Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 81102
Aprovació inicial de modificació de crèdit 1/2024 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a operacions de crèdit pel finançament de despeses d'Inversió amb Càrrec a Operacions de Crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 996/2023

En sessió plenària de data 8 de febrer de 2024 es va aprovar inicialment la modificació de crèdit 1/2024 en la modalitat de crèdit extraordinari pel finançament de despeses d'Inversió amb Càrrec a Operacions de Crèdit, per la qual cosa s'ha d'exposar al públic en compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per si es presenten reclamacions, que s'exposa a continuació resumida per capítols:

Suplement de crèdit

CAPÍTOL DESPESES

Modificació (€)

6: Inversions reals

725.000, 01 €

Finançament

CAPÍTOL INGRESSOS

Modificació (€)

9: Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sector públic

725.000,01 €

 

Binissalem, a la data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2024)

El batle Juan Victor Martí Vallès