Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 616319
Aprovació definitiva de modificació de crèdit 30/2021 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 30/2021, per suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals, i resoltes les reclamacions presentades, el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia  17 de desembre de 2021, aprovà definitivament la modificació pressupostària 30/2021 i, en compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada resumida per capítols.

Suplement de crèdit

 

CAPÍTOL DESPESES

Modificació (€)

2: Despeses de béns i corrents i de serveis

282.594,08

 

Finançament

 

CAPÍTOL INGRESSOS

Modificació (€)

8: Actius financers

282.594,08

Segons el que disposa l'article 171.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contra el present acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del dia següent de la publicació del present edicte en el B.O.I.B.

 

Pollença, 17 de desembre de 2021

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia