Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 611213
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública per presentar reclamacions contra els acords de modificació de les ordenances fiscals, adoptats pel Ple de l'Ajuntament a la sessió de 25 d'octubre de 2021, sense que s'hagi formulat cap reclamació, queden definitivament aprovats els acords que es detallen a continuació, de conformitat amb el que preveu l'article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per la qual cosa procedeix la publicació del text íntegre d'aquestes modificacions, als efectes de la seva entrada en vigor.

Aquestes modificacions entraran en vigor, un cop publicat el text íntegre en el BOIB, l'1 de gener de 2022.

El text íntegre de les ordenances, amb les modificacions, és el següent:

<< ORDENANÇA NUM. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1r.

Fet imposable

1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per:

- La propietat dels béns immobles de naturalesa rústega o urbana emplaçats al terme municipal.

- La titularitat d'un dret real d'usdefruit o de superfície sobre els béns immobles de naturalesa rústega o urbana emplaçats en el terme municipal.

- La titularitat d'una concessió administrativa sobre els béns immobles de naturalesa rústega o urbana emplaçats en el terme municipal.

- La titularitat d'una concessió administrativa per a la gestió de serveis públics, l'exercici dels quals requereix l'afectació de béns immobles de naturalesa urbana o rústega emplaçats en el terme municipal.

 

Article 2n.

Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les herències jacents, comunitats de béns i demés Entitats que, no tenint personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició que siguin:

a) Propietaris de béns immobles urbans o rústecs sobre els que no recaiguin drets reals d'usdefruit o de superfície i que no hagin estat objecte de concessió administrativa ni estiguin afectes a la prestació de serveis públics la gestió de la qual es porti a terme en la forma de concessió administrativa.

b) Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre béns immobles urbans o rústecs emplaçats en el terme municipal.

c) Titulars d'un dret real de superfície sobre béns immobles urbans o rústecs emplaçats en el terme municipal.

d) Titulars d'una concessió administrativa sobre béns immobles subjectes, o sobre els serveis públics als que es trobin afectes.

 

Article 3r.

Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col×laborin a cometre‑la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a. Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

b. Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

6. En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, l'adquirent ha de respondre amb els esmentats béns del pagament dels deutes tributaris i recàrrecs pendents per aquest impost.

7. En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d'usdefruit o de superfície sobre els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari ha de respondre del pagament dels deutes tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost.

8. Quan siguin dos o més els copropietaris en règim de pro-indiviso d'un bé immoble, respondran solidàriament del pagament de l'impost a l'empara del que preveu la Llei General Tributària. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment de l'obligació a qualsevol dels obligats.

Article 4t.

Exempcions

 1. Gaudeixen d'exempció els béns següents:

a. Els que essent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals estan directament afectats a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris. Així mateix i sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït, les carreteres, els camins, altres vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre i hidràulic.

b. Els que, essent propietat del municipi, estan afectats a l'ús o els serveis públics, llevat que sobre els mateixos, o sobre el servei públic al qual estiguin afectats, recaigui una concessió administrativa u altra forma de gestió indirecta.

c. Els que siguin propietat de la Creu Roja.

d. Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a l'explotació de les esmentades línies.

e. Els immobles urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 3 euros.

f. Els immobles rústics, en el cas que per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 9 euros.

g. Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, en tant mantinguin la seva condició de centres total o parcialment concertats, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l'activitat.

h. Aquells dels quals siguin titulars les fundacions i associacions que compleixin els requisits establerts a la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i sempre que no es tracti de béns cedits a tercers mitjançant contraprestació, estiguin afectes a les activitats que constitueixin el seu objecte social i no s'utilitzin principalment en el desenvolupament d'explotacions econòmiques que no constitueixin el seu objecte o finalitat específica

i. Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es refereix l'article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol, així com els inclosos a les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la dita Llei. Aquesta exempció no inclou qualssevol classes de béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions següents:

- En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial en l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

- En llocs o conjunts històrics, els que tinguin una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos al catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

No estan exempts els béns immobles a què es refereix aquest apartat quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, llevat que els sigui aplicable algun dels supòsits d'exempció que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

Amb caràcter general els immobles declarats Bé d'Interès Cultural (monuments, jardins històrics, o béns inclosos als catàlegs de protecció amb una protecció integral en el cas de conjunts històrics, llocs històrics i/o zones arqueològiques) no gaudiran d'aquesta exempció si estan afectes a explotacions econòmiques.

2. Les exempcions han d'ésser sol×licitades pel subjecte passiu de l'impost que, en tot cas, no pot al×legar analogia per estendre l'abast més enllà dels termes estrictes.

3. L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de la sol×licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. Tanmateix, quan el benefici fiscal es sol·licita abans que la liquidació sigui ferma, es concedirà si en la data d'acreditament del tribut concorrien els requisits exigits per al seu gaudiment.

Article 5è.

Bonificacions

1. En el supòsit de noves construccions, es pot concedir una bonificació del 90 per cent en la quota de l'impost, de conformitat amb l'article 73 del RD 2/2004, de 5 de març.

El termini per beneficiar‑se de la bonificació comprèn el temps d'urbanització o de construcció i un any més a partir de l'acabament de les obres. L'esmentat termini no pot ésser superior a tres anys a partir de l'inici de les obres d'urbanització i construcció.

 Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran de complir els següents requisits:

a) Acreditació de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es tracti, la qual es farà mitjançant certificació del Tècnic-Director competent de les mateixes, visat pel Col×legi Professional.

b) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels Estatuts de la Societat.

c) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat a Hisenda, a efectes de l'Impost sobre Societats.

d) La sol×licitud de la bonificació es pot formular des que es pot acreditar l'inici de les obres.

2. Els habitatges de protecció oficial gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests habitatges, segons la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, bonificació que es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de la seva durada i tendrà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell que se sol·liciti.

3. Gaudiran d'una bonificació del 95 per cent de la quota els béns de naturalesa rústica de les Cooperatives Agràries i d'Explotació Comunitària de la terra, d'acord amb l'art. 33.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de Cooperatives.

4. Són d'aplicació a la concessió de bonificacions les previsions contingudes en els punts 2 i 3 de l'article 4 d'aquesta ordenança.

5. S'estableix la bonificació del 40 % a la quota íntegra de l'impost a les àrees que desenvolupin activitats primàries de caràcter agrícola, ramader, forestal, pesquer o anàlegs, d'acord amb el que disposa l'article 75 de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

6. Tenen dret a una bonificació en la quota íntegra de l'impost els subjectes passius que tenguin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació només s'ha d'aplicar en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar. Aquesta bonificació ha de ser proporcional a la renda anual per capita de tots els membres de la unitat familiar segons l'escala següent:

Imports de renda anual per capita

Percentatge de bonificació sobre la quota de l'IBI

Per imports inferiors o iguals al 40 % del SMI*

90 %

Per imports superiors al 40 % i inferiors o iguals al 60% del SMI*

70 %

Per imports superiors al 60 % i inferiors o iguals al 80% del SMI*

50 %

Per imports superiors al 80 % del SMI*

25%

 * SMI: salari mínim interprofessional anual calculat en base a 14 pagues.

La bonificació esmentada, que s'ha d'atorgar anualment, s'ha de concedir a petició de la persona interessada, qui l'ha de sol·licitar entre l'1 de gener i el 31 de març de l'exercici per al qual se sol·licita. Per acreditar que acompleix les condicions per rebre-la, la persona interessada ha de presentar la documentació següent:

Sol·licitud, en la qual s'ha d'identificar l'immoble per al qual es demana la bonificació.

