Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 535413
Aprovació definitiva de l’expedient 4570/2021 Crèdit extraordinari per a l’aplicació del superàvit pressupostari - Exp. 015-2021 Crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text tefós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en no haver-s'hi presentat cap al·legació durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord plenari d'aprovació inicial de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, adoptat en data 30 de setembre de 2021 de modificació de crèdit a la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, que es fa públic resumit per capítols:

Estat de despeses

Orgànica

Programa

Econòmica

Aplicació pressupostària

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits finals

004

1510

227060

ESTUDIS Y TREBALLS TÈCNICS URBANISME

175.000,00 €

200.000,00 €

375.000,00 €

 

 

 

TOTAL

175.000,00 €

200.000,00 €

375.000,00 €

El finançament d'aquestes incorporacions s'efectua de les següent forma:

a) Amb càrrec al romanent de tresoreria

200.000,00

b) Amb els nous o majors ingressos recaptat sobre els totals previstos en el pressupost corrent

0,00

c) Amb els excessos de finançament o compromisos ferms d'aportació afectats a determinats romanents

0,00

TOTAL IGUAL ALS CRÈDITS QUE S'INCORPOREN

200.000,00

La distribució del finançament amb càrrec al romanent de tresoreria de 200.000,00 euros queda distribuït de la següent manera:

Aplicació pressupostària

Descripció

Euros

870000

Romanent tresoreria per a despeses generals

200.000,00

870100

Romanent tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

200.000,00

Contra aquest acord, en virtut de l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els interessats poden interposar directament el recurs contenciós administratiu en la forma i els terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta jurisdicció.

Sense perjudici d'això, d'acord amb l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si mateix l'efectivitat de l'acte o l'acord impugnat.

 

Sant Antoni de Portmany, 5 de novembre de 2021

L'alcalde Marcos Serra Colomar