Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 615670
Correcció de l'errata en la versió castellana del Decret 50/2021 de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquest Consell Insular que actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ordenació turística. (edicte 12534 BOIB 171 de 14-12-2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 171 de 14 de desembre de 2021, s'ha detectat una errata en la versió castellana del Decret 50/2113 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística. L'errata consisteix en l'omissió de la publicació de les taules: “Relación 1.2. Puestos de trabajo vacantes adscritos a las funciones y los servicios que se traspasan” y “Relación 1.3. Personal laboral adscrito a las funciones y los servicios que se traspasan”.

Per això, d'acord amb els articles 19.2 i 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Corregir l'errata advertida en la versió castellana de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del Decret 50/2021 de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística (edicte 12534 BOIB 171 de 14-12-2021)  en el sentit expresat en la motivació d'aquesta resolució. La rectificació es fa publicant les taules: “Relación 1.2. Puestos de trabajo vacantes adscritos a las funciones y los servicios que se traspasan” y “Relación 1.3. Personal laboral adscrito a las funciones y los servicios que se traspasan”.

 

Palma, 16 de desembre de 2021

El secretàri general Benito Pròsper Gutiérrez

 

 

Relación 1.2. Puestos De Trabajo Vacantes Adscritos A Las Funciones Y Los Servicios Que Se Traspasan

Código puesto

Expansión

Nombre del puesto

Grupos

Cuerpos

Nombre ocupante

Forma

. Ocup.

(dades personals ocultes)

Sueldo base+

sueldo

base extra

Trienios+

trienios

C. Específico+

específic

o extra

C.

Destino+

c.

Destino extra

C.

Produc. Compensada

Indemnización residencia

C.

Carrera profesional

C.

Seguridad social

Total coste

F0147001

32

Puesto base

C2

2504

 

 

(dades personals ocultes)

9.174,56 €

0,00 €

3.474,10 €

4.543,56 €

3.023,56 €

544,56 €

0,00 €

5.587,80 €

26.348,1

6

Auxiliar

(dades personals ocultes)

4 €

F0147001

38

Puesto base

C2

2504

 

 

(dades personals ocultes)
 

9.174,56 €

0,00 €

3.474,10 €

4.543,56 €

3.023,56 €

544,56 €

0,00 €

5.587,80 €

26.348,1

6

Auxiliar

4 €

F0147001

2

Puesto base

C2

2504

 

 

(dades personals ocultes)

9.174,56 €

0,00 €

3.474,10 €

4.543,56 €

3.023,56 €

544,56 €

0,00 €

5.587,80 €

26.348,1

6

Auxiliar

4 €

 

 

 

 

 

 

 

(dades personals ocultes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F0139001

4

Puesto base administrativo/ a

C1

2053

 

 

(dades personals ocultes)

10.823,90 €

0,00 €

3.474,10 €

5.212,48 €

3.676,34 €

821,52 €

0,00 €

6.515,72 €

30.524,0

6 €

F0155000

1

Puesto base

C1

2512/253

 

 

(dades personals ocultes)

10.823,90 €

0,00 €

5.587,80 €

5.212,48 €

3.676,34 €

821,52 €

0,00 €

6.515,72 €

30.524,0

6

Delineante

B

(dades personals ocultes)

6 €

(dades personals ocultes)

 

Relación 1.3. Personal Laboral Adscrito A Las Funciones Y Los Servicios Que Se Traspasan

Código puesto

Expansión

Nombre

del pusto

Grupo s

Cuerp os

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

Forma. Ocup.

Nombre titular

Sueldo base+

sueldo

base extra

Trienios/

c.antigüedad+

trienios extra+

antigüedad extra

C. Específico+

específ ico extra

C. Destino+

c. Destino extra/

incremento

laboral extra

C. Produc.

Compensada

/c. Convenio

Indemnización

residencia/c. Insularidad

C.

Carrera profesional

C.

Seguridad social

Total coste

L002400 08

1

Delineante

 

 

(dades personals ocultes)

PRCL

 

17.515,26 €

2.606,10 €

2.825,20 €

744,64 €

1.834,56 €

3.420,00 €

3.420,00 €

7.622,40 €

37.627,8

8 €