Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 79666
Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de Portocolom

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per desconèixer el domicili de l'interessat o per ignorar l'indret en què es troba o no haver estat localitzat en el seu domicili, i per donar compliment a allò previst en els articles 42 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es posa en coneixement de les possibles persones interessades, de l'inici del procediment de declaració d'abandonament d'una  embarcació tipus pastera procedent del port de Portocolom, amb nombre d'expedient 1983/2024, que el vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears el 2 de febrer de 2024, va dictar la Resolució el següent:

1. Iniciar el procediment per a la declaració d'abandonament d'una embarcació tipus pastera de 6m d'eslora sense motor dipositada per Salvament Marítim en el port de Portocolom marcada amb el codi de  Ports IB 3-24, ja que no disposa de matricula o dades suficients per a la identificació del seu titular o consignatari, que serà traslladada a les instal·lacions de Son Tous per a la seva guarda i custòdia.

2. Nomenar instructor d'aquest procediment al Sr. Antoni Armengol Garau que podrà ser recusat de conformitat amb el que preveu l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. Notificar aquesta Resolució  en el Butlletí Oficial de l'Estat i Butlletí Oficial de les Illes Balears atorgant els possibles interessats vista de l'expedient durant un termini de QUINZE (15) DIES hàbils perquè pugui formular les al·legacions i proposar la pràctica de les proves que estimi pertinents de conformitat amb l'article 115.3 c de la Llei 10/2015, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.

Així mateix, es comunica que l'expedient de referència es troba per poder-se consultar a les oficines de Ports de les Illes Balears ubicades en el c. de Vicente Tofiño, 36, 07007, del Coll d'en Rabassa, de Palma, telèfon 971 62 80 89.

 

Palma, (document signat electrònicament: 5 de febrer de 2024)

El vicepresident executiu Antonio Mercant Morato