Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 78094
Anunci de la Conselleria de Empresa, Ocupació i Energia per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i reconeixement d'utilitat pública a efectes de la declaració d'interès general del projecte del parc fotovoltaic Bassa Inca de 1.400 kW ubicat al polígon 12, parcel·la 173 d’Inca (RE023/23)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, se sotmet a informació pública la petició de INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa y utilitat pública, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Denominació: Bassa Inca

Situació: polígon 12, parcel·la 173 d'Inca

Dades tècniques:

  • Tipus: parc fotovoltaic
  • Superfície ocupada: 8.500 m2.
  • 4.200 panells solars de 340 Wp cadascun. Potència total de pic de 1.428 kWp.
  • 14 inversors de 100 kVA. Potencia instal·lada de 1.400 kWn.
  • Centre de Transformació 0,4/15 kV de 1.500 kVA i Centre de Maniobra i Mesura.
  • Tram de 125 metres de Línia de Mitja Tensió soterrada.
  • Punt de connexió amb traçat soterrat de Línia de Mitja Tensió (X: 493.992, Y: 4.395.976 (H31)

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <https://www.caib.es/sites/transparencia>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrónica (6 febrer de 2024)

El director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic Diego Viu Domínguez Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm. 103, de 22/07/2023)