Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 536388
Aprovació definitiva modificació de crèdit per suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/85 Reguladora de Bases de Règim Local, i 169.3 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i una vegada aprovat definitivament l'expedient de Modificació de crèdits 14.2021 per suplement de crèdit a finançar amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria, per no haver-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació inicial, es fa públic el següent: 

CAPÍTOLS DE DESPESES

IMPORT

2

742.000,00 €

4

14.000,00 €

6

1.145.434,05 €

 

1.901.434,05 €

 

 

CAPÍTOL D'INGRESSOS

IMPORT

8

1.901.434,05 €

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats legitimats a què es refereix l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

 

Felanitx, document signat electrònicament (9 de novembre de 2021)

El batle Jaume Monserrat Vaquer