són sense dret a estacionament dins de l'ACIRE.

7. A la sol·licitud de targeta ACIRE s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) En el supòsit de l'apartat 6.a anterior:

- fotocòpia i original del DNI;

- certificat de residència;

- permís de conduir;

- permís de circulació; i

- darrer rebut de l'IBI de l'immoble.

b) En el supòsit de l'apartat 6.b anterior:

- acreditació de disposar de la reserva d'espai (gual) corresponent i la titularitat del local, espai, aparcament, condició d'arrendatari del mateix o autorització per al seu ús; i

- acreditació d'estar al corrent del darrer rebut de l'IBI.

c) En el supòsit de l'apartat 6.c anterior:

- títol habilitant de l'activitat econòmica;

- alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) de l'establiment, local o despatx; i

- darrer rebut de l'IBI de l'immoble.

Així mateix, en els supòsits b i c d'aquest punt, s'ha d'aportar el permís de circulació, que s'ha de correspondre amb el nom del sol·licitant.

El departament municipal corresponent ha de comprovar tota la documentació requerida que sigui competència d'aquest Ajuntament a fi que la persona interessada no l'hagi de presentar.

En cap cas, no s'han d'expedir targetes ACIRE a vehicles que estiguin subjectes a una ordre de precintament o que no es trobin al corrent de pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

8. Només poden estacionar dins les àrees afectades els vehicles autoritzats que s'esmenten a l'apartat 6.a d'aquest article, tot i que només ho poden fer en els llocs on no hi hagi cap prohibició expressa.

La disponibilitat de targeta ACIRE no eximeix d'acomplir la normativa ORA en el supòsit que aquesta estigui implantada a la zona.

Article 52. Zones de vianants

1. Quan les característiques d'una determinada zona dels distints nuclis urbans ho justifiqui, l'Administració municipal pot establir la prohibició total o parcial de la circulació i/o l'estacionament de vehicles, amb la finalitat de reservar totes o algunes de les vies públiques compreses dins la zona esmentada al trànsit de vianants.

Així mateix, es pot preveure la possibilitat de determinar zones concretes amb un horari limitat per a la circulació. Aquestes zones s'han de denominar «zona de vianants» i s'han de determinar mitjançant decret de Batlia, del qual s'ha de fer publicitat.

2. Les zones de vianants han de disposar de la senyalització oportuna en les seves entrades i sortides, sense perjudici de poder utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l'entrada i la circulació de vehicles en el carrer o la zona afectats.

3. A les zones de vianants, la prohibició de la circulació i l'estacionament de vehicles pot ser de tipus diferents:

a) Que comprengui la totalitat de les vies que estiguin dins el perímetre o només algunes d'aquestes.

b) Que es limiti o no a un horari preestablert.

c) Que sigui de caràcter diari o només per a un nombre de dies determinat.

4. Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions disposades, aquestes no han d'afectar la circulació ni l'estacionament dels vehicles d'urgència, les bicicletes i aquells altres vehicles que estiguin autoritzats expressament.

5. Poden sol·licitar autorització per circular per les zones de vianants esmentades els vehicles que estacionin o aparquin a cotxeries, garatges o espais particulars, situats en l'interior d'aquesta zona amb les mateixes condicions i requisits establerts al punt 6.b i 7.b de l'article anterior. Aquests vehicles poden circular per la zona de vianants, però amb la prohibició expressa d'estacionar-hi.

6. Pel que fa a la circulació de vehicles per realitzar operacions de càrrega i descàrrega, aquestes s'han de dur a terme en les zones habilitades a aquest efecte. No obstant l'anterior, si s'autoritza la càrrega i descàrrega dins la zona de vianants sense subjecció a les zones senyalitzades, s'ha de realitzar de 8 h a 9.30 h, de 13.30 h a 16.30 h i de 20 h a 21.30 h.

Els residents exclusius poden efectuar aquestes operacions entre les 20 h i les 9.30 h i entre les 13.30 h i les 16.30 h.

Article 52 bis. Zones per a residents

1. Els «conductors residents», per fer ús de l'àrea compresa pel perímetre format per la Gran Via de la Constitució i els carrers de Santa Margalida, de les Roques, de Rafel Blanes, del Coll del Grec, de la Clota, del Pou Nou, de Josep Sanxo de la Jordana, de la plaça de l'Aigua, de l'Abeurador, de Son Servera, de Manacor, de la Síquia, de Sant Llorenç del Cardassar, de Son Servera, l'avinguda Costa i Llobera, de Josep Melià i Pericàs i de Ciutat, enllaçant de nou amb la Gran Via de la Constitució, han de disposar d'una targeta de resident acreditativa de la condició a què es refereix el punt següent. Així mateix, mitjançant un decret de Batlia, es podran determinar altres àrees considerades com a zones per a residents.

L'Ajuntament ha d'atorgar les targetes de resident i les ha de remetre, amb caràcter general, d'ofici o per sol·licitud prèvia dels residents que reuneixin els requisits que s'enumeren a l'apartat 2 d'aquest article. La targeta de resident permet estacionar, en règim de resident, com a conductor de vehicles autoritzats en la zona afectada. La targeta de resident ha de dur incorporada la matrícula d'aquests vehicles.

Els residents amb dos o més vehicles han de rebre una targeta per a cadascun dels vehicles afectats. L'emissió de duplicats posteriors, a sol·licitud dels residents, està subjecta a la taxa reguladora d'expedició de documents, sempre que, prèviament, es  lliuri la targeta antiga.

2. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones físiques que figuren empadronades al municipi d'Artà i disposen d'un vehicle de més de dues rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou passatgers, com a màxim, per algun dels títols següents:

a) Per constar com a titular o com a conductor principal a la pòlissa d'assegurança d'un vehicle donat d'alta en l'impost sobre vehicles de tracció mecànica d'aquest municipi.

b) Per constar com a conductor principal a la pòlissa d'assegurança d'un vehicle de l'empresa on treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom. En cas que a la pòlissa no consti ningú o consti la pròpia empresa com a conductora, cal aportar, també, una declaració subscrita pel representant legal de l'empresa on presta els seus serveis, en la qual es manifesti l'adscripció del vehicle a la seva persona.

c) Per constar com a conductor principal d'un vehicle en règim de rènting, lísing o de lloguer estable, per un temps superior a tres mesos, per a una empresa l'objecte social de la qual prevegi aquesta activitat, ja sigui al seu nom o a nom de l'empresa on treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.

3. Així mateix, i a l'efecte d'aquesta Ordenança, es consideren «conductors residents» les persones físiques que, malgrat no figurin empadronades al municipi d'Artà, disposin d'un vehicle de més de dues rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 kg de PMA i un nombre de nou passatgers, com a màxim, i es vegin afectats per algun dels supòsits següents:

a) Les persones físiques que compleixin amb algun dels títols esmentats a l'apartat 2 anterior, lletres b o c, si són, alhora, titulars d'un comerç amb establiment obert al públic a peu de carrer en qualsevol punt de la zona de residents. La condició de titular d'una activitat comercial amb establiment obert al públic s'ha d'acreditar mitjançant la declaració censal presentada davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària per les activitats classificades; la certificació d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'AEAT, exercint una activitat classificada; o l'últim rebut del preu públic de residus comercials i industrials referent a la seva activitat.

b) Les persones físiques que comptin amb aquesta consideració per acord de la Junta de Govern Local, segons els informes tècnics corresponents.

c) Els conductors de vehicles que siguin utilitzats per una persona física amb possessió de la targeta de mobilitat reduïda, que podran estacionar en els espais habilitats que es trobin dins la zona per a residents.

Article 53. Zones de prioritat invertida o carrers residencials

1. L'Ajuntament pot senyalitzar com a carrers residencials aquelles vies urbanes o zones de la població en què el trànsit de vehicles no sigui intens i les facin servir, gairebé exclusivament, els seus veïns.

2. A les vies urbanes o zones així senyalitzades els vianants tenen preferència sobre els vehicles, encara que hi practiquin jocs o esports. Si ho fan, han d'evitar causar cap molèstia a la resta de veïns.

3. Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre els altres vehicles, però no sobre els vianants.

Article 54. Vies d'atenció preferent

Aquelles vies on la intensitat del trànsit de vianants i vehicles és més intensa i, per tant, determinades infraccions en matèria d'aturada i estacionament o les circumstàncies de velocitat representen una major distorsió de la convivència ciutadana o increment en el risc per a la seguretat col·lectiva, tenen la consideració de vies d'atenció preferent.

En aquestes vies, les infraccions a determinats preceptes referits a la circulació, parada i estacionament, s'han de sancionar amb quanties superiors a les fixades per a les mateixes infraccions en la resta de vies de la població, d'acord amb l'annex (quadre d'infraccions i sancions) d'aquesta Ordenança.

 

CAPÍTOL XII. PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL

Article 55. Renous

1. Els conductors de vehicles no han de produir renous innecessaris, sobretot en hores nocturnes.

2. L'Ajuntament, per aquest motiu, pot restringir el trànsit a determinades hores o llocs.

3. Sense autorització de l'Ajuntament, queda prohibit utilitzar altaveus en vehicles amb finalitat publicitària.

4. Els usuaris de vehicles a motor i ciclomotors han de mantenir en bones condicions de funcionament el motor, la transmissió, la carrosseria i altres òrgans capaços de produir renous i vibracions, amb la finalitat, especialment, que el nivell sonor emès pel vehicle, en circular o amb el motor en marxa, no excedeixi els límits reglamentaris.

5. Queda prohibit forçar les marxes dels vehicles de motor i ciclomotors per produir renous molestos, com en el cas d'acceleracions innecessàries i forçaments de motor en pendents.

6. Es prohibeix la circulació de vehicles a motor i ciclomotors amb l'anomenat escapament lliure, o amb silenciadors no eficaços, incomplets, inadequats, deteriorats o amb tubs ressonadors, o la utilització de dispositius que puguin anul·lar l'acció del silenciador.

7. Resta prohibit l'ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins del perímetre de sòl urbà, excepte en els casos de perill d'atropellament o col·lisió imminents, de serveis públics d'urgència (policia, contra incendis o assistència sanitària) o de serveis privats per a l'auxili urgent de persones.

També es prohibeix la circulació de vehicles a motor i ciclomotors que, per excés de càrrega, forcin les marxes o, en general, produeixin renous superiors als fixats reglamentàriament.

8. El propietari del vehicle a motor o ciclomotor és responsable de no ultrapassar els nivells màxims de renou, sigui quin sigui el seu origen.

Article 56. Valors límit de renous

1. El valor límit d'emissió sonora d'un vehicle de motor en circulació s'obté sumant 4 dB(A) al nivell d'emissió sonora que figura en la fitxa d'homologació del vehicle, que correspon a l'assaig amb el vehicle parat.

Si la fitxa de característiques d'un vehicle, per l'antiguitat o per altres raons, no indica el nivell d'emissió sonora per a l'assaig amb el vehicle parat, l'Administració competent en l'homologació i la inspecció tècnica de vehicles l'ha de facilitar d'acord amb les bases de dades pròpies o ho ha de determinar, una vegada comprovat que el vehicle està en perfecte estat de manteniment, d'acord amb el mètode de mesurament que s'estableix en el procediment d'homologació aplicable al vehicle, segons la reglamentació vigent. En el cas de no poder determinar el nivell de renou admissible per vehicle, aquest no pot superar els 90 dB(A).

2. Es considera que es respecten els valors límit d'emissió quan el valor determinat no supera els valors que s'estableixen en aquest article.

El nivell d'emissió es determina mesurant el renou del vehicle parat segons els mètodes que s'estableixen, per als vehicles de quatre rodes o més, en la Directiva 96/20/CE de la Comissió, de 27 de març de 1996, per la qual s'adapta al progrés tècnic la Directiva 70/157/CEE del Consell Europeu, relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres sobre el nivell sonor admissible i el dispositiu de fuita dels vehicles de motor, i per als vehicles de dues o tres rodes, ciclomotors i quadricicles lleugers i pesants, en la Directiva 97/24/CEE del Consell Europeu, de 17 de juny de 1997, relativa a determinats elements o característiques dels vehicles de motor de dues o tres rodes, o les que les substitueixin.

3. En relació a les condicions de mesurament, abans de començar els mesuraments s'ha de comprovar que el motor del vehicle està a la temperatura normal de funcionament i que el comandament de la caixa de canvis està en punt mort. Si el vehicle disposa de ventiladors amb comandament automàtic, no es pot intervenir sobre aquests dispositius mentre es mesura el nivell sonor.

S'ha d'accelerar el motor progressivament fins a arribar al règim de referència, en revolucions per minut, que figura en la fitxa d'homologació del vehicle o en la targeta d'inspecció tècnica de vehicles, i seguidament, de sobte, s'ha de deixar l'accelerador en l'estat de ralentí.

4. El nivell sonor s'ha de mesurar durant un període de funcionament en què el motor es mantengui, breument, en un règim de gir estabilitzat i durant tot el període de desacceleració.

5. En relació a les condicions mínimes de l'àrea on es mesura el nivell de renou, no ha d'estar subjecta a pertorbacions acústiques importants. Són especialment adequades les superfícies planes recobertes de formigó, asfalt o qualsevol altre revestiment dur, que tenguin un grau de reflexió alt.

La zona ha de tenir la forma d'un rectangle al voltant del vehicle, sense cap objecte important a l'interior, els costats del qual estiguin a tres metres, com a mínim, dels extrems d'aquest.

6. El nivell de renou residual ha de ser, com a mínim, 10 dB(A) inferior al nivell sonor del vehicle que s'avalua.

Article 57. Fums

Queda prohibida l'emissió de fums i gasos contaminants que resultin nocius o que puguin dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles.

Article 58. Altres prohibicions

També queda prohibit:

a) La projecció descendent a l'exterior de combustible no cremat.

b) El despreniment de líquids, olis i materials del propi vehicle, així com la caiguda de materials transportats sobre la via pública.

c) L'ús irregular i abusiu de senyals d'emergència. En horari nocturn, comprès entre les 0.00 h i les 6.30 h, aquest ús s'ha de limitar als senyals òptics.

d) Els vehicles particulars dotats amb senyals d'emergència.

 

CAPÍTOL XIII. MESURES CAUTELARS I COMPLEMENTÀRIES

Article 59. Immobilitzacions

1. Els agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del trànsit, sense perjudici de la denúncia que han de formular per les infraccions corresponents, poden immobilitzar un vehicle quan, com a conseqüència de l'incompliment dels preceptes legals, de la seva utilització pogués derivar-se un risc greu per a la circulació, les persones o els béns. Llevat dels casos en què l'autoritat judicial hagi ordenat el seu dipòsit o intervenció, en els quals s'ha d'estar al que disposi dita autoritat, la immobilització del vehicle s'ha de deixar sense efecte tan aviat com desapareguin les causes que la motivaren o que es pugui substituir al conductor per un altre habilitat per a això, que ofereixi garantia suficient als agents de l'autoritat, quan aquesta actuació hagi estat requerida per l'interessat.

2. També es pot immobilitzar el vehicle en els casos de negar-se a efectuar les proves a què es refereixen els números 2 i 3 de l'article 14 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre. S'ha de procedir de la mateixa manera quan no es trobin proveïts del títol que habiliti a l'estacionament en zones limitades en temps o que excedeixin de l'autorització concedida fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor.

3. La immobilització s'ha de fer en el lloc més adequat de la via en els casos següents:

a) Quan el conductor no dugui permís de conducció o el que dugui no sigui vàlid. En aquests casos, si el conductor manifesta tenir permís vàlid i acredita suficientment la seva personalitat i domicili, no s'ha de dur a terme la immobilització, llevat que el seu comportament indueixi a apreciar, racionalment i fonamentadament, que no té els coneixements o les aptituds necessaris per a la conducció.

b) Quan el conductor no dugui el permís de circulació del vehicle, o l'autorització que el substitueixi, i hi hagi dubtes respecte de la seva personalitat i domicili.

c) Quan, per deficiències ostensibles del vehicle, aquest constitueixi un perill per a la circulació o produeixi danys en la calçada.

d) Quan el vehicle circuli amb una alçada o amplada total o superior a la reglamentària.

e) Quan el vehicle circuli amb una càrrega el pes o la longitud total del qual excedeixi en més d'un 10 per cent dels que té autoritzats.

f) Quan les possibilitats de moviment i el camp de visió del conductor del vehicle resultin reduïts, sensiblement i perillosament, pel nombre o la posició dels passatgers o per la col·locació dels objectes transportats.

g) Quan no s'hagin duit a terme les inspeccions tècniques obligatòries.

h) En el supòsit que el resultat de les proves de detecció d'alcohol o altres substàncies estupefaents o anàlogues sigui positiu, llevat que pugui fer-se càrrec de la seva conducció una altra persona habilitada degudament. La immobilització s'ha de fer mitjançant precinte o un altre procediment efectiu que impedeixi la seva circulació, disposant tot quan sigui necessari en ordre a la seguretat de la circulació, la de les persones transportades, la del propi vehicle i la de la seva càrrega. També es pot immobilitzar el vehicle en els casos de negar-se a efectuar les proves de detecció alcohòlica.

i) Quan el vehicle no dugui el rebut o el tiquet horari d'ORA corresponent o el disc distintiu de control de zona blava.

j) Quan s'ultrapassi el límit horari establert. En aquest supòsit s'han d'incloure els situats en les reserves d'estacionament especials amb horari limitat (càrrega i descàrrega).

k) Quan, a judici dels agents encarregats de la vigilància del trànsit, s'observi que els vehicles que no tenguin en condicions el tub d'escapament, perquè estigui deteriorat, incomplet o perquè sigui inadequat, o emeti excés de fums, o els mesuraments que es facin amb mitjans tècnics a les vies urbanes en descobreixin un excés sobre els límits autoritzats, han de ser parats i immobilitzats. Aquesta immobilització s'ha d'aixecar per conduir el vehicle al dipòsit o taller que designi el seu titular, o per passar la revisió en una estació de la xarxa oficial d'Inspecció Tècnica de Vehicles. El dipositari del vehicle és responsable que no circuli fins que no s'hagi posat remei al defecte a causa del qual ha estat immobilitzat. Així mateix, han d'anar a càrrec del titular del vehicle totes les despeses que originin la seva immobilització i el seu dipòsit.

l) Quan l'infractor no acrediti la seva residència habitual a territori espanyol, excepte si diposita l'import de la sanció o en garanteix el pagament per qualsevol mitjà admès en dret.

m) Quan el conductor d'una motocicleta o ciclomotor circuli sense casc protector obligatori, fins que no esmeni aquesta deficiència.

n) Quan el conductor d'un ciclomotor circuli sense la placa identificativa exigible reglamentàriament.

4. La immobilització decretada per defectes del conductor s'ha d'aixecar immediatament quan aquests desapareguin, o si un altre, amb l'aptitud necessària, es fa càrrec de la conducció del vehicle. En el cas que es tracti d'un dels supòsits prevists en l'apartat h, el conductor no pot ser substituït per un altre si aquest no accedeix a sotmetre's a les proves de detecció alcohòlica, o si es tracta d'un conductor qualificat la participació del qual hagi estat requerida pels agents de l'autoritat. Quan la immobilització del vehicle sigui procedent per la negativa del conductor a sotmetre's a les proves esmentades, s'ha d'estar a allò que decideixi l'autoritat judicial, si escau, en principi, l'aplicació de les normes penals o, en un altre cas, s'ha d'aixecar quan racionalment pugui estimar-se que, tot i haver existit embriaguesa, aquesta ha desaparegut atès el període transcorregut.

5. Quan la immobilització del vehicle s'hagi decretat per raons derivades de les seves condicions o de la seva càrrega, els agents han d'autoritzar la marxa del vehicle, adoptant les mesures necessàries per garantir la seguretat, fins al lloc en què el conductor pugui ajustar la càrrega o les dimensions als límits autoritzats o esmenar les deficiències tècniques o administratives del vehicle.

6. En el cas de l'apartat 3.g, els agents han d'entregar al conductor un volant per circular fins al lloc on s'hagi de practicar el reconeixement.

 

CAPÍTOL XIV. RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA URBANA

Article 60. Intervenció de l'autoritat municipal

1. El trasllat del vehicle al lloc establert pot ser realitzat pel seu conductor, per un altre designat pel propietari o, si no n'hi ha, per la pròpia Administració. A aquest efecte, es pot utilitzar una grua de titularitat municipal, la d'una empresa concessionària del servei, així com qualsevol furgó de què disposi el servei policial en el cas de ciclomotors o similars. En els casos de vehicles de gran tonatge, també es pot encomanar la retirada a empreses que disposin dels mitjans adequats per fer-la efectiva amb les màximes garanties. Si el vehicle necessita alguna reparació, el dipòsit es pot dur a terme en el taller designat pel propietari.

2. Si l'obligat a efectuar-ho no ho fa, la Policia Local pot retirar el vehicle de la via i traslladar-lo al dipòsit municipal de vehicles en els casos previstos legalment i en especial:

a) Sempre que constitueixi un perill, causi greus pertorbacions en la circulació de vehicles o vianants o en el funcionament d'algun servei públic, deteriori el patrimoni públic i, també, quan es pugui presumir racionalment el seu abandó a la via pública.

b) En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.

c) Quan hagi estat immobilitzat per deficiències d'aquest.

d) Quan, una vegada immobilitzat el vehicle i d'acord amb el que disposa l'article 87.5 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, l'infractor persisteixi en la negativa de dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.

f) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l'autoritat municipal com a estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que l'autoritza, o quan s'ultrapassi el temps abonat de conformitat amb el que estableix l'ordenança municipal corresponent, en el cas descrit l'article 29.2 d'aquesta Ordenança.

g) Quan un vehicle romangui estacionat en aquelles parts de la via reservades exclusivament a la circulació o servei de determinats usuaris.

h) Quan hagin transcorregut més de 24 hores d'ençà d'haver estat denunciat per estacionament irregular.

i) Per falta de placa en els vehicles que estiguin obligats, s'ha d'immobilitzar temporalment el vehicle i retirar-lo a les dependències policials.

j) Quan els vehicles que circulin infringeixin el que disposa l'Ordenança municipal de prevenció contra la contaminació acústica i per vibracions, o quan a judici dels agents de vigilància del trànsit s'estimi que l'emissió de renous, vibracions o altres agents productors de la contaminació atmosfèrica emesa pels vehicles suposin una amenaça de pertorbació greu per a la tranquil·litat o seguretat públiques i, en els casos de reincidència, s'ha d'immobilitzar temporalment el vehicle i retirar-lo al dipòsit.

Article 61. Causes de retirada

1. A títol enunciatiu, es considera que un vehicle es troba en les circumstàncies determinades a l'article 60.2.a i, per tant, està justificada la seva retirada, quan estigui estacionat en una de les situacions següents:

a) En un punt on estàs prohibida la parada.

b) En doble fila sense conductor.

c) Quan sobresurti del vèrtex d'un xamfrà o de l'extrem a escaire d'una cantonada i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.

d) Quan estigui estacionat en un pas per a vianants senyalitzat, en la zona de l'extrem de les illes de cases destinat a un pas per a vianants o en un rebaix de la voravia per a persones amb mobilitat reduïda.

e) Quan estigui estacionat, totalment o parcialment, davant un gual permanent, un gual temporal o un gual d'accés de vehicles a través de les voreres sense reserva d'espai durant l'horari autoritzat.

f) Quan estigui en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, o de reserva especial d'espai durant les hores d'utilització.

g) Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.

h) Quan estigui estacionat en llocs reservats a serveis d'urgència o seguretat.

i) Quan estigui estacionat davant les sortides d'emergència de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que es duguin a terme.

j) Quan estigui estacionat en una reserva per a persones amb mobilitat reduïda.

k) Quan estigui estacionat, totalment o parcialment, en una voravia, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada en el paviment, llevat que tengui autorització expressa.

l) Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via.

m) Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.

n) Quan dificulti la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'una altra.

o) Quan obstrueixi, totalment o parcialment, l'entrada d'un immoble.

p) Quan estigui estacionat en un lloc prohibit en una via declarada com d'atenció preferent.

q) Quan estigui estacionat en plena calçada.

r) Quan estigui estacionat en una zona per a vianants fora de les hores permeses, llevat d'estacionaments autoritzats expressament.

s) Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi un perill o causi un greu perjudici a la circulació o al funcionament d'algun servei públic.

2. Es presumeix racionalment l'abandó d'un vehicle en els casos següents:

a) Quan transcorrin més de dos mesos d'ençà que el vehicle ha estat dipositat després d'haver-lo retirat de la via pública per l'autoritat competent.

b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc, presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li manquin les plaques de matriculació. En aquest cas, se l'ha de tractar de residu sòlid urbà, d'acord amb la normativa ambiental corresponent.

En el supòsit previst a l'apartat a i en el cas de vehicles que, tot i tenir signes d'abandó, mantenen la placa de matriculació o disposen de qualsevol signe o marca visible que en permeti la identificació, s'ha de requerir al seu titular, un cop transcorreguts els terminis corresponents, que, en el termini de 30 dies, retiri el vehicle del dipòsit, amb l'advertiment que, en cas contrari, se'l tractarà com a residu sòlid urbà.

3. La Policia Local també pot desplaçar els vehicles en els casos següents:

a) Quan estiguin estacionats en un lloc que s'hagi d'ocupar per a un acte públic autoritzat degudament i senyalitzat prèviament.

b) Quan resulti necessari per netejar, reparar o senyalitzar la via pública.

c) En cas d'emergència.

Aquestes circumstàncies s'han d'advertir amb el màxim temps possible i, si es retiren els vehicles, aquests s'han de dipositar en el lloc autoritzat més pròxim que es pugui o en el dipòsit municipal en funció de l'existència o no d'infracció a la reserva. Si existeix infracció, les despeses derivades de la retirada han d'anar a càrrec de l'infractor.

4. Llevat de les excepcions previstes legalment, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del vehicle i la seva estada en el dipòsit municipal, amb les quanties que estableixi l'ordenança fiscal a aquest efecte, han d'anar a compte del titular, que haurà de pagar o garantir-ne el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret d'interposició de recurs. D'altra banda, només pot recuperar el vehicle el seu titular o una persona autoritzada.

5. La retirada del vehicle se suspèn immediatament si el conductor compareix i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en què es trobava.

La suspensió s'ha d'efectuar en el cas que la grua no hagi iniciat el servei («servei no procedent» sense càrrecs per a l'infractor) o, tot i haver-lo iniciat, no s'hagi finalitzat l'enganxament del vehicle per transportar-lo al dipòsit («servei incomplet» que merita la taxa corresponent, amb l'obligació d'abonar-la o garantir-ne l'abonament abans de la devolució).

Si aquests treballs han finalitzat i la grua està en disposició de marxa, s'ha de considerar que és un servei complet i s'ha de desplaçar el vehicle fins al dipòsit.

 

CAPÍTOL XV. PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 62. Procediment sancionador

El règim de les infraccions i sancions, mesures cautelars, responsabilitat, procediment sancionador i recursos, en tot el que no regula aquesta Ordenança respecte d'això, és el que estableix la Llei de trànsit i seguretat viària i els reglaments que la despleguen.

Article 63. Infraccions

1. Es consideren infraccions administratives les accions o omissions que contravenguin les disposicions d'aquesta Ordenança.

2. Les infraccions a què fa referència el número anterior es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Pel que fa a infraccions que no estiguin tipificades ni classificades per aquesta Ordenança i que les prevegi així la Llei de seguretat viària, disposicions complementàries o normes vigents de caràcter general, s'ha d'ajustar al que disposen aquestes respecte d'això.

3. Són infraccions lleus les que no es classifiquen expressament com a greus o molt greus en els apartats següents.

4. Són infraccions greus, les conductes tipificades en aquesta Ordenança relatives a:

a) Conducció negligent.

b) Tirar a la via o als seus voltants objectes que puguin produir incendis.

c) Excessos de velocitat.

d) Circulació en sentit contrari a l'estipulat, prioritat de pas, canvis de direcció o sentit.

e) Realització i senyalització d'obres a la via sense permís, i retirada o deterioració de la senyalització permanent o ocasional.

f) Parades i estacionaments a llocs perillosos o que obstaculitzin greument el trànsit.

5. Són infraccions molt greus les conductes a què fa referència l'article anterior quan es donin circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la circulació, per les característiques i les condicions de la via, per les condicions atmosfèriques i de visibilitat, per la concurrència simultània de vehicles i altres usuaris, especialment a zones urbanes, o qualsevol circumstància anàloga que pugui constituir un risc afegit concret al previst per a les greus quan es cometi la infracció.

Ho són també les següents conductes tipificades a l'Ordenança: conducció temerària i competències o carreres no autoritzades entre vehicles.

Article 64. Infraccions en matèries de transport, medi ambient, obres o altres ocupacions i usos de la via pública

En relació amb les infraccions tipificades en aquesta Ordenança corresponents a matèries o aspectes no compresos en l'àmbit de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, s'exerceix la potestat sancionadora en la quantia i a través dels procediments previstos a la legislació sectorial corresponent, a la normativa reguladora del règim local o a les normes municipals de caràcter reglamentari, ja es tracti d'infraccions en matèria de transport, medi ambient, d'obres o d'ocupacions i usos de la via pública alienes al trànsit, circulació o seguretat viària. Tenen la consideració d'infraccions lleus totes les que suposin una vulneració directa de les normes establertes en aquesta Ordenança i no tenguin una altra consideració segons les determinacions d'aquesta Ordenança o d'una altra norma d'aplicació. Aquestes infraccions per falta lleu, i sense perjudici del principi de proporcionalitat, s'han de sancionar amb multa de fins a un terç de la quantia màxima autoritzada per la legislació vigent en cas d'infracció d'ordenances municipals.

Article 65. Sancions

1. Les infraccions lleus en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària són sancionades amb multa de fins a 100 euros, les greus amb multa de 200 euros i les molt greus amb multa de 500 euros. La tipicitat i els imports de les sancions es determinen en el quadre annex que forma part d'aquesta Ordenança.

2. En el cas d'infraccions greus, es pot proposar als òrgans competents, a més, la sanció de suspensió del permís o llicència de conducció fins a 3 mesos.

En el supòsit d'infraccions molt greus, aquesta sanció s'ha de proposar sempre.

3. Les sancions amb multes previstes en els paràgrafs anteriors, quan el fet no estigui castigat per les lleis penals ni pugui provocar la suspensió de les autoritzacions a què es refereix el paràgraf anterior, es poden fer efectives dins els deu dies hàbils següents a la notificació de la denúncia, amb una reducció general del 50 % sobre la quantia que es fixi provisionalment.

4. Dins els límits establerts per aquesta Ordenança i la Llei de seguretat viària, la Batlia queda facultada per graduar, mitjançant decret, l'import de les sancions i de les modificacions que puguin sofrir. Els decrets esmentats s'han de publicar en el BOIB.

Article 66. Competència

És competència de la Batlia i, per la seva delegació, de la regidoria en qui pugui delegar, imposar les sancions per infraccions als preceptes continguts en aquesta Ordenança.

Article 67. Responsabilitat

La responsabilitat per les infraccions al que disposa aquesta Ordenança recau directament en l'autor del fet en què consisteixi la infracció.

En tot cas, el titular del vehicle és responsable de les infraccions relatives a la documentació, l'estat de conservació, les condicions de seguretat del vehicle i l'incompliment de les normes relatives a reconeixements periòdics.

El titular del vehicle, degudament requerit per a això, té el deure d'identificar el conductor responsable de la infracció i, si incompleix aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense causa justificada, ha de ser sancionat pecuniàriament com a autor de falta greu. Si el conductor identificat no resideix habitualment en aquesta comunitat autònoma, s'ha de provar documentalment que hi era en el moment de la infracció.

Article 68. Procediment

1. Quant a la normativa, els expedients sancionadors es tramiten d'acord amb les normes de procediment establertes a la Llei sobre trànsit i al Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (RD 320/1994, de 25 de febrer). En tot allò no regulat que la normativa esmentada no prevegi és d'aplicació el Reglament de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora (RD 1398/1993, de 4 d'agost). Aquestes normes regulen el règim de denúncia, domicili de notificació, tramitació, prescripció  d'infraccions i sancions, recursos i execució de sancions, en tot el que no estableixen els paràgrafs següents d'aquest  article.

2. Pel que fa a les denúncies de caràcter obligatori i voluntari, els agents de la Policia Local que s'encarreguin del servei de vigilància del trànsit han de denunciar les infraccions que observin quan exerceixin funcions de vigilància i control de la circulació vial. Així mateix, qualsevol persona pot formular denúncies per fets que puguin constituir infraccions als preceptes d'aquesta Ordenança i del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària o dels seus reglaments.

3. Amb relació al contingut de les denúncies per fets de circulació, s'hi han de fer constar les dades següents: la identificació del vehicles amb què s'hagi comès la suposada infracció, la identitat del denunciat, si es coneix, una relació circumstanciada del fet, amb l'expressió del lloc, la data i l'hora, i el nom, la professió i el domicili del denunciant. Quan aquest sigui un agent de la Policia Local, aquestes dades es poden substituir pel seu número d'identificació.

4. Els requisits de les denúncies de caràcter obligatori per fets de circulació són els següents:

a) Els corresponents butlletins de denúncia s'han d'estendre en tres exemplars: un ha de quedar en poder del denunciant i s'ha de trametre a la secció de multes; i la resta, si és possible, s'ha d'entregar al denunciat.

b) Com a norma general, les denúncies s'han de notificar a l'acte, fent-hi constar les dades esmentades al paràgraf 3 anterior, així com que amb aquestes queden incoats els expedients corresponents i, en conseqüència, que es disposa d'un termini de quinze dies per al·legar el que es consideri oportú en la seva defensa. El denunciat ha de firmar el butlletí, la qual cosa no implica conformitat amb els fets que hagin motivat la denúncia, sinó únicament la recepció dels exemplars que li corresponen. Si el denunciat es nega a firmar o no ho sap fer, el denunciant ho ha de fer constar.

c) Per raons justificades que han de constar en les denúncies, aquestes es poden notificar posteriorment, encara que, si el conductor denunciat no és present en el moment d'estendre la denúncia, el butlletí s'ha de subjectar amb l'eixugaparabrises del vehicle, sense que això impliqui notificació de la infracció.

5. Respecte als requisits de les denúncies de caràcter voluntari per fets de circulació, la denúncia es pot formular verbalment davant dels agents de vigilància del trànsit més pròxims al lloc del fet, o mitjançant un escrit dirigit a la Batlia. S'han de fer constar a la denúncia les dades i les circumstàncies que es consignen en el paràgraf 3 d'aquest article. Si la denúncia es presenta als agents de vigilància del trànsit, aquests han de formalitzar el butlletí de denúncia reglamentari, en el qual s'ha de fer constar, a més dels requisits citats anteriorment, si han comprovat personalment la infracció denunciada, així com el nom i el domicili del particular denunciant, i l'han de trametre a la secció de multes per a la seva tramitació, sense perjudici d'entregar-ne un duplicat al denunciat si és possible.

