Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 607507
Aprovació definitiva pressupost general 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se presentat al·legacions al Pressupost General de la Corporació aprovat inicialment en data 8 de novembre de 2021.

Havent estat desestimades per acord de ple de 13 de desembre de 2021, que va elevar a definitiu el Pressupost General.

De conformitat amb l'article 169 del R.D.L. 2/2004, es publica el resum per capítols del pressupost propi de la corporació, dels seus organismes autònoms i l'estat de previsió d'ingressos i despeses de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A., així com la plantilla de personal.

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost Municipal, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades als articles 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

RESUM PER CAPÍTOLS  - PRESSUPOST GENERAL CONSOLITAT 2022

PRESSUPOST DE DESPESES

AJUNTAMENT

INSTITUCIO PUBLICA  ANTONI M. ALCOVER 

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ESCOLA MPAL MALLORQUI

INSTITUT PÚBLIC DEL TEATRE DE MANACOR

SOCIETAT MUNICIPAL DE MANACOR S.A.

AJUSTOS PER CONSOLIDACIÓ

TOTAL

CAPÍTUL I (Personal)

       19.834.571,91 €

 

 

 

 

1.391.260,67 €

 

21.225.832,58 €

CAPÌTOL II (Bens i serveis)

       19.826.486,08 €

108.500,00 €

311.150,00 €

79.169,00 €

450.000,00 €

1.419.679,88 €

 

22.194.984,96 €

CAPÌTOL III (Despeses Financers)

            186.650,00 €

 

 

31,00 €

 

 

 

186.681,00 €

CAPÌTOL IV (Transferencies corrents)

         1.779.035,93 €

 

 

 

 

 

-1.200.420,93 €

578.615,00 €

CAPÍTOL V (Fons de Contingència)

                           -   €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

CAPÌTOL VI (Inversions reials)

         1.791.342,16 €

5.000,00 €

108.319,61 €

4.500,00 €

50.000,00 €

820.440,24 €

 

2.779.602,01 €

CAPÌTOL VII (Transferencies de capital)

            290.836,66 €

 

 

 

 

 

-59.500,00 €

231.336,66 €

CAPÌTOL VIII (Actius financers)

              60.100,00 €

 

 

 

 

 

 

60.100,00 €

CAPÌTOL IX (Pasius financers)

                           -   €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

TOTAL DESPESES

43.769.022,74 €

113.500,00 €

419.469,61 €

83.700,00 €

500.000,00 €

3.631.380,79 €

-1.259.920,93 €

47.257.152,21 €

PRESSUPOST DE INGRESSOS

AJUNTAMENT

INSTITUCIO PUBLICA  ANTONI M. ALCOVER 

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

ESCOLA MPAL MALLORQUI

INSTITUT PÚBLIC DEL TEATRE DE MANACOR

SOCIETAT MUNICIPAL DE MANACOR S.A.

AJUSTOS PER CONSOLIDACIÓ

TOTAL

CAPÍTOL I (Imposts Directes)

19.343.137,71 €

 

 

 

 

 

 

19.343.137,71 €

CAPÍTOL II (Imposts Indirectes)

954.962,05 €

 

 

 

 

 

 

954.962,05 €

CAPÍTOL III (Taxes i Altres Ingressos)

10.337.975,00 €

 

4.000,00 €

19.000,00 €

200.000,00 €

 

 

10.560.975,00 €

CAPÍTOL IV (Transferències corrents)

12.640.930,57 €

108.500,00 €

270.650,00 €

60.200,00 €

250.000,00 €

610.570,93 €

-1.200.420,93 €

12.740.430,57 €

CAPÍTOL V (Ingressos Patrimonials)

179.643,96 €

 

36.500,00 €

0,00 €

 

2.451.683,13 €

 

2.667.827,09 €

CAPÍTOL VI (Alienació inversions reals)

0,00 €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

CAPÍTOL VII (Transferències de Capital)

252.373,45 €

5.000,00 €

108.319,61 €

4.500,00 €

50.000,00 €

569.126,73 €

-59.500,00 €

929.819,79 €

CAPÍTOL VIII (Actius Financers)

60.000,00 €

 

 

 

 

 

 

60.000,00 €

CAPÍTOL IX (Passius financers)

0,00 €

 

 

 

 

 

 

0,00 €

TOTAL INGRESSOS

43.769.022,74 €

113.500,00 €

419.469,61 €

83.700,00 €

500.000,00 €

3.631.380,79 €

-1.259.920,93 €

47.257.152,21 €

PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL I RELACIÓ DE PERSONAL LABORAL      TEMPORAL PER SERVEIS 2022:

A) PERSONAL FUNCIONARI

Núm. Places

Denominació del lloc

Escala i subescala d'adscripció

GRUP

OBSERV.

1

Secretari/ària

Habilitació nacional

A1

vacant

1

Interventor/a

Habilitació nacional

A1

vacant

1

Tresorer/a

Habilitació nacional

A1

vacant

8

Tècnic/a

Administració general - tècnica

A1

6 vacants

9

Administratiu/iva

Administració general - administrativa

C1

3 vacants

45

Auxiliar administrativa/iva

Administració general - auxiliar

C2

8 vacants

9

Conserge

Administració general - subalterna

AP

6 vacants

1

Arxiver/a

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Llicenciat/ada en Dret

Administració especial - tècnica

A1

 

2

Economista

Administració especial - tècnica

A1

 

3

Enginyer/a industrial

Administració especial - tècnica

A1

3 vacants

4

Arquitecte/a

Administració especial - tècnica

A1

2 vacants

1

Enginyer/a de camins

Administració especial - tècnica

A1

vacant

1

Bibliotecari/ària

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Pedagog/a

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Director/a Museu

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Normalitzador/a lingüístic/a

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Tècnic/a superior informàtic

Administració especial - tècnica

A1

 

1

Tècnic/a medi ambient

Administració especial - tècnica

A1

vacant

3

Aparellador/a

Administració especial - tècnica mitja

A2

 

2

Mestre/a

Administració especial - tècnica mitja

A2

 

11

Treballador/a social

Administració especial - tècnica mitja

A2

5 vacants

1

Treballador/a social coordin.

