Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 31 de maig de 2023 per la qual es disposa el cessament de personal eventual de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

    Número de registre 5491 - Pàgina 33288

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’1 de juny de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professores i professors titulars d’universitat

    Número de registre 5447 - Pàgina 33289

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’1 de juny de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomenen professores i professors titulars d’universitat

    Número de registre 5448 - Pàgina 33290

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Cessament de personal eventual, expedient 7261_2023

    Número de registre 5443 - Pàgina 33291

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Nomenament d'un funcionari de carrera de l'Ajuntament de Deià, com treballador/a social per haver estabilitzat la plaça pel sistema extraordinari de concurs de mèrits

    Número de registre 5446 - Pàgines 33292-33293

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l'AETIB per la qual es realitza una correcció d’errades advertides a la Resolució del director de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits de les places L03490007 i L0349000D de la categoria Grup A (tècnic superior) en la convocatòria de concurs de mèrits del procés d' estabilització de l'AETIB

    Número de registre 5507 - Pàgines 33294-33295

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la creació d’una borsa de monitors/ores socorristes, personal laboral, grup agrupacions professionals, per cobrir interinament o temporalment les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 5449 - Pàgines 33296-33305

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria de Comissió de serveis CS50/2023 de cap de Secció de Selecció i Ocupació Temporal de la Secció de Selecció i Provisió II de l’Àrea de Gerència de l’IMAS

    Número de registre 5472 - Pàgines 33306-33313