Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 537799
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 8/2021 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En virtut de la presumpció establerta a l'article 169.1, en relació amb l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, ha estat elevada a definitiva la modificació de crèdit 8/2021 per transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa, aprovada per Junta Veïnal en data 8 d'octubre de 2021 i publicada al BOIB núm.140 de data 12 d'octubre de 2021.

La modificació presenta el següent desglossament: 

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Transferència de crèdit

Crèdits finals

Programa

Econòmica

 

 

 

 

 3380

22609

Activitats culturals  esportives

35.000€

-10.000€

25.000€ 

 9200

22706

Estudis i treballs tècnics

0.00€ 

10.000€ 

10.000€ 

 

 

TOTAL

 35.000€

 0,00€

 35.000€

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 8/2021 es pot interposar recurs contenciós en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent d'haver-se publicat aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici que els interessats puguin exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considerin procedent. 

Ho mana i firma el Sr. Batle.  

 

Palmanyola, 9 de novembre de 2021

El batle Arnaldo Francisco Llinàs Quintana