Certificat de la condició de família nombrosa vigent l'any de la sol·licitud.

Declaració de l'IRPF, corresponent a l'exercici immediatament anterior al de la sol·licitud, de tots els membres que formin la unitat familiar. En el supòsit de no haver realitzat la declaració esmentada, s'ha de substituir per un certificat expedit per l'AEAT a sol·licitud de la persona interessada, on quedin de manifest els ingressos obtinguts. És obligatori presentar aquest certificat en el supòsit que un o més membres de la unitat familiar hagin realitzat la declaració de l'IRPF i els altres no l'hagin fet.

-Qualsevol altre document que l'Administració municipal li pugui requerir a fi de comprovar l'acompliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

7. S'ha de concedir una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l'impost pels béns immobles on s'hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic i elèctric de l'energia provinent del sol, sempre que s'hagi fet la inspecció tècnica corresponent. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i al fet que les instal·lacions incloguin col·lectors que disposin de l'homologació corresponent de l'Administració competent, i s'ha d'aplicar als 5 exercicis següents al de la seva instal·lació.

Article 6è.

Base imposable

1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.

Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera que la Llei preveu.

2. La base liquidable serà el resultat de practicar, en el seu cas, en la imposable les reduccions que legalment s'estableixin.

3. La determinació de la base liquidable és competència de la Gerència Territorial del Cadastre

Article 7.

Tipus de gravamen i quota

1. El tipus de gravamen ha de ser del 0,45 % quan es tracti de béns de naturalesa urbana.

2. El tipus de gravamen ha de ser del 0,68 % quan es tracti de béns de naturalesa rústica.

3. El tipus de gravamen ha de ser del 0,77 % quan es tracti de béns de característiques especials.

4. La quota de l'impost ha de ser el resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base imposable.

Article 8è.

Període impositiu i acreditació de l'impost

1. El període impositiu és l'any natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia de l'any.

3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent‑hi les modificacions de titularitat, tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen.

4. Quan l'Ajuntament conegui de la conclusió d'obres que originen una modificació de valor cadastral, respecte al figurat en el seu padró, liquidarà l'IBI en la data en que la Gerència Territorial del Cadastre li notifiqui el nou valor cadastral.

5. La liquidació de l'impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent per aquests els compresos entre el següent a aquell en que van finalitzar les obres que han originat la modificació de valor i el present exercici.

6. En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest exercici i als anteriors la quota satisfeta per IBI a raó d'altra configuració de l'immoble, diferent de la que ha tingut realitat.

Article 9è.

Normes de gestió de l'impost

1. Essent competència de l'Ajuntament el reconeixement de beneficis fiscals, les sol×licituds per acollir-s'hi han d'ésser presentades a l'administració municipal, davant la qual cal indicar, així mateix, les circumstàncies que originen o justifiquen la modificació de règim.

2. Les liquidacions tributàries són practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut com les liquidacions per ingrés directe.

3. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós-administratiu, en el termini d'un mes a comptar de la notificació expressa o l'exposició pública dels padrons corresponents.

4. La interposició de recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, a menys que dins el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol×liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanyi la garantia pel total del deute tributari.

No obstant això, en casos excepcionals, l'alcaldia pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de cap mena de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar-ne o bé demostra fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.

5. El període de cobrament per als valor-rebut notificats col×lectivament es determinarà cada any i s'anunciarà públicament.

Les liquidacions d'ingrés directe han d'ésser satisfetes en els períodes fixats per la Llei General Tributària.

6. Trasnscorreguts els períodes de pagament voluntari sense que el deute s'hagi satisfet, s'iniciarà el període executiu, tal com fixa la Llei General Tributària.

Article 10è.

Col·laboració amb d'altres Administracions tributàries.

1. L'Ajuntament sol·licitarà de les Administracions tributàries de l'Estat i de la Comunitat Autònoma aquella informació que pugui millorar l'eficàcia en la gestió de l'impost.

Així mateix, l'Ajuntament transmetrà puntualment al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària la informació que tingui i que resulti necessària per actualitzar tant la ponència de valors com el padró a que es refereix l'art. 78 de la Llei 39/88.

2. Si l'Ajuntament sabés de fets amb transcendència a efectes de la inspecció cadastral, que ha de portar a terme l'Administració Estatal, ho posarà en el seu coneixement.

Sense perjudici de la participació municipal activa que pugui donar-se si s'establissin fórmules de col·laboració, en desenvolupament del que preveu l'art. 77.8 del RD 2/2004, de 5 de març.

Article 11è.

Pagament fraccionat

Els contribuents podran sol·licitar a l'Ajuntament el pagament fraccionat, el qual serà trimestralment.

Els requisits que han de concórrer en el sol·licitant per poder-se acollir al sistema fraccionat de pagament són:

- S'ha d'emplenar una sol·licitud entre l'1 de gener i el 15 de febrer de l'any en curs de què es tracti.

- L'acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorrogarà automàticament per a l'exercici següent, sempre que l'interessat no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de pagament en període executiu.

- El pagament fraccionat es durà a terme mitjançant domiciliació bancària.

- Si el sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat de pagament, aquest restarà sense cap efecte.

- El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos ni qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que se seguirà regint per la seva normativa específica.

 

Article 12è.

Declaració

A més dels medis regulats per la normativa aplicable, també s'utilitzarà, com a medi de presentació de les declaracions cadastrals d'alteració de la titularitat i variació de la quota de participació als béns immobles, el model de declaració per a la liquidació sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana, sempre que constin identificats l'adquirent i el transmitent, l'immoble objecte de la transmissió, amb la seva referència cadastral, i s'hagi aportat la documentació requerida a l'article 3.1 a) i b) de l'Ordre EHA/348/2006, de 19 d'octubre, que aprova els models de declaració d'alteracions cadastrals, d'acord amb allò previst a l'ordre detallada.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

ORDENANÇA NÚM. 6, REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS A ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS

Article 1.

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l'article 57 de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, revisat de conformitat amb el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinants serveis.

Article 2.

Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa:

a) L'activitat municipal, tècnica, administrativa i de comprovació necessària per determinar si és procedent atorgar la llicència d'activitat sol·licitada o si l'activitat comunicada realitzada, o que es pretén realitzar, s'ajusta a les determinacions de la normativa i de les ordenances municipals.

b) Els serveis prestats per la Policia Local i personal tècnic municipal amb motiu de la comprovació de renous o altre tipus de molèsties procedents d'establiments o activitats.

c) L'activitat consistent en el precintament i desprecintament de locals, equips, instal·lacions, maquinària i d'equips limitadors de so de locals o establiments.

2. A l'efecte d'aquest tribut, es considera establiment el lloc o local en què habitualment s'exerceix o s'ha d'exercir qualsevol activitat per a l'obertura i funcionament de la qual és necessari, en virtut d'un precepte legal, l'obtenció de la llicència municipal, la comunicació prèvia o la declaració responsable.

3. Tenen la consideració d'activitat, en els termes que preveu la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears:

a) La primera instal·lació, l'inici o el començament de qualsevol activitat a l'establiment de què es tracti.

b) La modificació o ampliació de l'activitat duita a terme a l'establiment, encara que continuï la mateixa persona titular.

c) L'ampliació de l'establiment i qualsevol alteració que s'hi dugui a terme i que afecti les condicions de la llicència atorgada, la comunicació prèvia o la declaració responsable presentada.

d) Canvi de titularitat de l'activitat.

 

Article 3.

Subjecte passiu

Han de pagar la taxa, en concepte de subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, i en aquest cas concret:

a) Les persones titulars de l'activitat, establiment o instal·lació que es pretén dur a terme o, si n'és el cas, que es du a terme.

b) Les persones responsables del renou o de les molèsties, i, en defecte d'això, la persona titular de l'establiment. Si es comprova que el nivell de renou o de molèsties està dins dels autoritzats, el subjecte passiu ha de ser la persona sol·licitant del servei.

 

Article 4.

Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

 

Article 5.

Quota tributària

La quota tributària s'ha de determinar d'acord amb les tarifes que figuren en l'annex d'aquesta Ordenança, establertes d'acord amb l'activitat, la superfície dels establiments i la naturalesa de l'activitat.

Article 6.

Meritació

1. Segons el tipus d'activitat permanent, la taxa s'ha de meritar de la manera següent:

a) Les activitats que no requereixen permís previ d'instal·lació i obres: la taxa d'activitat merita des del moment en què es presenta la declaració responsable d'inici i exercici de l'activitat en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Artà.

b) Les activitats que requereixen permís previ d'instal·lació i obres: la taxa d'activitat merita des del moment en què es presenta la sol·licitud de permís d'instal·lació de l'activitat en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Artà.

2. Respecte de les activitats itinerants ino permanents, la taxa d'activitat merita des que es presenta, en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Artà, la declaració responsable o, si s'escau, amb la sol·licitud o concessió d'ocupació de la via pública o de terrenys de titularitat pública.

3. Respecte de les transmissions de titularitat de les activitats permanents, la taxa d'activitat merita des que es presenta, en el registre d'entrada de l'Ajuntament d'Artà, la comunicació de la transmissió d'una activitat inscrita en el registre d'activitats permanents.

4. L'obligació de liquidar la taxa d'activitat, un cop nascuda, no s'ha de veure afectada, de cap manera, pels motius següents:

a) per la denegació per incompliment de la normativa d'aplicació del permís d'instal·lació en les activitats permanents menors i majors;

b) per la no inscripció de les activitats innòcues en el registre municipal creat a aquest efecte o per la concessió de llicències condicionades; o

c) per la renúncia o desistiment de la persona sol·licitant.

 

Article 7.

Exempcions i bonificacions

No s'atorga cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa.

Article 8.

Acreditació

1. S'acredita la taxa quan s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat. A aquests efectes, l'activitat s'entén iniciada en la data de presentació de la sol·licitud de llicència, de presentació de la comunicació prèvia o de la declaració de responsable, si el subjecte passiu la formula expressament.

2. Quan l'activitat hagi tengut lloc sense que s'hagi obtingut la llicència corresponent, o no s'hagi presentat la comunicació prèvia o declaració responsable preceptives, la taxa merita quan s'inicia efectivament l'activitat municipal per determinar si l'activitat, l'establiment i les instal·lacions acompleixen les condicions exigibles, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar-ne l'activitat o decretar-ne el tancament, si no és autoritzable aquesta activitat. Tot això sense perjudici de l'actuació de la inspecció tributària.

3. No es tramitaran les sol·licituds ni es podrà iniciar l'activitat si no s'ha efectuat el pagament corresponent prèviament.

4. L'obligació de contribuir, una vegada nascuda, no s'ha de veure afectada, de cap manera, ni per la denegació de la llicència sol·licitada o la concessió d'aquesta condicionada, ni per la renúncia o el desistiment de la persona sol·licitant una vegada concedida la llicència d'instal·lació o d'obertura.

Article 9.

Declaració i ingrés

1. El procediment d'ingrés d'aquesta taxa és el d'autoliquidació, de conformitat amb el que disposa l'article 27 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Així mateix, els subjectes passius han pagar la taxa en el moment d'iniciar la prestació del servei o activitat, mitjançant l'autoliquidació corresponent.

2. Si després d'iniciar el servei es varia o amplia l'activitat que es du a terme a l'establiment, o si s'amplia el local previst inicialment, aquestes modificacions s'han de posar en coneixement de l'Administració municipal amb el mateix abast que a l'autoliquidació prevista al paràgraf anterior.

3. En les sol·licituds d'inspecció d'activitats, la persona sol·licitant ha de presentar l'autoliquidació i, en el cas que, una vegada realitzada, es comprovi que el nivell de renou o molèsties no està autoritzat, se li ha de tornar la quantitat abonada i s'ha de notificar el deute a la persona responsable del renou o molèsties o a la titular de l'establiment.

4. Quan l'activitat administrativa o el servei públic no es presti per causes no imputables al subjecte passiu, s'ha de retornar l'import corresponent.

Article 10.

Normes de gestió

1. La taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions és independent i diferent de la taxa per llicències urbanístiques que es puguin acreditar amb motiu de l'execució de les obres de condicionament o instal·lació de l'establiment.

2. Les llicències d'activitats complementàries de caràcter temporal es consideren condicionades a la llicència d'obertura de l'activitat principal i caduquen el darrer dia de l'exercici en què es concedeixin, llevat que aquestes determinin una altra data expressa de caducitat. Es poden renovar, amb petició prèvia de la persona interessada, en forma successiva, amb la caducitat abans ressenyada. La quota tributària resultant té caràcter anual i irreductible.

3. Les persones titulars d'activitats que, d'acord amb la legislació, hagin de sotmetre's a un període d'informació pública s'han de fer càrrec de les despeses que es derivin d'inserir un anunci en un dels diaris de l'illa i de col·locar un cartell en el lloc on s'hagi de fer l'activitat.

Article 11.

Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que corresponguin en cada cas, cal atenir-se a allò que disposen els articles 77 i següents de la Llei general tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

 

ANNEX

DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEIS RELATIUS A ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I INSTAL·LACIONS

A) Quota general

1. Quota fixa inicial: 205,75 €

2. Increments per excés de superfície

Per cada metre quadrat que excedeixi els 100 m2 de superfície de local, cal aplicar els increments següents a quota fixa inicial:

- De 101 a 1.000 m2: 0,41 €/ m2

- De 1.001 a 2.000 m2: 0,31 €/ m2

- De més de 2.000 m2: 0,20 €/ m2

B) Quotes fixes inicials individualitzades

En les activitats que es relacionen a continuació, les quotes individualitzades següents s'han de sumar a la quota general (A, apartat 1 i 2).

1. Discoteques, sales de festa, sales de ball i cinemes: 1.225,51 €

2. Bars i cafeteries: 273,84 €

Per cada metre quadrat que excedeixi els 100 m2 de superfície de local, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- De 101 a 1.000 m2: 0,43 €/ m2

- De 1.001 a 2.000 m2: 0,41 €/ m2

- De més de 2.000 m2: 0,39 €/ m2

3. Cafès concert, cafès cantant, cafès teatre, bars musicals, pubs i similars: 444,99 €

Per cada metre quadrat que excedeixi els 100 m2 de superfície de local, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- De 101 a 1.000 m2: 0,56 €/m2

- De 1.001 a 2.000 m2: 0,53 €/m2

- De més de 2.000 m2: 0,51 €/m2

4. Restaurants amb una superfície de fins a 100 m2: 366,10 €

Per cada metre quadrat que excedeixi els 100 m2 de superfície de local, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- De 101 a 500 m2: 0,62 €/ m2

- De 501 a 750 m2: 0,58 €/ m2

- De 751 a 1.000 m2: 0,55 €/ m2

- De més 1.000 m2: 0,51 €/ m2

5. Hotels: 366,10 €

Per cada plaça turística que disposi l'establiment, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- De 5 estrelles: 17,75 €/plaça

- De 4 estrelles: 14,62 €/plaça

- De 3 estrelles: 11,06 €/plaça

- De 2 estrelles: 8,50 €/plaça

- D'1 estrella: 6,17 €/plaça

6. Hotels apartament: 366,10 €

Per cada plaça turística que disposi l'establiment, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- De 4 estrelles: 14,62 €/plaça

- De 3 estrelles: 11,06 €/plaça

- De 2 estrelles: 8,50 €/plaça

- D'1 estrella: 6,17 €/plaça

7. Apartaments turístics: 366,10 €

Per cada plaça turística que disposi l'establiment, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- De 4 claus: 11,06 €/plaça

- De 3 claus: 8,50 €/plaça

- De 2 i 1 claus: 6,17 €/plaça

8. Hostals o pensions: 366,10 €

Per cada plaça turística que disposi l'establiment, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- De 3 estrelles: 9,00 €/plaça

- De 2 estrelles: 6,30 €/plaça

- D'1 estrella: 3,60 €/plaça

9. Hotel rural, turisme d'interior i agroturisme: 366,10 €

Per cada plaça turística que disposi l'establiment, cal aplicar els increments següents a la quota fixa inicial:

- Hotel d'interior: 11,06 €/plaça

- Agroturisme: 11,06 €/plaça

- Hotel rural: 11,06 €/plaça

10. Campaments turístics, càmpings, instal·lacions esportives i similars: 273,84 €

Per cada metre quadrat que excedeixi els 100 m2 de superfície de local, cal aplicar un increment de 0,18 € a la quota fixa inicial.

11. Bingos: 1.502,37 €

12. Bancs i sucursals: 1.502,37 €

13. Sales de jocs recreatius amb màquines d'atzar que donin premis en metàl·lic, a més de la quota general: 138,74 € per màquina d'atzar instal·lada.

14. Màquines d'atzar que donin premi en metàl·lic situades en altres establiments, a més de la quota corresponent a l'establiment de què es tracti: 138,74 €per màquina d'atzar instal·lada.

15. Aparcaments

a) En edifici:

- D'1 i 2 places: 43,93 €

- De 3 a 5 places: 73,30 €

- De més de 5 places: 21,97 €/plaça

b) A l'aire lliure:

- D'1 i 2 places: 32,95 €

- De 3 a 5 places: 59,42 €

- De més de 5 places: 16,47 €/plaça

C) Modificacions substancials

1. En els casos de modificacions substancials, que afectin la totalitat del local, establertes en l'article 11 de la Llei 7/2013, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, s'han d'aplicar íntegrament les quotes corresponents a l'activitat en qüestió.

2. En els casos de modificacions substancials que afectin a un percentatge de l'activitat, s'ha de calcular la quota del 100 % de l'activitat i aplicar-hi el percentatge afectat per la modificació.

D) Modificacions no substancials

En el cas que es presenti documentació per a una reforma d'activitats autoritzades que no impliqui modificacions substancials, s'ha d'aplicar el 20 % de la quota corresponent a l'activitat.

E) Canvis de titularitat d'activitats

- Per canvi de titularitat de l'activitat: 92,62 €

- Per canvis de titularitat per herència a favor de cònjuges, ascendents i descendents legítims en primer grau: 46,31 €

F) Activitats no permanents

1. Són les que es fan en un local, un establiment o un recinte, tancat, cobert o a l'aire lliure, amb envelat, caseta o similar, que no es destina amb caràcter fix a l'espai ni permanent en el temps i que necessiten una llicència o autorització que les empari específicament. S'hi inclouen les instal·lacions de concurrència pública, les de tipus industrial i, en general, totes les que tenguin caràcter de provisionalitat inferior a tres mesos.

2. La quota s'ha de determinar d'acord amb les tarifes següents:

a) Activitats itinerants majors: 175 €

b) Activitats itinerants menors: 150 €

c) Activitats no permanents majors: 175 €

d) Activitats no permanents menors:125 €

G) Activitats complementàries musicals (tant en primera sol·licitud com en renovacions)

1. Bars i cafeteries: 312,96 €

2. Cafès concert, cafès cantant, cafès teatre, bars musicals, pubs i similars: 391,20 €

3. Restaurants: 419,40 €

4. Hotels, hotels apartament, apartaments turístics: 1.023,84 €

5. Hostals i pensions: 405,00 €

6. Altres: 60,00 €

H) Inspeccions de renous o molèsties

1. Sonometria a locals o establiments en horari diürn: 250,00 €

2. Sonometria a locals o establiments en horari nocturn: 450,00 €

3. Precintament i desprecintament d'equips limitadors de renou: 100,00 €

4. Precintament de locals, equips, instal·lacions o maquinària per execució forçosa de l'ordre de tancament d'activitats (s'hi inclou el desprecintament): 100,00 €

5. Altres inspeccions en horari diürn: 100,00 €

6. Altres inspeccions en horari nocturn: 200,00 €

 

ORDENANÇA NÚM. 7

TAXA PER RECOLLIDA, TRANSFERÈNCIA, TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS

 

Article 1.

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l'article 57 delRDLEG2/2004esmentati el que estableix l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d'Artà.

Article 2.

Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria i recollida domiciliària, transferència, transport i tractament de fems i residus sòlids urbans, d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. Es consideren urbans a aquest efecte tots els béns que tributin pel concepte d'IBI urbà. En el cas de les tarifes incloses dins l'epígraf de disseminats, el servei no inclou la recollida domiciliària de residus sòlids urbans.

2. Així mateix, també constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de transferència, transport i tractament de fems i residus sòlids urbans, d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis, ubicats fora dels nuclis de població.

3. A aquest efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i deixalles d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans, les matèries i materials contaminants, corrosius o perillosos, o la recollida o l'abocament dels quals exigeixi adoptar mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat especials.

4. No està subjecte a la taxa la prestació voluntària o a instància de part dels serveis següents:

a) La recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.

b) La recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

c) La recollida de runes d'obres.

5. La liquidació i el pagament de la taxa de recollida i eliminació de residus no implica cap tipus de legalització de les edificacions ni de les activitats, sinó el simple fet de contribuir amb les despeses del servei de recepció obligatòria.

 

Article 3.

Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix la Llei general tributària, que ocupen o utilitzen els habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es presta el servei, i també els ubicats fora del nucli urbà que gaudeixen del servei mitjançant la xarxa de contenidors i punts d'aportació, ja sigui com a persona propietària o usufructuària, com rellogada, arrendatària o, fins i tot, en precari.

2. Té la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent la persona propietària dels habitatges o locals, qui pot repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre les persones usuàries del servei.

Article 4.

Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 35 a 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en el supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

3. Han d'actuar com a obligades tributàries, atès que són les deutores principals, les persones usuàries del servei.

Article 5.

