Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

Núm. 739333
Informació Pública de l’expedient 2021/01527E relativa a la Modificació de projecte bàsic d’habitatge unifamiliar entre mitgeres 2, Camí de Cas Jurat 24 A3, TM Sóller

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Peticionari: Contratas Jurat SL

Es fa públic perquè en el termini de vint dies des de l'endemà d'haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions, entitats i particulars que es considerin afectades per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d'aquesta DG de Recursos Hídrics, situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, de Palma, així com consultar la documentació a la pàgina web de la DGRH (http://dgrechid.caib.es). Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d'aquesta DG o per qualsevol mitjà previst a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

(Signat electrònicament: 21 de novembre de 2023)

El cap del Departament de Coordinació de la Direcció General de Recursos Hídrics Antoni J. Verger Martínez