Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 5 de juny de 2023 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 5512 - Pàgines 33314-33315

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de novembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU, en la part que afecta a l’expedient MOVESIII-2116/2021

    Número d'edicte 5469 - Pàgines 33316-33318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot i la participació al procés electoral del dia 23 de juliol del 2023, del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 5441 - Pàgines 33319-33320

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de maig de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial (CCEE) Joan Mesquida, del municipi de Manacor, amb la supressió d'una unitat d'aula substitutòria de centre específic (ASCE) a La Salle de Manacor

    Número d'edicte 5473 - Pàgines 33321-33322

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de maig de 2023 per la qual s’extingeix l'autorització i s’autoritza el cessament de l'activitat com a centre docent del centre privat d'educació infantil de primer cicle CEI Coletinas Palmanova, amb codi 07015446

    Número d'edicte 5474 - Pàgines 33323-33324

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció d’errors en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, de 12 de juliol de 2022, per la qual es convoquen ajuts econòmics per a empreses amb la finalitat de millorar la qualitat dels ensenyaments de formació professional en la modalitat dual intensiva a les Illes Balears

    Número d'edicte 5479 - Pàgines 33325-33326

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de maig de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en els centres docents concertats que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria el curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 5480 - Pàgines 33327-33349

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de maig de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en els centres docents públics que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria el curs escolar 2022-2023

    Número d'edicte 5481 - Pàgines 33350-33366

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2023 per la qual es dicten les instruccions per als ensenyaments artístics superiors per al curs acadèmic 2023-2024

    Número d'edicte 5498 - Pàgines 33367-33368

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de maig de 2023 per la qual es convoquen diversos premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023

    Número d'edicte 5490 - Pàgines 33369-33382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de correcció d’errades relativa a la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2023

    Número d'edicte 5454 - Pàgines 33383-33384

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es modifica la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i la formació de personal investigador empresarial (FPI-E), així com subvencions per a taxes acadèmiques (BOIB núm. 145, de 10 de novembre de 2022)

    Número d'edicte 5468 - Pàgines 33385-33387

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Correcció d’errades en la publicació de l’edicte núm. 5304 relatiu al sumari de l’acord del Consell Executiu sobre l’ampliació de l’import de la convocatòria d’ajudes econòmiques de 1.200 euros a les persones joves emancipades de Mallorca per a pal·liar els efectes de la situació econòmica actual (Bo Emancipació Jove)

    Número d'edicte 5470 - Pàgina 33388

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Adequació retributiva dels llocs de feina de secretari/ària i d'interventor/a

    Número d'edicte 5450 - Pàgines 33389-33397

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria del procés d’inscripció per participar a les colcades de les festes del terme municipal de Maó de l’any 2023

    Número d'edicte 5483 - Pàgines 33398-33403

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències absència Batlessa en funcions

    Número d'edicte 5482 - Pàgina 33404

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Pròrroga i composició de les juntes electorals de la província

    Número d'edicte 5477 - Pàgines 33405-33406