Quota tributària

1. La quota tributària general consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que s'ha de determinar en funció de la naturalesa i la destinació dels immobles i de la categoria del lloc, plaça, carrer o via pública on estiguin ubicats. A aquest efecte, s'han d'aplicar les tarifes següents:

 

Recollida, transformació i transport (€)

Tractament i eliminació (€)

Total de la tarifa anual (€)

Nucli urbà

 

 

 

a)Habitatge*

148,80

90,90

239,70

*s'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments que no excedeixen de les deu places.

b)Hotels, motels, hotels apartament (per plaça)*

48,98

29,71

78,70

*s'entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre les quals s'inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les deu places.

c)Restaurants i cafeteries

761,84

462,37

1.224,22

d)Bars

408,72

248,06

656,78

e)Resta de locals comercials

266,04

161,47

427,51

f)Centres comercials:

 

 

 

- Fins a 100 m2

199,62

121,16

320,78

- De 201 a 400 m2

397,86

241,50

639,36

- De 401 a 600 m2

608,29

369,18

977,47

- Més de 600 m2

761,84

462,37

1.224,22

g)Indústries i tallers:

 

 

 

- Fins a 200 m2

397,86

241,50

639,36

- De 201 a 400 m2

408,72

248,06

656,78

- De 401 a 600 m2

608,29

369,18

977,47

- Més de 600 m2

761,84

462,37

1.224,22

h)Altres edificacions

143,92

80,15

224,06

i)Despatxos professionals

199,62

121,16

320,78

j)Carnisseries, peixateries i similars

199,62

121,16

320,78

k)Supermercats i similars

761,84

462,37

1.224,22

l)Petits comerços alimentaris

199,62

121,16

320,78

m)Hostaleria especial (càmpings, residències per a escolars, etc)

24,50

14,87

39,37

n)Per lloc d'ammarratge (port esportiu):

 

 

 

-Fins a 7m

12,02

7,38

19,40

-De 7,1 a 12m

19,25

11,80

31,04

-De més de 12m

28,87

17,70

46,57

o)Parades de mercat

397,86

241,50

639,36

p)Paradetes per les festes (per dia)

2,09

1,27

3,35

Disseminats

 

 

 

a)Habitatge rústic

138,13

83,82

221,95

b)Hotels apartament, cases d'agroturisme i turisme rural, per plaça

21,79

13,18

34,97

c)Restaurants i anàlegs

697,85

423,54

1.121,39

d)Bars

378,52

229,75

608,27

2. Les quotes establertes en l'apartat anterior corresponen a un any natural.

3. En el cas que el domicili particular coincideixi amb el domicili on s'exerceixen activitats professionals o mercantils, només ha de ser objecte de pagament la quota professional o mercantil. I en el cas que en un mateix local coincideixin diverses activitats econòmiques , només s'ha de tributar per la quota més elevada.

4. Es pot sol·licitar la divisi de la quota tributària, per a la qual cosa és indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció, sempre que l'import de la quota sigui superior a 10 euros.

En cap cas, no es pot sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat de guanys.

En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l'ús.

5.S'estableix una quota tributària específica per a la venda de bosses compostables de 0,03 €/bossa.

6.S'estableix una quota tributària específica pel tassó únic de 0,24 €/unitat.

7. Així mateix, s'estableix una quota tributària específica per la venda del poalet de reciclatge d'orgànic de 3,03 €/unitat.

Article 6.

Exempcions i bonificacions

1. Han de gaudir d'exempció les persones contribuents que hagin estat declarades pobres per precepte legal.

2. Han de quedar exempts d'aquesta taxa els immobles situats fora del nucli urbà que formin part d'una explotació agrària o ramadera, la qual cosa s'ha de demostrar mitjançant la presentació del Llibre de registre d'explotació.

3. Els immobles situats en el Polígon Industrial han de han de gaudir de les bonificacions següents:

- Primer any: 100%

- Segon any: 75%

- Tercer any: 25%

4. Amb la finalitat d'incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s'estableix el programa d'inspecció tècnica de residus (ITR), el funcionament del qual es detalla en els subapartats següents:

a) S'estableixen unes bonificacions de les quotes fixades a l'article 5.1 per als subjectes passius que s'adhereixin al programa ITR en funció de la taula següent:

 

 

Bonificació ITR

Nucli urbà

 

-Habitatge

27%

-Hotels, motels i hotels apartament

36%

-Restaurants i cafeteries

36%

-Bars

36%

-Resta de locals comercials

55%

-Centres comercials

55%

-Indústries i tallers

27%

-Altres edificacions

27%

-Despatxos professionals

55%

-Carnisseries, peixateries i similars

55%

-Supermercats i similars

36%

-Petits comerços alimentaris

55%

-Hostaleria especial

36%

-Lloc d'amarratge (port esportiu)

27%

-Parades de mercat

0%

-Paradetes per les festes (per dia)

15%

Disseminats

 

-Habitatge rústic

55%

-Hotels apartament, cases d'agroturisme i turisme rural

55%

-Restaurants i anàlegs

55%

-Bars

55%

b) Per ser admeses al programa ITR, les persones interessades han d'estar al corrent de pagament de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids, han de sol·licitar-ne l'adhesió, mitjançant l'imprès de compromís, abans del 31 de gener de l'any en curs i han d'acceptar les condicions següents:

-S'han de comprometre a acomplir el que estableix l'Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d'Artà.

-Han de consentir, en presència seva, que membres de l'Ajuntament d'Artà accedeixin al seu habitatge o local per controlar que se separin, efectivament, les fraccions de residus (orgànica, paper, vidre, envasos i rebuig).

-Han de consentir el control dels residus que dipositin en les àrees d'aportació i en el Parc Verd.

c) En el cas de no acomplir les condicions establertes en l'apartat b anterior, es perd el dret a la bonificació de la quota i s'ha d'abonar la taxa ordinària corresponent.

d) Així mateix, també es pot sol·licitar la inclusió dels immobles deshabitats en el programa ITR.

e) Les parades de mercat no es poden acollir al programa ITR.

f) L'adhesió al programa ITR es prorroga automàticament i de forma indefinida sempre que no la denunciï cap de les parts i que s'acompleixin les condicions establertes per al programa ITR.

5. S'estableix una bonificació del 100% de la tarifa del tassó únic per les entitats i associacions sense afany de lucre inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes que l'utilitzin.

Article 7.

Acreditació

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació del servei, entenent-se iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fems domiciliaris, transferència, transport i tractament, en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats per les persones contribuents subjectes a la taxa.

2. Una vegada que el servei esmentat s'hagi establert i posat en funcionament, les quotes s'acrediten el primer dia de cada any, excepte que l'acreditació de la taxa es produeixi amb posterioritat a la data esmentada. En aquest cas, la primera quota s'acredita el primer dia del trimestre natural següent.

Article 8.

Declaració i ingrés

1. Durant els trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti la taxa per primera vegada, els subjectes passius han de formalitzar-ne la inscripció en matrícula, per a la qual cosa han de presentar la declaració d'alta i fer l'ingrés de la quota corresponent.

2. Quan es conegui qualsevol variació de les dades que figurin en la matrícula, tant si és d'ofici com per comunicació de les persones interessades, s'han de dur a terme les modificacions corresponents, les quals han de tenir efecte a partir del trimestre següent al de la data en què s'hagi efectuat la declaració.

3. Les quotes s'han de cobrar anualment mitjançant el rebut derivat de la matrícula.

Article 9.

Pagament fraccionat

1. Les persones contribuents poden sol·licitar el pagament fraccionat, que sempre ha de ser trimestral. A aquest efecte, la persona interessada l'ha de sol·licitar expressament a l'Ajuntament entre l'1 de gener i el 15 de febrer de l'any en curs.

2. L'acolliment al sistema fraccionat de pagament es prorroga automàticament per a l'exercici següent, sempre que la persona interessada no manifesti la seva renúncia expressa i no tengui deutes pendents de pagament en període executiu.

3. Si la persona sol·licitant incorr en l'impagament de qualsevol càrrec del sistema fraccionat, aquest quedarà sense cap efecte.

4. El sistema fraccionat de pagament no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos pertinents ni de qualsevol altre aspecte de la gestió tributària, que s'ha de regir per la seva normativa específica.

5. El pagament fraccionat es durà a terme mitjançant domiciliació bancària.

Article 10.

Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries i ales sancions que corresponguin en cada cas, cal atenir-se a allò que disposa la Llei general tributària.

