Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

Núm. 77604
Informació pública sobre sol·licituds d'autoritzacions a zona de domini públic marítimoterrestre a les costes de Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i l'apartat 8 de l'article 152 del Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes, se sotmeten a informació pública els projectes de sol·licituds d'autorització que es relacionen al llistat adjunt.

Els projectes estaran a disposició del públic durant un termini de VINT (20) DIES HÀBILS, comptats a partir de l'endemà del dia en què tingui lloc la publicació d'aquest anunci al butlletí oficial de la Comunitat Autònoma a les Illes Balears i podrà ser examinat per les corporacions, entitats i particulars que es considerin afectats per la sol·licitud esmentada a les oficines de la Direcció General de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua, situada al carrer del Gremi de Corredors , núm. 10, 3r, del polígon de Son Rossinyol, de Palma, CP 07009, i presentar per escrit, adreçat a aquesta Direcció General, les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, data de la signatura electrònica (7 de febrer de 2024)

El director general de Costes i Litoral Carlos Simarro Vicens

 

Nº EXPTE

TEMPORADA

ILLA

LLOC

TM

PETICIÓ

PETICIONARI

272/2023 IT

2024-2027

MENORCA

RIU DE CALA GALDANA

FERRERIES-CIUTADELLA

95 AMARRATGES

ASSOCIACIO AMICS D'ES RIU DE CALA GALDANA