6. La secció de multes de l'Ajuntament ha d'instruir els expedients sancionadors, ha de notificar la denúncia si no ho ha fet l'agent denunciant i ha de concedir un termini de 20 dies naturals a la persona presumptament infractora perquè formuli al·legacions si és la persona conductora, aboni la quantia de la multa proposada o, si no és la conductora, la identifiqui degudament.

Article 69. Recursos

1. Contra les resolucions dels expedients sancionadors que siguin competència de la Batlia o de la regidoria en què hagi delegat i que no siguin definitives en via administrativa, es pot presentar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes, davant del mateix òrgan que l'hagi dictat, de conformitat amb el que disposa l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. La resolució del recurs de reposició posa fi a la via administrativa i es pot recórrer davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

2. Si les conductes sancionades han causat danys o perjudicis a l'Administració municipal, la resolució del procediment ha d'exigir a l'infractor la reposició al seu estat originari de la situació alterada per la infracció i, si s'escau, la indemnització pels danys i perjudicis causats, quan la seva quantia hagi quedat determinada durant el procediment, sense perjudici d'un eventual procediment complementari a aquests efectes quan la quantia no es conegui en el moment de resoldre el procediment sancionador.

3. L'import de la sanció s'ha de fer efectiu en els òrgans de recaptació de l'Ajuntament, directament o a través d'entitats bancàries concertades, dins els 20 dies naturals següents a la resolució sancionadora definitiva en la via administrativa. Si un cop transcorreguts aquests dies no s'ha satisfet el deute en període voluntari, se n'ha d'exigir l'import en via executiva, incrementat amb el recàrrec de constrenyiment del 20 % i, si s'escau, els interessos de demora corresponents. És títol executiu suficient el certificat de descobert expedit per l'òrgan competent de l'Ajuntament.

Disposició addicional primera. Autoritzacions per a ús particular de senyals de trànsit

En el cas que l'autoritat competent autoritzi l'ús de senyals de trànsit a particulars, l'entrega del material s'ha de fer si la persona sol·licitant ha realitzat, prèviament, l'ingrés del dipòsit de 50 € per cada autorització en els òrgans de recaptació municipals. Aquest dipòsit s'ha de retornar a la persona sol·licitant si retorna els senyals en el mateix estat que els va rebre, segons l'informe de la Policia Local.

Disposició addicional segona. Denominacions

Totes les denominacions d'òrgans, càrrecs, professions i funcions que en aquesta Ordenança apareixen en gènere masculí s'han d'entendre referides al masculí o al femení segons el sexe del titular o de la persona de qui es tracti.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sempre que hagi transcorregut el termini de trenta dies a què es refereix l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i ha d'entrar en vigor l'1 de gener de 2017.

ANNEX. Quadre d'infraccions i sancions

Codi

Article

Tipus d'infracció

Punts

Tipus

Import

LSV9-1-5C

LSV009-1

No impedir, el titular, l'arrendatari a llarg termini o el conductor habitual que el vehicle sigui conduït per qui mai ha obtingut el permís o llicència de conducció corresponent.

 

G

200

LSV9bis-2-5A

LSV009bis

Circular amb un vehicle amb plaques de matrícula que presenten obstacles que impedeixen o dificulten la seva lectura i identificació.

 

G

200

LSV9bis-1-5B

LSV009bis-1A

No facilitar, el titular o arrendatari del vehicle requerit degudament per a això, la identificació veraç del conductor responsable de la infracció.

 

M

 

LSV9bis-1-5A

LSV009bis-1A

No facilitar, el titular o arrendatari del vehicle degudament requerit per a això, la identificació veraç del conductor responsable de la infracció.

 

M

 

LSV65-5-5A

LSV065-5

Conduir un vehicle amb un inhibidor de radar instal·lat o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.

6

M

6000

LSV65-6-5A

LSV065-6

Instal·lar un inhibidor de radar o qualsevol altre mecanisme encaminat a interferir en el funcionament correcte dels sistemes de vigilància del trànsit.

 

M

3000

RGC2-1-5B

RGC002

Comportar-se indegudament en la circulació entorpint-la i causant perjudicis i molèsties innecessaris a les persones o danys als béns.

 

L

80

RGC2-1-5A

RGC002

Comportar-se indegudament en la circulació causant perill a les persones.

 

L

80

RGC3-1-5A

RGC003-1

Conduir de forma manifestament temerària.

6

M

500

RGC3-1-5B

RGC003-1

Conduir de forma negligent creant una situació de risc o perill per a si mateix, la resta d'ocupants del vehicle o la resta d'usuaris de la via.

 

G

200

RGC3-1-5C

RGC003-1

Conduir sense la diligència, la precaució i la no-distracció necessàries per evitar tot dany propi o aliè.

 

G

200

RGC4-2-5A

RGC004-2

Llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o materials que facin perillosa la lliure circulació, aturada o estacionament, o que deteriori aquella o les seves instal·lacions.

4

G

200

RGC4-2-5B

RGC004-2

Llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin entorpir la lliure circulació, aturada o estacionament.

 

L

80

RGC4-3-5A

RGC004-3

Instal·lar en vies o terrenys algun aparell, instal·lació o construcció, encara que sigui amb caràcter provisional o temporal, que pugui entorpir la circulació.

 

L

80

RGC4-3-5B

RGC004-3

Realitzar actuacions, rodatges, enquestes o assaigs, que, encara que siguin amb caràcter provisional o temporal, puguin entorpir la circulació.

 

L

80

RGC5-1-5B

RGC005-1

No adoptar les mesures necessàries per advertir la resta d'usuaris de l'existència d'un obstacle o perill creat a la via pel mateix denunciat.

 

L

80

RGC5-1-5A

RGC005-1

No fer desaparèixer, tan aviat com sigui possible, un obstacle o perill en la via per qui ho ha creat.

 

L

80

RGC5-3-5A

RGC005-3

No senyalitzar de forma eficaç, qui l'ha creat, un obstacle o perill en la via.

 

L

80

RGC5-6-5A

RGC005-6

Detenir, aturar o estacionar els vehicles destinats als serveis d'urgència, assistència mecànica o de conservació de carreteres en un lloc diferent del fixat pels agents de l'autoritat responsables del trànsit.

 

L

80

RGC6-1-5A

RGC006

Llançar a la via o als seus voltants qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció d'incendis.

4

G

200

RGC6-1-5B

RGC006

Llançar a la via o als seus voltants qualsevol objecte que pugui produir accidents de circulació.

4

G

200

RGC7-1-5A

RGC007

Circular amb un vehicle que emet pertorbacions electromagnètiques.

 

G

200

RGC7-1-5B

RGC007

Circular amb un vehicle amb nivells d'emissió de renou superiors als límits establerts a les normes que regulen específicament la matèria.

 

G

200

RGC7-1-5C

RGC007

Circular amb un vehicle que emet gasos o fums en valors superiors als límits establerts a les normes reguladores dels vehicles.

 

G

200

RGC7-1-5D

RGC007

Circular amb un vehicle que ha estat objecte d'una reforma d'importància no autoritzada.

 

G

200

RGC7-1-5E

RGC007

No col·laborar, el conductor, en les proves de detecció que permetin comprovar una possible deficiència en el vehicle.

 

L

80

RGC7-2-5A

RGC007

Circular amb un vehicle a motor amb l'escapament lliure, sense portar instal·lat el dispositiu silenciador d'explosions preceptiu o amb un silenciador ineficaç.

 

G

200

RGC7-2-5B

RGC007

Circular amb un ciclomotor amb l'escapament lliure, sense portar instal·lat el dispositiu silenciador d'explosions preceptiu o amb un silenciador ineficaç.

 

G

200

RGC7-4-5A

RGC007

Instal·lar abocadors d'escombraries i residus dins la zona d'afecció de la carretera o, fins i tot, quan estant fora d'ella, hi hagi perill que el fum produït per la incineració de les escombraries o incendis ocasionals pugui arribar-hi.

 

L

80

RGC9-1-5C

RGC009-1

No tenir, el vehicle de servei públic o autobús, les plaques interiors on consti el nombre màxim de places autoritzades.

 

L

90

RGC9-1-5D

RGC009-1

Transportar persones en el vehicle ressenyat sobrepassant, entre viatgers i equipatge, la massa màxima autoritzada per a aquest.

 

L

90

RGC9-1-5A

RGC009-1

Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places autoritzades, sense que l'excés d'ocupació superi el 50 % d'aquestes places.

 

L

80

RGC9-1-5B

RGC009-3

Conduir un vehicle ocupat per un nombre de persones que excedeix del 50 % de places autoritzades, exclòs el conductor.

 

G

200

RGC10-3-5A

RGC010

Dur instal·lada una protecció de la càrrega que destorba els ocupants d'un vehicle autoritzat per transportar, simultàniament, persones i càrrega.

 

L

80

RGC10-3-5B

RGC010

Dur instal·lada una protecció de la càrrega que pot danyar els ocupants, en cas de ser projectada, en un vehicle autoritzat per transportar, simultàniament, persones i càrrega.

 

G

200

RGC10-4-5A

RGC010

No dur instal·lada la protecció de la càrrega, prevista a la legislació reguladora dels vehicles, en un vehicle autoritzat per transportar, simultàniament, persones i càrrega.

 

G

200

RGC10-1-5A

RGC010-1

Transportar persones en un lloc del vehicle distint al destinat i condicionat per a aquestes.

 

L

80

RGC10-2-5A

RGC010-2

Viatjar, persones, en un vehicle destinat al transport de mercaderies o coses en el lloc reservat a la càrrega, incomplint les condicions que s'estableixen en les disposicions que regulen la matèria.

 

L

80

RGC11-1-5A

RGC011

Efectuar, el conductor d'un transport col·lectiu de viatgers, aturades i arrencades amb sacsejades o moviments bruscos.

 

L

80

RGC11-1-5B

RGC011

No aturar, el conductor d'un transport col·lectiu de persones, al més a prop possible de la vora dreta de la calçada.

 

L

80

RGC11-1-5C

RGC011

Realitzar, el conductor d'un transport col·lectiu de persones, actes que el puguin distreure durant la marxa.

 

L

80

RGC11-1-5D

RGC011

No vetlar, el conductor o l'encarregat d'un transport col·lectiu de viatgers, per la seguretat dels viatgers tant durant la marxa com en les pujades i baixades.

 

L

80

RGC11-2-5A

RGC011

Vulnerar, el viatger d'un vehicle destinat al servei públic de transport col·lectiu de persones, prohibicions previstes reglamentàriament.

 

L

80

RGC11-2-5B

RGC011

No prohibir, el conductor d'un vehicle destinat al servei públic de transport col·lectiu de persones, l'entrada o no ordenar la sortida als viatgers que vulneren les prohibicions establertes.

 

L

80

RGC12-1-5A

RGC012-1

Circular dues persones en un cicle en condicions distintes a les reglamentàries (s'ha d'especificar l'incompliment).

 

L

80

RGC12-2-5A

RGC012-2

Circular dues persones en el vehicle ressenyat en condicions distintes a les reglamentàries.

 

L

80

RGC12-2-5B

RGC012-2

Circular amb menors de 12 anys com a passatgers de motocicletes o ciclomotors en condicions distintes a les reglamentàries.

 

G

200

RGC12-4-5A

RGC012-4

Circular, el vehicle, arrossegant un remolc en condicions distintes a les reglamentàries.

 

L

80

RGC14-1A-5A

RGC014-1

Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega del qual s'arrossega, cau totalment o parcialment, es desplaça de manera perillosa o compromet l'estabilitat del vehicle, sense disposar dels accessoris que garanteixen l'adequada protecció o condicionament de la càrrega transportada.

 

G

200

RGC14-1C-5B

RGC014-1C

Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega transportada del qual produeix renou, pols o altres molèsties que es puguin evitar.

 

L

80

RGC14-1D-5C

RGC014-1D

Circular, el vehicle ressenyat, amb una càrrega que oculta els dispositius d'enllumenat o de senyalització lluminosa, les plaques o els distintius obligatoris i les advertències manuals del conductor.

 

L

80

RGC14-2-5A

RGC014-2

Circular amb un vehicle sense cobrir, totalment i eficaçment, les matèries transportades que produeixen pols o poden caure.

 

L

80

RGC15-1-5A

RGC015-1

Circular amb el vehicle ressenyat la càrrega del qual sobresurt de la projecció en planta d'aquest en els termes previstos reglamentàriament.

 

L

80

RGC15-5-5A

RGC015-5

Circular amb un vehicle transportant una càrrega que sobresurt de la seva projecció en planta sense adoptar les precaucions corresponents per evitar tot dany o perill als altres usuaris de la via.

 

L

80

RGC15-6-5B

RGC015-6

Circular amb un vehicle entre la posta i sortida del sol o sota condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat sense senyalitzar la càrrega de la forma establerta reglamentàriament.

 

L

80

RGC15-6-5A

RGC015-6

No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt longitudinalment del vehicle ressenyat.

 

L

80

RGC15-7-5A

RGC015-7

No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt lateralment del gàlib del vehicle ressenyat.

 

L

80

RGC16-5A

RGC016

Realitzar operacions de càrrega i descàrrega a la via, tot i poder-ho fer fora d'aquesta.

 

L

80

RGC16-5B

RGC016

Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant perill o pertorbacions greus al trànsit d'altres usuaris.

 

L

80

RGC16-5C

RGC016

Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega dipositant la mercaderia a la calçada, voral o zona de vianants.

 

L

80

RGC17-1-5A

RGC017

Conduir sense adoptar les precaucions necessàries per a la seguretat d'altres usuaris de la via.

 

L

80

RGC17-2-5A

RGC017-2

Portar, corrent per la via, cavalleries, ramats o vehicles de càrrega de tracció animal a prop d'altres de la mateixa espècie o de persones que van a peu.

 

L

80

RGC17-2-5B

RGC017-2

Abandonar la conducció de cavalleries, ramats o vehicles de tracció animal, deixant-los marxar lliurement o detenir-se en el camí.

 

L

80

RGC18-1-5A

RGC018-1

Conduir el vehicle ressenyat sense mantenir la pròpia llibertat de moviments.

 

L

80

RGC18-1-5B

RGC018-1

Conduir un vehicle sense mantenir el camp de visió.

 

L

80

RGC18-1-5C

RGC018-1

Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció.

 

L

80

RGC18-1-5D

RGC018-1

Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada i sense vetlar perquè la mantenguin la resta de passatgers.

 

L

80

RGC18-1-5E

RGC018-1

Conduir un vehicle sense tenir cura de la col·locació adient dels objectes o d'algun animal transportat i que això interfereixi en la conducció.

 

L

80

RGC18-1-5F

RGC018-1

Circular amb un vehicle utilitzant, el conductor, dispositius visuals incompatibles amb l'atenció permanent a la conducció.

3

G

200

RGC18-2-5A

RGC018-2

Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.

3

G

200

RGC18-2-5B

RGC018-2

Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu incompatible amb l'obligatòria atenció permanent en la conducció.

3

G

200

RGC19-1-5A

RGC019-1

Conduir amb un vehicle la superfície de vidre del qual no permet, al seu conductor, la visibilitat diàfana de la via per la col·locació de làmines, adhesius, cortinetes o altres elements no autoritzats.

 

G

200

RGC19-1-5B

RGC019-1

Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives o cortinetes contra el sol a les finestres posteriors sense dur dos miralls retrovisors que compleixin les especificacions tècniques necessàries.

 

G

200

RGC19-2-5A

RGC019-2

Col·locar en un vehicle vidres tintats o acolorits no homologats.

 

G

200

RGC20-1-5F

RGC020

Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,50 grams per 1.000 cc, que és l'establerta reglamentàriament.

4

M

500

RGC20-1-5H

RGC020

Circular amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,30 grams per 1.000 cc, que és l'establerta reglamentàriament.

4

M

500

RGC20-1-5A

RGC020

Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre, que és l'establerta reglamentàriament, sobrepassant els 0,50 mg/l.

6

M

500

RGC20-1-5G

RGC020

Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre, que és l'establerta reglamentàriament.

4

M

500

RGC20-1-5C

RGC020

Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre, que és l'establerta reglamentàriament, sobrepassant els 0,30 mg/l (per a conductors professionals i novells).

6

M

500

RGC20-1-5E

RGC020

Circular amb una taxa d'alcohol en aire expirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre, que és l'establerta reglamentàriament.

4

M

500

RGC21-1-5A

RGC021

No sotmetre's a les proves de detecció de possibles intoxicacions per alcohol.

6

M

500

RGC21-1-5B

RGC021

No sotmetre's a les proves de detecció de possibles intoxicacions per alcohol estant implicat en un accident de circulació.

6

M

500

RGC21-1-5D

RGC021

No sotmetre's, el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les proves de detecció de possibles intoxicacions per alcohol.

6

M

500

RGC21-1-5E

RGC021

No sotmetre's a les proves de detecció de possibles intoxicacions per alcohol havent estat requerit per fer-ho per l'autoritat o pels seus agents en un control preventiu.

6

M

500

RGC26-1-5A

RGC026

Negar-se, el personal facultatiu d'un centre mèdic, a obtenir mostres per determinar el grau d'alcoholèmia de la persona que desitja sotmetre's a aquesta prova.