Disposició transitòria

Per a l'exercici de 2015, el període per adherir-se al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR) que es regula en el punt 4de l'article 6 s'amplia fins al 31 de gener de 2015.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

ORDENANÇA NÚM. 12

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

 

Article 1r.

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 20 del RD 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedició de documents administratius i per la utilització de documentació municipal, que es regiran per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual compleixen el que preveu l'article 57 del RD 2/2004.

 

Article 2n.

Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'Administració o les Autoritats Municipals.

2. Específicament, pel que fa a la taxa per llicències urbanístiques i comunicacions prèvies en matèria urbanística, el fet imposable ho constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que es realitzi, dins l'àmbit de les competències municipals, per a la tramitació de les sol·licituds de llicències urbanístiques o del procediment de comunicació prèvia. Tot això en relació als actes subjectes a prèvia i preceptiva llicència urbanística o a comunicació prèvia d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS) o qualsevol altra normativa que pugui estableixi l'obligació de sol·licitar llicència urbanística o de presentar comunicació prèvia o declaració responsable.

3. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu benefici tot i que no hagi sol·licitud expressa de l'interessat.

4. No estarà subjecte a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol classe i

els relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal i la utilització privativa o el aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguin gravats per una altra Taxa Municipal o pels que s'exigeixi un preu públic per aquest Ajuntament.

Article 3r.

Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a que es refereix l'article la Llei General Tributària que sol·licitin, provoquin o en interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Article 4t.

Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a les quals es refereix la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala la Llei General Tributària.

Article 5è.

Exempcions subjectives

Gaudiran d'exempció aquells contribuents en els quals es doni una de les següents circumstàncies:

1ª. Haver estat declarats pobres per precepte legal.

2ª. Estar inscrits al Padró de la Beneficència com a pobres de solemnitat.

. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, respecte als expedients que han de sortir efecte, precisament, en el procediment judicial en el que hagin estat declarats pobres.

 

Article 6è.

Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des de la seva iniciació fins la seva resolució final, inclosa la certificació i notificació a l'interessat de l'acord recaigut.

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementaran en un 50 per 100 quan els interessats sol·licitessin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motivessin l'acreditació.

 

Article 7è.

Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents.

7.1. Epígraf primer. Certificacions i compulses

- Diligència de confrontament de documents, per full: 2,50 €

- Validació de poders que hagin de produir efecte en les oficines municipals: 20,00€

- Certificacions de documents o acords municipals: 10,00 €

7.2. Epígraf segon. Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

- Per les sol·licituds de llicència urbanística prèvia, de legalització o de nova llicència per caducitat de la llicència anterior, relatives a construccions i edificacions de nova planta, de qualsevol intervenció en les construccions o edificacions existents, de demolicions, moviments de terra, projectes d'urbanització o qualsevol altre tipus d'obres o instal·lacions subjectes a llicència urbanística municipal es prendrà com a base imposable el cost real de l'obra o instal·lació. La tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra amb un mínim de 117,60 €.

- Per a les llicències urbanístiques de modificacions d'obres que disposin de llicència no caducada, la tarifa es fixa en dos trams:

  • si la modificació no implica un augment de pressupost, s'ha de prendre com a base el pressupost total modificat i la tarifa es fixa en l'1 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 53,80 €; i
  • si la modificació implica un augment de pressupost, a la tarifa anterior s'ha d'addicionar el 2 per mil de la quantitat en què s'augmenti el pressupost de l'obra.

- En les sol·licituds de pròrrogues de llicències urbanístiques que suposin la realització d'obres, s'ha de prendre com a base imposable el cost real de l'obra o instal·lació pendent d'execució, certificat per la direcció de l'obra, i la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 117,60 €.

- Per llicències d'ocupació o de primera utilització, 70,56 €. Quan es sol·liciti a una sola instancia la llicència d'ocupació o de primera utilització per una pluralitat d'habitatges, locals o unitats d'allotjament turístic, la tarifa serà de 70,56 € per la primera unitat, més 35,28 € per cada habitatge, local o unitats d'allotjament turístic addicional.

- Per projectes de segregació, agrupació, parcel·lació o divisió, 189,30 €.

- Per pla parcial, projecte de compensació, projecte d'urbanització, projecte de reparcel·lació, estudis de detall a instància de part, projectes de dotació de serveis, 265,00 € per ha o fracció.

- Per les comunicacions prèvies o declaracions responsables, la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 50,00 €.

- Per obres consistents, únicament i exclusivament, en pintar la façana, la tarifa es fixa en el 2 per mil del pressupost de l'obra, amb un mínim de 50,00 €.

7.3. Epígraf tercer. Altres documents relatius a serveis d'urbanisme

- Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis: 97,82 €

- Per cada expedició de certificació sol·licitada a instància de part, inclosos certificats d'aprofitament urbanístic: 70.56 €

- Per cada expedient de concessió d'instal·lació de rètols i mostres: 22,76 €

- Per expedició de còpies de plànols, per unitat: 12,12 €

- Els expedients que, d'acord amb la legislació, hagin de sotmetre's a un període d'informació pública s'han de fer càrrec de les despeses que es derivin d'inserir un anunci en el BOIB o en el BOE i/o uns dels diaris de l'illa

7.4. Epígraf quart. Contractació d'obres i serveis

- Constitució, substitució i devolució de fiances per licitacions i obres municipals, per cada acta: 7,10 €

- Per cada contracte administratiu que se subscriu d'obres, béns o serveis: l'1 per mil del preu de contracte amb un mínim de 42,00 €

7.5. Epígraf cinquè. Altres expedients o documents

- Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat: 18,62 €

- Fotocòpies, per cada fulla: 0,19 €

- Impressió de documents, per cada full imprès: 0,19 €

- Per cada informe d'habitatge per al reagrupament familiar: 31,55 €

- Per cada informe d'arrelament: 31,55 €

- Per expedició de la targeta ciutadana, per cada targeta 10 €

- Drets d'examen: 15 €

- Certificats de residència o empadronament: 1€

7.6. Epígraf sisè. Documents relatius a serveis de la Policia

- Per cada informe policial o atestat per accident de trànsit: 110,42 €

- Per cada informe d'actuació policial sol·licitat a instància de part: 66,25 €

 

Article 8è.

Bonificacions de la quota

No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades a la tarifa d'aquesta Taxa.

Article 9è.

Acreditació

1. S'acredita la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud, comunicació prèvia o declaració responsable que iniciï la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

2. En els casos a que es refereix el número 3 de l'article 2n., l'acreditació es produeix quan es donin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici o quan l'inicií sense prèvia sol·licitud de l'interessat però redundi en el seu benefici.

Article 10è.

Declaració i ingrés

1. La Taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, pel procediment del segell municipal adherit a l'escrit de sol·licitud de la tramitació del document o expedient, o en aquests mateixos si aquell escrit no existís, o la sol·licitud no ho expressa.

2. Els escrits rebuts pels conductes a que fa referència l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, que no vinguin degudament reintegrats, seran admesos provisionalment, però no podran donar-los-hi curs sense que es corregeixi la deficiència, per la qual cosa es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies aboni les quotes corresponents amb l'apercebiment que, transcorregut l'esmentat termini sense efectuar-lo, es tindran els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud.

3. Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració Municipal en virtut d'ofici de Jutjats no es lliuraran ni es remetran sense que prèviament s'hagi satisfet la corresponent quota tributària.

Article 11è.

Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que aquestes corresponguin en cada cas, s'estarà a allò que disposa la Llei General Tributaria.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

ORDENANÇA NÚM. 15

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES PER LES VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU

 

Article 1.

