Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per ocupar i explotar el local destinat a quiosc-bar-cafeteria ubicat al costat de les casetes de venda de tiquets, a la zona de servei del port de Porto Cristo

    Número de registre 564 - Pàgines 6533-6534

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

   • Extracte de la resolució de la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament de 1 de febrer de 2024, per la qual es va ordenar la inscripció de l'acord d'extinció de la Fundació Educació per la Vida, com també la cancel·lació de la Fundació i dels assentaments referents a aquesta, en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 1187 - Pàgina 6535

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Anunci de la Conselleria de Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement d'utilitat pública a efectes de la declaració d'interès general del projecte del parc fotovoltaic Bassa Inca de 1.400 kW ubicat al polígon 12, parcel·la 173 d’Inca (RE023/23)

    Número de registre 1191 - Pàgina 6536

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02788E relativa al Projecte bàsic i d’execució d’ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i nova piscina, C/Organista Reixac 21, TM Ciutadella de Menorca

    Número de registre 738 - Pàgina 6537

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública sobre sol·licituds d'autoritzacions a zona de domini públic marítimoterrestre a les costes de Balears

    Número de registre 1185 - Pàgina 6538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública sobre sol·licituds d'autoritzacions a zona de domini públic marítimoterrestre a les costes de Balears

    Número de registre 1186 - Pàgina 6539

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2021/01501E relativa a la Modificació de projecte bàsic d’habitatge unifamiliar entre mitgeres 4, Camí de Cas Jurat 24 A2, TM Sóller

    Número de registre 11204 - Pàgina 6540

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2021/01527E relativa a la Modificació de projecte bàsic d’habitatge unifamiliar entre mitgeres 2, Camí de Cas Jurat 24 A3, TM Sóller

    Número de registre 11205 - Pàgina 6541

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 13 de desembre de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 1240 - Pàgina 6542

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 13 de desembre de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 1241 - Pàgina 6543

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I MEDI NATURAL

   • Notificació de la Resolució del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de 13 de desembre de 2023 mitjançant la qual es publica la baixa definitiva de la plantació de vinya del Registre Vitícola de les Illes Balears

    Número de registre 1242 - Pàgina 6544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 1206 - Pàgina 6545

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de Portocolom

    Número de registre 1207 - Pàgina 6546

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 1208 - Pàgina 6547

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la qual es deixa sense efecte la cessió d’ús gratuïta d’una embarcació i un motor marcada amb el nombre de codi de Ports de les Illes Balears 22/23 ubicat per la seva guarda i custòdia en les instal·lacions de Son Tous

    Número de registre 1209 - Pàgina 6548

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATMINISTERI DE DEFENSA. INSTITUT D'HABITATGE, INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT DE LA DEFENSA

   • Resolució de l'Institut d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per la qual s'acorda la suspensió de la venda en subhasta d'una propietat situada a Eivissa (Illes Balears)

    Número de registre 1243 - Pàgina 6549

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Aprovació inicial de modificació de crèdit 1/2024 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a operacions de crèdit pel finançament de despeses d'Inversió amb Càrrec a Operacions de Crèdit

    Número de registre 1226 - Pàgina 6550

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 30- dreta, Sèrie B

    Número de registre 924 - Pàgina 6551

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets funeraris de la sepultura 13-esquerra i 13-dreta, Sèrie B

    Número de registre 925 - Pàgina 6552

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes el Compte General del Pressupost del 2022

    Número de registre 1090 - Pàgina 6553

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Padró Cementiri exercici 2024

    Número de registre 1181 - Pàgina 6554

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Modificació puntual de les normes subsidiàries

    Número de registre 1235 - Pàgina 6555

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó i adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca, sòls classificats de sòl urbà en el PGOU DE 1987 inclosos en la documentació gràfica de Xarxa Natura 2000 (Sa Mesquida, Es Canutells, Es Murtar i Sant Antoni)

    Número de registre 1230 - Pàgina 6556

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdits extraordinaris 1/2024

    Número de registre 1246 - Pàgina 6557

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdits extraordinaris 2/2024

    Número de registre 1247 - Pàgina 6558

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificables i l’ajust i concreció de les alienacions i rasants dels vials públics prevists en les NNSS, en la parcel·la situada en la confluència del carrer París i carrer Cala Olivera, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 1202 - Pàgina 6559

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial Projecte execució de la Fase II del Palau de Congressos d'Eivissa

    Número de registre 1238 - Pàgina 6560

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Informe favorable Compte General 2023 Mancomunitat Tramuntana

    Número de registre 1256 - Pàgina 6561