 

L

80

RGC26-1-5B

RGC026

Negar-se, el personal sanitari d'un centre mèdic, a remetre al laboratori les proves obtingudes per determinar el grau d'alcoholèmia de la persona que desitja sotmetre's a aquesta prova.

 

L

80

RGC26-1-5C

RGC026

No donar compte, el personal d'un centre mèdic, a l'autoritat corresponent del resultat de l'anàlisi clínica realitzada per determinar el grau d'alcoholèmia.

 

L

80

RGC26-1-5D

RGC026

Ometre, el personal sanitari encarregat de comunicar a l'autoritat corresponent el resultat de les proves realitzades, les dades exigides reglamentàriament.

 

L

80

RGC27-1-5A

RGC027-1

Conduir un vehicle o bicicleta havent ingerit o incorporat al seu organisme estupefaents, psicòtrops, estimulants o altres substàncies anàlogues, sota l'efecte del qual s'alteri l'estat físic o mental apropiat per circular sense perill.

6

M

500

RGC28-1B-5A

RGC028-1

Negar-se a sotmetre's a les proves de detecció d'estupefaents, psicòtrops, estimulants i altres substàncies anàlogues.

6

M

500

RGC29-1-5C

RGC029-1

Circular per una via de doble sentit de circulació sense acostar-se el màxim possible a la vora dreta de la calçada per mantenir la separació lateral suficient per realitzar l'encreuament amb seguretat.

 

G

200

RGC29-1-5A

RGC029-1

No circular per la via el més a prop possible de la vora dreta de la calçada, deixant completament lliure la meitat de la calçada que correspongui als que puguin circular en sentit contrari.

 

G

200

RGC29-1-5B

RGC029-1

No circular per la via en un canvi de rasant o corba de reduïda visibilitat, deixant completament lliure la meitat de la calçada que correspongui als que puguin circular en sentit contrari.

 

G

200

RGC29-2-5A

RGC029-2

Circular per l'esquerra i en sentit contrari a l'establert en una via de doble sentit de circulació.

6

M

500

RGC30-1-5A

RGC030-1

Circular pel voral, sense raons d'emergència, amb un vehicle automòbil.

 

G

200

RGC30-1B-5E

RGC030-1

Utilitzar el carril central, en una calçada de doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontínues, sense que això es degui a un avançament ni a un canvi de direcció a l'esquerra.

 

G

200

RGC30-1B-5D

RGC030-1

Circular pel carril situat més a l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat, en una calçada de doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques vials.

6

M

500

RGC30-1-5B

RGC030-1

Circular per la vorera, sense raons d'emergència, amb un vehicle especial amb MMA superior a 3.500 kg.

 

G

200

RGC30-1A-5C

RGC030-1

Circular pel carril de l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat, en una calçada de doble sentit de circulació i dos carrils separats o no per marques vials.

6

M

500

RGC33-5A

RGC033

Circular amb un automòbil o vehicle especial per la calçada de poblat amb almenys dos carrils per al mateix sentit i canviar de carril sense motiu justificat, creant un obstacle a la circulació dels altres vehicles.

 

G

200

RGC33-5B

RGC033

Circular amb un automòbil o vehicle especial per la calçada de poblat amb almenys dos carrils per al mateix sentit, delimitat per marques longitudinals, i canviar de carril sense motiu justificat.

 

G

200

RGC35-1-5A

RGC035

Circular per un carril d'alta ocupació amb un nombre d'ocupants inferior a l'establert, inclòs el conductor.

 

G

200

RGC35-2-5A

RGC035

Circular amb el vehicle ressenyat no autoritzat per un carril d'alta ocupació (VAO).

 

G

200

RGC35-2-5B

RGC035

Circular per un carril d'alta ocupació (VAO) en sentit contrari a l'establert.

6

M

500

RGC36-1-5A

RGC036-1

No circular pel voral transitable de la seva dreta, el conductor del vehicle ressenyat, estant obligat a utilitzar-lo.

 

G

200

RGC36-1-5B

RGC036-1

No circular pel voral transitable de la seva dreta, el conductor del vehicle ressenyat [???] amb MMA no superior a 3.500 kg, que per raons d'emergència ho fa a una velocitat anormalment reduïda pertorbant greument la circulació.

 

G

200

RGC36-2-5A

RGC036-2

Circular en posició paral·lela a un altre vehicle, tenint ambdós vehicles prohibida aquesta forma de circular.

 

G

200

RGC36-3-5A

RGC036-3

Circular en posició paral·lela a un altre vehicle en realitzar un avançament, excedint en la seva duració els 15 segons o efectuant un recorregut en aquesta forma superior a 200 metres.

 

G

200

RGC37-1-5B

RGC037-1

Circular per una via tancada al trànsit o per un dels seus trams, vulnerant la prohibició total o parcial, emesa per  l'autoritat competent, d'accés a aquesta per raons de fluïdesa o seguretat de la circulació.

 

G

200

RGC37-1-5A

RGC037-1

Circular sense autorització per una via, contravenint l'ordenació determinada per l'autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat de la circulació.

 

M

500

RGC37-1-5C

RGC037-1

Circular pel carril o voral d'una via en sentit contrari a l'ordenat per l'autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat de la circulació.

6

M

500

RGC37-2-5A

RGC037-2

Circular per una via contravenint la restricció o limitació de circulació a determinats vehicles ordenada per l'autoritat competent per evitar l'entorpiment d'aquella i garantir-ne la fluïdesa.

 

L

80

RGC39-4-5A

RGC039-4

Circular contravenint les restriccions temporals a la circulació imposades pels agents encarregats de la vigilància del trànsit per aconseguir una major fluïdesa i seguretat en la circulació.

4

G

200

RGC39-5-5A

RGC039-5

Circular, sense l'autorització especial corresponent, amb el vehicle ressenyat dins dels itineraris i terminis objecte de les restriccions imposades per l'autoritat competent.

 

M

500

RGC40-1-5A

RGC040-1

Circular per un carril reversible sense dur encès l'enllumenat d'encreuament.

 

G

200

RGC40-2-5A

RGC040-2

Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat.

6

M

500

RGC41-1-5A

RGC041-1

Circular amb un vehicle no autoritzat reglamentàriament per un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual i senyalitzat degudament.

 

G

200

RGC41-1-5D

RGC041-1

Circular per un carril destinat al sentit normal de la circulació, contigu a l'habilitat per a la circulació en sentit contrari, sense dur encès l'enllumenat d'encreuament.

 

G

200

RGC41-1-5C

RGC041-1

Circular per un carril habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual sense portar encès l'enllumenat d'encreuament.

 

G

200

RGC41-1-5B

RGC041-1

Circular en sentit contrari a l'estipulat en una calçada en què l'autoritat competent de la regulació del trànsit hagi habilitat carrils per utilitzar-los en sentit contrari a l'habitual.

 

G

200

RGC41-1-5E

RGC041-1

Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit normal de la circulació des d'un altre habilitat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual.

 

G

200

RGC41-1-5F

RGC041-1

Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit contrari a l'habitual de la circulació des d'un altre carril habilitat per a la circulació en sentit normal.

 

G

200

RGC41-1-5G

RGC041-1

Circular alterant els elements d'abalisament permanents o mòbils d'un carril destinat a l'ús contrari a l'habitual.

 

G

200

RGC42-1-5E

RGC042-1

Circular per un carril addicional de circulació alterant els seus elements d'abalisament.

 

G

200

RGC42-1-5A

RGC042-1

Circular per un carril addicional de circulació abalisat sense dur encès l'enllumenat d'encreuament.

 

G

200

RGC42-1-5B

RGC042-1

Desplaçar-se lateralment a un carril destinat al sentit normal de la circulació des d'un carril addicional, envaint el sentit contrari.

 

G

200

RGC42-1-5C

RGC042-1

Desplaçar-se lateralment des d'un carril de sentit normal de circulació a un carril addicional, envaint el sentit contrari.

 

G

200

RGC42-1-5D

RGC042-1

Circular per un carril addicional en sentit contrari a l'estipulat.

6

M

500

RGC43-1-5A

RGC043-1

Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de circulació, on existeix una illeta, un refugi o un dispositiu de guia.

6

M

500

RGC43-2-5A

RGC043-2

Circular per una plaça, glorieta o trobada de vies, en sentit contrari a l'estipulat.

6

M

500

RGC44-1-5A

RGC044

Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via dividida en dues calçades.

6

M

500

RGC44-2-5A

RGC044

Circular per la calçada central, en sentit contrari a l'estipulat en el senyal corresponent, en una via dividida en tres calçades.

6

M

500

RGC44-2-5B

RGC044

Circular per la calçada lateral, en sentit contrari a l'estipulat en el senyal corresponent, en una via dividida en tres calçades.

6

M

500

RGC46-1-5A

RGC046-1

Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, si escau, sense detenir-se quan les circumstàncies ho exigeixen.

 

G

200

RGC49-1-5A

RGC049-1

Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, entorpint la marxa d'un altre vehicle.

 

G

200

RGC49-1-5C

RGC049-1

Circular per una via amb un vehicle a una velocitat inferior a la meitat de la genèrica estipulada.

 

G

200

RGC49-3-5A

RGC049-3

No utilitzar durant la circulació, un vehicle que no pugui assolir la velocitat mínima exigida, els llums indicadors de direcció amb senyal d'emergència, existint perill de col·lisió posterior.

 

G

200

RGC50-01-5A

RGC050-1

Circular entre 31 i 50 km/h quan el límit de velocitat és de 30 km/h.

 

G

100

RGC50-01-5B

RGC050-1

Circular entre 51 i 60 km/h quan el límit de velocitat és de 30 km/h.

2

G

300

RGC50-01-5C

RGC050-1

Circular entre 61 i 70 km/h quan el límit de velocitat és de 30 km/h.

4

G

400

RGC50-01-5D

RGC050-1

Circular entre 71 i 80 km/h quan el límit de velocitat és de 30 km/h.

6

G

500

RGC50-01-5E

RGC050-1

Circular a més de 80 km/h quan el límit de velocitat és de 30 km/h.

6

M

600

RGC50-02-5A

RGC050-1

Circular entre 41 i 60 km/h quan el límit de velocitat és de 40 km/h.

 

G

100

RGC50-02-5B

RGC050-1

Circular entre 61 i 70 km/h quan el límit de velocitat és de 40 km/h.

2

G

300

RGC50-02-5C

RGC050-1

Circular entre 71 i 80 km/h quan el límit de velocitat és de 40 km/h.

4

G

400

RGC50-02-5D

RGC050-1

Circular entre 81 i 90 km/h quan el límit de velocitat és de 40 km/h.

6

G

500

RGC50-02-5E

RGC050-1

Circular a més de 90 km/h quan el límit de velocitat és de 40 km/h.

6

M

600

RGC50-03-5A

RGC050-1

Circular entre 51 i 70 km/h quan el límit de velocitat és de 50 km/h.

 

G

100

RGC50-03-5B

RGC050-1

Circular entre 71 i 80 km/h quan el límit de velocitat és de 50 km/h.

2

G

300

RGC50-03-5C

RGC050-1

Circular entre 81 i 90 km/h quan el límit de velocitat és de 50 km/h.

4

G

400

RGC50-03-5D

RGC050-1

Circular entre de 91 i 100 km/h quan el límit de velocitat és de 50 km/h.

6

G

500

RGC50-03-5E

RGC050-1

Circular a més de 100 km/h quan el límit de velocitat és de 50 km/h.

6

M

600

RGC50-04-5A

RGC050-1

Circular entre 61 i 90 km/h quan el límit de velocitat és de 60 km/h.

 

G

100

RGC50-04-5B

RGC050-1

Circular entre 91 i 110 km/h quan el límit de velocitat és de 60 km/h.

2

G

300

RGC50-04-5C

RGC050-1

Circular entre 111 i 120 km/h quan el límit de velocitat és de 60 km/h.

4

G

400

RGC50-04-5D

RGC050-1

Circular entre 121 i 130 km/h quan el límit de velocitat és de 60 km/h.

6

G

500

RGC50-04-5E

RGC050-1

Circular a més de 130 km/h quan el límit de velocitat és de 60 km/h.

6

M

600

RGC50-05-5A

RGC050-1

Circular entre 71 i 100 km/h quan el límit de velocitat és de 70 km/h.

 

G

100

RGC50-05-5B

RGC050-1

Circular entre 101 i 120 km/h quan el límit de velocitat és de 70 km/h.

2

G

300

RGC50-05-5C

RGC050-1

Circular entre 121 i 130 km/h quan el límit de velocitat és de 70 km/h.

4

G

400

RGC50-05-5D

RGC050-1

Circular entre 131 i 140 km/h quan el límit de velocitat és de 70 km/h.

6

G

500

RGC50-05-5E

RGC050-1

Circular a més de 140 km/h quan el límit de velocitat és de 70 km/h.

6

M

600

RGC50-06-5A

RGC050-1

Circular entre 81 i 110 km/h quan el límit de velocitat és de 80 km/h.

 

G

100

RGC50-06-5B

RGC050-1

Circular entre 111 i 130 km/h quan el límit de velocitat és de 80 km/h.

2

G

300

RGC50-06-5C

RGC050-1

Circular entre 131 i 140 km/h quan el límit de velocitat és de 80 km/h.

4

G

400

RGC50-06-5D

RGC050-1

Circular entre 141 i 150 km/h quan el límit de velocitat és de 80 km/h.

6

G

500

RGC50-06-5E

RGC050-1

Circular a més de 150 km/h quan el límit de velocitat és de 80 km/h.

6

M

600

RGC50-07-5A

RGC050-1

Circular entre 91 i 120 km/h quan el límit de velocitat és de 90 km/h.

 

G

100

RGC50-07-5B

RGC050-1

Circular entre 121 i 140 km/h quan el límit de velocitat és de 90 km/h.

2

G

300

RGC50-07-5C

RGC050-1

Circular entre 141 i 150 km/h quan el límit de velocitat és de 90 km/h.

4

G

400

RGC50-07-5D

RGC050-1

Circular entre 151 i 160 km/h quan el límit de velocitat és de 90 km/h.

6

G

500

RGC50-07-5E

RGC050-1

Circular a més de 160 km/h quan el límit de velocitat és de 90 km/h.

6

M

600

RGC52-2-5A

RGC052-2

No dur visible en tot moment, a la part posterior del vehicle, el senyal de limitació de velocitat V-4.

 

G

200

RGC53-1-5B

RGC053-1

Reduir bruscament la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles que circulen darrere seu.

 

G

200

RGC53-1-5A

RGC053-1

Reduir considerablement la velocitat del vehicle sense advertir-ho prèviament.

 

G

200

RGC54-1-5A

RGC054-1

Circular darrere d'un altre vehicle sense deixar un espai lliure que permeti detenir-se sense col·lidir en cas de frenada brusca del que el precedeix.

4

G

200

RGC54-2-5A

RGC054-2

Circular amb el vehicle ressenyat darrere d'un altre, sense senyalitzar el propòsit d'avançar-lo, amb una separació que no permet, per la seva part, ser avançat amb seguretat pel vehicle que el segueix.

 

G

200

RGC54-2-5C

RGC054-2

Circular amb un vehicle o conjunt de vehicles de més de 10 metres de longitud total, darrere d'un altre, sense senyalitzar el propòsit d'avançar-lo, mantenint una separació inferior a 50 metres.

 

G

200

RGC54-2-5B

RGC054-2

Circular amb un vehicle de MMA superior a 3.500 kg, darrere d'un altre, sense senyalitzar el propòsit d'avançar-lo, mantenint una separació inferior a 50 metres.

 

G

200

RGC55-1-5A

RGC055

Celebrar una prova esportiva de competició sense autorització.

 

M

500

RGC55-1-5B

RGC055

Celebrar una prova esportiva competitiva sense autorització.

 

M

500

RGC55-2-5A

RGC055-2

Entaular una competició de velocitat a la via pública o d'ús públic sense que aquesta estigui acotada degudament per l'autoritat competent.

6

M

500

RGC56-1-5A

RGC056

No cedir el pas en una intersecció de manera que s'obliga el conductor d'un altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.

4

G

200

RGC56-2-5A

RGC056

No cedir el pas en una intersecció regulada per un agent de la circulació, la qual cosa obliga el conductor d'un altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.

4

G

200

RGC56-3-5A

RGC056

No cedir el pas en una intersecció regulada per semàfors, la qual cosa obliga el conductor d'un altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.

4

G

200

RGC56-5-5A

RGC056

No cedir el pas en una intersecció regulada amb un senyal de cediu el pas, de manera que s'obliga el conductor d'un altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.

4

G

200

RGC56-5-5B

RGC056

No cedir el pas en una intersecció regulada amb un senyal de detenció obligatòria, de manera que s'obliga el conductor d'un altre vehicle que circula amb prioritat a frenar o maniobrar bruscament.

4

G

200

RGC57-1-5A

RGC057-1

No cedir el pas en una intersecció a un vehicle que s'aproxima per la dreta.

4

G

200

RGC57-1C-5C

RGC057-1

Accedir a una glorieta sense respectar la preferència de pas d'un vehicle que hi circula.

4

G

200

RGC57-1B-5B

RGC057-1

No respectar la prioritat de pas d'un vehicle que circula per rails.

4

G

200

RGC57-1A-5B

RGC057-1

Circular per una via sense pavimentar sense cedir el pas a un altre vehicle que circula per una via pavimentada.

4

G

200

RGC58-1-5A

RGC058-1

No mostrar amb antelació suficient, per la forma de circular i, especialment, amb la reducció progressiva de la velocitat, que es disposa a cedir el pas en una intersecció.

