Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 82201
Aprovació inicial modificació de crèdit per crèdits extraordinaris 2/2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2024 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions.

El Ple d'aquesta entitat, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 8 de febrer de 2024, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions.

En compliment del que disposa l'article 169.1 per remissió del 177.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, comptadors des de l'endemà de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquesta entitat.

Si transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions, es considera aprovat definitivament aquest Acord.

 

(Signat electrònicament: 9 de febrer de 2024

El batle Antoni Marí Enseñat)