Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 70500
Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes el Compte General del Pressupost del 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió Especial de Comptes celebrada dia 18 de gener de 2024, informà favorablement el Compte General del Pressupost del 2022 de l'Ajuntament d'Esporles, el qual queda exposat al públic a les Oficines Municipals, pel termini de quinze dies i vuit més durant els quals, els interessats podran presentar reclamacions, consideracions i observacions, d'acord amb l'article 211.3 del RDL 2/2004 de 5 de març.

 

Esporles, document firmat electrònicament (26 de gener de 2024

El batle Josep Maria Ferrà Terrassa)