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2.

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial que té lloc per l'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, especificat en les tarifes establertes en l'article 6 d'aquesta Ordenança.

Article 3.

Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s'atorguen les llicències per a gaudir de l'aprofitament especial, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si es va procedir al gaudiment sense l'oportuna autorització.

2. En les taxes establertes per entrades de vehicles o carruatges a través de les voreres, tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals a que donin accés aquestes entrades de vehicles, els qui podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4.

Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

6. Les taxes liquidades a persones físiques i jurídiques que hagin sol·licitat la llicència per a gaudir dels aprofitaments especials en exercici d'explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l'exercici de l'activitat econòmica.

7. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l'exercici de l'explotació esmentada. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, el Sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica.

Article 5.

Beneficis fiscals

1. L'Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

3. S'aplicarà una bonificació del 100% a les persones amb possessió de la targeta de minusvàlid.

Article 6.

Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà d'acord amb les tarifes dels apartats següents.

6.1. Gual permanent

- Gual permanent, per m lineal: 39,00 euros

- Placa de gual: 11,80 euros

Quan l'autorització de l'entrada de vehicles sigui per un immoble que té d'una a cinc places d'aparcament es pagarà el 100 % de l'import total; quan tengui de sis a quinze places pagarà el 150 % de l'import total; i quan tengui més de 15 places, pagarà el 200 % de l'import total.

6.2. Reserva d'estacionament

En aquest cas la taxa s'ha d'aplicar per m2 i per dies sol·licitats (sense fraccionament per hores) i s'ha d'adequar a la categoria de la via ocupada segons l'annex d'aquesta Ordenança.

- Reserva d'estacionament a vies de 1a categoria, per m2: 1,25 euros

- Reserva d'estacionament a vies de 2a categoria, per m2: 0,64 euros

- Reserva d'estacionament a vies de 3a categoria, per m2: 0,38 euros

6.3 Reserva privada d'estacionament lligada a gual permanent:

- Reserva privada d'estacionament lligada a gual permanent en vies de 1a categoria: 39,00 € per metre lineal i 1,25 € per m2

- Reserva privada d'estacionament lligada a gual permanent en vies de 2a categoria: 39,00 € per metre lineal i 0,64 € per m2

- Reserva privada d'estacionament lligada a gual permanent en vies de 3a categoria: 39,00 € per metre lineal i 0,38 € per m2

- Placa de reserva privada d'estacionament lligada a gual permanent: 11,80 €

6.4. Tancament de la via

És el cas de la utilització de la via pública quan sigui necessari el tancament a la circulació de vehicles o vianants i, si cal, fer una nova regulació del trànsit per tal d'evitar conflictes innecessaris.

En aquest cas la taxa s'ha d'aplicar per dies o per hores i s'ha d'adequar a la categoria de la via ocupada segons l'annex d'aquesta Ordenança.

S'estableix una tarifa mínima per a cada tancament de la via sol·licitat, al qual se li ha d'afegir la tarifa que pertoqui per metres quadrats ocupats*, amb els detalls següents:

a) Tancament per dia

-Vies de 1a categoria: 1,25 euros/m2 i una tarifa mínima de 388,00 euros

-Vies de 2a categoria: 0,64 euros/m2 i una tarifa mínima de 323,00 euros

-Vies de 3a categoria: 0,38 euros/m2 i una tarifa mínima de 258,75 euros

b) Tancament per hores

-Vies de 1a categoria: 1,28 euros/m2 i una tarifa mínima de 78,00 euros

-Vies de 2a categoria: 0,66 euros/m2 i una tarifa mínima de 64,15 euros

-Vies de 3a categoria: 0,40 euros/m2 i una tarifa mínima de 50,48 euros

(* Vegeu la relació annexa de carrers segons la categoria.)

Article 7.

Acreditació

1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per a gaudir de l'aprofitament regulat en aquesta Ordenança.

3. Quan s'ha produït un aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditació de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.

Article 8.

Període impositiu

1. Quan l'aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, l'acreditació de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst en els apartats següents.

3. Quan l'aprofitament no s'iniciï l'1 de gener l'import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals.

4. Si es cessa en l'aprofitament es procedirà a la devolució parcial de la quota, la qual es prorratejarà per trimestres naturals.

5. Quan no s'autoritza l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la devolució de l'import satisfet.

Article 9.

Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, excepte la taxa per entrada de vehicles, la qual s'exigirà en règim de liquidació.

2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l'aprofitament especial, s'adjuntarà plànol detallat de l'aprofitament i es declararan les característiques del mateix.

Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per a determinar el deute.

3. S'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

4. Tractant-se d'aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s'efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l'Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.

No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l'obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l'Ajuntament en el seu calendari fiscal.

5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa;

Article 10.

Notificacions de les taxes

1. En supòsits d'aprofitaments especials continuats que s'estenguin a varis exercicis, la primera liquidació té caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l'alta en el registre de contribuents. La taxa d'exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. A l'empara del que preveu la Disposició Transitòria segona de la Llei 25/1998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança que són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l'obligat al pagament del preu públic al que substitueix.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

ANNEX

Relació de carrers per categories

CARRERS CATALOGATS DE 1ª

31 de Març , del

Abeurador, del

Aigua, de l´

Antoni Maria Alcover

Argentina, l´

Can Metxo

Clota, de la

Coll del Grec

Costa i Llobera, de

Costa Molí de'n Regalat

Figueral, del

Figueretes, de les

Fondo

Gran Via de la Constitució

J. Sancho de la Jordana

Josep Melià Pericas, de

Llebeig, del

Major

Major de la Colònia

Mollet

Montserrat Blanes, de

Pare Antoni Llinàs, del

Pere Amóros, de

Pitxol, d´en

Pontarró, del

Pou Nou, del

Rafel Blanes, de

Ramón Llull, de

Roques, de les

Rosa, de la

Sant Joan

Sant Mateu

Santa Margalida, de

Son Servera, de

Sorteta, de la

Sos Monjos, de

Teulera, de la

Trespolet, del

Verge Maria

CARRERS CATALOGATS DE 2ª

Barraques, de les

Batlessa, de na

Bellpuig, de

Botovant, d´en

Caragol, de na

Careta, de na

Centre, del

Creu, de la

Cristófol Ferrer Pons, de

Devesa, sa

Era Vella, de l´

Gabriel Garau Casselles

Hort, de l´

Illots

Jaume III, de

Joan Alcover, de

Juniper Serra, de

Lledoner, del

Margalida Esplugues, de

Maria I. Morell, de

Marxando, del

Mestre Andreu Siurell, de

Montferrutx,

Pare Cerda, del

Parres, de les

Pedra Plana, de la

Pep Not, de

Pou D´avall, del

Puresa, de la

Sant Francesc, de

Son Ros, de

CARRERS CATALOGATS DE 3ª

Resta de carrers.

 

ORDENANÇA NÚM.24

TAXA PEL SERVEI DE LA RESIDÈNCIA DE PERSONES MAJORS

 

Article 1r.

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa pel servei de la residència de persones majors", que es regeix per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 57 de l'esmentat RD 2/2004.

Article 2n.

Fet imposable

El fet imposable ve determinat per la utilització dels serveis de la Residència de Persones majors.

Article 3r.

Subjecte passiu

1.- L'obligació de contribuir neix per la prestació dels serveis, hi hagi o no sol·licitud de l'usuari o de l'obligat al pagament.