Administració especial - tècnica mitja

A2

vacant

1

Tècnic/a turisme

Administració especial - tècnica mitja

A2

 

1

Tècnic/a mitjà informàtic

Administració especial - tècnica mitja

A2

 

1

Infermer/a

Administració especial - tècnica mitja

A2

vacant

1

Fisioterapeuta

Administració especial - tècnica mitja

A2

vacant

3

Auxiliar biblioteca

Administració especial - auxiliar

C1

 

1

Auxiliar informador/a

Administració especial - auxiliar

C1

 

1

Administratiu/iva

Administració especial - auxiliar

C1

 

1

Delineant

Administració especial - auxiliar

C1

 

2

Inspector/a

Administració especial - auxiliar

C2

 

1

Gerent cementeri

Administració especial - auxiliar

C2

vacant

1

Auxiliar informador/a Museu

Administració especial - auxiliar

C2

vacant

4

Auxiliar turisme

Administració especial - auxiliar

C2

 

3

Zelador/a

Administració especial - auxiliar

C2

 

1

Oficial obres i serveis

Administració especial - personal oficis

C2

vacant

1

Oficial electricista

Administració especial - personal oficis

C2

 

1

Conserge

Administració especial - personal oficis

AP

 

2

Ajudant/a obres i serveis

Administració especial - personal oficis

AP

 

1

Encarregat/ada cementeri

Administració especial - personal oficis

AP

vacant

1

Major

Administració especial - s. especials, policia local

A1

vacant

3

Inspector/a

Administració especial - s. especials, policia local

A2

1 vacant

1

Inspector/a segona activitat

Administració especial - s. especials, policia local

A2

 

5

Subinspector/a

Administració especial - s. especials, policia local

A2

1 vacants

12

Oficial/a

Administració especial - s. especials, policia local

C1

4 vacants

1

Oficial/a segona activitat amb destí

Administració especial - s. especials, policia local

C1

 

78

Policia

Administració especial - s. especials, policia local

C1

14 vacants

2

Policia segona activitat amb destí

Administració especial - s. especials, policia local

C1

1 vacant

 

B)PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

Núm. Places

Denominació del lloc

Tipus de contracte

OBSERV.

 

1

Tècnic/a esports

Laboral fix

vacant

 

1

Director/a inst. esportives

Laboral fix

 

 

1

Tècnic/a mitjà/ana

Laboral fix

 

 

1

Encarregat/ada escorxador

Laboral fix

 

 

1

Auxiliar biblioteca

Laboral fix

 

 

1

Encarregat/ada CUM

Laboral fix

vacant

 

1

Mediador/a intercultural

Laboral fix

 

 

1

Inspector/a Serveis Generals

Laboral fix

 

 

1

Coordinador/a act. Culturals

Laboral fix

 

 

1

Auxiliar administratiu/iva

Laboral fix

 

 

9

Treballador/a familiar

Laboral fix

2 vacants

 

9

Auxiliar clínica

Laboral fix

2 vacants

 

2

Auxiliar llar

Laboral fix

 

 

1

Oficial/a primera

Laboral fix

vacant

 

7

Oficial/a

Laboral fix

3 vacants

 

1

Oficial/a ferrer

Laboral fix

 

 

2

Oficial/a electricista

Laboral fix

 

 

1

Oficial/a obres

Laboral fix

 

 

1

Oficial/a manteniment

Laboral fix

 

 

1

Oficial/a obres i serveis

Laboral fix

 vacant

 

2

Encarregat/da poliesportiu

Laboral fix

 

 

3

Tècnic/a mant. edif. Culturals

Laboral fix

3 vacants

 

1

Porter/a taquiller/a

Laboral fix

 

 

1

Acomodador/a

Laboral fix

 

 

1

Peó electricista

Laboral fix

 

 

2

Peó pintor

Laboral fix

1 vacant

 

3

Peó manteniment

Laboral fix

1 vacant

 

17

Peó

Laboral fix

4 vacants

 

2

Peó cementeri

Laboral fix

2 vacants

 

 

Ajudant/a cuina

Laboral fix

amortizat

 

1

Auxiliar serveis

Laboral fix

vacant

 

5

Professor/a música

Laboral fix discontinu

1 vacant

 

4

Educador/a social

Laboral fix

4 vacants

 

1

AODL

Laboral no permanent

vacant

 

2

Inspector/a

Laboral indefinit no fix de plantilla

2 vacants

 

5

Educador/a social

Laboral indefinit no fix de plantilla

5 vacants

 

 

 

 

 

 

C) PERSONAL EVENTUAL

 

 

 

 

Núm. Places

Denominació del lloc

Personal eventual

 

 

1

Cap brigada obres i serv.gen.

Eventual de confiança

 

 

1

Director/a Escola M Mallor.

Eventual de confiança

 

 

1

Cap de premsa

Eventual de confiança

 

 

1

Cap de personal

Eventual de confiança

 

 

1

Assessor/a planificació i gestió

Eventual de confiança

 

 

1

Director/a Gerent Inst. P AM Alcover

Eventual de confiança

 

 
 

 

Manacor, 14 de desembre de 2021

La delegada especial de la gestió de l'activitat econòmica i financera municipal Cristina Capó Santandreu Per delegació del batle (Decret 2029/2019)