 

G

200

RGC59-1-5A

RGC059-1

Entrar amb el vehicle ressenyat en una intersecció i quedar detingut de forma que s'impedeix o s'obstrueix la circulació transversal.

 

G

200

RGC59-1-5B

RGC059-1

Entrar amb el vehicle ressenyat en un pas de vianants i quedar detingut de manera que s'impedeix o s'obstrueix la circulació de vianants.

 

G

200

RGC59-1-5C

RGC059-1

Entrar amb el vehicle ressenyat en un pas de ciclistes i quedar detingut de manera que s'impedeix o s'obstrueix la circulació de ciclistes.

 

G

200

RGC59-2-5A

RGC059-2

Tenir detingut el vehicle en una intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació, i no sortir-ne al més aviat possible tot i poder-ho fer.

 

G

200

RGC60-2-5A

RGC060

Circular amb un vehicle, cavalleria o bestiar per un lloc distint de l'assenyalat a aquest, en una via on s'efectuen obres de reparació.

 

G

200

RGC60-1-5A

RGC060-1

No respectar la prioritat de pas d'un altre vehicle que ha entrat primer en un tram estret no senyalitzat a aquest efecte.

 

G

200

RGC60-4-5A

RGC060-4

No col·locar-se darrere d'un altre vehicle que es troba detingut, esperant per passar davant una obra de reparació de la via, intentant superar-la sense seguir al vehicle que té davant.

 

G

200

RGC60-5-5A

RGC060-5

No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en trams en obres.

 

G

200

RGC61-1-5A

RGC061-1

No respectar la prioritat de pas d'un altre vehicle que circula en sentit contrari per un pont o obra senyalitzat a aquet efecte, l'amplada del qual no permet l'encreuament de vehicles al mateix temps.

 

G

200

RGC61-2-5A

RGC061-2

No retrocedir en un pont o pas habilitat d'obres per deixar passar un altre vehicle que circula en sentit contrari i que gaudeix de prioritat senyalitzada a aquest efecte, quan l'encreuament és impossible.

 

G

200

RGC61-3-5A

RGC061-3

No respectar la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle que necessita autorització especial per circular, a un altre d'idèntiques característiques, en ponts d'amplada de calçada inferior a 6 metres.

 

G

200

RGC62-1-5B

RGC062-1

No respectar l'ordre de preferència entre vehicles del mateix tipus a favor del que ha de fer marxa enrere més distància i, en cas d'igualtat, del que tengui major amplada, longitud o MMA, en absència de senyalització.

 

G

200

RGC62-1-5A

RGC062-1

No respectar l'ordre de preferència entre distints tipus de vehicles quan un d'ells hagi de fer marxa enrere, en absència de senyalització.

 

G

200

RGC63-1-5A

RGC063-1

No respectar la prioritat de pas al vehicle que circula en sentit ascendent en un tram de gran pendent i estret, no senyalitzat a aquest efecte.

 

G

200

RGC64-5B

RGC064

No respectar la prioritat de pas dels ciclistes amb risc per a aquests.

4

G

200

RGC64-5C

RGC064

No respectar la prioritat de pas dels ciclistes.

 

G

200

RGC64-5A

RGC064

No respectar la prioritat de pas establerta respecte de vianants i animals, quan es tallen les seves trajectòries.

 

G

200

RGC65-5A

RGC065

No respectar la prioritat de pas dels vianants, amb risc per a aquests.

4

G

200

RGC65-5B

RGC065

No respectar la prioritat de pas dels vianants.

 

G

200

RGC66-1-5A

RGC066

No respectar la prioritat de pas dels animals, amb risc per aquests.

4

G

200

RGC66-1-5B

RGC066

No respectar la prioritat de pas dels animals.

 

G

200

RGC67-1-5A

RGC067

Fer ús de la prioritat de pas sobre els altres vehicles i usuaris de la via, el conductor d'un vehicle d'urgència, sense trobar-se en servei urgent.

 

G

200

RGC67-2-5A

RGC067

Vulnerar la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle d'urgència, sense assegurar-se que no existeixi risc o perill per als altres usuaris.

 

G

200

RGC68-2-5B

RGC068

Conduir un vehicle prioritari utilitzant senyals acústics especials de manera innecessària quan basta l'ús aïllat del senyal lluminós.

 

G

200

RGC68-2-5A

RGC068

Conduir un vehicle prioritari en servei urgent sense advertir de la seva presència mitjançant l'ús dels senyals lluminosos i acústics establerts reglamentàriament.

 

G

200

RGC68-1-5A

RGC068-1

Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les precaucions necessàries per no posar en perill la resta d'usuaris.

 

G

200

RGC69-5A

RGC069

No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat.

 

G

200

RGC69-5B

RGC069

No detenir el vehicle ressenyat amb la precaució corresponent, en el costat dret, quan un vehicle policial manifesta la seva presència reglamentàriament.

 

G

200

RGC70-2-5A

RGC070

No facilitar el pas a un vehicle no prioritari que circula en servei d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat.

 

G

200

RGC70-3-5A

RGC070

No justificar, el conductor d'un vehicle no prioritari, la seva presumpta circulació en servei d'urgència com a conseqüència de circumstàncies especialment greus.

 

G

200

RGC71-3-5A

RGC071

No utilitzar, el conductor d'un vehicle especial o en règim de transport especial, la senyalització lluminosa V-2 o els llums exigibles reglamentàriament en cas d'avaria.

 

G

200

RGC71-1-5B

RGC071

Circular, un vehicle especial, transportant càrrega sense estar destinat a prestar serveis de transport especial.

 

M

500

RGC71-1-5A

RGC071

Circular, un vehicle especial, realitzant les tasques per a les quals està destinat en funció de les seves característiques tècniques, fora de la zona on es duen a terme aquests treballs.

 

L

80

RGC72-1-5A

RGC072

Incorporar-se, el conductor d'un vehicle, a la circulació sense cedir el pas a altres vehicles.

 

G

200

RGC72-1-5B

RGC072

Incorporar-se, el conductor d'un vehicle, a la circulació sense tenir en compte la posició, la trajectòria i la velocitat de la resta de vehicles.

4

G

200

RGC72-3-5A

RGC072

No advertir, el conductor d'un vehicle, mitjançant els senyals òptics oportuns, la maniobra d'incorporació a la circulació.

 

G

200

RGC72-1-5C

RGC072

Incorporar-se a la circulació d'una via procedent de vies d'accés, zones de servei o d'una propietat limítrof a aquesta, sense advertir-ho amb els senyals obligatoris per a aquests casos i sense cedir el pas a altres vehicles.

 

G

200

RGC72-1-5D

RGC072

Incorporar-se a la circulació d'una via procedent d'una via d'accés, zones de servei o d'una propietat limítrof a aquesta.

4

G

200

RGC72-2-5A

RGC072

Incorporar-se a la circulació d'una via d'ús públic procedent d'un camí exclusivament privat, sense advertir-ho amb els senyals obligatoris per a aquests casos i sense cedir el pas a altres vehicles.

 

G

200

RGC72-2-5B

RGC072

Incorporar-se a la circulació d'una via d'ús públic procedent d'un camí exclusivament privat, sense advertir-ho amb els senyals obligatoris per a aquests casos i amb perill per a altres usuaris.

4

G

200

RGC72-4-5A

RGC072

Incorporar-se a la calçada procedent d'un carril d'acceleració i sense cedir el pas a altres vehicles.

 

G

200

RGC72-4-5B

RGC072

Incorporar-se a la calçada procedent d'un carril d'acceleració, sense cedir el pas i amb perill per a altres usuaris que transiten per la calçada a què s'incorpora.

4

G

200

RGC73-1-5B

RGC073

No facilitar la incorporació a la circulació d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d'una parada senyalitzada quan és possible fer-ho.

 

L

80

RGC73-3-5A

RGC073

Reprendre la marxa, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers, sense adoptar les precaucions necessàries per evitar tot risc d'accident.

 

L

80

RGC73-1-5A

RGC073-1

No facilitar la incorporació a la circulació d'altres vehicles quan és possible fer-ho.

 

L

80

RGC74-1-5B

RGC074-1

Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra amb perill per als vehicles que s'acosten en sentit contrari.

 

G

200

RGC74-1-5C

RGC074-1

Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra sense visibilitat suficient.

 

G

200

RGC74-1-5A

RGC074-1

Efectuar un canvi de direcció sense advertir-ho amb antelació suficient als conductors dels vehicles que circulen darrere seu.

 

G

200

RGC74-2-5A

RGC074-2

Canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar.

 

G

200

RGC75-1-5B

RGC075-1

Efectuar la maniobra de canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat, amb l'antelació necessària i en el menor espai i temps possibles.

 

G

200

RGC75-1-5A

RGC075-1

No advertir del propòsit de realitzar la maniobra de canvi de direcció amb els senyals òptics corresponents.

 

G

200

RGC76-1-5A

RGC076-1

Realitzar un canvi de direcció amb el vehicle ressenyat sense adoptar les precaucions necessàries per evitar tot perill a la resta d'usuaris.

 

G

200

RGC76-2-5A

RGC076-2

No situar-se a la dreta, el conductor del vehicle ressenyat, per efectuar un gir a l'esquerra, sense que existeixi un carril especialment condicionat per efectuar aquest gir.

 

G

200

RGC77-5A

RGC077

No entrar com més aviat millor en el carril de desacceleració en abandonar una via.

 

L

80

RGC78-1-5B

RGC078-1

Realitzar un canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via.

3

G

200

RGC78-1-5A

RGC078-1

Efectuar un canvi de sentit de la marxa sense advertir amb els senyals preceptius del seu propòsit a la resta d'usuaris i sense l'antelació suficient.

 

G

200

RGC78-1-5C

RGC078-1

Realitzar un canvi de sentit de la marxa obstaculitzant altres usuaris de la via.

 

G

200

RGC78-1-5D

RGC078-1

Efectuar un canvi de sentit de la marxa sense escollir un lloc adequat per efectuar la maniobra.

 

G

200

RGC78-1-5E

RGC078-1

Romandre a la calçada per efectuar un canvi de sentit, impedint continuar la marxa dels vehicles que circulen darrere seu, quan és possible sortir-ne per la seva banda dreta.

 

G

200

RGC79-1-5A

RGC079-1

Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un lloc prohibit.

3

G

200

RGC80-1-5A

RGC080-1

Circular cap enrere quan es pot evitar amb una altra maniobra.

 

G

200

RGC80-2-5A

RGC080-2

Circular cap enrere durant un recorregut superior a quinze metres per efectuar la maniobra de la qual és complementària.

 

G

200

RGC80-2-5B

RGC080-2

Circular cap enrere i envair un encreuament de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària.

 

G

200

RGC80-4-5A

RGC080-4

Circular en sentit contrari a l'estipulat fent marxa enrere en un tram llarg de la via.

6

M

500

RGC81-3-5A

RGC081

No efectuar la maniobra de marxa enrere amb la màxima precaució.

 

G

200

RGC81-1-5B

RGC081

No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere.

 

G

200

RGC81-3-5B

RGC081

No detenir el vehicle, ni desistir de la maniobra de marxa enrere, quan la seguretat ho exigeix.

 

G

200

RGC81-1-5A

RGC081

Efectuar la maniobra de marxa enrere sense assegurar-se que no constitueix un perill per a la resta d'usuaris de la via.

 

G

200

RGC81-2-5A

RGC081

Efectuar la maniobra de marxa enrere sense advertir-ho amb els senyals preceptius.

 

G

200

RGC82-2-5B

RGC082-2

Avançar un vehicle per la dreta sense que el seu conductor indiqui clarament el seu propòsit de desplaçar-se lateralment a l'esquerra.

 

G

200

RGC82-2-5C

RGC082-2

Avançar per l'esquerra, en una via amb circulació en ambdós sentits, un tramvia que vagi per la zona central.

 

G

200

RGC82-2-5D

RGC082-2

Avançar per l'esquerra un vehicle el conductor del qual indica clarament el seu propòsit de desplaçar-se lateralment a l'esquerra.

 

G

200

RGC82-2-5A

RGC082-2

Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi espai suficient per fer-ho amb seguretat.

 

G

200

RGC82-3-5A

RGC082-3

Avançar per la dreta, dins de població, en una calçada de diversos carrils de circulació en el mateix sentit, amb perill per als altres usuaris.

 

G

200

RGC83-1-5A

RGC083-1

Avançar un vehicle, en una calçada de diversos carrils en el mateix sentit de circulació, i romandre en el carril utilitzat entorpint la circulació dels altres vehicles que circulen darrere seu més veloçment.

 

G

200

RGC83-2-5A

RGC083-2

Avançar un vehicle canviant de carril quan la densitat de la circulació és tal que els vehicles ocupen tota l'amplària de la calçada.

 

G

200

RGC84-1-5A

RGC084-1

Iniciar un avançament que requereix un desplaçament lateral sense advertir-ho amb l'antelació suficient.

 

G

200

RGC84-1-5B

RGC084-1

Iniciar un avançament sense que existeixi espai lliure suficient en el carril que s'utilitza per a la maniobra i amb perill per als que circulen en sentit contrari.

4

G

200

RGC84-1-5C

RGC084-1

Iniciar un avançament sense que existeixi espai lliure suficient en el carril que s'utilitza per a la maniobra, entorpint als que circulen en sentit contrari.

4

G

200

RGC84-1-5D

RGC084-1

Avançar diversos vehicles sense que hi hagi espai entre ells que permeti, si és necessari, desviar-se sense perill cap al costat dret.

 

G

200

RGC84-2-5A

RGC084-2

Avançar un vehicle que s'ha desplaçat lateralment per avançar-ne un altre o que ha indicat el propòsit d'avançar.

 

G

200

RGC84-3-5A

RGC084-3

Avançar quan el conductor que li segueix ha iniciat la maniobra d'avançar el seu vehicle.

 

G

200

RGC84-3-5B

RGC084-3

Avançar sense disposar d'espai suficient per reintegrar-se a la seva banda en acabar l'avançament i obligar l'avançat a maniobrar bruscament.

 

G

200

RGC85-1-5A

RGC085-1

Avançar sense dur, durant l'execució de la maniobra, una velocitat notòriament superior a la del vehicle avançat.

 

G

200

RGC85-1-5B

RGC085-1

Avançar un altre vehicle sense deixar entre ambdós una separació lateral suficient per realitzar amb seguretat aquesta maniobra.

 

G

200

RGC85-2-5A

RGC085-2

No tornar a la seva banda, un cop iniciat l'avançament, davant circumstàncies que puguin dificultar-ne la finalització amb seguretat.

 

G

200

RGC85-2-5B

RGC085-2

Desistir de l'avançament i tornar de nou al seu carril sense advertir-ho amb els senyals preceptius als que el segueixen.

 

G

200

RGC85-3-5D

RGC085-3

Avançar, reintegrant-se al seu carril, sense advertir-ho mitjançant els senyals preceptius.

 

G

200

RGC85-3-5C

RGC085-3

Avançar sense reintegrar-se al seu carril com més aviat millor i de manera gradual, cosa que obliga un altre usuari a modificar la trajectòria o la velocitat.

 

G

200

RGC85-4-5B

RGC085-4

Avançar posant en perill o entorpint ciclistes que circulen en sentit contrari.

4

G

200

RGC86-1-5A

RGC086-1

No cenyir-se a la vora dreta de la calçada quan el conductor que el segueix adverteix del propòsit d'avançar el seu vehicle.

 

G

200

RGC86-1-5B

RGC086-1

No indicar, mitjançant el senyal reglamentari, al vehicle que vol avançar-lo, de la possibilitat de realitzar-ho amb seguretat, quan no sigui possible cenyir-se per complet a la vora dreta.

 

G

200

RGC86-2-5C

RGC086-2

No disminuir la velocitat quan s'ha de ser avançat, una vegada iniciat l'avançament o en produir-se una situació de perill.

 

G

200

RGC86-2-5D

RGC086-2

No facilitar la tornada al seu carril al conductor que avança en donar mostres inequívoques de desistir de la maniobra.

 

G

200

RGC86-2-5A

RGC086-2

Augmentar la velocitat quan s'ha de ser avançat.

 

G

200

RGC86-2-5B

RGC086-2

Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin l'avançament quan s'ha de ser avançat.

 

G

200

RGC86-3-5A

RGC086-3

No facilitar l'avançament, el conductor del vehicle ressenyat, quan les circumstàncies no permeten ser avançat amb facilitat i sense perill.

 

G

200

RGC87-1B-5E

RGC087-1

Avançar un vehicle de més de dues rodes en un pas de vianants senyalitzat.

 

G

200

RGC87-1B-5F

RGC087-1

Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes.

 

G

200

RGC87-1C-5G

RGC087-1

Avançar en una intersecció o a les seves proximitats.

 

G

200

RGC87-1A-5A

RGC087-1

Avançar en una corba de visibilitat reduïda envaint la zona reservada al sentit contrari.

4

G

200

RGC87-1A-5C

RGC087-1

Avançar, en un lloc o en circumstàncies en què la visibilitat disponible no és suficient, envaint la zona reservada al sentit contrari.

4

G

200

RGC87-1B-5A

RGC087-1

Avançar, sense utilitzar els senyals acústics o òptics oportuns, un vehicle de més de dues rodes en un pas de vianants senyalitzat.

 

G

200

RGC87-1A-5B

RGC087-1

Avançar, en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, envaint la zona reservada al sentit contrari.

4

G

200

RGC87-1A-5D

RGC087-1

Avançar darrere d'un vehicle que realitza la mateixa maniobra i que impedeix, per les seves dimensions, la visibilitat de la part davantera de la via.

 

G

200

RGC87-1D-5L

RGC087-1

Avançar en un pas inferior en el qual només es disposi d'un carril per al sentit de la circulació del vehicle que es pretén avançar.

 

G

200

RGC87-1B-5I

RGC087-1

Avançar, en un pas a nivell o en les seves proximitats, un vehicle de més de dues rodes.

 

G

200

RGC87-1B-5G

RGC087-1

Avançar, en un pas de vianants senyalitzat, sense fer-ho a una velocitat que permeti detenir-se a temps davant el perill d'atropellament.

 

G

200

RGC88-1-5C

RGC088-1

Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit, ocupant la part de la calçada reservada al sentit contrari i ocasionant perill, en un tram de via en què està prohibit avançar.

 

G

200

RGC88-1-5B

RGC088-1

Avançar el conductor del vehicle, un vianant o animal ressenyats sense assegurar-se de poder realitzar aquesta maniobra sense perill, creant una situació de risc, i sense tenir en compte la velocitat a què circulava aquell.

 

G

200

RGC88-1-5A

RGC088-1

Ultrapassar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit, ocupant part de la calçada reservada al sentit contrari i ocasionant perill, en un tram de via en què està prohibit avançar.

 

G

200

RGC89-1-5A

RGC089

Superar un obstacle situat en el seu camí ocupant l'espai disposat per al sentit contrari de la seva marxa i ocasionant una situació de perill.

 

G

200

RGC90-2-5A

RGC090-2

Aturar-se, amb el vehicle ressenyat, separat de la vora dreta de la calçada, en una via urbana de doble sentit.

 

L

80

RGC90-2-5B

RGC090-2

Aturar-se, amb el vehicle ressenyat, a la vora esquerra de la calçada, en relació amb el sentit de la seva marxa, en una via urbana de doble sentit.

 

L

80

RGC91-1-5A

RGC091-1

Aturar el vehicle obstaculitzant la circulació o creant un perill per a altres usuaris.

 

L

80

RGC91-1-5B

RGC091-1

Estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació o creant perill per a altres usuaris.

 

L

80

RGC91-2-5J

RGC091-2

Estacionar el vehicle constituint un perill o obstaculitzant greument el trànsit de vianants, vehicles o animals.

 

G

200

RGC91-2-5A

RGC091-2

Aturar-se, amb el vehicle ressenyat, de manera que s'impedeix la incorporació a la circulació d'un altre vehicle aturat o estacionat degudament.

 

G

200

RGC91-2-5B

RGC091-2

Aturar un vehicle obstaculitzant la utilització normal del pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals o de vehicles en un gual senyalitzat correctament.

 

G

200

RGC91-2-5D

RGC091-2

Aturar un vehicle obstaculitzant la utilització normal dels passos rebaixats per a persones amb discapacitat física.

 

G

200

RGC91-2-5F

RGC091-2

Aturar un vehicle a la mitjana, separador, illeta o altre element de canalització del trànsit.

 

G

200

RGC91-2-5C

RGC091-2

Estacionar un vehicle quan s'obstaculitza la utilització del pas de sortida o accés a un immoble de persones o animals o de vehicles en un gual senyalitzat correctament.

 

G

200

RGC91-2-5E

RGC091-2

Estacionar un vehicle obstaculitzant la utilització normal dels passos per a persones amb mobilitat reduïda.

 

G

200

RGC91-2-5G

RGC091-2

Estacionar un vehicle en una zona reservada a càrrega i descàrrega durant les hores d'utilització.

 

G

200

RGC91-2-5H

RGC091-2

Estacionar un vehicle en doble fila sense conductor.

 

G

200

RGC91-2-5I

RGC091-2

Estacionar un vehicle en una parada de transport públic, senyalitzada i delimitada.

 

G

200

RGC92-1-5A

RGC092-1

No aturar el vehicle paral·lelament a la vora de la calçada, sense que les característiques de la via o altres circumstàncies així ho aconsellin.

 

L

80

RGC92-1-5B

RGC092-1

No estacionar el vehicle paral·lelament a la vora de la calçada, sense que les característiques de la via o altres circumstàncies així ho aconsellin.

 

L

80

RGC92-2-5A

RGC092-2

Aturar el vehicle de forma que no es permet la millor utilització de l'espai disponible restant.

 

L

80

RGC92-2-5B

RGC092-2

Estacionar un vehicle de manera que no es permet la millor utilització de l'espai disponible restant.

 

L

80

RGC92-3-5A

RGC092-3

Abandonar el lloc de conductor del vehicle sense prendre les mesures reglamentàries per evitar que es posi en moviment.

 

L

80

RGC93-1-5A

RGC093

Vulnerar el règim d'aturada i estacionament en una via urbana regulat per l'Ordenança municipal, incomplint les limitacions horàries de duració de l'estacionament.

 

L

80

RGC94-1D-5K

RGC094-1

Aturar, en una via urbana, en una intersecció o en les seves proximitats dificultant el gir a altres vehicles.

 

G

200

RGC94-1-2F

RGC094-1

Aturar-se en la intersecció indicada generant perill per falta de visibilitat.

 

G

120

RGC94-1I-5Q

RGC094-1

Aturar-se en una zona destinada a estacionament i parada d'ús exclusiu per al transport públic urbà.

 

G

200

RGC94-1A-5A

RGC094-1

Aturar-se en un encreuament de visibilitat reduïda o en les seves proximitats.

 

G

200

RGC94-1B-5E

RGC094-1

Aturar-se en un pas a nivell.

 

G

200

RGC94-1B-5F

RGC094-1

Aturar en un pas per a ciclistes.

 

G

200

RGC94-1B-5G

RGC094-1

Aturar en un pas per a vianants.

 

G

200

RGC94-1C-5H

RGC094-1

Aturar-se en un carril o part de la via reservats exclusivament per a la circulació.

 

L

80

RGC94-1C-5I

RGC094-1

Aturar-se en un carril o part de la via reservats exclusivament per al servei d'usuaris determinats.

 

G

200

RGC94-1E-5L

RGC094-1

Aturar-se prop o damunt dels rails del tramvia entorpint la seva circulació.

 

G

200

RGC94-1F-5M

RGC094-1

Aturar-se en el lloc indicat impedint la visibilitat de la senyalització a altres usuaris.

 

G

200

RGC94-1D-5J

RGC094-1

Aturar-se, en una via interurbana, en una intersecció o en les seves proximitats generant perill per falta de visibilitat.

 

G

200

RGC94-1A-5B

RGC094-1

Aturar-se en un canvi de rasant de visibilitat reduïda o en les seves proximitats.

 

G

200

RGC94-1A-5D

RGC094-1

Aturar-se en un pas inferior.

 

G

200

RGC94-1F-5N

RGC094-1

Aturar-se en el lloc indicat obligant la resta d'usuaris a realitzar maniobres antireglamentàries.

 

G

200

RGC94-1H-5O

RGC094-1

Aturar-se en un carril destinat a l'ús exclusiu del transport públic urbà.

 

G

200

RGC94-1H-5P

RGC094-1

Aturar-se en un carril reservat per a bicicletes.

 

G

200

RGC94-1J-5R

RGC094-1

Aturar-se en una zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de minusvàlids.

 

G

200

RGC94-1J-5S

RGC094-1

Aturar-se en una zona senyalitzada com a pas per a vianants.

 

G

200

RGC94-2A-5J

RGC094-2

Estacionar, en una via urbana, en una intersecció o en les seves proximitats dificultant el gir a altres vehicles.

 

G

200

RGC94-2A-5K

RGC094-2

Estacionar prop o damunt dels rails del tramvia entorpint la seva circulació.

 

G

200

RGC94-2A-5M

RGC094-2

Estacionar en el lloc indicat obligant la resta d'usuaris a realitzar maniobres antireglamentàries.

 

G

200

RGC94-2A-5O

RGC094-2

Estacionar en un carril reservat per a bicicletes.

 

G

200

RGC94-2A-5P

RGC094-2

Estacionar en una zona destinada a l'estacionament i la parada d'ús exclusiu per al transport públic urbà.

 

G

200

RGC94-2A-5Q

RGC094-2

Estacionar a una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids.

 

G

200

RGC94-2A-5R

RGC094-2

Estacionar en una zona senyalitzada com a pas per a vianants.

 

G

200

RGC94-2B-5S

RGC094-2

Estacionar el vehicle en una zona amb limitació horària, habilitada per l'autoritat municipal, sense col·locar el distintiu que ho autoritza.

 

L

80

RGC94-2C-5U

RGC094-2

Estacionar en una zona senyalitzada per a càrrega i descàrrega.

 

L

80

RGC94-2D-5V

RGC094-2

Estacionar en una zona senyalitzada per a ús exclusiu de minusvàlids.

 

G

200

RGC94-2E-5X

RGC094-2

Estacionar sobre la vorera, el passeig i altres zones destinades al pas de vianants.

 

G

200

RGC94-2A-5A

RGC094-2

Estacionar a un encreuament de visibilitat reduïda o a les seves proximitats.

 

G

200

RGC94-2A-5B

RGC094-2

Estacionar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda o en les seves proximitats.

 

G

200

RGC94-2A-5D

RGC094-2

Estacionar en un pas inferior.

 

G

200

RGC94-2A-5I

RGC094-2

Estacionar, en una via interurbana, en una intersecció o en les seves proximitats generant un perill per falta de visibilitat.

 

G

200

RGC94-2A-5L

RGC094-2

Estacionar en el lloc indicat impedint la visibilitat de la senyalització a la resta d'usuaris.

 

G

200

RGC94-2A-5Ñ

RGC094-2

Estacionar en un carril destinat a l'ús exclusiu del transport públic urbà.

 

G

200

RGC94-2G-5Z

RGC094-2

Estacionar en doble fila.

 

G

200

RGC94-2A-5E

RGC094-2

Estacionar en un pas a nivell.

 

G

200

RGC94-2A-5F

RGC094-2

Estacionar en un pas per a ciclistes.

 

G

200

RGC94-2A-5G

RGC094-2

Estacionar en un carril o part de la via reservat exclusivament per a la circulació.

 

L

80

RGC94-2-2I

RGC094-2

Estacionar en carrils destinats al transport públic urbà.

 

G

150

RGC94-2F-5Y

RGC094-2

Estacionar davant d'un gual senyalitzat correctament.

 

L

80

RGC94-2B-5T

RGC094-2

Estacionar el vehicle en una zona amb limitació horària, habilitada per l'autoritat municipal, i mantenir-lo estacionat excedint el temps màxim permès per l'Ordenança municipal.

 

L

80

RGC94-2A-5H

RGC094-2

Estacionar en un carril o part de la via reservada exclusivament per al servei d'usuaris determinats.

 

L

80

RGC95-1-5A

RGC095-1

No extremar la prudència ni reduir la velocitat, per sota de la màxima permesa, en aproximar-se a un pas a nivell o a un pont mòbil.

 

G

200

RGC95-2-5B

RGC095-2

No situar-se en el carril corresponent darrere del vehicle que el precedeix en arribar a un pas a nivell o pont mòbil tancat o amb les barreres en moviment.

 

G

200

RGC95-2-5A

RGC095-2

No detenir-se en arribar a un pas a nivell o pont mòbil que es trobi tancat o amb la barrera en moviment.

 

G

200

RGC95-3-5A

RGC095-3

Creuar una via fèrria sense haver-se assegurat que no existeix risc de quedar immobilitzat dins del pas.

 

G

200

RGC95-4-5A

RGC095-4

No senyalitzar degudament els passos a nivell i ponts mòbils en la forma establerta reglamentàriament.

 

G

200

RGC96-1-5A

RGC096-1

Entrar en un pas a nivell amb les barreres o semibarreres entravessades a la via o en moviment per aixecar-se o col·locar-se entravessades.

 

G

200

RGC96-1-5B

RGC096-1

Entrar en un pas a nivell quan el semàfor n'impedeix el pas amb les seves indicacions de detenció.

 

G

200

RGC96-2-5A

RGC096-2

Entrar en un pas a nivell desproveït de barreres, semibarreres o semàfors, sense assegurar-se que no s'apropa cap vehicle que circuli sobre rails.

 

G

200

RGC97-1-5A

RGC097

No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pas a nivell per força major o per caiguda de la càrrega en aquest, les mesures establertes reglamentàriament per desallotjar ràpidament els seus ocupants.

 

L

80

RGC97-1-5B

RGC097

No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pas a nivell per força major o per caiguda de la càrrega en aquest, les mesures establertes reglamentàriament per deixar el pas expedit en el menor temps possible.

 

L

80

RGC97-1-5C

RGC097

No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pas a nivell per força major o caiguda de la càrrega en aquest, les mesures establertes reglamentàriament per advertir la resta d'usuaris de l'existència del perill amb l'antelació suficient.

 

L

80

RGC97-2-5A

RGC097

No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pont mòbil per força major o per caiguda de la càrrega en aquest, les mesures establertes reglamentàriament per desallotjar ràpidament els seus ocupants.

 

L

80

RGC97-2-5B

RGC097

No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pont mòbil per força major o per caiguda de la càrrega en aquest, les mesures establertes reglamentàriament per deixar el pas expedit en el menor temps possible.

 

L

80

RGC97-2-5C

RGC097

No adoptar, el conductor d'un vehicle detingut en un pont mòbil per força major o caiguda de la càrrega, les mesures establertes reglamentàriament per advertir la resta d'usuaris de l'existència del perill amb l'antelació suficient.

 

L

80

RGC98-1-5A

RGC098-1

Circular amb el vehicle ressenyat entre la posta i la sortida del sol emetent llum amb un sol projector del vehicle.

 

G

200

RGC98-3-5A

RGC098-3

Conduir una bicicleta, quan és obligatori l'ús d'enllumenat, sense dur col·locada cap peça reflectant, en la forma establerta reglamentàriament.

 

L

80

RGC99-1-5A

RGC099-1

Circular amb el vehicle ressenyat, entre la posta i la sortida del sol, sense dur encesos els llums de posició.

 

G

200

RGC100-2-5B

RGC100-2

Utilitzar en forma de centelleigs el llum de carretera i el d'encreuament per a fins distints als prevists reglamentàriament.

 

L

80

RGC100-2-5A

RGC100-2

Utilitzar el llum de llarg abast o de carretera quan el vehicle denunciat es troba aturat o estacionat.

 

G

200

RGC100-4-5A

RGC100-4

Circular, el vehicle ressenyat, amb els llums de llarg abast o de carretera encesos enlluernant la resta d'usuaris de la via.

 

G

200

RGC101-1-5A

RGC101-1

Circular, el vehicle ressenyat, per una via urbana suficientment il·luminada entre la posta i la sortida del sol, sense dur encès el llum de curt abast o d'encreuament.

 

G

200

RGC101-1-5B

RGC101-1

Circular amb una bicicleta per una via urbana suficientment il·luminada, entre l'ocàs i la sortida del sol, sense dur el llum encès.

 

L

80

RGC101-1-5D

RGC101-1

Circular, amb el vehicle ressenyat, i en població, per una via insuficientment il·luminada sense dur encès el llum de curt abast o d'encreuament entre la posta i la sortida del sol.

 

G

200

RGC101-2-5A

RGC101-2

Circular per una via interurbana insuficientment il·luminada, entre la posta i la sortida del sol sense dur encès el llum d'encreuament quan no es disposa de llum de carretera.

 

G

200

RGC101-3-5A

RGC101-3

Circular amb el vehicle ressenyat amb els llums de curt abast o d'encreuament encesos de manera que s'enlluerna la resta d'usuaris de la via.

 

G

200

RGC102-1-5A

RGC102-1

No substituir els llums de carretera pels d'encreuament, enlluernant la resta d'usuaris de la via o de qualsevol altra via de comunicació.

 

G

200

RGC102-1-5C

RGC102-1

Restablir els llums de carretera abans de superar la posició del conductor del vehicle amb què es creua.

 

G

200

RGC102-1-5B

RGC102-1

No substituir els llums de carretera pels d'encreuament, enlluernant els conductors de vehicles que circulen en sentit contrari.

 

G

200

RGC102-2-5A

RGC102-2

No substituir els llums de carretera pels d'encreuament, enlluernant els conductors dels vehicles que circulen en el mateix sentit a través del mirall retrovisor.

 

0

200

RGC102-3-5A

RGC102-3

No reduir la velocitat el que sigui necessari, el conductor que hagi sofert un enlluernament, per evitar l'abast de vehicles o vianants que circulen en el mateix sentit.

 

G

200

RGC103-1-5B

RGC103-1

No dur il·luminades les plaques o distintius de què està dotat el vehicle quan la utilització de llums és obligatòria.

 

G

200

RGC103-1-5A

RGC103-1

No dur il·luminada la placa posterior de la matricula quan la utilització de llums és obligatòria.

 

G

200

RGC104-1-5A

RGC104

Circular durant el dia amb una motocicleta sense dur encesos els llums de curt abast o d'encreuament.

 

G

200

RGC104-1-5B

RGC104

Circular durant el dia amb el vehicle ressenyat per un carril reversible o addicional circumstancial sense dur encesos els llums de curt abast o encreuament.

 

G

200

RGC104-1-5C

RGC104

Circular durant el dia amb el vehicle ressenyat per un carril habilitat per circular en sentit contrari al que s'usa normalment, a la calçada on es trobi situat en els supòsits prevists reglamentàriament, sense dur encesos els llums de curt abast o d'encreuament.