2.- Estan obligats a pagar:

a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o, si s'escau els que els sol·licitin.

b) Els hereus i, si escau, les herències “jacents”, o les persones o institucions que tinguin l'obligació legal o pactada d'atendre els usuaris del servei.

BASES I TARIFES

Article 4.

La quantia de la taxa que regula aquesta Ordenança és la que es fixa en les tarifes següents:

- Residents: 1113,87 €/mes

- Persones dependents: 1822,49 €/mes

- Persones semidependents: 1535,60 €/mes

Els residents amb data d'ingrés anterior a 31 de desembre de 2007 que ocupin plaça de persona assistida o semiassistida i cobrin una prestació vinculada al servei (del Govern) hauran d'aportar la totalitat de dita prestació i els endarreriments, sempre que la suma de la quota que estigui pagant i la vinculada no superin el cost total de la plaça de persona dependent o semidependent. En tot cas, pagaran com a màxim el preu que dicti l'ordenança segons la seva situació de dependència.

Qualsevol persona que entri a la Residència de Persones Majors haurà de pagar segons l'estat de dependència que presenti. En el cas que, amb els anys, presenti més dependència, haurà de pagar com a persona assistida.

NORMES DE GESTIÓ

Article 5.

1.- Les persones residents han de pagar la seva estança a la Residència per mesos anticipats i abans de dia 10 de cada mes.

2.- Han d'abonar, en ingressar a la Residència, la primera de les mensualitats.

3.- S'han d'obligar a satisfer la quantitat que, en cada moment, estigui fixada en concepte de quota i les altres despeses mèdiques i complementàries que motivi la persona resident.

4.- En el cas de no poder abonar totalment o parcialment la quota, l'aspirant a resident ha de presentar una declaració, amb justificants, del béns que posseeix, en ús o en propietat, i dels ingressos anuals. La Direcció de la Residència pot fer, en tot moment, les gestions oportunes per determinar l'exactitud de les declaracions que, en aquest sentit, facin les persones residents.

Si la persona beneficiària no pot pagar la totalitat de la quota i disposa de béns s'ha d'establir el sistema de reconeixement de deute amb l'Ajuntament, reconeixement que s'ha de firmar en el moment del seu ingrés o en el moment en què s'iniciïn els impagaments. Aquest document de reconeixement del deute s'ha de signar entre les dues parts, Ajuntament i resident o tutor legal, si s'escau, a càrrec dels béns titularitat d'aquest darrer.

Amb la finalitat d'evitar o minorar el reconeixement de deute, la família de la persona sol·licitant es pot comprometre a abonar el cost de la seva estada o a abonar una quantitat fixada al seu criteri, de manera que, en el moment de la seva baixa, no existeixi deute o que el contret sigui menor. En tot cas, el pagament íntegre del deute s'ha d'efectuar en el moment que es produeixi la seva baixa de la Residència.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

 

ORDENANÇA 36,

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL

A l'empara del que preveuen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil, que s'ha de regir per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 58 del reial decret esmentat.

Article 1

El fet imposable que origina la taxa és:

a) Per una banda, la prestació del servei de celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament d'Artà, a ses Païsses (excepte els mesos de juliol i agost), a Can Solivelles, a Na Batlessa i a la plaça de l'Església de la Colònia de Sant Pere.

b) I, per una altra banda, i en el cas que el servei no sigui a l'Ajuntament d'Artà, el desplaçament del batle o regidor que l'hagi de dur a terme al lloc de celebració del servei.

Article 2

L'obligació de pagament neix des que s'inicia la prestació del servei.

No obstant això, en el moment de la sol·licitud s'ha d'ingressar, en concepte de dipòsit previ, l'import de la taxa.

Article 3

Les persones que sol·licitin el servei o que se'n beneficiïn estan obligades a pagar-lo.

Article 4

Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:

a) Per la prestació del servei a l'Ajuntament i a Can Solivelles: cent euros (100,00 euros).

b) Per la prestació del servei a ses Païsses, Na Batlessa, plaça de l'Església de la Colònia de Sant Pere, murades de Sant Salvador o qualsevol altre lloc de titularitat pública municipal: dos-cents euros (200,00 euros).

Article 5

S'ha d'aplicar l'exempció del 100 % de les tarifes establertes a l'article anterior quan almanco un dels dos contraents dugui més d'un any empadronat al municipi d'Artà i la prestació del servei de celebració del matrimoni civil es faci a la sala de sessions de l'Ajuntament i a Can Solivelles.

S'ha d'aplicar l'exempció del 50 % de les tarifes establertes a l'article anterior quan almanco un dels dos contraents dugui més d'un any empadronat al municipi d'Artà i la prestació del servei de celebració del matrimoni civil es faci a ses Païsses, a Na Batlessa i a la plaça de l'Església de la Colònia de Sant Pere.

Article 6

La celebració del matrimoni civil s'ha de fer a l'Ajuntament d'Artà, a ses Païsses, a Can Solivelles, a Na Batlessa i a la plaça de l'Església de la Colònia de Sant Pere.

Article 7

Si el servei no es presta per una causa no imputable a les persones contraents, s'ha de tornar l'import corresponent.

Els deutes per aquesta taxa s'han d'exigir pel procediment administratiu de constrenyiment.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

ORDENANÇA NÚM. 38

REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS DE FORMACIÓ I DE L'ESCOLA D'ADULTS

 

Article 1.

Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb allò que disposen els articles 15 al 19 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de formació i de l'Escola d'Adults, que s'ha de regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual acompleixen el que preveu l'article 57 de l'esmentat RD 2/2004.

Article 2.

Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels cursos per a adults.

Article 3.

Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques majors d'edat usuàries dels cursos de formació i de l'Escola d'Adults.

Article 4.

Quota tributària

4.1. Àrea acadèmica

-Material: 40,37 €

-Àrea d'ampliació cultural: 2,29 €/hora

-Àrea ocupacional: 2,29 €/hora

-Àrea d'oci i temps lliure: 2,29 €/hora

Les persones empadronades a Artà han de gaudir d'una reducció d'un 25 % sobre les quotes anteriors.

4.2. Cursos específics

-Llatra: 59,15 €

-Llengua catalana: 59,15 €

-Cursos d'informàtica: 4,47 €/hora

-Per utilització del forn de ceràmica, per fornada: 76,43 €

Les persones empadronades a Artà han de gaudir d'una reducció d'un 25% sobre les quotes anteriors.

4.3. Agreujants

Determinats cursos requereixen algun tipus de material fungible extraordinari imprescindible per al desenvolupament del curs. En aquest cas, es podrà considerar la possibilitat de cobrar el cost proporcional del material determinat a l'alumnat que s'hi matriculi.

4.4. Bonificacions

Les bonificacions queden establertes de la manera següent:

-Per famílies nombroses de tres fills, un 20 %

-Per famílies nombroses de quatre fills, un 25 %

-Per famílies nombroses de cinc fills o més, un 30 %

-Per minusvalidesa (33%), un 20 %

L'atorgament d'aquestes bonificacions requereix la presentació de la documentació acreditativa.

Article 5.

Acreditació

S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenent-se, a aquests efectes, que la iniciació esmentada es produeix amb la seva sol·licitud.

Article 6.

Declaració, liquidació i ingrés

Aquesta taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació en la forma prevista a l'Ordenança general de gestió, administració i recaptació.

Article 7.

Infraccions i sancions

Pel que fa a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponguin en cada cas, s'ha d'estar a allò que disposa la Llei general tributària.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor en el moment que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 i ha de ser vigent fins que es modifiqui o es derogui, d'acord amb l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.>>

 

Artà, 15 de desembre de 2021

El batle

Manuel Galán Massanet