Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 535090
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits n. 3/2021, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de setembre de 2021 pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. º 3/2021 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària de dia 27 de setembre de 2021 va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per fer la primera aportació per import de 75.000 € segons el procediment establert a la clàusula cinquena del conveni signat amb el Consorci de Recursos Sociosanitaris per construir un centre de dia per a persones majors dependents a Porreres. Atès que s'ha exposat al públic mitjançant edicte publicat en el BOIB núm. 135 de 2 d'octubre de 2021 durant quinze dies hàbils, sense que s'hagin presentat al·legacions, queda aprovat definitivament l'expedient, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1 i 177.2 TRLHL:

Descripció aplicació pressupost de despeses

Import

Alta Partida Despeses

Assistència Social primària /

Transf. a la CAIB: centre de dia

75.000€

231 / 75000

 

 

 

Descripció aplicació pressupost d'ingressos

Import

Alta Partida Ingressos

Romanent de tresoreria per a despeses generals

75.000 €

87000

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta jurisdicció. Sense perjudici d'això, segons l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Porreres, en el dia de la signatura electrònica (8 de novembre de 2021)

La batlessa

Francisca Mora Veny