Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 367446
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de correcció d’errades relativa a la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 70, de 27 de maig de 2023, es va publicar la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears el 2023.

2. S'ha observat una errada en la publicació pel que fa referència al punt 10 de l'Annex 1 sobre els terminis de presentació de les sol·licituds.

Fonaments jurídics

1. Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició; la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

S'ha comprovat que hi ha una errada en els terminis de presentació de les sol·licituds i és necessari corregir-la i indicar les dates correctes.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Corregir l'errada advertida en el sentit següent:

En el punt 10 de l'Annex 1 de la Resolució, on diu:

10.2. Les sol·licituds de les activitats que s'hagin duit a terme entre el 16 de novembre de 2022 i el 31 de maig de 2023 s'hauran de presentar abans de l'1 de juliol de 2023, per la qual cosa el darrer dia del termini serà el 30 de juny de 2023.

10.3. Les sol·licituds de les activitats que es duguin a terme entre l'1 de juny de 2023 i el 31 d'octubre de 2023, s'hauran de formalitzar obligatòriament amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat i com a tard el 5 d'octubre de 2023 (inclòs).

Ha de dir:

10.2. Les sol·licituds de les activitats que s'hagin duit a terme entre el 16 de novembre de 2022 i el 15 de juliol de 2023 s'hauran de presentar abans de l'1 de juliol de 2023, per la qual cosa el darrer dia del termini serà el 30 de juny de 2023.

10.3. Les sol·licituds de les activitats que es duguin a terme entre el 16 de juliol de 2023 i el 31 d'octubre de 2023, s'hauran de formalitzar obligatòriament amb un mínim de 10 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat i com a tard el 5 d'octubre de 2023 (inclòs).

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 2 de juny de 2023)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons