Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 369163
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 29 de maig de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria del Programa d’Acompanyament Escolar del mes de juliol en els centres docents concertats que imparteixen 4t, 5è i 6è d’educació primària i educació secundària obligatòria el curs escolar 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix que el sistema educatiu ha de fomentar, entre d'altres, un aprenentatge de qualitat per a l'alumnat de totes les etapes, augmentar el rendiment escolar, disminuir la taxa d'abandonament escolar, reduir les desigualtats i abordar la inclusió escolar de tot l'alumnat.

2. Per fer front a la necessitat d'atendre l'alumnat de 4t, 5è i 6è d'educació primària (EP) i d'educació secundària obligatòria (ESO) que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l'etapa corresponents durant el curs 2022-2023, es continua el desenvolupament de programes específics que contribueixin a la millora de la qualitat i a la igualtat d'oportunitats i que, alhora, esdevenguin una eina per reduir l'abandonament escolar dels alumnes i millorar-ne el rendiment acadèmic i la motivació cap a l'aprenentatge.

3. Una d'aquestes eines és el Programa d'Acompanyament Escolar (d'ara endavant PAE), programa que té com a finalitat que l'alumnat de 4t, 5è i 6è d'EP i d'ESO dels centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d'èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l'abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

4. Aquesta convocatòria del PAE es concreta en activitats de reforç i suport educatiu durant el mes de juliol, desenvolupades voluntàriament per personal docent del centre, atès que és qui coneix millor l'alumnat, les seves circumstàncies personals i el seu entorn familiar; d'aquesta manera també s'assegura la coordinació amb els tutors, la coordinació amb la resta de l'equip docent i la relació amb les famílies.

5. Per al bon funcionament i l'eficàcia del PAE es requereix l'acord actiu de les famílies dels alumnes participants. Així, es pretén millorar també la relació de la família amb el centre i la seva implicació en les activitats escolars dels alumnes.

6. Aquest programa està finançat amb càrrec al pressupost de l'any 2023 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. En data 9 d'agost de 2022, es va publicar al BOIB núm. 104 la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 14 de juliol de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021. Pel que fa a l'objectiu IV desenvolupat a la Resolució, referent a cohesió social, més concretament al punt 6, relatiu a educació, s'hi afegeix una nova línia amb el contingut següent:

Línea: IV.6.22

Direcció general: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per possibilitar l'accés de l'alumnat a hores de reforç i suport desenvolupades voluntàriament per personal docent dels centres privats concertats de les Illes Balears.

8. La retribució del personal docent que durà a terme, fora de l'horari ordinari de treball, el Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) durant el curs escolar 2022-2023 està recollit Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

9. En aquesta convocatòria no aplica ajudes de l'Estat: aquesta despesa es realitza en l'educació pública organitzada dintre del sistema nacional d'educació finançat i supervisat per l'Estat, àmbit exempt de les ajudes d'estat (apartat 2.5, paràgraf 28 de la Comunicació de la comissió relativa al concepte d'ajuda estatal).

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, amb la finalitat de desenvolupar mesures envers un sistema educatiu de qualitat que garanteixi l'equitat, la igualtat d'oportunitats, l'atenció a la diversitat i que possibiliti que l'alumnat desenvolupi al màxim el seu potencial.

També, a l'article 71 exposa que les administracions educatives han de posar els mitjans necessaris perquè l'alumnat assoleixi el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional. Les administracions educatives poden establir plans de centre prioritaris per donar suport, especialment, als centres que escolaritzin alumnes en situació de desavantatge social.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix la necessitat que el sistema educatiu sigui realment equitatiu, per la qual cosa cal revisar el model de repetició, detectar els problemes d'aprenentatge, ajustar l'atenció a les necessitats dels alumnes i fomentar la continuïtat dels estudis postobligatoris.

4. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions estableix als articles 26 i 27 els requisits que han de complir les entitats col·laboradores en relació amb els ajuts per als docents dels centres concertats que duran a terme el Programa (BOIB núm.104).

5. Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 14 de juliol de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021.

Per tot això dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria per participar en el PAE del mes de juliol de 2023 els centres concertats que imparteixen 4t, 5è i 6è d'EP i ESO el curs escolar 2022-2023.

2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els annexos següents:

- Annex 2 (Projecte del centre)

- Annex 3 (Horaris)

- Annex 4 (Memòria i certificat del centre)

- Annex 5 (Memòria i certificat del docent)

- Annex 6 (Full d'assistència de l'alumnat)

- Annex 7 (Autorització familiar)Declaració responsable (annex 8)

- Annex 9 (Declaració veracitat dades bancàries)

- Annex 10 (Certificat d'adhesió al conveni de col·laboració)

- Annex 11 (Conveni de col·laboració).

4. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a les pàgines web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 29 de maig de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional (en funcions) Martí X. March i Cerdà

ANNEX 1 Bases de la convocatòria per participar en el Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) del mes de juliol de 2023 en centres docents concertats que imparteixen 4t, 5è i 6è d'educació primària i educació secundària obligatòria el curs escolar 2022-2023

Primera Objecte i finalitat

1. Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases del PAE de juliol de 2023 en centres docents concertats de les Illes Balears que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

2 La finalitat del Programa és que l'alumnat participant superi els objectius i assoleixi les competències dels curs o etapa corresponents, i aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d'èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l'abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

3. Aquest programa implica un acompanyament escolar i reforç educatiu que complementen la tasca docent, destinats a millorar la motivació, l'autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars de l'alumnat.

Segona Destinataris

Són destinataris del programa els alumnes de 4t, 5è i 6è d'EP i d'ESO dels centres docents concertats que no hagin superat els objectius ni hagin assolit les competències del curs o l'etapa corresponents durant el curs 2022-2023, preferentment els alumnes que es trobin en situació especialment vulnerable per motius econòmics, socioculturals, risc d'abandonament escolar o necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Tercera Quantia del programa

La quantia destinada al programa és de 60.000 €. Aquesta aportació es farà a càrrec de la partida pressupostària 13601.421K02.48000.00.

Quarta Sol·licitud de participació

1. El director o directora del centre ha d'emplenar el formulari per participar al programa mitjançant el GESTIB del 5 al 18 de juny de 2023. Per emplenar-lo, s'ha d'accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal -> qüestionari -> curs 2022-2023”.

2. En els centres en què hi hagi més d'un director o directora, únicament un ha d'emplenar el formulari.

3. L'annex 2 (Projecte del centre) s'ha d'adjuntar al formulari mitjançant el GESTIB.

Cinquena Desenvolupament del programa

1. Els centres educatius poden sol·licitar el nombre de grups segons les necessitats del centre; el nombre de grups autoritzats dependrà del pressupost disponible.

2. A l'hora de sol·licitar els grups, el centre ha de tenir en compte que no hi ha exàmens de recuperació al setembre i s'ha d'assegurar l'assistència de l'alumnat a classe, principalment el d'ESO.

3. Cada grup ha d'estar format per un mínim de 7 alumnes i un màxim de 10. Si hi ha alumnes que causen baixa voluntàriament o per tenir més de tres faltes injustificades, s'han d'incorporar els que estiguin en llista d'espera.  Si el nombre d'alumnes d'un grup és inferior a 7, s'ha d'informar el Servei d'Innovació Educativa (SIE) a fi de prendre les mesures pertinents (anul·lar el grup, redistribuir els alumnes, etc.). Les sessions continuades de manco de 5 alumnes no es pagaran.

4. S'han de dedicar 18 hores a cada grup, distribuïdes de dilluns a divendres de forma proporcional entre el 3 i el 28 de juliol de 2023. No es pot modificar aquesta quantitat d'hores ni es poden impartir fora d'aquestes dates. Les sessions han de ser d'1,5 hores i s'han d'impartir obligatòriament 3 dies per setmana.

