Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MAÓ

Núm. 81173
Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Maó i adaptació al Pla Territorial Insular de Menorca, sòls classificats de sòl urbà en el PGOU DE 1987 inclosos en la documentació gràfica de Xarxa Natura 2000 (Sa Mesquida, Es Canutells, Es Murtar i Sant Antoni)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada aprovada inicialment, per acord del Ple de 30 de novembre de 2023, la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Maó, relativa als nuclis urbans de sa Mesquida, es Canutells, es Murtar i Sant Antoni, i d'acord amb l'article 55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, la sotmetem a informació pública, durant un termini de trenta (30) dies, a comptar a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el diari Menorca.

Durant aquest termini podrà ser examinada per qualsevol persona interessada, perquè es puguin formular les al·legacions que s'estimin pertinents; romandrà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica d'aquest Ajuntament:

https://www.ajmao.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01

Aquest anunci servirà de notificació a les persones interessades si no se'ls pot efectuar la notificació personal de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Així mateix, se suspèn l'atorgament de la tramitació i l'atorgament dels plans de desenvolupament, dels instruments de gestió urbanística, així com de l'atorgament de tota classe de llicències urbanístiques, autoritzacions i la possibilitat de presentar comunicacions prèvies en aquells sòls classificats com a sòl urbà en el Pla general d'ordenació urbana de 1987 que apareixen inclosos en la documentació gràfica de la Xarxa Natura 2000 (sa Mesquida, es Canutells, es Murtar i Sant Antoni) que siguin incompatibles amb les determinacions del nou planejament inicial.

La durada de la suspensió és de dos anys, prorrogables un any més si es repeteix el tràmit d'informació pública, i un altre any més amb l'aprovació provisional, fins a un màxim de quatre anys.

Es podran concedir llicències d'acord amb el règim urbanístic vigent, sempre que també es respectin les determinacions i paràmetres urbanístics del nou planejament aprovat inicialment.

 

Maó, en la data de la signatura electrònica (7 de febrer de 2024)

La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme i Ciutat Dolores Antonio Florit