Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 367984
Resolució per la qual es modifica la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de novembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu finançat per la Unió Europea NextGenerationEU, en la part que afecta a l’expedient MOVESIII-2116/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 3 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021.

2. En data 19 de juliol de 2022, amb núm. de registre ENV/81723/2022, Laura Jiménez Fernández va presentar a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius una sol·licitud de subvenció dintre de la convocatòria Moves III.

3. El 23 de setembre de 2022 es va emetre un informe tècnic. Aquest informe conclou «Atès que la documentació s'ha rebut conforme en temps i forma, revisat l'expedient i vist que compleix els requisits establerts a la convocatòria  pública de referència s'informa FAVORABLEMENT la proposta de concessió d'una subvenció de 4.500,00- Euros»

4. El dia 27 d'octubre de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 139, la Proposta de resolució del director general d'Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, en la qual es proposava concedir a Laura Jiménez Fernández  una subvenció de 4.500,00 euros (Exp. MOVESIII-2116/2021).

5. En data 29 de novembre de 2022 es va publicar, en el BOIB núm. 155, la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu, en la qual es concedia a Laura Jiménez Fernández  una subvenció de 4.500,00 euros (Exp. MOVESIII-2116/2021), i s'autoritzava i disposava al seu favor aquesta despesa a càrrec de la partida pressupostaria  2023/G/731A01/78000/00/19701/MR001.

6. En data 8 de febrer de 2023, Laura Jiménez Fernández  va presentar la documentació per a la justificació de l'activitat subvencionada.

7. El dia 25 d'abril de 2023, el Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica va emetre un informe tècnic respecte a la subvenció atorgada a la persona sol·licitant, segons el qual:

2. El punt 6.1 de la convocatòria estableix la quantia dels ajuts pel Programa d'incentius 1. Adquisició de vehicles elèctrics endollables.

a) En cas de beneficiaris indicats en l'apartat 2.1 d'aquesta convocatòria amb les lletres a), b), c) i f), s'estableixen les quanties individuals d'ajut següents, sempre que no se superi el límit de preu de venda del vehicle establert en la taula següent, i s'ha d'entendre com a preu el preu de venda al client en el moment de sol·licitar l'ajut, abans de l'IVA.

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode  de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PHEV, EREV, BEV

M1

Major o igual de 30 i menor de 90

45.000 (53.000 per a vehicle BEV de vuit places o nou places)

2.500

5.000

Major o igual de 90

4.500

7.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode  de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

PHEV, EREV, BEV, pila combustible

N1

Major o igual de 30

-

7.000

9.000

 

Motorització

Categoria

Autonomia en mode  de funcionament elèctric (km) segons cicle WLTP

Límit preu venda vehicle (€) sense IVA

Ajut (€) sense desballestament

Ajut (€) amb desballestament

BEV

L6e

-

 

1.400

1.600

L7e

1.800

2.000

L3e, L4e, L5e, amb P≥  3kW

Major de 70 o igual

10.000

1.100

1.300

3. La persona o entitat Laura Jiménez Fernández, amb data de 19 de juliol de 2022, va presentar a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius una sol·licitud de subvenció dintre de la convocatòria Moves III.

4. Els serveis tècnics de la DG d'Energia i Canvi Climàtic han concedit l'ajut per l'adquisició de vehicle híbrid endollable, concedint l'ajut establert per la categoria M1 de vehicle elèctric pels beneficiaris amb les lletres a), b), c) i f) sense desballestament, que correspon a 4.500 euros.

5.Amb data 25 d'abril de 2023 els serveis tècnics de la DG d'Energia i Canvi Climàtic s'adonen que s'ha comés un error en la concessió de l'ajut, ja que es tracta d'un vehicle híbrid endollable i s'hauria d'haver aplicat la taula corresponent als PHEV de l'apartat 2.1 sense desballestament. Es comprova que per tant, li correspondria l'ajut de 2.500 euros.

Aquest informe conclou:

Un cop valorada la documentació presentada i atès que que es va cometre un error a l'hora de concedir l'ajut, es considera, que complint la resta de les bases de la convocatòria pública de referència, s'informa que l'ajut concedit hauria de ser de 2.500 euros en lloc de 4.500 euros.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. El Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajuts a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).

5. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 88, de 3 de juliol de 2021.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 3 d'agost de 2022 per la qual es modifica i amplia el crèdit de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 28 de juny de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022).

 

7. L'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar parcialment la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de novembre de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu, únicament en el sentit de minorar la quantia que correspon abonar a la senyora Laura Jiménez Fernández (Exp. MOVESIII-2116/2021).

2. Minorar la quantitat de 2.000,00 euros la subvenció concedida  a Laura Jiménez Fernández  per a l'adquisició del vehicle  elèctric atorgant una subvenció  2.500,00 euros,  en comptes dels 4.500,00 euros concedits inicialment.

3. Conseqüentment, autoritzar i disposar negativament la quantitat de 2.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària G/731A01/78000/00/19701/MR001 dels pressuposts de 2023.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 31 de maig de 2023

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)