5. Una vegada publicada la llista definitiva de grups autoritzats a cada centre, heu d'enviar l'annex 3 amb els horaris definitius per correu electrònic (sie@dgpice.caib.es).

6. El professorat s'ha de seleccionar d'entre els docents de la plantilla del centre que s'hagin apuntat al programa voluntàriament. Si hi ha més docents voluntaris que grups autoritzats, l'equip directiu serà l'encarregat de seleccionar el professorat més adient per desenvolupar la feina, amb preferència si han impartit classe al mateix nivell del grup del PAE. No es poden dividir els grups entre ells, sinó que poden quedar com a suplents.

7. Cada grup l'ha d'impartir un únic docent durant tot el mes. En el cas dels grups de 3r i 4t d'ESO, es permet que dos docents es divideixin un grup en dies alterns.

8. Un mateix docent pot impartir un màxim de 2 grups.

9. Si algun docent no pot impartir una sessió per causa major (malaltia, problema familiar, etc.) ha d'informar la persona coordinadora. En aquest cas, pot impartir la sessió algun docent que hagi quedat en llista d'espera o un docent d'un altre grup, sempre i quan no se solapin les hores, atès que en cap circumstància es pot ajuntar l'alumnat de dos grups. Una altra opció és que el docent titular del grup imparteixi la sessió en un altre dia, sempre dins el mes de juliol.

10. L'equip directiu ha de designar una persona coordinadora que disposarà d'unes hores remunerades per desenvolupar les seves funcions segons els grups autoritzats al centre:

Grups autoritzats al centre

Hores totals de coordinació remunerades per centre

1 grup

2 hores

2 grups

4 hores

3 grups o més

6 hores

Sisena Compromisos de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Pel que fa als compromisos que la Conselleria ha d'assumir, són:

a) Aportar els recursos econòmics necessaris per a l'aplicació del PAE.

b) Donar suport als centres per facilitar la resolució dels problemes d'organització o d'altre tipus relacionats amb el Programa.

c) Gestionar l'expedient econòmic i administratiu del Programa.

d) Avaluar el procés i els resultats del PAE a partir de les memòries dels centres.

Setena Compromisos del centre

Els compromisos que assumeixen els centres participants són:

a) Informar d'aquesta convocatòria el claustre del professorat i el Consell Escolar.

b) Seleccionar els alumnes participants d'acord amb el criteri dels tutors i amb l'ajuda de l'equip d'orientació.

c) Assegurar que es compleixin les bases del Programa, atès que el no compliment d'aquestes bases repercutirà en el pagament dels docents i coordinador.

d) Incloure el PAE en la Programació General Anual del centre.

e) Facilitar els aspectes organitzatius, espais i horaris per assolir els objectius del PAE.

f) Nomenar un docent del claustre coordinador del Programa.

g) Seleccionar el personal docent que s'hagi apuntat al PAE.

h) Comunicar a les famílies i als alumnes participants l'obligatorietat de l'assistència i la baixa en cas d'absentisme de l'alumnat.

i) Comunicar per escrit al servei responsable qualsevol imprevist que pugui sorgir i que afecti el desenvolupament del Programa.

j) Conservar i custodiar durant sis anys tota la documentació original del PAE generada.

Vuitena Compromisos de la família

Les famílies de l'alumnat participant es comprometen a:

a) Emplenar i entregar l'Autorització familiar (annex 7).

b) Assegurar i controlar l'assistència dels alumnes.

c) Mantenir relació amb el centre i assistir a les reunions convocades.

 

Novena Instrucció del procediment

1. Per instruir el procediment derivat d'aquesta convocatòria s'ha de constituir una comissió de selecció, integrada pels membres següents:

a) La cap del Servei d'Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que la presideix.

b) La cap del Departament d'Innovació, Comunitat Educativa i Formació o persona en qui delegui.

c) Un inspector o inspectora del Departament d'Inspecció Educativa, designat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.

d) Una assessora docent del Servei d'Innovació Educativa.

e) La cap de secció del Servei d'Innovació Educativa, que actua com a secretària.

2. Són funcions de la Comissió de Selecció:

a) Examinar les sol·licituds i els documents presentats.

b) Requerir els sol·licitants perquè completin la documentació preceptiva o que rectifiquin les deficiències detectades en la documentació presentada.

c) Comprovar que els centres compleixen els requisits i les obligacions del programa.

d) Adjudicar els grups als centres educatius participants, una vegada analitzades i valorades les propostes.

e) Revisar i ajustar les quanties previstes de cada partida pressupostària per atendre el màxim de sol·licituds.

f) Publicar les llistes corresponents de centres admesos i grups atorgats.

g) Resoldre les al·legacions que es puguin presentar.

3. Llistes de centres sol·licitants i de grups atorgats:

a) Es publicarà la llista provisional de centres participants amb els grups autoritzats a cada centre a la pàgina web del Servei d'Innovació Educativa (tn.caib.es/SIE).

b) Els centres interessats, en un termini de dos dies hàbils comptadors a partir de la data de publicació de la llista provisional dels grups autoritzats, podran formular les al·legacions oportunes, mitjançant correu electrònic a l'adreça sie@dgpice.caib.es.

c) La Comissió de Selecció resoldrà les al·legacions i publicarà la llista definitiva dels grups autoritzats a cada centre al lloc web indicat.

Desena Criteris de valoració

1. S'admetran tots els centres que hagin sol·licitat participar al programa, sempre i quan compleixin els requisits de la convocatòria.

2. S'atorgarà un màxim de 5 grups per centre. Per adjudicar el nombre de grups sol·licitats, la Comissió de Selecció tendrà en compte els criteris de valoració següents:

a) Percentatge d'alumnes amb NESE de 4t, 5è i 6è d'EP i/o d'ESO.

b) Nombre d'alumnes de 4t, 5è i 6è d'EP i d'ESO del centre.

c) Nombre d'alumnes sol·licitats per participar al programa.

d) Propostes del Projecte del centre.

e) Desenvolupament del PAE en convocatòries anteriors, si n'és el cas.

Onzena Funcions del coordinador

La persona encarregada de la coordinació del programa desenvoluparà les funcions següents:

a) Ser el responsable del bon funcionament del PAE.

b) Assegurar-se que els docents compleixen les bases del PAE, atès que el no compliment d'aquestes bases repercutirà en el pagament dels docents i coordinador.

c) Coordinar-se prèviament amb els tutors dels alumnes participants sobre les mancances de cada alumne i traslladar la informació al docent corresponent.

d) Gestionar la documentació del Programa amb l'ajut de l'equip directiu.

e) La persona coordinadora és responsable de:

 • Recollir les autoritzacions familiars (annex 7).
 • Emplenar els horaris definitius i enviar-los (annex 3).
 • Emplenar la memòria i certificat del centre (annex 4).
 • Revisar que els annexos que ha d'emplenar cada docent estiguin correctament emplenats; en cas contrari, els ha de fer esmenar.
 • Trametre tota la documentació al Servei d'Innovació Educativa.

f) Oferir a les famílies, amb el suport dels docents del PAE, informació sobre la progressió de l'alumne i l'assistència.

Dotzena Funcions del docent

Les funcions dels docents participants són les següents:

a) Aplicar a l'alumnat del PAE les mesures de reforç i suport educatiu necessàries per millorar les competències del curs.

b) Elaborar i proporcionar els materials adequats a l'alumnat.

c) Treballar tècniques per a l'adquisició d'hàbits d'estudi eficaços i d'habilitats socials i de gestió de les emocions.

d) Controlar l'assistència de l'alumnat participant i emplenar el Full d'assistència de l'alumnat (annex 6).

e) Emplenar la Memòria i certificat del docent (annex 5) quan acabi el PAE.

f) Col·laborar amb la persona coordinadora per informar les famílies.

Tretzena Conveni de col·laboració

1. Els centres participants en el Programa, de conformitat amb el que disposa l'article 27 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, han de formalitzar un conveni com a entitat col·laboradora amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la gestió de l'ajut, d'acord amb el model que figura a l'annex 11.

