Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 369922
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de maig de 2023 per la qual es convoquen diversos premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant l'Ordre ECD/1611/2015, de 29 de juliol, es creen i regulen els premis nacionals al rendiment acadèmic de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria i d'Ensenyaments Artístics Professionals en els àmbits de música, dansa i arts plàstiques i disseny.

Mitjançant el Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 15 de novembre de 2018), es creen, en l'article 46, els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música de les Illes Balears i s'estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de convocar anualment aquests premis i qualsevol altra distinció honorífica al rendiment acadèmic excel·lent en aquests ensenyaments.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB número 38, de 17 de març), preveu en el capítol VII la regulació dels ensenyaments de règim especial.

La Conselleria d'Educació i Formació professional per reconèixer l'esforç i la dedicació dels alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i dansa de les Illes Balears que amb una elevada càrrega lectiva han obtingut un alt rendiment acadèmic, vol convocar els premis per als alumnes amb aprofitament excel·lent i l'esforç i dedicació, els premis extraordinaris dels centres i els premis extraordinaris de les Illes Balears.

L'obtenció d'un dels premis extraordinaris de les Illes Balears permetrà als alumnes participar en els premis nacionals al rendiment acadèmic en la modalitat d'ensenyaments artístics professionals en els àmbits de la música i de la dansa quan aquests es convoquin.

Per tot això, amb la finalitat de valorar el rendiment acadèmic excel·lent en els ensenyaments professionals de música i de dansa i atesa la proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre la convocatòria dels premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent corresponent al curs 2022-2023, dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa als centres corresponents al curs 2022-2023 i del premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objecte de la convocatòria

Aquesta Resolució té per objecte convocar els premis següents:

a. Els premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent corresponents al curs 2022-2023.

b. Els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa dels centres de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023.

c. Els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de la comunitat autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2022-2023, que es concreten en les modalitats i nombre següents:

 • Un premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de dansa de les Illes Balears.
 • Cinc premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música de les Illes Balears per a especialitats instrumentals o cant.
 • Un premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de música de les Illes Balears de la modalitat de música de cambra.
 • Un premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de música de les Illes Balears de la modalitat de fonaments de composició.

Només es pot concedir un únic premi per cada una de les especialitats instrumentals o de cant implantades a les Illes Balears.

Segon Instrucció dels procediments

L'òrgan instructor dels procediments objecte d'aquesta convocatòria és el director general de Planificació, Ordenació i Centres, a través del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial.

Tercer Premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent

1. Obtindran el premi dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent, els alumnes que reuneixin aquests requisits:

a) haver finalitzat els ensenyaments professionals de música o de dansa en un centre públic o privat autoritzat de les Illes Balears en la convocatòria ordinària de juny del curs acadèmic 2022-2023;

b) haver obtingut una nota mitjana dels dos darrers cursos d'ensenyaments professionals de música o de dansa igual o superior a 9. El càlcul de la nota mitjana serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les assignatures cursades que formen part dels cursos de 5è i 6è dels ensenyaments professionals de música o de dansa, arrodonida a la centèsima més pròxima. Les assignatures convalidades o exemptes no es tendran en compte en el càlcul de la nota mitjana. En el cas que l'alumne hagi ingressat als ensenyaments professionals en el sisè curs, la nota mitjana es refereix únicament a aquest curs.

2. Els conservatoris professionals i els centres privats autoritzats, una vegada acabada l'avaluació ordinària dels seus alumnes, han d'elaborar la llista dels alumnes del seu centre que compleixen els requisits indicats anteriorment i l'han de trametre per VALIB, abans del 16 de juny de 2023, al Servei d'Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

En aquest correu s'ha d'adjuntar, escanejat, un certificat de l'expedient acadèmic de cada un dels alumnes proposats signat pel director del centre, en què s'han d'especificar els cursos realitzats en aquests ensenyaments, amb indicació dels cursos acadèmics, l'especialitat, les assignatures cursades, les qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures i la nota mitjana de totes les assignatures dels dos darrers cursos d'ensenyaments professionals de música o de dansa.

Els centres també han d'informar d'aquests premis als seus alumnes que en són mereixedors de l'1 al 15 de juny.

3. El 23 de juny de 2023 el Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General (http://dgplacen.caib.es) les llistes provisionals dels alumnes premiats. Aquests, amb la finalitat d'esmenar possibles errors, poden presentar la reclamació corresponent a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a Menorca o a Eivissa i Formentera, fins el 28 de juny de 2023, a l'atenció de la Cap del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial (Direcció general de Planificació ordenació i Centres).

4. Una vegada resoltes les possibles reclamacions, s'ha de publicar la llista definitiva abans del 30 de juny a la pàgina web de la Direcció General.

5. El conseller d'Educació i Formació Professional, atesa la proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, disposa de sis mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva, per resoldre la convocatòria dels premis dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel•lent. La resolució de concessió d'aquests premis també ha d'incloure els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears així com es preveu a l'apartat cinquè 10.2 d'aquesta convocatòria i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://dgplacen.caib.es). La resolució ha de contenir una relació de les persones a les quals s'ha concedit cada un d'aquests premis.

6. La Conselleria d'Educació i Formació Professional lliurarà als alumnes proposats un diploma a l'excel·lència i a l'aprofitament acadèmic excel·lent.

Quart Premis extraordinaris dels ensenyaments professionals de música o dansa als centres

1. Els conservatoris professionals i els centres privats autoritzats han de convocar anualment els premis extraordinaris d'ensenyaments professionals de música o de dansa del seu centre per a cada una de les especialitats instrumentals o de dansa que tenguin autoritzades, per a música de cambra i per a fonaments de composició. La convocatòria ha de tenir en compte tots els punts establerts en l'article 46 del Decret 36/2018.

2. Cada centre indicarà els requisits de participació a les seves bases, les quals seran publicades pels centres a la seva web abans del 30 de juny del curs acadèmic.

3. Els alumnes que estiguin interessats a optar a aquests premis i compleixin els requisits s'han d'inscriure als seus centres d'acord amb el procediment i els terminis que cada centre establirà a aquest efecte.

4. Les proves corresponents a la convocatòria del curs 2022-2023 s'han de fer després de l'avaluació extraordinària i abans del 13 d'octubre. El calendari de les proves s'ha de publicar al tauler d'anuncis del centre i a la seva pàgina web abans del 31 de juliol.

5. Les proves s'han de basar en els currículums oficials dels ensenyaments professionals de música i de dansa de les Illes Balears establerts en el Decret 36/2018 i en el Decret 54/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de Dansa.

6. En el cas dels ensenyaments de música, la prova per als premis d'Instrument o cant i per al de música de cambra ha de constar, almenys, d'una part d'interpretació de diferents obres en audició pública amb una dificultat com a mínim corresponent al sisè curs dels ensenyaments professionals. En el premi de Fonaments de Composició, la prova ha de consistir, almenys, en la composició d'una obra per a la plantilla vocal o instrumental que es determini sobre un tema donat pel tribunal.

7. En el cas dels ensenyaments de dansa, la prova ha de constar, almenys, d'una part d'interpretació en audició pública d'un programa compost per obres, temps o variacions extretes d'obres representatives del repertori de l'especialitat per a la qual es presenten els alumnes. Aquestes obres, temps o variacions han de tenir una dificultat com a mínim corresponent al sisè curs dels ensenyaments professionals.

8. El director del centre ha de nomenar els tribunals, que han d'estar constituïts per cinc professors del centre, els quals han de pertànyer, preferentment, a l'especialitat convocada o a especialitats afins. La composició del tribunal s'ha de fer pública abans de les proves.

9. El tribunal pot atorgar com a màxim un únic premi per especialitat o modalitat, que no pot ser compartit. També pot atorgar mencions d'honor, si ho considera oportú. En el cas de la modalitat de música de cambra, el premi s'entén concedit al grup, però específicament a cada membre que compleixi els requisits exigits per aspirar a aquest premi. L'obtenció d'un premi extraordinari dels ensenyaments professionals, així com d'una menció d'honor, suposa rebre el diploma corresponent, que ha d'emetre el centre i que, a més, s'ha de consignar en els documents d'avaluació dels alumnes mitjançant una diligència específica.

Cinquè Premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

1. Requisits dels aspirants als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

1. Els alumnes que vulguin optar als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears han de fer les proves establertes en aquesta Resolució. Només es poden inscriure a les proves els alumnes que compleixin els requisits següents:

Requisits generals

a) Haver finalitzat els ensenyaments professionals de música o de dansa en un centre públic o privat autoritzat de les Illes Balears en l'especialitat o la modalitat per a la qual participin.

b) Haver finalitzat els ensenyaments professionals d'aquesta especialitat el curs acadèmic 2022-2023.

c) Tenir una nota mitjana dels dos darrers cursos d'ensenyaments professionals de música o de dansa igual o superior a 8,75. El càlcul de la nota mitjana serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les assignatures cursades que formen part dels cursos de 5è i 6è dels ensenyaments professionals de música o de dansa, arrodonida a la centèsima més pròxima. Les assignatures convalidades o exemptes no es tendran en compte en el càlcul de la nota mitjana. En el cas que l'alumne hagi ingressat als ensenyaments professionals al sisè curs, la nota mitjana es refereix únicament a les assignatures d'aquest curs.

Requisits específics per alumnes de música

a) Tenir una qualificació mínima de 9 al sisè curs de l'assignatura específica del premi al qual opten.

b) Haver obtingut el premi extraordinari dels ensenyaments professionals de música al centre on hagin finalitzat els ensenyaments professionals en l'especialitat o la modalitat per a la qual participen el curs acadèmic 2022-2023.

Requisits específics per alumnes de dansa

a) Tenir una qualificació mínima de 9 al sisè curs de les assignatures següents:

 • En l'especialitat de dansa clàssica: dansa clàssica i repertori
 • En l'especialitat de dansa espanyola: escola bolera i dansa estilitzada

b) Han d'haver obtingut el premi extraordinari dels ensenyaments professionals de dansa en l'especialitat de Dansa Clàssica o Dansa Espanyola al centre on hagin finalitzat els ensenyaments professionals el curs acadèmic 2022-2023.

2. Els centres han d'informar als alumnes que compleixin els requisits sobre la possibilitat de presentar-se als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música o de dansa de les Illes Balears.

2. Procediment aplicable per a la concessió dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

2. 1 Els alumnes que compleixin els requisits poden formalitzar la inscripció per fer les proves en el centre en què hagin finalitzat els ensenyaments professionals de música o dansa, d'acord amb els tràmits i els terminis següents:

a) El termini per presentar a la secretaria del centre el full de sol·licitud que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució s'inicia a partir de l'obtenció del premi dels ensenyaments professionals al centre i acaba el 19 d'octubre de 2023. Un cop el centre hagi rebut la sol·licitud d'inscripció, el centre haurà d'adjuntar:

 • Un certificat de l'expedient acadèmic de l'alumne signat pel director del centre, en què s'han d'especificar els cursos realitzats en aquests ensenyaments, amb la indicació dels cursos acadèmics, l'especialitat, les assignatures cursades, les qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures i la nota mitjana obtinguda en els dos darrers cursos dels ensenyaments professionals de música o de dansa. També s'hi ha d'especificar que l'alumne ha obtingut el premi dels ensenyaments professionals de l'especialitat cursada, i el curs acadèmic en què l'ha obtingut.

b) Els conservatoris professionals i els centres privats autoritzats tenen fins al dia 23 d'octubre de 2023 per remetre per VALIB el full d'inscripció individual i la documentació adjunta escanejada de cadascun dels alumnes sol·licitants al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

2. 2 La presentació de la sol·licitud d'inscripció als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears suposa que els interessats accepten les condicions i les bases de la convocatòria.

2. 3 El dia 25 d'octubre de 2023 el Servei dels Ensenyaments de Règim Especial ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://dgplacen.caib.es) la relació de les persones convocades a la prova per optar als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears. Els alumnes poden presentar una reclamació per esmenar possibles errors en aquesta relació a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a Menorca o a Eivissa i Formentera, fins el 27 d'octubre de 2023, a l'atenció de la Cap del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial (Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres).

2. 4 El dia 30 d'octubre de 2023 s'ha de publicar a la mateixa pàgina web:

 • La llista definitiva d'alumnes convocats.
 • La composició dels tribunals
 • El resultat del sorteig públic realitzat el mateix dia a la Direcció General de -Planificació, Ordenació i Centres per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants.
 • La relació dels aspirants ordenats per número d'ordre, d'acord amb el resultat del sorteig.

3. Realització de les proves dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

3. 1 La data d'inici de les proves és el dia 2 de novembre 2023.

3. 2 Els alumnes inscrits queden convocats a l'entrada de l'auditori del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, al carrer d'Alfons el Magnànim, 64, 07004, de Palma a les hores següents:

 • Per a la prova dels premis extraordinaris de les especialitats instrumentals o cant, modalitat de música de cambra i de dansa els alumnes inscrits queden convocats a les 15.30 h.
 • Per a la prova dels premis extraordinaris de fonaments de composició els alumnes inscrits queden convocats a les 8.45 h. En el cas que hi hagi algun aspirant que també es presenti als premis extraordinaris de les especialitats instrumentals o cant i/o modalitat de música de cambra, tots els aspirants als premis de composició es convocaran el dia següent a la realització d'aquests premis, a les 8.45 h. , per a que hi puguin participar. Així mateix, per a la realització de la defensa de l'exercici davant del tribunal, queden convocats tots els alumnes inscrits a l'endemà de la realització de l'exercici de la prova dels premis extraordinaris de fonaments de composició a les 10.00 h.

3. 3 Els alumnes han de presentar el DNI, el NIE o el passaport abans de començar la prova.

3. 4 Totes les proves s'han d'iniciar seguint l'ordre previst dels aspirants en la relació ordenada d'acord amb el resultat del sorteig realitzat a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

3. 5 Les proves es poden realitzar en un lloc diferent a l'establert al punt 3.2, en aquest cas la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ho comunicarà prèviament a tots els participants.

4. Contingut de les proves dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

4. 1 Les proves han d'estar basades en els currículums oficials dels ensenyaments professionals de música i de dansa de les Illes Balears, establerts en el Decret 36/2018 i en el Decret 54/2011.

4. 2 Proves pels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i dansa:

 • Música, especialitats instrumentals i cant: la prova consisteix en la interpretació, en audició pública, d'un programa que inclogui almenys tres obres, estudis o moviments pertanyents a diferents estils del repertori original de l'especialitat instrumental o de cant, amb una dificultat, com a mínim, pròpia del sisè curs dels ensenyaments professionals. La durada del programa d'interpretació que presenti l'alumne ha de ser com a mínim de 30 minuts. Si l'alumne presenta obres amb acompanyament, està obligat a interpretar-les amb el seu acompanyament original. Cada centre proporcionarà el pianista acompanyant a cada aspirant. L'alumne ha d'incloure al full d'inscripció l'ordre del programa que presenti amb el minutatge de cada obra, a més a més, l'aspirant no el podrà canviar posteriorment.

Els aspirants hauran de presentar al tribunal, en la data i hora de l'inici de les proves, tres còpies de les partitures de les obres que interpretaran, així com de la part de l'acompanyament de piano corresponent.

El tribunal ha de triar quines obres, estudis, moviments o fragments del programa presentat s'han d'interpretar, de manera que la durada de l'exercici d'interpretació sigui d'un mínim de 30 minuts i d'un màxim de 45 minuts segons el parer del tribunal.

 • Música, modalitat de música de cambra: la prova consisteix en la interpretació, en audició pública, d'un programa que inclogui almenys tres obres o moviments pertanyents com a mínim a dos estils diferents del repertori original propi de la música de cambra, amb una dificultat com a mínim pròpia del darrer curs dels ensenyaments professionals. La durada del programa d'interpretació que presenti l'alumne ha de ser com a mínim de 30 minuts. L'alumne ha d'incloure al full d'inscripció el programa que presenti amb el minutatge de cada obra, a més a més, l'aspirant no el podrá canviar posteriorment.

Els aspirants hauran de presentar al tribunal, en la data i hora de l'incici de les proves, tres còpies de les partitures de les obres que interpretaran.

El tribunal ha de triar quines obres, estudis, moviments o fragments del programa presentat s'han d'interpretar, de manera que la durada de l'exercici d'interpretació sigui d'un mínim de 30 minuts i d'un màxim de 45 minuts segons el parer del tribunal.

En la modalitat de música de cambra els grups han d'estar formats per un mínim de dos alumnes. El premi d'aquesta modalitat s'atorgarà al grup cambrístic en general pels mèrits interpretatius que aquesta disciplina requereix, però específicament a cada membre del grup que compleixi els requisits exigits per aspirar a aquest premi, sempre que el seu nivell d'interpretació el faci mereixedor del premi individualment, encara que se li valori aquest nivell dins el grup.

Tots els integrants del grup han de concórrer en les mateixes condicions administratives que els aspirants al premi pel que fa al fet de ser alumnes del centre del qual prové el grup, però no necessàriament tots han de complir els requisits acadèmics exigits per optar al premi. Només podran optar al premi els membres del grup que compleixin els requisits especificats en el punt 1 de l'apartat cinquè d'aquestes bases i que hagin presentat correctament la sol·licitud.

 • Música, Modalitat de fonaments de composició: la prova consisteix en la composició d'una obra per a la plantilla instrumental o vocal que es determini, composta sobre un tema donat pel tribunal en l'estil adequat a aquest tema, amb una extensió mínima de 40 compassos. La durada de l'exercici ha de ser de 6 hores com màxim i s'ha de presentar al tribunal escrita a tinta.

Posteriorment a l'entrega de l'exercici i amb el vist i plau de l'aspirant, un membre del tribunal transcriurà l'exercici a un programa d'edició de partitures amb reproducció de màxima veracitat possible per a que pugui ser escoltat abans i durant la defensa de l'obra.

El tribunal ha de convocar els aspirants a la defensa pública de la composició davant del tribunal i posterior debat, que es realitzarà a l'endemà de la realització de l'exercici; la durada de la defensa i del debat no pot ser superior als 30 minuts.

El tribunal tindrà dret a tenir còpia de l'exercici de la defensa preparat per l'aspirant/a i aquest/a tenir còpia en PDF després de la prova per tal de preparar la defensa. En cap cas, es podran realitzar canvis, anotacions, esborrar, tapar continguts de l'exercici dut a terme. Aquest exercici i els fulls d'apunts emprats per fer la prova, hauran de ser escanejats amb màxima qualitat possible per adjuntar-los al corresponent expedient.

 • Dansa: la prova consta de dues parts:

a) Interpretació, en audició pública, d'un programa compost per obres, temps o variacions extretes d'obres representatives del repertori propi de l'especialitat. Aquestes obres, temps o variacions han de tenir una dificultat, com a mínim, corresponent al sisè curs dels ensenyaments professionals. La durada del programa d'interpretació que presenti l'alumne ha de ser com a màxim de 10 minuts. L'alumne pot presentar obres amb acompanyament i està obligat a interpretar-les amb el seu acompanyament, que ha d'aportar pel seu compte. En el cas que l'acompanyament no sigui enregistrat, cada centre proporcionarà el pianista, guitarrista i/o cantant acompanyant a cada aspirant. També cal portar un acompanyant per a passos a dos, o grup, si l'obra així ho requereix. Els participants han d'indicar en el full d'inscripció el programa que interpretaran, amb l'especificació de totes les dades que siguin d'interès per al tribunal. L'alumne ha d'incloure al full d'inscripció el programa que presenti amb el minutatge de cada obra, a més a més, l'aspirant no el podrá canviar posteriorment.

El tribunal ha de triar quines obres, temps o variacions o fragments del programa presentat s'han d'interpretar, de manera que la durada de l'exercici d'interpretació sigui com a com a màxim de 10 minuts, segons el parer del tribunal.

b) Exercici d'improvisació o composició coreogràfica d'una variació lliure sobre una obra o un fragment musical donat pel tribunal. Per a la preparació d'aquest exercici, l'aspirant disposarà de 30 minuts i la interpretació ha de tenir una durada màxima de 15 minuts.

5. Avaluació de les proves per als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

5. 1 Les proves dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears s'han de qualificar d'0 a 10 punts, amb una aproximació de dos decimals i mitjançant l'arrodoniment a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior.

5. 2 La interpretació dels aspirants als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i dansa s'ha de valorar atenent els criteris següents:

 • Música, especialitats instrumentals i cant, s'han de valorar atenent els apartats següents:

a) Interès musical de les obres presentades.

b) Nivell tècnic en la interpretació.

c) Qualitat del so i l'expressió.

d) Interpretació de memòria de les obres.

e) Coherència estètica i estilística.

f) Presència escènica.

 • Música, modalitat de música de cambra, s'ha de valorar atenent els apartats següents:

a) Adequació del repertori al grup.

b) Afinació, igualtat de so, atacs, articulacions i fraseig conjunt.

c) Conjunció i equilibri de cada part.

d) Interpretació estilística.

e) Musicalitat del grup.

 • Música, modalitat de fonaments de composició, s'ha de valorar atenent els apartats següents:

a) Adequació a l'estil del tema.

b) Procediments i recursos compositius i proporcions formals emprades.

c) Treball temàtic i desenvolupament realitzat.

d) Originalitat, qualitat artística i musicalitat de l'obra composta.

 • Dansa, s'ha de valorar atenent els apartats següents:

a) Interès del programa.

b) Nivell tècnic.

c) Nivell artístic.

d) Musicalitat.

5.3 El tribunal ha de determinar la puntuació de cada prova de forma col·legiada. En el cas que no hi hagi acord, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades per cada membre del tribunal, sempre que aquestes no difereixin entre sí en 3 punts o més. Si les qualificacions difereixen entre si en 3 punts o més, es calcularà la mitjana aritmètica de les qualificacions atorgades pels membres del tribunal un cop eliminades la qualificació més alta i la qualificació més baixa.

5. 4 La nota final per al premi de dansa serà la mitjana aritmètica de les proves descrites en els punts 4.2 a i b de l'apartat cinquè d'aquestes bases.

5. 5 En cas d'empat en les qualificacions finals d'aspirants que puguin obtenir un premi, aquest s'ha de dirimir aplicant els criteris que s'exposen a continuació, en l'ordre en què apareixen i fins que es produeixi el desempat:

 • Millor nota mitjana de totes les assignatures del sisè curs dels ensenyaments professionals. Aquesta nota ha de ser la mitjana aritmètica de les assignatures cursades i superades al sisè curs dels ensenyaments professionals de música o de dansa, segons correspongui, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior.
 • Millor nota mitjana de l'expedient dels ensenyaments professionals de música o dels ensenyaments professionals de dansa, calculada d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 1953/2009, de 18 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, el Reial decret 85/2007, de 26 de gener, i el Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, pel que fa al càlcul de la nota mitjana dels alumnes dels ensenyaments professionals de música i dansa.

Els criteris de desempat que s'apliquin s'han de fer constar en l'acta de qualificacions.

5.6 Els candidats que no compareguin a les proves no seran qualificats i figuraran en els documents corresponents amb l'expressió «No presentat», o amb l'abreujament «NP».

5. 7 Cada tribunal ha de confeccionar una llista dels aspirants ordenats per puntuació de més a menys, que ha de contenir les qualificacions parcials i totals de tots els candidats.

5. 8 En tots els casos, per obtenir el premi és necessària una qualificació final mínima de 8,75 punts.

5. 9 Alguna especialitat o modalitat dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears pot quedar deserta.

5. 10 Un cop avaluats tots els aspirants, cada tribunal ha d'elaborar una proposta d'adjudicació del premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears corresponent. La proposta d'adjudicació ha de ser a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta. Després d'haver finalitzat les proves, han de remetre la llista de qualificacions al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

5. 11 Totes les actuacions han de quedar enregistrades en un suport que permeti reproduir-les posteriorment. La inscripció als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears suposa autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional a enregistrar les proves.

6. Tribunals dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

1. El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de nomenar els tribunals següents:

 • Un tribunal per al premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de dansa de les Illes Balears.
 • Un tribunal per als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música de les Illes Balears per a especialitats instrumentals, de cant i de la modalitat de música de cambra.
 • Un tribunal per al premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de música de les Illes Balears de la modalitat de fonaments de composició.

2. Els tribunals han d'estar formats, com a mínim, per un president i quatre vocals, que han de ser especialistes en les diverses matèries que componen les proves, i un representant de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.

3. Els membres dels tribunals han de ser funcionaris del cos de professorat de música i arts escèniques, especialistes en les diferents assignatures objecte de les proves, dels conservatoris professionals de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

4. No poden formar part del tribunal els professors que hagin impartit docència als aspirants durant el curs 2022-2023.

5. També es podran incorporar assessors especialistes com a col·laboradors del tribunal.

7. Competències i actuacions dels tribunals

Corresponen a cada tribunal les actuacions i competències següents:

a) L'elaboració de la prova del premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de música de les Illes Balears de la modalitat de fonaments de composició i la de l'exercici d'improvisació o composició coreogràfica del premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de dansa de les Illes Balears.

b) La selecció de les obres, els estudis, els moviments o els fragments del programa presentat que interpretaran els candidats, de manera que la durada de l'exercici d'interpretació sigui com a mínim de 30 minuts i com a màxim de 45 minuts.

c) La determinació dels criteris d'avaluació i la seva ponderació, els quals seran informats abans de l'inici de les proves.

d) L'avaluació i la qualificació de les proves i la resolució de les reclamacions que es puguin presentar.

e) El càlcul de la qualificació final de la prova i l'elaboració de la proposta d'adjudicació dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears, d'acord amb el punt 5 de l'apartat cinquè d'aquesta Resolució.

f) La tramesa de la proposta d'adjudicació, abans del 6 de novembre de 2023, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, acompanyada de les actes corresponents.

8. Llista provisional

El dia 7 de novembre de 2023 s'ha de publicar la llista provisional dels alumnes que han obtingut els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears, amb la qualificació final obtinguda, a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://dgplacen.caib.es). No s'han de fer públiques les qualificacions dels alumnes presentats que no hagin obtingut cap premi.

9. Reclamacions als premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

1. Els alumnes que participin en la prova, o els seus pares o tutors legals, poden presentar una reclamació per escrit, mitjançant una sol·licitud adreçada al president del tribunal, contra la llista provisional dels alumnes que han obtingut els premis extraordinaris en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació. Les reclamacions es poden presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a Menorca o a Eivissa i Formentera, a l'atenció de la Cap del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial (Direcció general de Planificació ordenació i Centres).

2. Si la reclamació es basa en la valoració de l'actuació o de l'obra composta o de les qualificacions finals de l'aspirant, el president ha d'ordenar al tribunal que revisi la valoració i ha de resoldre motivadament la reclamació, d'acord amb el dictamen col·legiat del tribunal, en un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de la recepció de la reclamació.

3. El president del tribunal ha de notificar la resolució a la persona interessada mitjançant alguna de les formes previstes en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. El president del tribunal ha d'informar la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de les reclamacions i de la seva resolució.

10. Resolució de concessió dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

1. Una vegada resoltes les possibles reclamacions, el tribunal ha de trametre la proposta d'adjudicació definitiva dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears al director general de Planificació, Ordenació i Centres, el qual ha d'elevar la proposta al conseller d'Educació i Formació Professional.

2. El conseller d'Educació i Formació Professional, atesa la proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, disposa de tres mesos, comptadors des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, per resoldre la convocatòria. La resolució de concessió dels premis s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://dgplacen.caib.es). La resolució ha de contenir una relació de les persones a les quals s'ha concedit un premi.

3. L'obtenció d'un dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música o de dansa de les Illes Balears s'ha de reflectir, mitjançant una diligència del secretari del centre, a l'expedient acadèmic de l'alumne.

11. Efectes dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears

Els alumnes que obtenguin un premi extraordinari dels ensenyaments artístics professionals de música o de dansa de les Illes Balears rebran un diploma acreditatiu expedit per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Així mateix, gaudeixen de l'exempció total del pagament dels preus públics pels serveis acadèmics en el primer curs dels estudis superiors impartits en un centre públic de l'àmbit territorial de les Illes Balears. En el supòsit que l'alumne resulti adjudicatari del premi una vegada formalitzada la matrícula en el curs acadèmic corresponent, l'exempció s'aplicarà al curs acadèmic immediatament següent.

Per a l'alumnat de dansa, atès que no s'imparteixen els estudis superiors de dansa en un centre públic de l'àmbit territorial de les Illes Balears, la Conselleria d'Educació i Formació Professional concedirà al premiat la quantitat corresponent als preus públics pels serveis acadèmics en el primer curs dels estudis superiors de música en el Conservatori Superior de les Illes Balears. En aquest cas l'alumnat premiat haurà de presentar al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial el justificant de pagament de la matrícula del centre en el que cursi els estudis superiors.

L'import màxim del premi és de 1.300 euros, imputables a la partida pressupostària 13501.421C01.48000.00 dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears per a 2023.

12. Lliurament de premis

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de publicar, si s'escau, la data, l'hora i el lloc de la cerimònia de lliurament dels diplomes dels premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent i dels premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears. Així mateix, pot establir les condicions per a l'organització i la celebració d'una actuació col·lectiva dels premiats, sense perjudici que es puguin establir altres beneficis o altres actuacions per als alumnes premiats.

13. Premis nacionals al rendiment acadèmic dels alumnes dels ensenyaments artístics professionals en els àmbits de la música i la dansa

1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de proposar com a candidats als premis nacionals al rendiment acadèmic dels ensenyaments artístics professionals en els àmbits de la música i de la dansa els guardonats amb els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de música i de dansa de les Illes Balears que, a més, compleixin els requisits que estableix la normativa estatal vigent per participar en aquests premis nacionals, quan siguin convocats.

2. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha d'informar els premiats d'aquesta possibilitat i, si s'escau, de la proposta feta al ministeri competent en matèria d'educació.

Publicació

Aquesta Resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 30 de maig de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí Xavier March i Cerdà

Documents adjunts