Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 535556
Aprovació definitiva del Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la Policia Local de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2021, va acordar aprovar inicialment el Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la Policia Local de Calvià.

Durant el període d'informació pública es va sol·licitar l'informe preceptiu a l'Institut Balear de la Dona i es va presentar una al·legació. Una vegada estudiats, tant l'informe com l'al·legació presentada, conforme a l'establert en l'article 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el Ple de l'Ajuntament, mitjançant acord de 27 d'octubre de 2021, ha resolt aprovar definitivament el Reglament municipal regulador dels premis i condecoracions de la Policia Local de Calvià, adaptant el text a les recomanacions de l'informe d'Impacte de Gènere i desestimant íntegrament l'al·legació formulada.

Es publica el text íntegre del Reglament en compliment del que disposa l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació amb l'article 113 de la referida Llei, a l'efecte de la seva entrada en vigor.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Calvià, 3 de novembre de 2021

L'alcaldessa accidental Natividad Francés Gárate

 

 

REGLAMENT MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA LA CONCESSIÓ DE PREMIS I CONDECORACIONS DE LA POLICIA LOCAL DE CALVIÀ

Article 1. Tipologia dels premis i condecoracions

1. Les persones integrants de la Policia Local de Calvià que es distingeixin notòriament en l'exercici de les seves funcions a través d'actes destacats i extraordinaris o pel manteniment d'una conducta exemplar al llarg de la seva trajectòria professional, poden ser condecorats amb les distincions que l'Ajuntament de Calvià aprova en aquest article, sense perjudici de les altres distincions que puguin rebre per aquests o altres actes en l'àmbit de les Illes Balears.

Igualment, es poden concedir distincions a persones físiques, jurídiques o organitzacions que tenguin relació amb la Policia Local en l'exercici de les seves tasques.

2. Classes de medalles, distincions i felicitacions:

a) Medalla d'Or al Mèrit Policial de l'Ajuntament de Calvià.

b) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de l'Ajuntament de Calvià.

c) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd de l'Ajuntament de Calvià.

d) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de l'Ajuntament de Calvià.

e) Diploma de Jubilació.

f) Felicitacions públiques.

g) Condecoracions honorífiques de l'Ajuntament de Calvià.

Les condecoracions que s'assenyalen en les lletres a, b i c es poden atorgar a les i els agents de les policies locals per fets excepcionals o de rellevància particular. Aquestes condecoracions es poden atorgar, en els mateixos supòsits, a persones i entitats, encara que no tenguin vinculació amb els cossos de la policia local.

3. Els premis i condecoracions que es recullen en aquesta norma no comporten pensió o recompensa econòmica per part de l'Ajuntament de Calvià.

4. El procediment per concedir i lliurar els premis i les condecoracions és el que s'estableix en els articles següents d'aquest Reglament.

5. Com a norma general, l'acte de lliurament dels guardons que s'assenyalen s'ha de centrar en el marc de la Diada de la Policia Local de Calvià, tret que circumstàncies extraordinàries aconsellin de fer-lo en un altre moment.

Article 2. Medalla d'Or al Mèrit Policial de l'Ajuntament de Calvià

La Medalla d'Or al Mèrit Policial de l'Ajuntament de Calvià pot atorgar-se únicament en els casos següents:

a) A conseqüència d'un acte de servei amb resultat de mort.

b) A conseqüència d'un acte de servei amb resultat de ferides o mutilacions greus.

c) Dirigir o fer algun servei de transcendental importància que redundi en el prestigi de la corporació, posant de manifest qualitats excepcionals de lleialtat o d'abnegació.

d) Tenir una actuació exemplar i extraordinària, destacant pel seu valor, capacitat o eficàcia reiterada en el compliment d'importants serveis, en prestigi de la corporació.

Article 3. Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de l'Ajuntament de Calvià pot atorgar-se quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Dur a terme actes en defensa i protecció dels interessos que es tenen encomanats que posin de manifest qualitats de valor, sacrifici, lleialtat o abnegació excepcionals, i dels quals es derivi un risc per a la persona, amb independència del resultat produït, sempre que s'hagin complert estrictament les obligacions i els deures reglamentaris.

b) Participar en tres o més serveis en què hi hagi una agressió amb armes o altres mitjans perillosos, que comportin un risc greu per a la integritat de la persona, amb una demostració de valor, capacitat i eficàcia en defensa de la vida de terceres persones.

Article 4. Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Verd de l'Ajuntament de Calvià pot atorgar-se quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Dirigir o executar amb èxit un servei en el qual per la dificultat o importància extraordinàries s'hagin evidenciat qualitats professionals o cíviques rellevants.

b) Excedir-se amb notorietat i perseverança en el compliment dels deures del càrrec, la qual cosa constitueixi una conducta exemplar.

c) Exercir una tasca perllongada en el temps en el camí de la dignificació, el prestigi i el reconeixement públic de les policies locals, així com la missió de defensa, promoció i protecció dels drets i les llibertats públiques.

d) Dur a terme projectes o treballs professionals o científics rellevants que prestigiïn la institució a la qual es pertany dins del marc de les competències i funcions de les policies locals de les Illes Balears.

Article 5. Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc

La Creu amb Distintiu Blanc s'ha de lliurar a les persones integrants de la Policia Local, qualsevol en sigui la categoria i quan compleixin trenta anys de servei en qualsevol cos de la Policia Local, en situació de servei actiu o en situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria professional destacada i que no tenguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el seu expedient personal.

Així mateix, es pot lliurar aquesta condecoració a altres persones integrants de qualsevol de les forces i cossos de seguretat, o d'institucions i organismes que hagin destacat notòriament en la seva aportació per millorar la seguretat ciutadana.

Article 6. Diploma de Jubilació

Es crea el Diploma de Jubilació com a reconeixement a les persones integrants del Cos de Policia Local de Calvià per la dedicació d'una vida al servei ciutadà i la seva missió de defensa, promoció i protecció dels drets i llibertats públiques.

Aquest diploma es lliura a totes les persones integrants de la Policia Local, qualsevol en sigui la categoria en el moment de la jubilació.

Article 7. Felicitacions públiques

Les felicitacions municipals es poden concedir, després de comprovar succintament la tasca professional de la persona distingida, en els següents supòsits:

a) A les persones que destaquin en l'estudi, la promoció i la dignificació tant de la funció policial com dels cossos de policia local.

b) A les persones que hagin fet un servei especialment meritori en el compliment de les seves funcions, o com a resultat d'aquestes funcions, que tengui una repercussió social important o en els àmbits de la seguretat ciutadana, la protecció civil o el trànsit.

c) A les persones que durant un any hagin destacat en el compliment ordinari de les seves funcions, les quals serveixin d'exemple per als companys de cos.

d) A les persones que hagin fet estudis o publicacions d'interès per a la seguretat ciutadana, la protecció civil, el trànsit o la gestió de l'activitat policial.

e) En qualsevol altre supòsit no previst en els articles anteriors, però que, segons els fets i les circumstàncies examinats, la persona sigui mereixedora d'un reconeixement per part de l'Ajuntament de Calvià.

Article 8. Condecoració honorífica de l'Ajuntament de Calvià

Es crea aquesta distinció, que es concedeix de manera discrecional a persones i entitats alienes als cossos de policia local com a reconeixement a la seva dedicació i entrega en benefici dels objectius de la policia local de l'Ajuntament de Calvià.

Article 9. Atorgament

1. L'atorgament de la Medalla d'Or al Mèrit Policial de l'Ajuntament de Calvià, les Creus al Mèrit Policial de l'Ajuntament de Calvià i les condecoracions honorífiques de l'Ajuntament de Calvià són competència del Ple de la corporació.

2. L'atorgament dels diplomes per jubilació i de les felicitacions municipals de l'Ajuntament de Calvià és competència del batle o de la batlessa de l'ajuntament de Calvià, amb acord previ del Ple.

Article 10. Sol·licitud de concessió

1. Qualsevol persona adscrita a l'àrea de Policia Local de Calvià pot sol·licitar la concessió d'un premi o condecoració a favor d'una persona integrant de la Policia Local tramitant-ne un informe a la Prefectura. En l'informe s'hi ha de fer constar la següent informació:

a) Nom, llinatges, categoria i escala de la persona o persones proposades. En cas de persones alienes al Cos de la Policia Local de Calvià, s'aportarà la identificació de la persona de manera indubtable, que no pugui induir a errades, incloent-hi nom, llinatges, DNI, domicili i número de telèfon.

b) Informe de descripció detallada del fet o fets en què es fonamenta la proposta, acompanyat, si n'és el cas, de diligències policials, informes, testimonis, actuacions judicials, declaració jurada, informes hospitalaris o similars.

c) Documentació o prova que acrediti els fets que motiven la sol·licitud, en qualsevol tipus de suport físic o audiovisual.

d) Agraïments pel desenvolupament del servei prestat, si n'és el cas.

e) Currículum, quan es tracti de casos en què es valora la realització de projectes o treballs professionals o científics rellevants.

f) En el cas que en l'acció policial i meritòria hi hagi estat involucrada alguna persona aliena al cos de policia local i el seu testimoni pugui ser d'interès, també s'ha d'adjuntar la compareixença amb el testimoni d'aquesta persona.

En cas que no s'aporti la informació referida, encara que sigui succintament, es podrà denegar la sol·licitud per falta d'informació suficient que pugui justificar la incoació de l'expedient.

Els fets pels quals es demana la condecoració, quan es tracti de motius puntuals o no continuats en el temps, han de ser referits, per norma general i exceptuant-ne casos excepcionals, als vint-i-quatre mesos naturals anteriors a la data de la sol·licitud.

2. També pot sol·licitar la concessió qualsevol persona aliena a l'àrea de Policia Local mitjançant instància per registre general. En aquests casos, la Prefectura podrà fer les indagacions necessàries per comprovar els fets i adjuntar a l'expedient la informació referida en el punt anterior.

3. La prefectura de Policia, una vegada estudiada la sol·licitud de concessió, pot:

  • Tornar l'expedient a la persona adscrita a l'àrea de Policia Local que hagi efectuat la sol·licitud perquè ampliï o esmeni la falta d'informació.
  • Denegar la sol·licitud, motivadament.
  • Proposar l'inici del procediment.

4. El procediment s'inicia per mitjà d'una proposta efectuada per la Batlia, la Regidoria delegada o la prefectura de la Policia Local.

5. Juntament amb la proposta d'iniciació de l'expedient, que ha de ser motivada, s'ha d'adjuntar la següent documentació:

a) Nom, cognoms, categoria i escala de la persona o persones proposades.

b) Informe de descripció detallada del fet o fets en què es fonamenti la proposta, acompanyat, si n'és el cas, de diligències policials, informes, testimonis, actuacions judicials, declaració jurada, informes hospitalaris o similars.

c) Documentació o prova que acrediti els fets que motiven la sol·licitud, en qualsevol classe de suport físic o audiovisual.

d) Agraïments pel desenvolupament del servei prestat, si n'és el cas.

e) Currículum, quan es tracti de casos en què es valora la realització de projectes o treballs professionals o científics rellevants.

f) En el cas que en l'acció policial i meritòria hi hagi estat involucrada alguna persona aliena al cos de policia local i el testimoni pugui ser d'interès, també s'hi ha d'adjuntar la compareixença amb el testimoni d'aquesta persona.

Article 11. Procediment ordinari

1. L'acord d'iniciació l'adopta la Batlia o la Regidoria delegada.

2. En l'acord d'iniciació s'ha de nomenar una persona instructora i un secretari o una secretària. En el termini de deu dies s'ha d'estudiar l'expedient, i, si n'és el cas, requerir la institució o òrgan proponent perquè, en un termini no superior a quinze dies, remeti els documents, informes i declaracions de testimonis presencials que es consideren necessaris per aclarir els fets i valorar-los millor.

3. La persona instructora pot ampliar el termini de quinze dies fins a un màxim de trenta per a la pràctica d'alguna prova que consideri rellevant per a l'aclariment dels fets, amb la sol·licitud prèvia de la persona proponent, que ha de contenir els motius en els quals basa la importància de la prova o proves proposades i els fonaments que justifiquen l'ampliació del termini.

4. Les proves practicades i els informes aportats han d'unir-se a l'expedient, i la persona instructora ha de dictar la proposta de resolució en el termini de deu dies. Aquesta proposta ha de contenir la relació detallada dels fets, la seva qualificació i la corresponent distinció o condecoració.

Així mateix, la proposta de resolució ha de valorar tota la documentació introduïda en l'expedient i ha de ser suficientment motivada; en aquest sentit, no serà suficient únicament la ratificació de la sol·licitud inicial. S'ha de valorar especialment l'adequació dels fets a la distinció proposada, tenint en compte el caràcter restrictiu de les distincions, garantint que els fets valorats realment mereixen la distinció proposada. En cas de dubte sobre si els fets mereixen una distinció o una altra, s'haurà d'optar sempre per la de menor valoració.

5. La proposta s'ha de tramitar a la Prefectura de la Policia Local, la qual l'ha d'elevar a la Batlia o Regidoria delegada. A aquests efectes, la Prefectura ha d'indicar en l'acte d'elevació el seu vistiplau o el seu desacord amb les conclusions, la motivació, l'adequació dels fets a la distinció proposada o la justificació de la proposta.

La Batlia o Regidoria delegada ha de resoldre i notificar en el termini màxim de quatre mesos des de la sol·licitud d'inici.

6. En cas que es tengui coneixement de l'existència d'un procediment penal en curs o pendent de sentència per un delicte dolós relacionat amb el servei o que causi greu perjudici a l'administració o a les persones, s'ha de suspendre el procediment fins que no hi hagi resolució o sentència ferma. Un cop resolta la causa que va motivar aquesta suspensió, es reprendrà el procediment de concessió o s'arxivarà tenint en consideració la resolució penal.

Article 12. Procediment d'urgència

1. Quan raons d'interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d'ofici o a petició de la persona interessada, l'aplicació del procediment de tramitació d'urgència, pel qual es redueixen a la meitat els terminis establerts en el procediment ordinari, tret dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

2. No es pot interposar cap recurs contra l'acord que declari l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment, sense perjudici del que sigui procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

Article 13. Publicació i ús de les distincions

1. La concessió de qualsevol distinció recollida en aquest Reglament s'ha de formalitzar per acord plenari o decret de batlia, segons els casos, i difondre mitjançant instrucció de servei o qualsevol altre mitjà que la direcció de la Policia Local consideri pertinent. Qualsevol classe de distinció s'ha d'atorgar, com a regla general, en el marc del programa d'actes de la Diada de la Policia Local de Calvià.

2. Les persones integrants de la Policia Local condecorades poden portar la medalla o creu sobre la guerrera, al costat esquerre en simetria amb la placa del pit, sempre que es tracti de l'uniforme de gala.

3. Sobre l'uniforme de diari es poden dur els passadors corresponents al costat esquerre en simetria amb la placa del pit.

4. La concessió de la medalla i les creus, en qualsevol de les seves modalitats, s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 14. Revocació de la concessió de distinció

Si la persona integrant de la Policia Local posseïdora d'alguna de les distincions que preveu aquest Reglament és sancionada de manera ferma per la comissió d'una falta greu o molt greu, l'Ajuntament pot instar la revocació de l'atorgament de la distinció a l'òrgan competent per concedir-la, el que requereix en tot cas la incoació de l'oportú expedient administratiu.

De la mateixa manera es pot procedir en els casos de sentències judicials fermes de condemna per delictes dolosos relacionats amb el servei o que causin un greu perjudici a l'administració o a les persones.

Article 15. Puntuació a efectes de concurs de mèrits

Quan el procediment de selecció sigui concurs oposició, o en el cas que el procediment de provisió sigui el concurs de mèrits, les puntuacions per valorar les condecoracions i les distincions concedides per l'Ajuntament i regulades en aquest Reglament seran les contemplades en l'Annex 4 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears o en el Decret autonòmic vigent a cada moment.

Únicament es poden valorar a efectes de concurs de mèrits les felicitacions atorgades per l'Ajuntament si han estat aprovades per acord del Ple i han estat concedides d'acord amb el que estableix aquest Reglament. La puntuació per a una felicitació pública pot considerar-se només en els processos selectius de l'Ajuntament que l'ha concedida.

Article 16. Format

Els premis i les condecoracions atorgats han de tenir el format descrit en en l'Annex 2 (B) del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears o en el Decret autonòmic vigent a cada moment.