Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 69/2023, d’11 d’agost, pel qual es disposa el nomenament de l’interventor general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 7797 - Pàgina 42049

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 75/2023, d’11 d’agost, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

    Número de registre 7805 - Pàgina 42050

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 74/2023, d’11 d’agost, pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

    Número de registre 7804 - Pàgina 42051

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 76/2023, d’11 d’agost, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua

    Número de registre 7806 - Pàgina 42052

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 73/2023, d’11 d’agost, de nomenament del director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural

    Número de registre 7801 - Pàgina 42053

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament del senyor Mateu Ferrer Serra com a director gerent de l’Institut Balear de l’Energia

    Número de registre 7794 - Pàgina 42054

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament del gerent de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior

    Número de registre 7795 - Pàgina 42055

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 70/2023, d’11 d’agost, pel qual es disposa el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia

    Número de registre 7798 - Pàgina 42056

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament i del nomenament del gerent de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC), ens adscrit a la Conselleria d’Educació i Universitats

    Número de registre 7793 - Pàgina 42057

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 72/2023, d’11 d’agost, de nomenament del nou director territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera

    Número de registre 7800 - Pàgina 42058

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de direcció dels Serveis Centrals i de les gerències territorials del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 7786 - Pàgina 42059

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 71/2023, d’11 d’agost, pel qual es disposa el nomenament de la directora general de Salut Mental de la Conselleria de Salut

    Número de registre 7799 - Pàgina 42060

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament del director gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 7788 - Pàgina 42061

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament del director i gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge

    Número de registre 7789 - Pàgina 42062

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament del sr. Mateu Coll Mir com a secretari general de l’Institut Balear de la Natura ( IBANAT)

    Número de registre 7790 - Pàgina 42063

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del nomenament del sr. Bartolomé Llabrés Salom com a director gerent de l’Institut Balear de la Natura ( IBANAT)

    Número de registre 7791 - Pàgina 42064

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament i nomenament de la sra. Georgina Brunet Ródenas com a directora gerent de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears ( IRFAP)

    Número de registre 7787 - Pàgina 42065

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’agost de 2023 pel qual es dona per assabentat del cessament dels càrrecs directius de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT)

    Número de registre 7792 - Pàgina 42066

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS

   • Resolució del conseller de Turisme, Cultura i Esports pel qual es nomena personal eventual de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

    Número de registre 7732 - Pàgina 42067

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Ratificació del cessament de l’anterior directora gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) i nomenament del nou titular de la Gerència de l’IBAVI

    Número de registre 7742 - Pàgina 42068

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 7707 - Pàgina 42069

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 7708 - Pàgina 42070

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 7709 - Pàgina 42071

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 7710 - Pàgina 42072

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera

    Número de registre 7730 - Pàgina 42073

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Nomenament de Tinents Batle de l'Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 7738 - Pàgina 42074

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aprova la llista d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits per a les diferents categories i especialitats a l'illa d'Eivissa i s'adjudiquen els llocs de treball corresponents

    Número de registre 7567 - Pàgines 42075-42080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es modifica la composició del tribunal qualificador establerta en la Resolució de 16 de juny de 2023 referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alaró, Ciutadella, es Migjorn Gran, Fornalutx, Maó, Manacor, Muro, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Maria del Camí, Santanyí, Sineu i Son Servera

    Número de registre 7728 - Pàgina 42081

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Infraestructures i Serveis Generals dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 7734 - Pàgines 42082-42084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Humanització, Atenció a l’Usuari i Formació dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost

    Número de registre 7740 - Pàgines 42085-42088

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es rectifica un error material de la resolució que declara desert el concurs de trasllats voluntari per proveir una plaça bàsica vacant de personal estatutari fix de FEA d’oftalmologia, dependent del Servei de Salut

    Número de registre 7749 - Pàgines 42089-42090

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir una plaça bàsica vacant de personal estatutari fix de FEA d’oftalmologia, dependent del Servei de Salut

    Número de registre 7750 - Pàgines 42091-42099

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa d'enginyers/eres tècnics/iques d'obres públiques, pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe mitjana, grup A, subgrup A2, per cobrir interinament o temporalment, les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 7744 - Pàgines 42100-42106

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball d’Oficial de la Policia Local pertanyent a l’Ajuntament de Campos

    Número de registre 7641 - Pàgines 42107-42116

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2023-6729 de data 27/07/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de zelador/a mediambiental per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

    Número de registre 7726 - Pàgines 42117-42127

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatòria i bases que han de regir el concurs per a una borsa de treball de de netejador/-a amb caràcter laboral temporal a l’Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 7692 - Pàgines 42128-42135

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Correcció d'error a l'anunci d'aprovació i convocatòria de una borsa per cobrir temporalment una plaça vacant del grup C, subgrup C1

    Número de registre 7702 - Pàgina 42136