 

G

200

RGC105-1-5A

RGC105-1

No dur encesos els llums de posició, estant immobilitzat el vehicle a la calçada o voral d'una via, entre la posta i la sortida del sol o sota condicions que disminueixen la visibilitat.

 

G

200

RGC105-1-5B

RGC105-1

No dur encesos els llums de gàlib, estant immobilitzat el vehicle a la calçada o voral d'una via, entre la posta i la sortida del sol o sota condicions que disminueixen la visibilitat.

 

G

200

RGC105-2-5A

RGC105-2

Aturar el vehicle a la calçada o voral d'una travessia insuficientment il·luminada sense dur encesos els llums reglamentaris entre la posta i la sortida del sol.

 

G

200

RGC105-2-5B

RGC105-2

Estacionar el vehicle a la calçada o voral d'una travessia insuficientment il·luminada sense dur encesos els llums reglamentaris entre la posta i la sortida del sol.

 

G

200

RGC106-1-5A

RGC106

Conduir el vehicle ressenyat sense dur encesos els llums de posició quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat.

 

G

200

RGC106-1-5B

RGC106

Conduir el vehicle ressenyat sense dur encesos els llums de gàlib quan les condicions meteorològiques o ambientals disminueixen sensiblement la visibilitat.

 

G

200

RGC106-2-5A

RGC106-2

No utilitzar el llum antiboira davanter ni el de curt o llarg abast quan existeixen condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat.

 

G

200

RGC106-2-5C

RGC106-2

Dur encès el llum antiboira de boira de darrere sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals especialment desfavorables.

 

G

200

RGC106-2-5B

RGC106-2

Dur encès el llum antiboira sense que existeixin condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat o altres supòsits admesos reglamentàriament.

 

G

200

RGC107-5A

RGC107

Circular amb una intensitat de llums inferior al corresponent, per avaria irreparable en ruta, a una velocitat que no li permet detenir el vehicle dins de la zona il·luminada.

 

G

200

RGC108-1-5A

RGC108

No advertir, el conductor del vehicle objecte de denúncia, la resta d'usuaris de la via de les maniobres a efectuar sense cap tipus de senyal òptic.

 

G

200

RGC109-1-5A

RGC109-1

No senyalitzar la iniciació d'una maniobra amb l'antelació suficient.

 

L

80

RGC109-1-5B

RGC109-1

No mantenir l'advertència lluminosa fins a finalitzar la maniobra.

 

L

80

RGC109-2-5B

RGC109-2

Immobilitzar o frenar considerablement el vehicle de forma injustificada sense senyalitzar aquesta maniobra a la resta d'usuaris.

 

G

200

RGC109-2-5A

RGC109-2

Mantenir l'advertència òptica en un desplaçament lateral, després de finalitzar la maniobra.

 

L

80

RGC109-2-5D

RGC109-2

No utilitzar els llums d'emergència per senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat en llocs o circumstàncies que disminueixen sensiblement la visibilitat.

 

G

200

RGC109-2-5E

RGC109-2

No senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat per realitzar una parada o estacionament.

 

G

200

RGC110-2-5A

RGC110

Utilitzar senyals acústics sense motiu admès reglamentàriament.

 

L

80

RGC110-1-5A

RGC110

Emprar senyals acústics de so estrident.

 

L

80

RGC111-5A

RGC111

Circular amb el vehicle objecte de denúncia utilitzant senyals acústics especials sense tenir caràcter de vehicle prioritari, especial o de transport especial.

 

L

80

RGC111-5B

RGC111

Circular amb el vehicle objecte de denúncia utilitzant senyals lluminosos especials sense tenir caràcter de vehicle prioritari, especial o de transport especial.

 

L

80

RGC112-5A

RGC112

Conduir un vehicle prioritari i advertir-ne la presència mitjançant la utilització dels senyals lluminosos i acústics establerts reglamentàriament sense prestar un servei urgent.

 

L

80

RGC113-5B

RGC113

No advertir de la presència d'un tractor o maquinària agrícola amb el senyal lluminós especial V-2 o mitjançant la utilització de l'enllumenat determinat específicament per a aquests vehicles.

 

G

200

RGC113-5C

RGC113

No advertir de la presència d'un vehicle o transport especial amb el senyal lluminós especial V-2 o mitjançant la utilització de l'enllumenat determinat específicament per a aquests vehicles.

 

G

200

RGC113-5A

RGC113

No advertir de la presència d'un vehicle destinat a obres o servei amb el senyal lluminós especial V-2 o mitjançant la utilització de l'enllumenat determinat específicament per a aquests vehicles.

 

G

200

RGC114-1-5B

RGC114-1

Obrir les portes del vehicle ressenyat abans de la immobilització completa.

 

L

80

RGC114-1-5C

RGC114-1

Obrir les portes o baixar del vehicle ressenyat sense haver-se assegurat, prèviament, que això no implica perill o entorpiment per a la resta d'usuaris.

 

L

80

RGC114-1-5A

RGC114-1

Circular amb les portes del vehicle ressenyat obertes.

 

L

80

RGC114-2-5A

RGC114-2

No entrar o no sortir del vehicle pel costat més pròxim a la vora de la via.

 

L

80

RGC114-2-5B

RGC114-2

No entrar o no sortir d'un vehicle sense que aquest s'hagi aturat.

 

L

80

RGC114-3-5A

RGC114-3

Manipular les portes d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers sense estar autoritzat per fer-ho.

 

L

80

RGC115-2-5A

RGC115

Romandre detingut a l'interior d'un lloc tancat durant més de dos minuts i no interrompre el funcionament del motor del vehicle.

 

L

80

RGC115-2-5B

RGC115

Romandre detingut a l'interior d'un lloc tancat durant més de dos minuts i no conservar encès l'enllumenat de posició.

 

L

80

RGC115-3-5A

RGC115

No aturar el motor del vehicle durant la càrrega de combustible.

 

L

80

RGC115-3-5B

RGC115

Facilitar la càrrega de combustible del vehicle sense que el motor estigui aturat.

 

L

80

RGC115-3-5C

RGC115

Facilitar la càrrega de combustible del vehicle sense que els llums o sistemes elèctrics estiguin aturats.

 

L

80

RGC115-4-5A

RGC115

Procedir a la càrrega de combustible del vehicle sense que els llums o seus sistemes elèctrics estiguin aturats.

 

L

80

RGC117-1-5A

RGC117-1

No utilitzar, el conductor del vehicle, el cinturó de seguretat, o un sistema de retenció homologat, cordat correctament.

3

G

200

RGC117-1-5B

RGC117-1

No utilitzar, els passatgers d'un vehicle majors de 12 anys i amb una altura superior a 135 cm, el cinturó de seguretat, o un sistema de retenció homologat, cordat correctament.

 

G

200

RGC117-2-5A

RGC117-2

Circular amb un menor de 12 anys i d'alçada inferior a 135 cm en el seient davanter sense utilitzar un dispositiu de subjecció homologat a aquest efecte i cordat correctament.

 

G

200

RGC117-2-5B

RGC117-2

Circular amb una persona d'estatura igual o inferior a 135 cm en el seient posterior del vehicle sense utilitzar un dispositiu de retenció homologat a la seva talla i pes i cordat correctament.

 

G

200

RGC117-2-5C

RGC117-2

Circular amb una persona d'estatura igual o superior a 135 cm i inferior a 150 cm en el seient posterior del vehicle sense utilitzar un dispositiu de retenció homologat adaptat a la seva talla i pes, o el cinturó de seguretat, cordat correctament.

 

G

200

RGC117-2-5D

RGC117-2

Circular amb un menor de 3 anys en el seient del passatger, utilitzant un dispositiu de retenció orientat cap enrere, sense desconnectar el coixí de seguretat frontal (airbag).

 

G

200

RGC117-2-5E

RGC117-2

Circular amb un menor de 3 anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat a la seva talla i pes i cordat correctament.

 

G

200

RGC117-4-5A

RGC117-4

Circular amb un menor de 3 anys en un vehicle sense dispositius de seguretat.

 

G

200

RGC117-4-5B

RGC117-4

Circular amb un nin major de 3 anys i d'alçada inferior a 135 cm d'estatura que no ocupi el seient de darrere corresponent en el vehicle objecte de denúncia.

 

G

200

RGC118-1-5A

RGC118-1

No utilitzar adequadament, el conductor d'un vehicle, el casc de protecció homologat o certificat corresponent.

3

G

200

RGC118-1-5B

RGC118-1

No utilitzar adequadament, el passatger d'un vehicle, el casc de protecció homologat o certificat corresponent.

 

G

200

RGC118-3-5A

RGC118-3

No utilitzar, el conductor del vehicle, l'armilla reflectant reglamentària quan surti del vehicle i ocupi la calçada o el voral en una via interurbana.

3

G

200

RGC118-3-5B

RGC118-3

No utilitzar, l'ocupant d'un vehicle, l'armilla reflectant reglamentària quan surti del vehicle i ocupi la calçada o el voral d'una via interurbana.

 

G

200

RGC120-1-5A

RGC120-1

Conduir el vehicle ressenyat excedint en més d'un 50 % els temps de conducció establerts en la legislació de transports terrestres.

6

M

500

RGC120-1-5B

RGC120-1

Conduir el vehicle ressenyat amb una minoració de més d'un 50 % en els temps de descans establerts en la legislació sobre transports terrestres.

6

M

500

RGC121-1-5A

RGC121-1

Transitar, un vianant, pel voral quan existeix una zona de vianants practicable.

 

L

80

RGC121-1-5B

RGC121-1

Transitar, un vianant, per la calçada quan existeix una zona de vianants practicable.

 

L

80

RGC121-4-5B

RGC121-4

Circular per una vorera o carrer residencial amb monopatí, patí o aparell similar a velocitat superior al pas d'una persona.

 

L

80

RGC121-4-5A

RGC121-4

Circular per la calçada sobre un monopatí, patí o aparell similar sense causa justificada.

 

L

80

RGC121-4-5C

RGC121-4

Circular sobre un monopatí, patí o aparell similar essent arrossegat per un altre vehicle.

 

L

80

RGC121-5-5A

RGC121-5

Circular amb el vehicle ressenyat per una vorera o zona de vianants.

 

G

200

RGC122-1-5A

RGC122-1

No circular, un vianant, per l'esquerra d'una calçada en un tram de poblat inclòs en el desenvolupament d'una carretera, que no disposi d'espai especialment reservat per a vianants.

 

L

80

RGC122-4-5A

RGC122-4

No circular per la dreta de la calçada quan s'empeny o s'arrossega un cicle, ciclomotor de dues rodes, carro de mà o aparell similar.

 

L

80

RGC122-4-5B

RGC122-4

No circular per la dreta, un grup de vianants dirigit per una persona o que formi un seguici.

 

L

80

RGC122-4-5C

RGC122-4

No circular per la dreta, els usuaris que es desplacen en cadira de rodes.

 

L

80

RGC122-5-5A

RGC122-5

Circular per la calçada o voral de forma imprudent, sense aproximar-se quan sigui possible a la vora exterior, i entorpir la circulació innecessàriament.

 

L

80

RGC122-6-5A

RGC122-6

Romandre aturat, un vianant, a la calçada o voral quan existeix un refugi, zona de vianants o altre espai adequat al respecte.

 

L

80

RGC122-7-5A

RGC122-7

No deixar lliure, un vianant, la calçada en adonar-se dels senyals òptics i acústics de vehicles prioritaris.

 

L

80

RGC122-8-5A

RGC122-8

Destorbar els conductors de vehicles en un carrer residencial senyalitzat degudament amb el senyal S-28.

 

L

80

RGC124-1-5D

RGC124-1

Travessar la calçada a través d'un pas a nivell, senyalitzat mitjançant la marca vial preferent corresponent, sense tenir en compte, per fer-ho amb seguretat, la distància i la velocitat dels vehicles que s'aproximen.

 

L

80

RGC124-1-5C

RGC124-1

Travessar la calçada a través d'un pas a nivell sense obeir els senyals dels agents.

 

L

80

RGC124-1-5A

RGC124-1

Travessar la calçada fora d'un pas de vianants existent.

 

L

80

RGC124-1-5B

RGC124-1

Travessar la calçada a través d'un pas a nivell quan els llums del semàfor permeten la circulació de vehicles.

 

L

80

RGC124-2-5A

RGC124-2

Travessar la calçada fora d'un pas de vianants existent sense haver-se assegurat que pot fer-ho sense risc ni entorpiment indegut.

 

L

80

RGC124-3-5A

RGC124-3

Travessar la calçada sense fer-ho de forma perpendicular al seu eix.

 

L

80

RGC124-3-5B

RGC124-3

Travessar la calçada demorant-se i aturant-se sense necessitat o entorpint el pas als altres.

 

L

80

RGC124-4-5A

RGC124-4

Travessar una plaça o glorieta per la seva calçada sense rodejar-la.

 

L

80

RGC126-1-5A

RGC126

Transitar amb un animal aïllat quan existeix un itinerari practicable per via pecuària.

 

L

80

RGC126-1-5B

RGC126

Transitar amb un ramat o bandada d'animals quan existeix un itinerari practicable per via pecuària.

 

L

80

RGC126-1-5C

RGC126

Transitar amb un animal aïllat quan existeix una altra via alternativa amb menor intensitat de circulació de vehicles.

 

L

80

RGC126-1-5D

RGC126

Transitar amb un ramat o bandada d'animals quan existeix una altra via alternativa amb menor intensitat de circulació de vehicles.

 

L

80

RGC127-1-5A

RGC127

Conduir caps de bestiar i envair una zona de vianants.

 

L

80

RGC127-1-5B

RGC127-1

Conduir, una persona menor de 18 anys, caps de bestiar.

 

L

80

RGC127-1-5C

RGC127-1

No conduir animals pel voral o el més aproximat a la vora dreta, i circular per la calçada.

 

L

80

RGC127-1-5D

RGC127-1

Conduir animals sense dur-los al pas.

 

L

80

RGC127-1-5E

RGC127-1

Conduir animals i ocupar més de la meitat dreta de la calçada.

 

L

80

RGC127-1-5F

RGC127-1

Circular amb animals dividits en grups i sense dur un conductor, almenys, per a cada un d'ells.

 

L

80

RGC127-1-5G

RGC127-1

Circular amb animals conduïts i dividits en grups sense separar-los de manera suficient per entorpir al menys possible la circulació.

 

L

80

RGC127-1-5H

RGC127-1

No adoptar, en una zona amb visibilitat suficient, les precaucions necessàries en creuar-se amb un altre ramat o bandada de bestiar amb l'objecte de fer-ho al més aviat possible.

 

L

80

RGC127-1-5J

RGC127-1

Circular de nit amb animals per una via insuficientment il·luminada sense portar, al costat més pròxim al centre de la calçada, els llums reglamentaris.

 

L

80

RGC127-1-5K

RGC127-1

Circular de nit amb animals, sota condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat, sense portar, al costat més pròxim al centre de la calçada, els llums reglamentaris.

 

L

80

RGC127-1-5L

RGC127-1

No cedir el pas, el conductor d'animals, als vehicles que tenen preferència.

 

L

80

RGC127-1-5I

RGC127-1

Travessar la via amb animals per un lloc que no reuneix les condicions necessàries de seguretat.

 

L

80

RGC127-2-5A

RGC127-2

Deixar animals sense custòdia en la via o en els seus voltants quan existeix la possibilitat que aquests puguin envair-la.

 

L

80

RGC129-2-5A

RGC129

Estar implicat en un accident de trànsit i detenir el vehicle creant un nou perill per a la circulació.

 

G

200

RGC129-2-5B

RGC129-2

Estar implicat en un accident de trànsit i no facilitar la seva identitat ni col·laborar amb l'autoritat o els agents de trànsit.

 

G

200

RGC129-2-5H

RGC129-2

No comunicar la seva identitat a altres persones implicades en l'accident de trànsit si aquestes ho demanen.

 

G

200

RGC129-2-5I

RGC129-2

Estar implicat en un accident de trànsit amb danys materials i no comunicar la seva identitat als afectats que es trobin absents.

 

G

200

RGC129-2-5J

RGC129-2

No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident si aquestes ho demanen.

 

L

200

RGC129-3-5C

RGC129-3

No facilitar la seva identitat a l'autoritat o els seus Agents quan resulti necessari i després d'advertir un accident de circulació.

 

L

80

RGC130-3-5B

RGC130

No col·locar adequadament els dispositius de presenyalització de perill per advertir de la circumstància de la immobilització d'un vehicle o caiguda de la seva càrrega a la calçada.

 

L

80

RGC130-2-5A

RGC130

No procurar la col·locació del vehicle o de la seva càrrega en el lloc on causi el menor obstacle a la circulació, després d'haver quedat immobilitzat a la calçada o d'haver caigut la seva càrrega sobre aquesta.

 

L

80

RGC130-3-5A

RGC130

No utilitzar o no utilitzar-los adequadament els dispositius de presenyalització de perill reglamentaris per advertir de la circumstància de la immobilització d'un vehicle o de la caiguda de la seva càrrega a la calçada.

 

L

80

RGC130-1-5A

RGC130-1

No senyalitzar convenientment l'obstacle creat a la calçada en cas d'accident o avaria del vehicle o en cas de caiguda de la seva càrrega.

 

L

80

RGC130-1-5B

RGC130-1

No adoptar, el conductor d'un vehicle immobilitzat que obstaculitza la circulació, les mesures necessàries perquè sigui retirat en el menor temps possible.

 

L

80

RGC132-1-5C

RGC132

Reprendre la marxa, el conductor d'un vehicle detingut per complir un senyal d'obligació, sense haver complert la prescripció que aquest senyal estableix.

 

L

80

RGC133-2-5A

RGC133

No obeir un senyal prioritari en el cas de prescripcions indicades per diferents senyals en contradicció aparent.

 

L

80

RGC133-2-5B

RGC133

No obeir el senyal més restrictiu en el cas de prescripcions indicades per senyals del mateix tipus en contradicció aparent.

 

L

80

RGC134-3-5A

RGC134

Utilitzar un senyal que no compleix les normes i especificacions establertes en el Reglament general de circulació i en el catàleg oficial de senyals de circulació.

 

L

80

RGC138-5A

RGC138

No figurar, les indicacions i inscripcions escrites que s'hi inclouen o que acompanyen els panells de senyalització de la via pública, en la forma establerta reglamentàriament.

 

L

80

RGC139-4-5A

RGC139

Incomplir les instruccions dictades per l'autoritat responsable de la gestió del trànsit en ocasió de la realització i senyalització d'obres a la via pública.

 

M

3000

RGC139-3-5A

RGC139-3

No comunicar, a l'òrgan responsable de la gestió del trànsit, la realització d'obres en la via pública abans que s'iniciïn.

 

L

80

RGC140-5A

RGC140

No senyalitzar reglamentàriament les obres que dificulten la circulació vial tant de dia com de nit.

 

L

80

RGC140-5B

RGC140

No abalisar lluminosament les obres realitzades a la via durant les hores nocturnes.

 

L

80

RGC140-5C

RGC140

No abalisar lluminosament les obres realitzades a la via quan les condicions meteorològiques o ambientals ho exigeixin.

 

L

80

RGC141-5A

RGC141

Realitzar obres o activitats a la via sense utilitzar els elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa prevists en la regulació bàsica establerta pels ministeris de Foment i Interior.

 

L

80

RGC142-2-5A

RGC142

Instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d'una via sense permís i sense causa justificada.

 

M

3000

RGC142-1-5B

RGC142

No obeir l'ordre de retirar i, si s'escau, de substituir pel que sigui adequat, els senyals de circulació que hagin perdut el seu objectiu.

 

L

80

RGC142-1-5C

RGC142

No obeir l'ordre de retirar i, si s'escau, de substituir pel que sigui adequat, els senyals de circulació deteriorats.

 

L

80

RGC142-3-5A

RGC142

Modificar el contingut d'un senyal de manera que pugui induir a confusió a la resta d'usuaris.

 

M

3000

RGC142-3-5B

RGC142

Modificar el contingut d'un senyal de manera que se'n pugui reduir la visibilitat o eficàcia.

 

M

3000

RGC142-3-5C

RGC142

Modificar el contingut d'un senyal de manera que pugui enlluernar o distreure els usuaris de la via.

 

M

3000

RGC143-1-5C

RGC143

No utilitzar, el personal habilitat per regular la circulació en absència d'agents de la circulació o per auxiliar-los, peces de roba de colors cridaners i dispositius o elements retroreflectors.

 

L

80

RGC143-1-5A

RGC143

No respectar els senyals dels agents de l'autoritat que regulen la circulació.

4

G

200

RGC144-1-5A

RGC144-1

No respectar les instruccions de compliment obligatori inscrites en un panell de missatge variable.

 

G

200

RGC144-2-5A

RGC144-2

No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal d'abalisament.

 

G

200

RGC145-5A

RGC145

No respectar, un vianant, el llum vermell d'un semàfor.

 

G

200

RGC146-5A

RGC146

No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell no intermitent d'un semàfor.

4

G

200

RGC146-5B

RGC146

No respectar, el conductor d'un vehicle, el sentit i la direcció ordenats quan s'encén la fletxa verda sobre un fons circular negre d'un semàfor.

 

G

200

RGC146-5C

RGC146

Passar, el conductor d'un vehicle, la línia de detenció anterior més pròxima a un semàfor quan emet un llum vermell no intermitent.

4

G

200

RGC146-5D

RGC146

No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell no intermitent d'un semàfor situat en una intersecció i internar-s'hi.

4

G

200

RGC146-5E

RGC146

No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell intermitent d'un semàfor.

 

G

200

RGC146-5F

RGC146

No detenir-se, el conductor d'un vehicle, davant el llum groc no intermitent d'un semàfor quan pot fer-ho sense perill.

 

G

200

RGC146-5G

RGC146

No respectar, el conductor d'un vehicle, el que ordena un semàfor quan emet un llum vermell no intermitent amb una fletxa negra.

4

G

200

RGC146-5H

RGC146

No respectar, el conductor d'un vehicle, el que ordena un semàfor quan emet un llum groc no intermitent amb una fletxa negra.

 

G

200

RGC146-5I

RGC146

Avançar, seguint la indicació de la fletxa verda sobre el fons circular negre d'un semàfor, i no deixar passar els vehicles que circulen pel carril al qual s'incorpora.

 

G

200

RGC147-5C

RGC147

Ocupar un carril quan ho prohibeix l'aspa de llum vermell d'un semàfor de carril.

 

G

200

RGC147-5D

RGC147

Circular per un carril sense complir l'obligació d'abandonar-lo que indica l'aspa de llum vermell d'un semàfor de carril.

 

G

200

RGC147-5A

RGC147

Circular per un carril sense complir l'obligació de detenir-se davant el llum vermell d'un semàfor circular.

4

G

200

RGC147-5B

RGC147

Circular per un carril sense complir l'obligació de detenir-se indicada en un senyal de detenció obligatòria o de cediu el pas.

4

G

200

RGC148-1-5A

RGC148

No detenir-se, el conductor d'un cicle o ciclomotor, davant el llum vermell d'un semàfor.

4

G

200

RGC148-1-5B

RGC148

No detenir-se, el conductor d'un cicle o ciclomotor, davant el llum groc d'un semàfor quan pot fer-ho sense perill.

 

G

200

RGC148-2-5A

RGC148

No detenir-se, el conductor d'un tramvia o autobús de línia regular, davant un semàfor amb una franja blanca horitzontal il·luminada sobre un fons circular negre.

 

L

80

RGC148-2-5B

RGC148

No detenir-se, el conductor d'un autobús, taxi o altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat, davant un semàfor amb una franja blanca horitzontal il·luminada sobre un fons circular negre.

 

L

80

RGC148-2-5C

RGC148

No avançar, el conductor d'un tramvia o autobús de línia regular, en el sentit i la direcció indicats pel semàfor amb una franja vertical il·luminada sobre un fons circular negre.

 

L

80

RGC148-2-5D

RGC148

No avançar, el conductor d'un autobús, taxi o altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat, davant un semàfor amb una franja vertical il·luminada sobre un fons circular negre.

 

L

80

RGC148-2-5E

RGC148

No avançar, el conductor d'un tramvia o autobús de línia regular, en el sentit indicat pel semàfor amb una franja blanca obliqua il·luminada sobre un fons circular negre.

 

L

80

RGC148-2-5F

RGC148

No avançar, el conductor d'un autobús, taxi o un altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat, en el sentit indicat pel semàfor amb un franja blanca obliqua il·luminada sobre un fons circular negre.

 

L

80

RGC148-2-5G

RGC148

No detenir-se, el conductor d'un tramvia o autobús de línia regular, davant un semàfor amb una franja blanca il·luminada intermitentment sobre un fons circular negre quan pot fer-ho sense perill.

 

L

80

RGC148-2-5H

RGC148

No detenir-se, el conductor d'un autobús, taxi o un altre vehicle el carril del qual li està especialment reservat, davant un semàfor amb una franja blanca il·luminada intermitentment sobre un fons circular negre quan pot fer-ho sense perill.

 

L

80

RGC151-2-5C

RGC151-2

No respectar la prohibició d'entrar en un pas estret senyalitzat amb prioritat per al sentit contrari, de manera que s'obliga els vehicles que hi circulen a detenir-se.

 

G

200

RGC151-2-5A

RGC151-2

No detenir-se en un lloc prescrit pel senyal de cediu el pas.

4

G

200

RGC151-2-5B

RGC151-2

No detenir-se en un lloc prescrit pel senyal de STOP.

4

G

200

RGC152-5A

RGC152

No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles en ambdós sentits.

 

G

200

RGC152-5B

RGC152

No obeir un senyal d'entrada prohibida a tota classe de vehicles.

 

L

80

RGC152-5C

RGC152

No obeir un senyal d'entrada prohibida a vehicles de motor.

 

L

80

RGC152-5D

RGC152

No obeir un senyal d'entrada prohibida.

 

L

80

RGC153-5G

RGC153

No obeir un senyal de prohibició de pas a vehicles l'alçada dels quals, incloent-hi la càrrega, sigui superior a la indicada.

 

G

200

RGC153-5A

RGC153

No obeir un senyal de restricció de pas.

 

L

80

RGC153-5B

RGC153

No obeir un senyal de prohibició de pas sense detenir-se.

 

L

80

RGC153-5C

RGC153

No obeir un senyal de prohibició de pas als vehicles amb una massa en càrrega superior a la indicada.

 

G

200

RGC153-5D

RGC153

No obeir un senyal de limitació de prohibició de pas als vehicles amb una massa per eix superior a la indicada.

 

G

200

RGC153-5E

RGC153

No obeir un senyal de prohibició de pas als vehicles la longitud dels quals, incloent-hi la càrrega, sigui superior a la indicada.

 

G

200

RGC153-5F

RGC153

No obeir un senyal de prohibició de pas als vehicles l'amplada dels quals, incloent-hi la càrrega, sigui superior a la indicada.

 

G

200

RGC154-5A

RGC154

No obeir un senyal de prohibició o restricció.

 

G

200

RGC154-5B

RGC154

No obeir un senyal de prohibició o restricció.

 

L

80

RGC155-5B

RGC155

No obeir un senyal d'obligació.

 

L

80

RGC155-5A

RGC155

No obeir un senyal d'obligació.

 

G

200

RGC159-5A

RGC159

No respectar un senyal de limitació relativa a la classe de vehicle per al qual està reservat l'estacionament en aquell lloc.

 

G

200

RGC159-5C

RGC159

No respectar un senyal de parada i estacionament reservat per a taxis.

 

L

80

RGC159-5D

RGC159

No respectar un senyal de lloc reservat per a parada d'autobusos.

 

L

80

RGC159-5E

RGC159

No respectar les precaucions requerides per la proximitat d'establiments mèdics.

 

L

80

RGC159-5B

RGC159

No respectar el senyal de limitació relativa a la classe de vehicle per al qual està reservat l'estacionament en aquell lloc.

 

L

80

RGC160-5A

RGC160

Circular per un carril reservat per a autobusos.

 

G

200

RGC160-5C

RGC160

Incomplir l'obligació establerta per un senyal de carril.

 

L

80

RGC160-5B

RGC160

Circular per un carril reservat per a bicicletes o via ciclista.

 

G

200

RGC167-5B

RGC167

Circular sobre una marca longitudinal discontínua sense causa justificada.

 

G

200

RGC167-5A

RGC167

No respectar una marca longitudinal contínua sense causa justificada.

 

G

200

RGC168-5A

RGC168

No respectar una marca vial transversal contínua sense causa justificada.

 

G

200

RGC168-5B

RGC168

No respectar una marca vial transversal discontínua sense causa justificada.

 

L

80

RGC168-5C

RGC168

No respectar la preferència de pas de ciclistes en un tram senyalitzat amb marca vial de pas per a ciclistes.

 

G

200

RGC169-5C

RGC169

No obeir l'obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils.

 

G

200

RGC169-5B

RGC169

No detenir-se en un lloc prescrit pel senyal horitzontal de detenció obligatòria o stop.

4

G

200

RGC169-5A

RGC169

No cedir el pas a altres vehicles en un lloc prescrit per un senyal horitzontal de cediu el pas.

4

G

200

RGC170-5A

RGC170

Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles i senyalitzats com a tal.

 

G

200

RGC170-5B

RGC170

Entrar en una zona exclosa de circulació (ratllat zebrat) emmarcada per una línia contínua sense raó justificada.

 

L

80

RGC170-5C

RGC170

No respectar les línies i marques d'estacionament que delimiten els llocs i la forma en què els vehicles han d'ocupar-los.

 

L

80

RGC171-5B

RGC171

No respectar l'ús d'un lloc senyalitzat a la calçada amb una marca groga en ziga-zaga i estacionar-hi el vehicle.

 

L

80

RGC171-5C

RGC171

No respectar una marca groga longitudinal contínua situada a la vorera o a la vora de la calçada, i aturar-hi o estacionar-hi el vehicle.

 

L

80

RGC171-5D

RGC171

No respectar una marca groga longitudinal discontínua situada a la vorera o a la vora de la calçada.

 

L

80

RGC171-5E

RGC171

No respectar l'ús d'un lloc senyalitzat en forma d'escaquer blanc i vermell i utilitzar-lo amb altres fins.

 

L

80

RGC171-5A

RGC171

No respectar la indicació d'una marca vial groga.

 

L

80

VEH7-2-5A

VEH007-2

Efectuar, en el vehicle ressenyat, una reforma d'importància sense autorització.

 

G

200

VEH9-2-5A

VEH009-2

Circular amb el vehicle ressenyat arrossegant més d'un remolc o semiremolc.

 

M

500

VEH9-5-5A

VEH009-5

Circular amb el vehicle ressenyat arrossegant un remolc lleuger que no està dotat de targeta d'inspecció tècnica.

 

M

500

VEH11-5A

VEH011

Circular amb el vehicle ressenyat els òrgans de direcció del qual no s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.

 

M

500

VEH11-5C

VEH011

Circular amb el vehicle ressenyat els òrgans motors del qual no s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.

 

M

500

VEH11-5D

VEH011

Circular amb el vehicle ressenyat proveït de dipòsits que contenguin matèria inflamable i que no compleixin les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.

 

M

500

VEH11-5B

VEH011

Circular amb el vehicle ressenyat el sistema de frenada del qual no s'ajusta a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.

 

M

500

VEH11-12-5A

VEH011-12

Circular amb el vehicle ressenyat sense dur instal·lat un limitador de velocitat.

 

G

200

VEH11-13-5B

VEH011-13

Circular amb un automòbil sense dur instal·lats els cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats quan és obligatori.

 

M

500

VEH11-16-5A

VEH011-16

Circular amb el vehicle ressenyat sense el dispositiu que evita la incrustació d'altres vehicles en cas de col·lisió.

 

G

200

VEH11-19-5A

VEH011-19

Circular, el vehicle ressenyat, amb l'escapament lliure, sense silenciador d'explosions o amb aquest ineficaç.

 

G

200

VEH11-19-5B

VEH011-19

Circular amb el vehicle ressenyat de combustió interna llançant fums que puguin dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles o resultar nocius.

 

G

200

VEH11-2-5A

VEH011-2

Circular amb un vehicle que no té el nombre reglamentari de miralls retrovisors.

 

G

200

VEH12-5A

VEH012

Circular amb el vehicle ressenyat que incompleix les condicions reglamentàries.

 

G

200

VEH12-4.2-5A

VEH012-4

No dur instal·lada, en el vehicle ressenyat, la protecció reglamentària de la càrrega.

 

G

200

VEH12-5.1-5A

VEH012-5

Circular amb el vehicle ressenyat els pneumàtics del qual no presenten dibuix en les ranures principals de la banda de rodament.

 

G

200

VEH14-1-5A

VEH014

Circular amb un vehicle la longitud, l'amplada o l'alçada del qual, incloent-hi la càrrega, excedeix els límits reglamentaris.

 

G

200

VEH15-4-5A

VEH015-4

Circular, el vehicle ressenyat, amb uns llums no reglamentaris.

 

G

200

VEH15-5-5A

VEH015-5

Circular, el vehicle ressenyat, amb més llums que els reglamentaris.

 

G

200

VEH15-5-5B

VEH015-5

Circular, el vehicle ressenyat, amb dispositius reflectants no autoritzats.

 

G

200

VEH15-5-5C

VEH015-5

Circular, el vehicle ressenyat, amb dispositius lluminosos no autoritzats.

 

G

200

VEH16-5A

VEH016

Circular, el vehicle ressenyat, sense els dispositius d'enllumenat i de senyalització òptica obligatoris.

 

G

200

VEH18-1-5B

VEH018

No dur instal·lat en el vehicle el senyal reglamentari corresponent.

 

L

80

VEH18-1-5A

VEH018

Instal·lar dispositius de senyals especials sense autorització de la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent.

 

G

200

VEH19-1-5A

VEH019

No dur, en el vehicle ressenyat, els dispositius portàtils de presenyalització de perill.

 

G

200

VEH21-2-5A

VEH021

Circular, el ciclomotor ressenyat, sense l'enllumenat i la senyalització òptica obligatoris.

 

G

200

VEH21-1-5A

VEH021-1

Circular amb el ciclomotor ressenyat les condicions tècniques del qual, parts o peces, no s'ajusten a les prescripcions tècniques fixades reglamentàriament.

 

G

200

VEH21-1-5B

VEH021-1

Circular, el ciclomotor ressenyat, sense mirall retrovisor.

 

G

200

VEH22-4-5B

VEH022

Circular, sota condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat, amb una bicicleta sense els llums de posició davanter, posterior i catadiòptric posterior.

 

G

200

VEH26-1-5A

VEH026-1

No exhibir, a l'agent de l'autoritat, la documentació reglamentària del vehicle ressenyat.

 

L

40

 

Artà, desembre de 2021

El batle Manuel Galán Massanet