Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 614662
Aprovació definitiva pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per donar compliment al que disposa l´article 169.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el pressupost general per a l´any 2022, inicialment aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària en data 18 de novembre de 2021, publicat al BOIB nº 160 de data 20 de novembre de 2021, i transcorregut el termini d´exposició al públic reglamentàriament establert, queda aprovat definitivament.

El pressupost general per a l´any 2022 resumit per capítols és el següent:

 

INGRESSOS

 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

EUROS

Capítol I

Impostos directes

18.864.143,28

Capítol II

Impostos indirectes

5.000.260,00

Capítol III

Taxes i altres ingressos

12.118.670,00

Capítol IV

Transferències corrents

9.407.435,00

Capítol V

Ingressos patrimonials

449.683,61

Capítol VI

Alienació d´inversions reals

20,00

Capítol VII

Transferències de capital

708.230,31

Capítol VIII

Actius financers

201.537,80

Capítol IX

Passius financers

20,00

TOTAL INGRESSOS

46.750.000,00

 

 

DESPESES

 

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

EUROS

Capítol I

Despeses de personal

11.980.325,72

Capítol II

Despeses en béns corrents i serveis

23.363.705,00

Capítol III

Despeses financeres

66.010,00

Capítol IV

Transferències corrents

3.377.749,28

Capítol V

Fons de contingència

50.000,00

Capítol VI

Inversions Reals

7.628.690,00

Capítol VII

Transferències de capital

248.500,00

Capítol VIII

Actius financers

35.020,00

Capítol IX

Passius financers

0,00

TOTAL DESPESES

46.750.000,00

 

ENTITAT

ESTAT DE DESPESES

ESTAT DE INGRESSOS

Santa Eulària des Riu XXI, S.A.

1.936.010,60 €

1.936.010,60 €

 

Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció Contenciós- Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta Jurisdicció.

 

Santa Eulària des Riu, en el dia de la signatura electrònica (15 de desembre de 2021)

L'alcaldessa Maria del Carmen Ferrer Torres