2. La formalització del conveni per part de l'entitat col·laboradora es farà mitjançant l'adhesió al conveni d'acord amb el model que figura a l'annex 10 (Certificat d'adhesió al conveni de col·laboració).

3. Els titulars dels centres han d'enviar l'annex 10 dins el termini de d'inscripció al PAE, per registre electrònic, dirigit al Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

4. També han d'emplenar l'annex 9 (Declaració de veracitat de dades bancàries) i l'han de trametre signat digitalment al Servei d'Innovació Educativa, abans del 30 de juny.

Catorzena Justificació del programa

1. Tota la documentació s'ha de trametre per registre electrònic. A l'apartat Títol o assumpte del registre heu d'indicar “Programa d'Acompanyament Escolar / Servei d'Innovació Educativa”.

2. Els annexos s'han de descarregar de la pàgina web tn.caib.es/SIE.

3. Abans del 15 de setembre de 2023, els centres han d'enviar la documentació de justificació següent:

 • Annex 4 (Memòria i certificat del centre)
 • Annex 5 (Memòria i certificat del docent)
 • Annex 6 (Full d'assistència de l'alumnat).

Quinzena Pagament del programa

1. Els docents participants i els coordinadors rebran una remuneració econòmica en forma de gratificació de 33,50 euros bruts per hora de dedicació.

2. La tramitació de l'expedient de despesa és la següent:

a) Segons la base tretzena, els centres concertats s'han d'adherir al conveni de col·laboració mitjançant el Certificat d'adhesió al conveni (annex 10).

b) Una vegada finalitzat el Programa, la quantia de la despesa s'abonarà al titular de cada centre i es calcularà a partir del nombre de grups i d'hores del PAE justificats. Aquesta quantia serà de 44,20 €/h i inclourà l'import corresponent al sou brut dels docents participants (33,50 €/h), així com la quota patronal de la Seguretat Social.

c) El pagament d'aquest ajut es farà mitjançant transferència de la quantia total atorgada al centre concertat segons el nombre de grups i d'hores impartides del PAE, al compte indicat pel titular, una vegada justificat el programa, i aquest procedirà a abonar les hores a cada docent per la quantia estipulada en la convocatòria.

d) Un cop tramitat el pagament als docents, els centres disposaran de quinze dies per trametre per registre electrònic els documents següents:

 • Còpia de la nòmina dels docents participants.
 • Còpia de la transferència bancària efectuada a cada docent.
 • Declaració responsable sobre la veracitat de les dades d'aquests documents (annex 8).

Setzena Servei responsable

Servei d'Innovació Educativa

Tel. 971 17 77 81 (ext. 62345)

sie@dgpice.caib.es

Dissetena Documentació

Tota la documentació original (inclosos els annexos) que es generi durant el desenvolupament del PAE ha de quedar custodiada al centre durant 6 anys amb la finalitat que es trobi disponible en el cas que la requereixi qualsevol òrgan de control en el procés de revisió o auditoria.

     DOCUMENTACIÓ

Annex

Nom de l'annex

Termini de presentació

Tramesa

Annex 2

Projecte del centre

Del 5 al 18 de juny

GESTIB

Annex 3

Horaris

Fins al 30 de juny

Correu electrònic

Annex 4

Memòria i certificat del centre

Fins al 15 de setembre

Registre electrònic

Annex 5

Memòria i certificat del docent

Annex 6

Full d'assistència de l'alumnat

Annex 7

Autorització familiar

 

No s'envia

Annex 8

Declaració responsable (CC)

Fins 15 dies després del pagament

Registre electrònic

Annex 9

Declaració veracitat dades bancàries (CC)

Fins al 30 de juny

Annex 10

Certificat d'adhesió al conveni de col·laboració (CC)

Del 5 al 18 de juny

Annex 11

Conveni de col·laboració (CC)

 

No s'envia

Documents adjunts