Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 537604
Aprovació definitiva modificació crèdit 06/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del què disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic, per a general coneixement, que aquest Ajuntament, en sessió de Ple de la Corporació de data 30 de setembre de 2021, adoptà acord provisional que ha esdevingut definitiu en no haver-se presentat reclamacions contra el mateix, d'aprovar l'expedient núm 06/2021, de modificació de crèdit que afecta al vigent Pressupost General, de la manera següent:

 

- Partides pressupostàries afectades pel suplement:

 

Partida

    Concepte

 Crèdits inicials

Modificació

 Crèdits finals

132.63500.01

Mobiliari Policia Local

 - €

    8.000,00 €

    8.000,00 €

150.13000.05

Retribucions personal Línia 1

 

 

 

 

SOIB REACTIVA 2021

  - €

 35.549,35 €

 35.549,35 €

150.13000.06

Retribucions persona Línia 2

 

 

 

 

SOIB REACTIVA 201

    - €

 21.531,20 €

 21.531,20 €

150.160001.05

Seguretat Social Línia 1

 

 

 

 

SOIB REACTIVA 2021

  - €

 10.732,35 €

 10.732,35 €

150.160001.06

Seguretat Social Línia 2

 

 

 

 

SOIB REACTIVA 2021

  - €

    6.500,27 €

    6.500,27 €

150.62300.01

Maquinaria (cultivadors tractor brigada)

 - €

    1.300,00 €

    1.300,00 €

150.63500.01

Mobiliari (taquilles) “Es Pes”

 - €

    1.500,00 €

    1.500,00 €

150.63500.02

Electrodomèstics “Es Pes”

   - €

    1.000,00 €

    1.000,00 €

153.61900.01

Reord. Trànsit i xarxa pluv.

 

 

 

 

Antoni Maura / Torrente Ballester

 287.980,00 €

 62.020,00 €

 350.000,00 €

1622.22699.01

Contenidors recollida fems

  - €

 50.000,00 €

   50.000,00 €

179.60900.01

Pèrgola fotovoltàica i punts càrrega

 

 

 

 

Torre de Son Durí

   - €

 245.393,63 €

245.393,63 €

323.21200.01

Repar. i mant. edificis ensenyament

   25.500,00 €

   15.000,00 €

  40.500,00 €

3231.13000.04

Retribucions personal Línia 3

 

 

 

 

SOIB REACTIVA 2021

  - €

   16.902,97 €

 16.902,97 €

3231.160000.04

Seguretat Social Línia 3

 

 

 

 

SOIB REACTIVA 2021

  - €

5.103,01 €

    5.103,01 €

332.22799.01

Organització arxiu fotogràfic “Tolo Xorc”

- €

8.470,00 €

    8.470,00 €

342.21200.01

Reparacions parets tancament

 

 

 

 

Camp d'Esports

 41.000,00 €

   17.786,54 €

  58.786,54 €

342.21200.03

 Repintar pista atletisme i parets pavelló

  - €

   15.000,00 €

  15.000,00 €

342.62300.01

Instal·lació plaques solars pavelló poliesp.

- €

    9.460,00 €

9.460,00 €

342.63200.02

Instal·lació cortines pavelló poliesportiu

- €

   557,40 €

  557,40 €

342.63200.03

Instal·lació seients camp de futbol i pavelló   

- €

6.068,51 € 

6.068,51 €

342.63900.01

Instal·lació altaveus camp futbol i pavelló

   - €

   15.695,15 €

  15.695,15 €

342.63900.02

Instal·lació nova il·luminació pavelló

 - €

7.111,02 €

    7.111,02 €

431.22799.01

Pla d'enfortiment comerç campaner

   - €

   17.545,00 €

  17.545,00 €

 

Total

   354.480,00 €

 578.226,40 €

932.706,40 €

- Altes en Conceptes d'Ingressos/Article 43.1.a), b) i c) del Real Decret 500/1990

Partida

   Concepte

  Crèdits inicials

 Modificació

   Crèdits finals

45053

 Subvenció SOIB Reactiva 2021

  - €

 96.319,15 €

96.319,15 €

46107

 Subvenció Consell organit. Arxius mun.

  - €

   6.833,44 €

  6.833,44 €

46108

 Subvenció Consell pla comerç campaner

- €

 17.545,00 €

17.545,00 €

75061

 Subv. GOIB pèrgola i punts càrrega Son Durí 

- € 

  185.000,00 €

185.000,00 €

76103

 Subvenció Consell instal.lacions esportives  

- € 

71.678,82 €

71.678,62 €

87000

 Romanent de tresoreria per despeses gener. 

- € 

  200.850,19 €

200.850,19 €

 

Total

 - €

   578.226,40 €

  578.226,40 €

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

 

Document firmat electrònicament (8 de novembre de 2021)

El regidor d'Urbanisme, Activitats, Hisenda, Servei d'Aigua, i suport a Policia Local Sebastián Sureda Mas