Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 534676
Modificació Transitòria Ordenança d'expedició carnet abonat d'esports

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia, en sessió ordinària de dia 7 d'octubre de 2021, i en relació a l'expedient de “Examen i aprovació proposta de Modificació Transitòria Ordenança d'expedició carnet abonat d'esports”, arribà al següent acord:

Primer.-  Aprovar la modificació de l´ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals anul·lant el que a continuació es transcriu:

“Deixar sense efecte durant la temporada esportiva que compren de 1 d'octubre de 2021 a 30 de setembre de 2022 l'aplicació de l'article 3, Carnet d'Abonat, i el corresponent quadre de tarifes present al annex de l'ordenança on s´estableix el que a continuació es transcriu:

CARNETS

EMPADRONATS A ALCÚDIA       EUROS

Abonats familiars                               57,00 €

Abonats individuals                            35,00 €

Abonats infantils                                 24,50 € 

NO EMPADRONATS A ALCÚDIA

Abonats familiars                              104,00 €

Abonats individuals                            56,00 €

Abonats infantils                                 42,00 €”

Segon.- La present modificació començarà a aplicar-se a partir del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i tindrà una vigència temporal limitada fins al 30 de setembre de 2022, data en la que quedarà sense efecte.

Tercer.- Publicar el present acord en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes prevists a l'article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra el present acord, com a acte administratiu que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a explicar des del següent a la seva publicació, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte.

Si no estima oportuna la interposició del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos explicats en la mateixa forma davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, conformement a l'assenyalat en l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (26 d'octubre de 2021)

La batlessa

Bàrbara Rebassa Bisbal