Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 368074
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de maig de 2023 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial (CCEE) Joan Mesquida, del municipi de Manacor, amb la supressió d'una unitat d'aula substitutòria de centre específic (ASCE) a La Salle de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de març de 2019 es modificà l'autorització de la configuració del centre privat concertat d'educació especial Joan Mesquida, de Manacor, amb l'autorització de dues aules externes de transició a la vida adulta (TVA) al Centre de Formació i Inserció Laboral, a la ronda del Port, s/n, una de les quals estava autoritzada de forma provisional i condicionada. Com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre va quedar configurat de la manera següent:

Educació especial bàsica (EEB): 11 unitats

9 unitats a les instal·lacions del carrer des Canyar, s/n

2 unitats ASCE a La Salle de Manacor (codi 07002181)

 

Transició a la vida adulta (TVA): 5 unitats

3 unitats al centre específic Joan Mesquida

2 unitats externes al Centre de Formació i Inserció Laboral, a la ronda del Port, s/n.

2. El 25 de gener de 2023 (GOIBE68448/2023), el representant del centre privat concertat d'educació especial Joan Mesquida, de Manacor, va presentar una sol·licitud per a la modificació de la configuració mitjançant la supressió d'una unitat ASCE a La Salle de Manacor.

3. El 23 de maig de 2023, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial Joan Mesquida, de Manacor, amb la supressió d'una unitat ASCE a La Salle de Manacor.

4. El 24 de maig de 2023, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització de la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial Joan Mesquida, de Manacor, amb la supressió d'una unitat ASCE a La Salle de Manacor.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102  de creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de les Illes Balears (BOIB 104, de 9 d'agost de 2022) pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 24 de maig de 2023, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2023-2024, la modificació de la configuració del centre privat concertat d'educació especial (CCEE) Joan Mesquida, de Manacor, amb la supressió d'una unitat ASCE a La Salle de Manacor.

2. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07005891

Denominació genèrica: centre d'educació especial

Denominació específica: Joan Mesquida

Titular: Aproscom Fundació

Domicili: c. des Canyar, s/n

Localitat: Manacor

Municipi: Manacor

CP: 07500

 

Ensenyaments autoritzats:

 

Educació especial bàsica (EEB): 10 unitats

9 unitats a les instal·lacions del carrer des Canyar, s/n

1 unitat ASCE a La Salle de Manacor (codi 07002181)

 

Transició a la vida adulta (TVA): 5 unitats

3 unitats al centre específic Joan Mesquida

2 unitats externes al Centre de Formació i Inserció Laboral, a la ronda del Port, s/n.

3. El centre està obligat a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució. En cas contrari, es revocarà l'autorització atorgada.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de maig de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà